Délmagyarország, 1916. március (5. évfolyam, 51-76. szám)

1916-03-01 / 51. szám

LEGÚJABB. SAJTÓHADISZÁLLÁS: A 1 besszarábiai határ mentén az orosz katonaság és rendőr­­ség erős tevékenységet fejt ki. A lakosság kö­zül a gyanúsnak látszó egyéneket az ország belsejébe viszik, ami óriási nyugtalanságot kelt. A központi hatalmak újabb offenzívájá­­tól félnek. ROTTERDAM: Angliában az összes szabadságolt katonákat sürgősen behívták. A nőtlen újoncok behívása a közeli napokban várható. ZÜRICH: Lyoni jelentés szerint a vá­rosba folytonosan újabb kórházvonatok ér­keznek, amelyek zsúfolva vannak sebesültek­kel. A város déli része tele van menekültek­kel, akik Verdun környékéről jöttek. BERLIN: A Lokalanzeiger különböző jelentéseket közöl, amelyek szerint Angliá­nak békeajánlatokat tett volna Németország és a békeközvetítők már útnak is indultak volna. Illetékes helyről ezeket a híresztelé­seket határozottan megcáfolják. BELGRAD: Február 14-én Born-Milo­­vácban a szerb kiküldöttek első ülésüket tar­tották a monarchia uralma alatt. A meghódí­tott terület száznál több képviselője jött ez alkalommal össze. Baumann ezredes elnök kifejtette azt a programot, amelyet a közel­jövőben Szerbia kulturális fejlődésére kitűz­tünk. A kiküldöttek bizalmukat fejezték ki a program hallatára, majd a községi elöljárók letették a hivatalos fogadalmat. Makarja ar­­ehomondratta felköszöntöt mondott őfelsé­gére. BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: A legutóbbi napokban J­off répák egy január hó­­1­éről dátumozott titkos parancsa került kézbe, amely­­ elitéli a csapatok eddigi tétlen­­ségét. Kifejti, hogy a csapatparancsnokok mindent kövessenek el, hogy a német helyi támadások sikert ne érhessenek el. Ezeket az akciókat lehetőleg a gyalogság kímélésével kell végrehajtani, a tüzérség legteljesebb be­vonásával és anélkül, hogy a muníciót kimél­nék. LUGANO: Nagy­ fel­iiést keltett Olasz­országban Radaletto radikális képviselő ve­lencei beszéde. A képviselő azt mondotta, hogy­­ a központi hatalmaknak annyira óhaj­tott leveretése ebben a háborúban nem fog be­következni. Erről csak egy újabb háborúban lehetne szó. Tavaly májusban azonban (Ra­daletto akkor szintén háborúspárti volt) Itá­liának nem lehetett másképen cselekedni. STOCKHOLM: Biztos értesülések sze­rint az orosz hadvezetőség elrendelte, hogy a finnországi svéd határt erős orosz csapatok szállják meg. Verdun körülzárása előrehalad A németek elfoglaltak egy páncélművet.­­ Túlmentek Dieppe, Abaucourt és Blanzee helységeken.­­ Eddig 16.800 foglyot ejtettek, 78 ágyút és nagymennyiségű hadiszert zsákmányoltak. B­ERLIN, február 29. A nagy főhadi­szállás jelenti: A nyugati hadszíntéren a fo­kozott tüzérségi tevékenység számos helyen tovább tartott. A Maas keleti oldalán Donaum­oni falu­tól közvetlenül északnyugatra rohammal el­foglaltunk egy kis páncélmű­vet. Az ellen­ségnek ezen a vidéken megújított támadási kísérleteit már felfejlődéskor elfojtották. A Weuvre vidékén csapataink áthalad­tak Dieppe, Abaucourt, Blanzee helysége­ken; Watronvvilletől és Houdiomontól észak­keletre, megtisztították a nagy kiterjedésű erdős területet és vitézi lendülettel elfoglal­ták Mandeuillest és Champlont. A megolvasott sebesületlen foglyok szá­ma tegnap estig 228 tiszt, 16.575 főnyi le­génység volt; ezenfelül hadizsákmányt je­lentettek: 78 ágyút, köztük számos legújabb szerkezetű nehéz ágyút, nyolcvanhat gép­puskát és beláthatatlan mennyiségű hadi­anyagot. Bodonvilletől északkeletre a phinvillei erdészet mellett a franciák állásának egy ki­ugró részét megtámadtuk és elfoglaltuk. Nagyobb számú fogoly maradt kezünkön. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Verdunben tűzvész pusztít. — A francia hadügyi bizottság indítványozza Joffre felelősségre voná­sát. — Olasz lapok Verdun elestére készítik elő a közönséget. — GENF, február 29. A francia hadügyi bi­zottságban többen azt indítványozták, hogy Joffret felelősségre vonás céljából idézzék a parlament elé. KÖLN, február 29. A Kölnische Zeitung haditudósítója jelenti: Verdun körül a har­cok változatlan hevességgel tombolnak. A német tüzérség Douaumont erődtől nyugat­ra nagy tevékenységet fejt ki. A Cot de Froide-nál erősen támadnak a németek. — Verdimben tűzvész pusztít. A délnyugati erődöknél is hevesen tombol a harc. LUGANO, február 29. Az olasz lapok előkészítik a közönséget Verdun elestére. Azt fejtegetik, hogy a vár sztratégiai szem­pontból nem olyan fontos, mint amilyen je­lentőséget akarnak neki tulajdonítani. ROTTERDAM: A Times írja: A néme­tek Verdim körül 25 hadtestet dobtak bele a támadások végrehajtására. Az offenzívát Haeseler Gottfried német marsall vezeti. Valószínűleg újabb hadteste­ket dobnak a küzdelembe, mert a német 118 divízióból csupán 25 vesz részt a támadás­ban. A németek új támadása minden jel sze­rint a Champagneban következik be. Genf, február 29. Briand miniszterelnök — mint Párisból jelentik — a kamara folyo­sóján a pártvezéreket megnyugtatni igye­kezett: — A hadvezetőség nyugalommal néz az események elé, — mondotta. Majd Verduin városának képviselőjéhez fordult.­­ A verduni menekültek támogatása biztosítva van. GENF, február 29. Párisi lapok jelentése szerint Verdunben szombaton 150 gránát robbant fel, vasárnap 32, hétfőn pedig hét. A lakosság pánikszerű menekülése szerdán kezdődött meg. A menekültek híradása sze­rint a hadvezetőség „visszavonta“ Verdun körül az egész frontot. ZÜRICH, február 29. A francia hadve­zetőség az átcsoportosítást tervezi. A közel­jövőben a tábornokok nagyarányú felújítása is várható. - j*­: A franciák élénk szemrehányásokkal e­­letik Angliát, hogy Calais védelmére min­dent elkövetett, Franciaországnak azonban nem akar segíteni. Francia hivatalos jelentés a Verdun körüli harcokról. Páris, február 29. A francia vezérkar je­lenti: Délután 3 órakor, Verduntól északra a heves ágyúzás egyre tart. A Cote Poiv­re el­len az eMensing nem kísérelt meg újabb táma­dást. Tegnap este a németek ismét megpró­bálkoztak azzal, hogy elragadják tőlünk Dou-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék