Délmagyarország, 1916. július (5. évfolyam, 151-176. szám)

1916-07-01 / 151. szám

Szerkesztőség Kárász-utca 9. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN !] ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN Kiadóhivatal Kárász-utca 9. Telefonszám: 305. egész évre . K 24-—félévre . . K 12-— I egész évre . K 28’— félévre . . K 14.— Telefonszám: 81. ____Egyes szám ára 10 HUer, negyedévre K 6-— egy hónapra K 2-— || negyedévre K 7­— egy hónapra K 2~40_________Egyes szám ára 10 fillér._____ Szeged, 1916__________ V. évfolyam 151. szám. Szombat, július 1. LEGÚJABB. BECS: A „Zeit" haditudósítója jelenti az orosz harctérről: A magyar-osztrák csa­patok a Kolomea felé való előnyomulást, az orosz túlerővel szemben jó ideig feltar­tóztatták. A legutóbbi napon elkeseredett harc folyt. Az oroszok különös erővel tá­madtak a Niexmika melletti Unyeszter-ka­­nyarulatnál és a Cseremoz völgyében. Míg a Bothmer-sereg osztrák-magyar csapatiai az ellenség rettenetes nyomásának ellent tudtak állani, a centrum több ponton meg­ingott, mert a folytonosan ismétlődő közel­harcok kimerítették. Ekkor rendelték el a Kolomea felé és a Felső-Cseremoz völgyé­be való visszavonulást. BERLIN: A Kölnische Zeitung haditu­dósító­ja a Buck körüli orosz áttörési kísér­letről jelenti: Az ott lefolyt harcokat az oroszok 36 órai pergőtüze előzte meg, ame­lyet 4000 ágyúval végeztek. A Briszilov féle új módszert, amely szerint a pergőtűz­be a saját előnyomuló gyalogságukat is be­lefoglalják, itt is alkalmazták. Az ember­tömegeket, a szó leghajmeresztőbb értelmé­ben kergették előre. A borzasztó küzdelem ebben a világháborúban, most először nem mutatta meg a modern csata képét. BUKAREST: Az Epoca, Bilipescu nyílt levelét közli a királyhoz. A levél így szól: Felség! Felséged kormánya nagyon messze megy az önkényben és paródiát űz az alkot­mányos jogokból. Felséged elődjének az volt a szokása, hogy engedélyt adott népgyülé­sekre és ha be is tiltottak valamely népgyű­­lést, mindig a civilizáció és az államhatalom eszközeit használták. A mostani kormány túlságosan igénybe veszi a szuronyokat és az alkotmány teljesen illuzoriussá válik. Ezzel a rendszerrel Bratianu nem felséges trónjának, hanem saját törvénytelen csele­kedeteinek a védelmezője. Ezért kérjük Bra­tianu eltávolítását, aki méltatlan Felséged és az ország bizalmára. STOCKHOLM: A Novaja Vremja je­lentése szerint Péter szerb király Szaloniki­­ban fekszik halálos betegen. BUKAREST: Az orosz­barát lapok azt jelentették, hogy az oroszok megszállották Dorna-Vatrát. Ezzel szemben a Zina tudó­sítója megállapít­ja, hogy a hír teljesen lég­ből kapott. A valóság az, hogy Bukoviná­ban Jakobeny körül nagy harcok folynak, amelyek mostanig az­­ osztrák-magyar had­seregre nézve kedvező lefolyásúak. LUGANO: Turini jelentés szerint Do­­robeck angol helyettes tengernagy ma ott átutazott Paris felé. Hir szerint fontos kül­detést teljesít. Csapatainkat Kolomeánál nyugatra vontuk vissza. — Kisbabánál az oroszok támadásait visszavertük. — Sokultól nyugatra és a Styrnél az ellenség nem tudta visszaszerezni elvesztett állásait. - Linsiffigert serege 100 foglyot ejtett és hét géppuskát zsákmányolt. - BERLIN, június 30. A n­­agy főhadi­szállás jelenti: Egy a Lilsen-tótól északra, (Dünaburgtól délnyugatra) lefolyt ránk néz­ve sikeres ütközeten kivü­l az arcvonal északi részén nincs lényeges jelenteni való. Linsingen tábornok hadcsoport­ja: Ti­­niewka előtt, a csapataink által állásukból újból kivetett oroszok ellentámadása ered­ménytelenek maradtak. Több, mint 100 fog­lyot ejtettünk, 7 géppuskát zsákmányoltunk. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) BUDAPEST, június 30. (Közli a mi­­niszterelnöki sajttóosztálly.) Kirillbabától északkeletre osztagaink visszaverték az orosz támadásokat. Pistyinenél, Kutytól északnyugatra tegnap újra elkeseredett har­cok folytak. Az itt harcba vetett túlerőben lévő ellenséges erők nyomása következté­ben csapatainkat a Kolomeától nyugatra és délnyugatra fekvő területre visszavonták. Obertyntöl északra több orosz lovas­­támadás súlyos veszteségek között, tüzünk­ben összeomlott. Sokultól nyugatra a Styrnél az ellen­ség hiába kísérelte meg, hogy az előtte való nap német csapatok által elfoglalt állásokat visszafoglalja. S­eFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Az olaszok az egész fronton tár­adnak. — Az ellenséget mindenütt visszavertük. — Inniehen és Toblach helységek messzehord * BUDAPEST, jLiTiíius 30. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) A doberdói fen­­sik szakaszon a harcok tovább tartanak és éjjel San Martino területén különösen hevesek voltak. Csapataink ismét vissza­verték az olaszok minden támadását, csak Selztől keletre tart még néhány árok meg­tisztítása. A görzi hídfő erős ágyú- és aknavető­­tűz alatt állott. Az ellenséges gyalogság ama kísérletei, hogy Podgora állásunk ellen előrehatoljon, meghiúsulta­k. A karinthiai arcvonalon kudarcot val­lottak ellenséges erőknek a Nagy Pahl és Kis Paid, valamint a Freskóid ellen irá­nyuló támadásai. A Puster-völgyben, SHlian HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. ,nehéz ágyuk tüze alatt állanak. A Brenta és Etsch közötti területe­n, az olaszok tevékenysége új képet nem mu­tatott. Erősebb és gyengébb osztagok az arcvonal számos helyén sikertelenül támad­tak. A Bor­bola állásunk ellen irányuló egy ilyen támadás alkalmával az olasz tüzér­ség erősen tüzelt habozva előrenyomuló saját gyalogsági vonalára. A­­ tegnapi harcokban csapataink 300 foglyot, köztük öt tisztet, 7 gépfegyvert és 400 fegyvert szállítottak be. Csatározások a Vojusánál BUDAPEST, június 30. (Közli a mi­­ni­szterelnölki sajtóosztály.) Az Alsó Vojusá­­nál előőrsi ütközetek voltak. Egyébként semmi jelentős nem történt. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. BERLIN, június 30. A nagy főhadi­szállás jelenti: A balkáni harctéren a hely­zet változatlan. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék