Délmagyarország, 1916. szeptember (5. évfolyam, 204-229. szám)

1916-09-01 / 204. szám

Szerkesztőség Kárász-utca 9. Telefonszám: 305. Egyes szám ára 16 fillér. Szeged, 1996. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K 24'— félévre . . K 12'— negyedévre K 6'— egy hónapra K 2*— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28'— félévre . . K 14­— negyedévre K T— egy hónapra K 2­40 Kiadóhivatal Kárász­ utca 9 Telefonszám: 81. _____Egyes szám ára 1> fillér. ¥. évfolyam 204. szám. Péntek, szeptember 1. (Saját tudósítónktól.) A román árulás folytán elkeseredett harcok dúlnak Erdély keleti és déli határain. Derék székelyek, akik a magyar hűség, erő és bátorság minden előnyös tulajdonságával felruházva a két éves világháborúban oroszlánbátorsággal küzdöttek hazájukért, most földönfutókká váltak. Míg a székely fiatalság most is az utolsó lehel­létéig harcolva száll szembe a legaljasabb ellenséggel, addig a polgári la­kosság, szerencsétlen erdélyi testvéreink, a székely-magyarok mene­külni kénytelenek az ádáz rablók elől. Fájdalomtól lesújtva, a legszükségesebbeket is hátrahagyva, aggo­dalmas, nagy gondok között indult meg a menekülők beláthatatlan hosszú sora az éj leple alatt tovagördülő szomorú vonatokon az ország szíve felé. A vonatok az ország belsejét beszáguld­­ták a menekülőkkel és minden városban vagy nagyobb községben megállnak, hogy letegyenek uj hajlékot kereső, mindenükbe kifosztott, fáradt embereket, akik nyomoruk­­ban csak reményt és bizalmat hoznak má­gukkal, hogy köztünk, testvéreik között, a­kiket nem sújtott a háború vihara, meleg és szívélyes fogadtatásra találnak. Szegedre is lőtt már és fog még érkezni sok-sok hosszú vonat, amely az erdélyi menekülők ezreit hozza ebbe a színmagyar városba, hogy a mi hazafias érzésű és áldozatkész közönsé­günk között uj hazát találjanak. Menekültek már szerdán éjjel érkeztek Szegedre. A menekülteket Dávid San­or Vasúti vendéglős az előzetes értesítésre nagy előkészülettel fogadta. Akik a nagy utón megéheztek, ízletes gulyáshúst és más élel­miszereket kaptak; akinek pénze nem volt, az ingyen megkapta a saját adagját. A me­nekülők közül legtöbben Brassóból és 1­e­­­r °zsényből jöttek és sokan közülük tovább martak. Csütörtökön folytonosan érkeztek mindkét állomáson újabb vonatok, amelyek zsúfolva voltak menekülőkkel. Pénteken is fgnak érkezni Szegedre menekülők, akik­­nek a száma végeredményben a belügymi­­niszternek a főispánhoz érkezett sürgönye szerint 20.000—60.000 között ingadozik. A menekülők érkezése alatt a szegedi és a ró­­kusi állomáson egy-egy rendőrtisztviselő éj­jel-nappal inspekciót fog tartani, hogy a me­nekülők ideiglenes elhelyezéséről gondoskod­janak. A belügyminiszter felhatalmazta dr. Somogyi Szilveszter jpolgár­mestert,, hogy a Haditermény szegedi kirendeltségénél an­­­nyi lisztet utaltasson ki, amennyire a mene­külők ellátására szükség van. Természetesen­­ a menekülők elhelyezé­séről is gondoskodni kell. Bizonyára Szeged polgársága is ki fogja venni részét a nemes feladatból és a híres magyar vendégszere­tetet nem fogja megtagadni akkor, amikor magyarokról, testvérekről van szó, akik az ország keleti határairól kénytelenek mene­külni. Mindannyiunknak kötelessége a legna­gyobb szeretettel fogadni a sorsü­ldözött, szer­­rencsétlen embereket; mindannyiunknak kö­telessége megosztani, amije van a derék székelyekkel, akik, ha máskép állma a hely­zet, bennünket bizonyára a legnagyobb lel­kesedéssel fogadnának be egyszerű, tiszta hajlékukba. A belügyminiszter sürgöny­ értesítése csütörtökön érkezett meg a főispáni és pol­gármesteri hivatalba arról, hogy Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Csongrád megyében Brassó-, Fogaras-, Kis- és Nagyküsküllő­­megyék menekültek kell elhelyezni. A ható­ság teljes apparátussal fogott a munkához, amelyben hivatali kötelességének a mai idők­höz mért buzgó­­ teljesítésén kívül bizonyára az is sarkalja, hogy otthonukból menekült magyar testvéreink hajléktalanságának ke­serves napjait kell a testvéri vendéglátás figyelmességével és örömeivel enyhíteni. Ebben a nagy és nemes érzésben bizonyára egy lesz a hatósággal a város egész társa­dalma Senki sem zárkózhatik el az elől, hogy az otthonukat elhagyni kényszerült erdélyiek támogatására siessen. Szeretettel álljon mindenki rendelkezésükre, ha taná­csért útbaigazításért keresik föl, figyelem­mel és gyöngédséggel fűszerezzük, amit kér­nek, amit adunk; legyen nyitva számukra a szívünk, az erszényünk,­­a lakásunk. A jótékonyságra sokszorosan igénybe vett társadalomnak most a legmagasabbra kell fokoznia áldozatkészségét. A háború két éve alatt sem hárult ránk olyan szent köte­lesség, mint most. Otthon nélkül maradt gyermekek, anyák, hitvesek és aggok keser­ves menekülésének napjait kell megédesíteni. Gyermekekét, akiknek az apjuk, hitveseket, akiknek a férjük, aggokét, akiknek a gyer­mekeik vei­eznek a harctéren —a mindnyá­junkért. Azok között a törvényhatóságok kö­zött, amelyek a menekülő erdélyieket fogják vendégül látni, Szegedre is nemzeti hivatás vár most. Erőnkön felül­­ tegyünk meg min­dent, amit tehetünk. Tartozunk ezzel ma­gunknak, azoknak, akik érettünk harcolnak, magyar testvéreinknek, akiket a háború ki­vetett otthonukból, a háború sikerének, a­melyen annyi remegéssel csüngünk és a nemzetnek, amelynek összetartozandóságát, egységét és erejét most jobban kell doku­mentálni, mint valaha. Nem maradhatott tétlen­­ a Délmagyar­­ország, amikor ilyen feladat megoldásáról van­­ szó. Úgy gondoltuk, hogy ennek a cél­nak érdekében egyesíteni kell az erőket. És azért csütörtökön a késő délutáni órákban, mindjárt­­ a belügyminiszteri értesítés tudo­másul vétele után érintkezésbe léptünk a pol­gármester és a főkapitány úrral. Az ügyre vonatkozó javaslatokat­­ terjesztettük elő és megállapodtunk abban, hogy a Délmagyar­­ország a legszélesebb körű gyűjtést indítja meg. Este hét és nyolc óra között kezdtük a mozgalmait, amelynek hamar híre terjedt. Ha tekintetbe vesszük a rendelkezésre álló rövid időt, az eredményt impozánsnak kell mondanunk. A késő éjszakai órákig érkeztek adományok, amelyek összege 5320 korona. Este 9 óráig 3000 korona gyűlt be, ezt az összeget nyomban a főkapitány úr rendelke­zésére bocsátottuk, mert a pénzre sürgősen szükség van. A következők adakoztak: H Xif A­m­li erdélyi menekültek ezrei Szegeden. J? brassói, fogarasi és küküllői székelyek jönnek hozzánk. - ható­sági és társadalmi akció a menekültekért. - J? első napi gyűjtése: 5320 korona.

Next