Délmagyarország, 1916. február (5. évfolyam, 27-50. szám)

1916-02-01 / 27. szám

LEGÚJABB. BERLIN: A „Tägliche Rtmdschal“ je­lenti Szófiából: Valonáibó­l olyan hírek ér­keznek, hogy ott az utóbbi napokban további olasz csapatokat tettek partra. Olaszország­nak az a szándéka, hogy a partraszállított seregeit körülbelül ötvenezerre szaporítsa, mert el van szánva rá, hogy Valonát min­den körülmények között megvédi. Ez már politika oknál fogva is okvetlenül szükséges, mert Albánia feladása Olaszországban belső zavargásokat vonna maga után. FRANKFURT: A Frankfurter Zeitung­nak Genfből kapott jelentése szerint Kon­stantin király az athéni német klubban Vil­mos császár , születése napja alkalmából rendezett ünnepélyen jelen volt a királyné és leánya kíséretében. Konstantin király német tábornoki egyenruhát viselt. BERLIN: A „Berliner Lokalanzeiger“ jelenti Amsterdamból. Wilson legutóbbi pittsburgi beszédében a következőket mon­dotta : “ A világ lángokban áll és szikrái min­denhonnan hullanak. Ha az emberek mind­azokat a­­ táviratokat olvasnák, melyeket naponta­­ kapok, megértenék, mily nehezem­re esik nekem a béke megóvása. Az ország ne támadó háborúra, hanem csak nemzeti védelemre készüljön. A veszély komoly. A tengerentúli kereskedés miatt tartósan számíthatun­k súrlódásokra. AMSTERDAM: A Páris ellen intézett Zeppelin-támadás okozta kár meghaladja minden előző Zeppelin-támadás méreteit. A lehulló bombák több helyen tüzet okoztak. Tizenöt ház ítelj­esen romba dőlt. Egy bom­ba­­ egy háromemeletes házat tökéletesen keresztü­lhasí­tott, egy másik egy három­­emeletes ház­at tökéletesen keresztü­­l­h­así­­tott, egy másik háromeletes ház felét le­döntötte. A harmadik bomba egy ötmeletes házat döntött romba, a negyedik szintén egy ötemeletes házat rongált meg, az ötö­dik egy egyemeletes házat döntött porba, a hatodik egy ház összes ablakait izzó-porrá zúzta, a hetedik egy egyemeletes házat rombolt szét. Egy bomba nem robbant szét. ZÜRICH: A görög lapok ismét éles hangon írnak Olaszországról. Alkalmat erre a montenegrói események szolgáltatnak. Az Embros, Gunarisz lapja, azt írja, hogy Itá­lia nemcsak hogy hasznot nem hajt szövet­ségeseinek, hanem folytonos kellemetlen­ségeket okoz nekik. Főképen Montenegró­ban bizonyította be Olaszország az antant­nak, mennyire értéktelen a segítsége. Az antantra ma már szinte közömbös: az olda­lán marad-e Olaszország vagy sem. Újabb légitámadás paris ellen. — Válasz Freiburg bombázására.­­ Sikertelen francia ellentámadások.' - BERLIN, január 31. A nagy főhadiszál­lás jelenti: Neuwille környékén levő új árkainkat megvédelmeztük a franciák azon kísérletei ellen, hogy azokat ismét hatal­mukba kerítsék. A La Folie majortól észak­nyugatra rejtett foglyok száma 818-ra, a zsákmány 11 gépfegyverre emelkedett. A január 28-án a Sommetől délre a sziléziai csapatok által elfoglalt álláson a franciák több ízben tűzzel rajtaütöttek. A ködös időjárás mindenütt kedvezőtlenül be­folyásolta a harci tevékenységet. A francia repülőgépek által a nyílt és a hadműveleti területen kívül eső Freiburg városára dobott bombák viszonzásául lég­hajóink a két utolsó éjszakán a megerősített Párist, úgy látszik, kielégítő eredménnyel megtámadták. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Francia jelentés a második PÁRIS, január 31. A „Havas-ügynök­ség jeleníti: Vasárnap este kilenc órakor is­mét Zeppelin közeledett Párishoz. A vész­harangok jelezték a közeledő légitámadást, mire a várost elsötétítették. Tíz órakor az ellenséges léghajó Páris fölé ért. A védőágyuk gyorstü­zet adtak a Zep­pelinre, a repülőgépek megtámadták. A léghajó számos bombákat dobott le, de kárt nem okozott. Negyed tizenkettőkor a tárna- Zeppelin-támadásról. dás véget ért, a várost ismét kivilágították. Páris, január 31. Az első Zeppelin-tá­madásnak a hiteles megállapítás szerint öt­venhat áldozata van, 24 ember meghalt, 32 megsebesült. A földalatti alagút beomlott. PÁRIS, január 31. Poincaré elnök Mal­­vy belügyminiszter kíséretében megláto­gatta a kórházakban a Zeppelin-támadás ál­dozatait. (M. T. I.) Albániai offenzívánk előrehalad. CATTARO, január 31. Csapataink al­bán földön járnak. Olasz csapatokkal eddig nem találkoztak. Hir szerint visszavonulnak az Adria partjai mentén, egy koncentrikus tábor felé, ahol meg akarják kísérelni az el­lenállást. Érdekes, hogy a szerbek egy része már másfél hónappal ezelőtt le akarta tenni a fegyvert és egy körülbelül két ezredre rugó csapat Montenegrón keresztül azzal a szándékkal vonult a front felé, hogy az osz­trák-magyar csapatoknak megadja magát. Ezek a szerbek Montenegróban maradtak és szintén letették a fegyvert. Mivel Monte­negrón keresztül most már az utánpótlás akadály nélkül történhetik, a tenger felöl pedig a flottánk támogatja a hadsereget, al­bániai offenzivánk nagyon gyorsan halad előre. Románia gyanús magatartása. A „Berliner Tageblatt“ szófiai tudósí­tója jeleníti: A helyzet Romániában néhány nap óta fölötte gyanúsan­­ alakul. Az antant agitációja Bukarestben meg nem csökkenő hévvel folytatódik és habár az antant eddig nem is ért el semmiféle eredményt, mégis oly helyzetet teremtettek,­­amelyet a köz­ponti hatalmak és szövetségeseik nem szem­lélhetnek a jövőt illetőleg aggodalom nél­kül. Mert a jelenlegi román kormány gyön­ge magatartásának az a következménye, hogy a román viszonyokról jól informált köröknek úgy gazdasági, mint katonai te­kintetben mindinkább kevésbbé kielégítő a benyomásuk. Miután nagy nehézségek után sikerült­­ megegyezni Romániával, hogy ötvenezer­­ kocsi,rakomány gabonát és takarmányt en­ged át Magyarország­ Ausztriának és Né­metországnak, az antant-hatalmiak értették a módját, hogy ezen megegyezés keresztül­vitelének az útjába minél több nehézséget gördítsenek, azáltal, hogy ők maguk trl jobbára színleges gabona- és takarmány­­­vásárlást eszközölnek, bár egyáltalán érthető, mely után akarják ezeket a ké •­­e­léket ez idő szerint Nyugatra kivinni, ért a nagy készletekkel rendelkező Oroszor­­szágba való kivitel alig jöhet szóba. Még most is nap-nap mellett jelennek meg az an-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék