Délmagyarország, 1916. augusztus (5. évfolyam, 177-203. szám)

1916-08-01 / 177. szám

A király szózata a nemzethez. A „Budapesti Közlöny“ keddi száma a következő legfelsőbb kéziratot fogja közölni: Kedves Gróf Tisza! Második évfordulóját éljük azoknak a napoknak, amelyekben ellenségeink engesz­telhetetlen gyűlölete harcra kény­szentelt bennünket. Mélyen fájlalom bár, hogy ilyen hosszú ideig tart az emberiségre súlyosodó nehéz megpróbáltatás, mégis felemelő elég­tétel tölti el keblemet, ha arra a kemény tusára visszatekintek, amely a monarchiá­ba vetett megtörhetetlen bizalmamat újra iga­zolja. Az ellenséges túlerő folyton megújuló támadásait dicső szövetségeseinkkel váll­vetve, hősies és visszaverő bátor fiaihoz méltón, otthon is azt a lelkesítő kötelesség­érzetet tanúsítja a nemzet, amely egyedül méltó a mai nehéz és komoly időkhöz. A győzelem kivívására irányuló egyetlen nagy gihsztérozásban egyesülve, férfias elszánt­­­sággal hoz meg a dicsőséges és állandó béke­­kiküzdésére szükséges minden áldozatot. A haza javára szükséges érzülék helyes meg­értésével viseli el a gazdasági életnek a há­ború igényelte korlátozásait és hiúsítja meg ellenségeinknek a békés lakosság létének rendszeres veszélyeztetésére irányuló gór­nősz szándékait. Szivem atyai együttérzésével osztja meg minden egyes füvemnek olyan állhata­tos, lelkierővel viselt gondjait: a gyászt­ag, elesettekért, a harcban való szeretteik miatti aggodalmat, az áldásos békemunka meg­zavarását, az összes életviszony érzékeny súlyosbodását. De a mögöttünk lévő két hadiév lélekemelő tapasztalataira támasz­kodva, teljes bizalommal nézek a lassanként kialakuló jövőbe abban a boldogító tudatban, hogy derék nemzetem valóban megérdemli a diadalt és a hívőnek azzal a reményével, hogy az Úristen kegyelme és igazságossága nem fogja tőlünk a győzelmet megtagadni. Szükségesnek érzem, hogy ezekben a komoly, de reményteljes emléknapokban ki­fejezésre juttassam, hogy büszke örömmel tölt el a nemzetnek soha nem lankadó haza­­fiúi áldozatkészsége és hogy hálás szívvel ismerem el a végleges sikert biztosító el­szánt magatartását. Megbízom önt, hogy ezt nevemben köz­­tudomásra juttassa. Bécs, 1916 julius 31. I. FERENC JÓZSEF s. k. Gróf Tisza István s. k. Hasonló kéziratot intézett a király gróf Stürgkih osztrák miniszterelnökhöz is. Szerkesztőség Kárász-utca 9. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN­­ T ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN Kiadóhivatal Kárász-utca 9. Telefonszám: 305. egész évre . K 24-—félévre . . K 12-— egész évre . K 28-— félévre . . K 14.— Telefonszám: 81. Egyes szám éra 1» fillér.__________negyedévre K 6-— egy hónapra K 2-— negyedévre K T— egy hónapra K 2 40__________Egyes szám­ára V­eltér. Szeged, 1916. évfolyam 177. szám.__________Kedd, augusztus 1. Nini» 9 Hl HÉ - Brodytól nyugatra az ellenség több éjjeli támadása meghiúsult.­­ A főnyomást az oroszok a Kovel- Sarny-i vasútvonal mentén fejtik ki. — Újabb ered­ményt sehol sem BUDAPEST, július 31. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) A Kirlibabától kelet­­re emelkedő magaslatokon a Pflanzer-Bal­tin hadsereg csapatai utolsó előtti éjjel vissza­vertek egy orosz előretörést. Délkelet-Ga­­lifiában a nap aránylag nyugodtan telt el. Buezacztól nyugatra és északnyugatra, az ellenség támadásait változatlanul a leg­nagyobb szívóssággal folytatja. Itt tegnap is elkeseredett és makacs harc folyt. A szö­vetséges csapatok összes állásaikat meg­tartották. Brodytól közvetlenül nyugatra az ellen­ség több éjjeli támadása meghiúsult. Az ellenség tegnap Volhíniában és akárhol in­tézett rohamot, ismét minden eredmény nélkül áldozta fel harcosainak olvasatlan ezreit. Rohamoszlopai Stobyczánál, Luck­­tól nyugatra és északnyugatra és a Sarai­ból Köveibe vezető vasút mindkét oldalán egyáltalán összeomlottak. Stobychwatól délre, ahol a Stochod balpartján átmeneti­leg megvetette lábá­t, ismét visszavertük. A Verhiiniában harcoló szövetséges csa­patok tegnap több orosz tisztet és kettőezer főnyi legénységet elfogtak és három gép­puskát zsákmányoltak. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. BERLIN, július 31. A nagy főhadiszál­ tudtak elérni. — visszavertünk orosz felderítő osztagokat. Csatornaázásunk ellen intézett támadások Logislintól nyugatra meghiúsultak. Az orosz csapattömegeknek a Linsin­­gen tábornok hadcsoportja ellen folytatott erős rohamait tegnap is diadalmasan elhárí­tották. Ez ismét a támadók legsúlyosabb veszteségeit eredményezte. Az ellenség a főnyomást a Kovel-Sarny-i vasút mindkét oldalán levő szakaszokra gyakorolta. Jól előkészített ellentámadásunkkal a Sareerá­­nál, (Stobyczátó­l délre) előnyomult ellen­séget visszavetett. Az eddigi megállapítá­­sok szerint tegnap 1889 oroszt, köztük 9 tisztet, fogtunk el. Repülőrajaink az utolsó harci napok alatt szálláshelyek, menetelő és táborozó csapatokra, valamint a hátsó összekötteté­sek ellen intézett támadásaikkal jelentékeny kárt okoztak az ellenségnek. Bothxner gróf tábornok hadserege: Az oroszoknak Buezacztól északnyugatra és nyugatra fekvő szakaszok ellen folytatott támadásai alkalmával sikerült egyes helye­ken a legelői levő védelmi vonalba benyo­­mulniok, innen azonban kivertük őket. Va­lamennyi támadásaikat diadalmasan vis­­­sza­vertük. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Alpini zászlóaljak veresége. BUDAPEST, júilius 31. (Közli a minisz­­t­erelnöiki sajtóosztály.) A Dolomitokban a Tofana-szakaszon tegnap több alpini zászló­alj támadását véresen visszavertük; 135 olaszt, köztük 9 tisztet, elfogtunk és 2 gép­puskát zsákm­ány­ol­t­unk. Az Isonzó-harcvonalon az ellenséges tüzérség hevesen ágyúzta a termeni­ és a görzi hídfőt, valamint állásainkat a Monte San Michelen. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. A Balkánon nincs lényeges esemény. BERLIN, júilius 31. A nagy főhadiszál­lás jeleníti: A balkáni harctéren semmi újság, legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) BUDAPEST, július 31. (Közli a ma­miisz­­terelnöki sajttóosz­­­ály.) A délkeleti harcté­ren lényeges esemény nem történt. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese.

Next