Délmagyarország, 1916. június (5. évfolyam, 129-150. szám)

1916-06-01 / 129. szám

Szerkesztőség Kárász-utca 9. Telefonszám: 305. Egyes szám ára 10 fillér. Szeged, 1916, ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K 24­— félévre . . K 12-— negyedévre K 6-— egy hónapra K 2-— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28*— félévre . . KI 4.— negyedévre K T— egy hónapra K 2~40 Kiadóhivatal Kárász­ utca 9. Telefonszám: 81. Egyes szám ára 10 fillér. Csütörtök, június 1. V. évfolyam 129. szám. LEGÚJABB. GENF: Párisi lapok közlése szerint in­case tengerészeti miniszter jelentette a mi­nisztertanácson, hogy a szerb csapatok át­szállítása Korínból Szalonikiba, befejező­dött. Felolvasta a szerb trónörökös levelét, aki ebből az alkalomból üdvözli a francia haditengerészetet. LUGANO: A hadizónából folytonosan érkeznek menekültek az olasz városokba. Varese és Novara kerületeket is kiürítette a hadvezetőség. A Corriere della Sera jelen­tése szerint a Val Laganaból érkezett mene­kültek között aggastyánok is vannak. A Slorgától nyugatra, délre és délkeletre lévő vidéken, továbbá a Strigno völgyében már május 21-én elrendelték a kiürítést; a lakos­ságnak két óra alatt el kellett hagynia lak­helyét; az élő állatokat és kocsikat átvette a hadvezetőség. HÁGA: Tacci-Porceri brüsszeli nuncius ideérkezett. Kihallgatáson volt Vilma király­nőnél és aztán a külügyminiszter fogadta. Hir szerint a pápa levelét adta át a király­nőnek; küldetésének nagy jelentőséget tulaj­­donítanak. ZÜRICH: Francia lapok szalonikii je­lentése alapján közlik, hogy a bolgárok el­foglalták Keilarnál záróerőd­öt és Kavallót. LUGANO: A Popolo d‘ Italia Írja: A magyar-osztrák offenziva ránk mért csa­pása megrázta az egész országot. A vesze­delmet most már közvetlen érezzük. A vi­­cenzai sensikon az ország sorsa dől el. A nép nem hátrál majd meg, de ha a vezetők energiája megtörik, talpra áll az egész nem­zet és feledhetetlen események szemtanúi lehetünk. ATHÉN: Teljesen megbízható forrásból jelentik, hogy május 15-ikén a szerb csapa­tok Lagarzába menet súlyos lázadást követ­tek el. Amikor a katonák megtudták, hogy nem a hadtápvonalra viszik őket, hanem a harcvonalra, megtámadták és legyűrték lisztjeiket és az útszélen hagyták őket. Ha­sonló magatartást tanúsítottak a Kalkidike félszigeten is, ahol gyakoriak voltak a vere­kedések és gyújtogatások. Athénben ezek a hírek rossz benyomást keltettek. PERUN: A Lokalanzeiger közli, hogy Reuter-jelentés szerint a bolgárok a görög kormánnyal történt előzetes megegyezés alapján megszállották a Gore erősséget, amely uralja a Szaloniki felé vezető fontos vasúti vonalat. Ha ez a jelentés igaz, akkor a macedóniai katonai helyzet más képet nyert. ybiagot és őrsiéről elfoglaltuk. - A Monte Balte, a Monte Fiara és a Monte PHafora birtokunkba van. - Támadásunk kezdete óta 30388 foglyot ejtettünk és 299 ágyut zsákmányoltunk. - BUDAPEST, május 31. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) (A császári és kirá­lyi fensége, Jenő főherceg vezérezredes vezérlete alatt Tirolból előnyomult haderők elfoglalták Asiagot és Arsierot. Az Arsiero­­tól északkeletre eső térségen csapataink elűzték az ellenséget Callioból és roham­mal elfoglalták a helységtől északra levő magaslati állásait. A Monte Balto és Monte Tiara birtokunkban vannak. Asiagotól nyugatra az Asia szakadéktól délre kezdődőleg az elfoglalt Punta Cor­bin! eredinüig zárt harcvonalban állunk. A Posina-patakon át előrenyomult erők el­foglalták a Monte Priatorát. Az olaszok újabb kétségbeesett kísérleteit, hogy a Bel­­falótól délre levő állásainkat elragadják, hiába valók voltak. A támadásunk kezdete óta eltelt fél hónap alatt 30388 olaszt, közöttük 694 tisz­test fogtunk el, 299 ágyút zsákmányoltunk. Ma reggel több tengeri repülőgép szá­mos bombát dobott a San Giorgio del No­­gara-i pályaudvarra és az ottani katonai telepekre. A pályudvar épületében négy ta­lálatot figyeltünk meg. HŐFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. A Maas mindkét partján heves tüzérségi harc folyik. — A németek kisebb sikerei. BERLIN, május 31. A nagy főhadiszál­lás jelenti: Ellenséges torpedónaszádokat, amelyek a tengerparthoz közeledtek, tüzér­ségünk tüze elűzött. A labassei csatorna és Arras közötti szakaszon az élénk tüzérségi tevékenység tovább tart. Neuve Chapellenél és ettől északkeletre német járőrök válalkozásai si­kerrel jártak; 3S angolt közöttük egy tisz­tet elfogtunk, egy gépfegyvert zsákmányol­­­tunk. A Maastól balra megtisztítottuk az el­lenségtől. Camieres falutól délre levő cser­jéket és bokrokat, miközben 3 tiszt és 88 főnyi legénység jutott kezünkbe. A május 29-iki támadás alkalmával a Caurette erdőcskébe beépített hajóágyút, 18 gépfegyvert, több aknavetőt és más ha­diszert zsákmányoltunk. A Maas mindkét partján továbbra is igen élénk a­ tüzérség tevékenysége. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. Tovább siart az élénk hadi tevékenység Besszarábiá­­ban és Volhiniában. BUDAPEST, május 31. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) Az élénkebb harci tevékenység a besszarábiai határon és Volhiniában tovább tart. HOFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. BERLIN, május 31. A nagy főhadiszál­lás jelenti: A keleti harctéren nem volt je­lentős esemény. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.* I Az olaszok újabb kudarca a Balkánon. BUDAPEST, május 31. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) Az Alsó-Vojusaittól északra csapataink olasz járőröket elűzték. A helyzet változatlan. HOFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. , BERLIN, május 31. A nagy főhadiszál­lás jelenti. A balkáni harctéren nem volt jelentős esemény. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály-2

Next