Délmagyarország, 1916. április (5. évfolyam, 77-101. szám)

1916-04-01 / 77. szám

Szeged, 1916. V. évfolyam 77. szám. Szombat, április I. Mil un I­Il. — A hozzácsatlakozó francia védműveket rohammal bevettük.­­ Az angolok légi harcokban három biplánt vesztettek. — BERLIN, március 31. A nagy főhadi­szállás jelenti: Az arcvonal több szakaszán a derült időjárás mellett mindkét részről észrevehetően megélénkült a tüzérségi te­vékenység. A Maastól nyugatra Malancourt hely­séget és a mindkét oldalról csatlakozó francia védmű­veket rohammal elfoglaltuk; 6 tisztet és 322 főnyi legénységet sebesü­­­letlenül elfogtunk. A keleti parton a helyzet változatlan. Douaumont erődtől délre a francia ár­koknál rövid közelharcok fejlődtek. Az angolok légi harcokban Arras és Bapaume környékén 3 kétfedelűt veszítet­tek; utasai közül kettő meghalt. Immelmann hadnagy ezúttal immár a tizenharmadik ellenséges repülőgépet lőt­te le. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. LEGÚJABB. LUGANO: A Corriere della Sera pá­risi levelezője jelenti, hogy az orosz hadse­reg tevékenysége a fokozott nehézségek miatt meggyengült. A Rjccs írja: A németek által készített erődítmények és a rossz idő­járás egyelőre meggátolják az orosz sere­­get az offenzívában. ROTTERDAM: A Lloyds statisztikát közöl, amely szerint március hónap máso­dik és harmadik hetében 136.000 tonna­tartalommal vesztek oda hajók a tengeren. KOREN­HÁG­A: Beavatott körök véle­ménye szerint az oroszországi hírlapok el­maradását az utóbbi napokban és Polivanov miniszter lemondását azzal lehet kapcsolat­ba hozni, hogy az országban nagyarányú­ forrongások vannak. ZÜRICH: A Tagesanzeiger közlemé­­nye szerint az antant lapokból megállapít­­ható, hogy a párisi konferencia minden dip­lomáciai kijelentés dacára, nem járt a kellő eredménnyel és a szövetségesek között nagy ellentétek vannak. GENF: A Havas-ügynökség felszólítja a franciákat, hogy mindenki őrizze meg lelki nyugalmát még akkor is, ha a németek Ver­dumnél újból tért nyernének. Joffre­l és Petőin tábornokok szilárdan tartják a verduni vo­­nalat, bizalmatlanságra tehát nincsen ok. BERN: A Secolo párisi levelezője meg­bízható forrásból jelenti, hogy Cadorna tá­bornok a Sussexen utazott Londonba. 25- ikén tudott csak a hajó elsülyesztése miatt visszaérkezni Párisba és ezért nem vehetett részt a fogadtatásnál. LUGANO: Az olasz lapok hosszú tu­dósítást közölnek Athénből, a görög kamara március 27-iki üléséről. Skuludisz miniszter­­elnök kijelentette, hogy az antant csapatok krétai kiszállásáról csak ellentmondó lap­­jelentések állanak rendelkezésére. Állítólag a Luda-öbölben történt partraszállást a mi­niszterelnök megcáfolta. Bejelentette Skulu­disz, hogy Szaloniki bombázásakor néhány görög alattvaló meghalt. Ezzel kapcsolatban több képviselő erősen támadta Venizeloszt, aki Szalonikiba hívta az antantot. Kumun­­durisz képviselő követelte, hogy a kormány hirdesse ki az ostromállapotot. A vita so­rán több szónok a külpolitikai kérdéssel is foglalkozni akart, Skuludisz ezt megakadá­lyozta, kijelentvén, hogy nincs abban a hely­zetben, hogy ilyen vitában részt vegyen, mi­vel az ország érdeke a hallgatást paran­csolja. BERLIN: Pekingi és sanghaji jelenté­sek szerint Jitansikáj lemondása küszöbön áll. Utódjául Lijuanhinget emlegetik, az el­nök mostani helyettesét. TOKIO: Oka tá­bornok, hadügyminisz­ter lemondott. Helyét a minisztériumban Oshibe tábornok, a helyettese, tölti be. GENF: Athéni jelentés szerint a görög kormány átadta válaszjegyzékét az antant-hatalmak Északepirusz megváltására vonat­kozó jegyzékére. A válaszjegyzék nem veszi figyelembe az antant tiltakozását és hivat­kozva Khallysz volt miniszter 1914-ben tett kijelentésére, kifejti, hogy Északepirusz meg­szállása a görög polgári törvény szerint a belső közrend fentartása okából történik. Az angol parlament munkáspártja a békéért. ROTTERDAM, március 31. Az angol parlament munkáspártja gyűlést tartott, a­melyen határozati javaslatot hoztak. A határozati javaslat szerint, tekintet nélkül az európai háború jelenlegi helyzetére, fel­hívják valamennyi állam szocialista frak­cióját,­­hogy komolyan mérlegeljék azokat a tényeket, amelyek a békét teljesen meg­­szilárdítják és a maihoz hasonló borzalmas háborút megakadályozzák. Egyúttal fel­szólítják a szociálisakat, hogy az elkövet­kezendő béketárgyalásoknál valamennyien egyöntetű álláspontot foglaljanak el. Az olasz fronton szünetelnek a harcok. BUDAPEST, március 31. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harc­téren az igen kedvezőtlen időjárás miatt a harcokban szünet állott be. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. A Balkánon változatlan a helyzet. BUDAPEST, március 31. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) A délkeleti harc­téren nem volt újabb esemény. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. BERLIN, március 31. A nagy főhadi­szállás jelenti: A balkáni harctéren válto­zatlan a helyzet. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz gyalogság abbahagyta a támadást. BERLIN, március 31. A nagy főhadi­szállás jelenti: Az oroszok tegnap is arra szorítkoztak, hogy az eddig megtámadott arcvonalakon erősen lőtték állásainkat. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) BUDAPEST, március 31. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz harc­téren nem volt újabb esemény. HÖFER altábornagy,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék