Délmagyarország, 1916. szeptember (5. évfolyam, 204-229. szám)

1916-09-01 / 204. szám

2 BSLM­AGYARORSZÁG Bach Imre — .................. 10­— begavári Bach Bernát ...........1000*— Baron Jenő — — — — 10'— Barta Bernátné .................. 10 — Dr. Békés Nándorné ........... 5'— Bittó Márk .......................... 10 -Boda Bertalan.......................... 10'— Csányi Sándor.......................... 200'— Deák Dezső .......................... 10'— Eckert Elek .......................... 5'— Dr. Emődi Aladár... ........... 20'— Fahonvéd.. .................. ... 10'— Frank főhadnagy .................. 10 — Geréb József.......................... 10'— Gácsér, kórházi gondnok ... 2'— özv. Glücksthal Jónásáé..........100'— Gombás Gyula ... ........... 10'— Grumár Gerő idb__ — _ 10'— Grumár Gerő ifj...................... 20'— Hirsch Bernát... 4'— Jenei Anna ........... ... 2 — Keller Mihály ... ‘ '... ... 20 — Kampis százados .................. 12'— Kengyel János.......................... 5'— Klenóczky József .................. 5'— Kiss Ferenc, főhadnagy.......... 10'— Kohn M. és társa.................. 300'— Kovács József (Corso kávéház) 20'— Kráhl Sándor........................ 6'— Lakner Tibor.......................... 10'— Dr. Leitner Vilmos....................100'— L. M. és neje.......................... 5-— Messer Pisti és Ferike.......... 10'— Milassin Gyula ........... . .. 10'— Moletz főhadnagy.................. 6'— N. N........................................ 2 — N. N. ................................. 6-Dr. Papp Róbertné... ........... 5'— Dr. Pártos Simon.................. 5­— Pásztor Jancsi és Pisti ... ... 20'— Plichta Béla .......................... 10 — Petrik István.......................... 10'— Róna Anika és Gyurika... .. 10'— Rosenfeld Nándor ... ... . 50 — Róth Pál........................... ... 10'— Römer Miklósné .................. 4­ — Schlesinger Sándor... ... ... 20'— Sch­ima százados és neje ... 20'— Striegl F. József .................. 50'— Szécsi Ede — .................. 500 — Szegedi közúti vasút r. t. ... 500'— Szegedi kenderfonógyár r. t.___1000 — Taugner százados................ 10 — Tóbiás László... ._ ........... 2'— Tü­rk Salamon... — ........... 10'— Összesen 5320'— A főkapitányi hivatal­­ fölkéri mindazo­kat, akiknek lakásukban, otthonukban hely van a menekült testvérek befogadására és akik ,őket élelemmel ellátni tudják, hogy mi­nd­ doki) jelentsék ezt be a kerületi rendőr­kapitányoknál. A belvárosiak Gyarmathy János, az alósvárosiak Lengyel István, a ró­­kusiak és felsővárosiak Gróf Dezső, a Fekete­­földek gazdái és­­ a röszkeiek Ferenczy Má­tyás rendőrkapitánynál. A Lakásért és ellá­tásért, amennyiben módjukban van, a mene­kültek maguk fizetnek. A vagyontalan me­nekültek ellátásáért a hatóság ad illő fizet­séget. A jelentkezésnek minél előbb kell meg­történni, hogy­­ a menekültek ne maradjanak hajléktalanul. Az átutazó menekültek számára üditő­­állomást rendeznek be a két vasúti állomá­son. Ennek költségeit az állam viseli és erre a célra 50.000 koronát már utalványozott is .a polgármester kezeihez a belügyminiszter. Budapestről jelenti telefonon tudósítónk: A kormány a­­ határszéli vármegyék m­ene­­kü­ltjeinek elhelyezéséről a következőképen határozott: A Szeben- és Alsófehér-vármegyék me­nekültjeit — Bácsbodrog-megyében; Hunyad és Krassószörény-vármegyék menekültjeit — Hajdú, és Szabolcs-vármegyékben; Három­­szék-megye­k menekül­tjeit — Jásznagykunt­­szolnok- és Békés-vármegyékben; Brassó-, bogaras- és Kisküküllő-vármegyék lakosait — Torontói-, Csanád- és Csongrád-várme­­gyékben helyezik el. A menekültek ügyében nagy tanácsko­zások voltak. A rendőrség intézkedésére egyelőre a Tatersalban, a népszállóban­ és az iskolákban helyezik el a menekülteket. Weisz Manfred kijelentette, hogy bármennyi munkást f­elvesz a csepeli töltény­gyárába, a menekülteknek ad munkát, elszállásolásuk­­ról és élelmezésükről gondoskodik. A budapesti pályaudvarokon 5—6000 menekült érkezett, jobbára intelligens ele­mek. A főváros elhatározta, hogy elszállá­solásukra ingyen lakásközvetítőt létesít. Budapestről jelenti tudósítónk: A kép­­viselőház ülésterm­ében megalakult az Er­dély­részi Segélyző Bizottság. Jelen voltak az összes erdélyi képviselők. Dániel Gábort választották meg­­elöknek. Gratz Gusztáv bejelentette, hogy tanácskozott Perényi ál­lamtitkárral. A város egy koronában, akarja megállapítani a napi segélyt, noha csupán élelmezésre három korona szükséges. Süme­gi Vilmos felpanaszolta, hogy a menekülőket senki sem fogadta. Bejelenti, hogy a balaton­­boglári és telei villa-tulajdonosok a menekü­lők részére felajánlották összes nyaralóikat. Dániel Gábor kifejti, hogy a kormány köte­les gondoskodni a menekülők ruházatáról, elszállásolásáról és élelmezéséről. Hogy az mibe­­ kerül, az egészen mellékes. Györffy Gyula gyors intézkedéseiket sürget. Polónyi Géza felajánlja képviselői tiszteletdí­ját. Ez­után Dániel Gábor kimondta a Segélyző Bi­zottság megalakulásait. Központi irodát állí­tanak fel, amely díjtalanul áll a­ menekültek rendelkezésére. A két pályaudvaron naponta 6 órán keresztül 2—2 képviselő ,fog az érke­zők rendelkezésé­re állani. A munkapártban Dániel Gábor beszélt a menekülők érdekében gróf Tisza István mi­nisztereln­ökkel, aki kijelentette, hogy min­den intézkedés megtörtént, hogy a fenyege­tett vidék lakossága idején­­ biztonságba jus­son. Budapestről jelentik: A Magyar Általá­­imos­ Hitelbank 1 .100.000 koronát, a Magyar­­Bank 25.000 koronát adott a fenekvitek cél­jaira. . Mindenki, minél előbb, adakozzék a Dél­magyarországnál! ! Várnay Dezső.......................... 500'— Vág Sándor .......................... 4'— Városi Nyelviskola.................. 50'— Vincze Lipót .......................... 5'— Weinrich Lajos.......................... 10'— Winkler Testvérek.................. 500'— Dr. Ziffer Alfréd ............. ... 20'— Péntek, 1916. szeptember 1. LEGÚJABB. STOCKHOLM: A Birsevija Vjedomosz. ti írja: Erős orosz csapatok a Dobrudzsán át előnyom­ulásban vannak Ruszcsuk, Szi­­lesztrea és Giurgiu felé. 1 LUGANO: A Popopolo d'Italia jelenti: Románia nem fogja Bulgáriát megtámadni. Ezt­­ a feladatot az orosz hadsereg látja el. ZÜRICH: A francia lapokból kiderül, hogy az a nagy lelkesedés, amelyet Parisu­m a román hadüzírfiét keltett, lecsendesedett, mert nem számítottak arra, hogy Németor­szág is hadat üzen Románián­ak. Azt remél­ték, hogy Románia­­ csak az osztrák-magyar csapatokkal kerül szembe. LUGANO: Az olasz-német hadüzenet megtörténte után az olaszországi német alattvalókat Szardínia szigetére és­ Délolasz­­országba internálták. ATHÉN: Az olasz követ jegyzéket nyújtott át a görög kormánynak, amelyben tudatja Olaszország, hogy csapatai Porto Palermót megszállották, miután onnan az ellenséges tengeralattjáróknak jeleket adtak. ATHÉN: (A Havas-ügynökség elkésett jelentése augusztus 25-ről.) Nagy népgyülés volt, amelyen körülbelül *25.000 ember vett részt. A népgyülés bizalmat szavazott a kor­­mánynak. Gunarisz, volt miniszterelnök fel­szólalt és megtámad­ta Venizelosz politiká­ját, aki előidézte Görögország jelenlegi hely­zetét.­­ ' I*' BÍICS: Gróf Czernin, bukaresti követünk táviratozott 28-ikán, amelyben az elutazását jelenti be. ATHÉN: Hire jár, hogy bolgár csuda­tok megszállták Szerresz városát. A bolgár­ csapatokat a megszállott területek bolgár lakossága zeneszóval fogadta. \ Rigán«­ eléri az MM fllett. Szófia, augusztus 31. A budapesti bolgár főkonzulh­oz Radoszlavov miniszterelnöktől ma a következő távirat érkezett: A bolgár vezérkar jelenti augusztus 30- án: A macedóniai fronton nem állott be je­lentékenyebb változás. Csapataink, amelyek az előírt állásokat elérték és megszállták, most megerősítik azokat. Miután a veresé­ge­t, amelyeket az ellenségnek okoztunk, az ellenség offenziváját meghiúsították, az egész fronton az most a hatástalan ágyutűzre szo­­ratkozik. Csak az Osztrovo-tótól északra és a Mujenica völgyében igyekszik visszasze­rezni elvesztett állásait, hogy kedvezőtlen helyzetét megjavítsa. Az ellenségnek minden kísérletét visszavertük. A Talánosz-tavon ágyút­űzzel elpusztítottunk két gőznaszádot. Egy ellenséges hajóraj sikertelenül bombázta­ a Meszku folyó torkolatát, egy ellenséges repülő Buli vasúti állomás Indiára dobott bombákat minden eredmény nélkül. Ludendorff Hindeiiburg helyettese. Berlin, augusztus 31. Ludendorff­nak 16­ szállásm­es­terré való kinevezésével új állást kreáltak, eddig egy főszállásmester volt, ez­után kettő lesz. Luden­dorffna­k az lesz a fel­­­adata, hogy Hindenburgot mindenben helyyet­­tesítse és­­Hin­denburgot minden sztratégiai és operativ kérdésben támogassa..

Next