Délmagyarország, 1916. október (5. évfolyam, 230-256. szám)

1916-10-01 / 230. szám

Szerkesztőség Kárász-utca 9. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN • ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN Kiadóhivatal Kárász-utca 8 Telefonszám: 305. egész évre . K 24­—félévre . . K 12'— egész évre . K 28’— félévre . . K 14­— Telefon­szám: 81. Egyes szám ár« U fillér._________negyedévre K 6- egy hónapra K 2— negyedévre K 7 — egy hónapra K 2~40 || Egyes szám­ára 1>­illér. szeged, 191S/ V. évfolyam 230. szám. Vasárnap, október I LEGÚJABB. SZÓFIA: A Bolgár Távirati Ügynökség i­en­ti szeptember 30-iki­­ kelettel. Ma reggel kilenc óra tájban egy ellenséges repülő re­­­pü­lt el ismét Szófia felett. Elhárító ütegeink tüzelése fogadta a repülőgépet, amelyet har­­ci h okkereink megtámadtak. Az ellenséges r­epülő csak egyetlen bombát tudott ledobni,­­amely a várostól északra a földre hullott. Hivatalosan még meg­­ nem erősített jelentés szerint, Szófiától 30 kilométernyire északra­­ repülőink lelőtték az ellenséges­ repülőgépet. SZÓFIA: A főhadiszállás jelenti szep­­tem­ber 30-ikáról. Macedóniai front: Floriná-­tól nyugatra és keletre a helyzet változat­on, helyenkint gyenge tüzérségi tűz gya­­ogsági vállalkozások nélkül. A Kajmakea­­k'n magaslaton mindkét résztől élénk tü­z­ér­­deki harc. A Moglena-völgyben gyenge köl­­csönös tüzérségi tüzelés. A Struma-fronton tüzérségi­ tevékenység. Egy járőrünk a Kom­­’Ca­ l­id közelében­­ egy öt emberből állott angol járőrt lemészárolt. Az Égei-parton az angol flotta élénkem cirkált. Tüzérségi tűz­zel egy ellenséges torpedónaszádot a tette­ti öbölből távozásra kényszeritettünk. Román szorít: A Duna-mentén tobb osztrák-magyar monitor tüzérségünk támo­gatásával bombázta a korabiai pályaudvart a­ kikötőt, ahol nagy pusztítást és tüzeket hoztak. Ellenséges ütegeket és a közeli Magaslat mellett horgonyzó teherszállító hajók legnagyobb részét elpusztították; n­yolc teherszállító hajót, több pontont zsák­mányoltak. A Dobrudzsában nincs változás. Helyen­­ként gyenge tüzérségi tüzelés, gyalogsági tevékenység nélkül. A Fekete-tenger partján­­ nyugalom van. ROTTERDAM: A Times jelenti Athén­ből: Danglis tábornok tegnap öt tiszt kísé­retében Szalonikiba utazott. Veri a parancs­noka, Beraschekopulosz tábornok törzskar­ival csatlakozott a forradalmi mozgalomhoz.­­A Daily News jelenti Athénből. Az a valót­lan híresztelés, hogy elren­delték az általá­nos mozgósítást, tegnap P­atraszban nagy­­ nyugtalanságot keltett. A tartalékos szövet­ség tiltakozó gyűlést tartott azzal a meg­­­okolással, hogy a királytól kierőszakolták ezt a határozatot. A gyű­lés után beverték a napilapok ablakait. WASHINGTON: Az Unió ingerültsége az amtamt ellen fokozódik. Lansing állam­titkár hosszasan tanácskozott a német nagy­követtel. Für szerint legközelebb erős hangú jegyzéket intéz az Unió Angliához. A nagyszebeni átkaroló csatát megnyertük. - A román haderő nagy részét megsemmisítettük. - A menekülő ellenség hátába kerültünk és megszál­lóitok a Vöröstorony-szoros. - A foglyok száma és a zsákmány jelentékeny. - BUDAPEST, szeptember 30. (Közdii a miniszter­elnöki sajtóosztály.) Keleti harctér: Román harcvonal: Petrozsénytől nyugatra román előretöréseket visszavertünk. Bajor csapatokból álló átkaroló oszlop, nagy ke­rülőül, négy nappal ezelőtt az ellenség hátá­ban elzárta a Vöröstorony-szoroson át ve­zető utat. Az ellenség minden arra irányuló kísérlete, hogy az utat újból megnyissa, hiábavaló maradt. Egyidejűleg nyugatról, északról, keletről osztrák-magyar és német oszlopok előrenyomultak a Nagyszebentől délre harcoló román hadosztályok ellen­. Az ellenség kétségbeesetten védekezett, a küzdelem rendkívül véres volt. A román csapatkötelékek roncsai minden járművel a használható úttól elvágva, a fogarasi hegy­ségbe menekültek. A foglyok száma órán­­kint növekszik, a zsákmány igen nagy. Az ellenség összes járműveit megsemmisítette, vagy otthagyta. A románoknak az erdélyi keleti harcvonaluik ellen tegnapelőtt meg­ismételt támadása a Nagyszeben körüli harcokban nem változtathatott, bár Foga­­rastól északra és Székelyudvarhelynél elő­retolt csoportjaiknak vissza kellett húzód­­niok a főerőnkhöz, másrészt Hegentől délre a német csapatok ellentámadása 11 román tisztet, 591 legénységet és 3 géppuskát eredményezett. Szeptember 29-én monitor­ osztályunk egy Vedette-csoporttal, felfegyverzett gőz­hajóval és a Weichsel német motoros na­száddal megtámadta Corabia román kikö­tőt. Az ellenséges védőberendezések leküz­dése után behatoltak hajóink a belső me­dencébe, megsemmisítették a pályaudvart, a katonai kikötőberendezést, a múlt évben idemenekült fölfegy­verzett orosz gőzösö­ket, aknajáró műveket, uszályha­jókat. Vesz­teségünk nem volt. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese, BERLIN, szeptember 30. A nagy fő­­h­adiszálllás jelenti: Erdélyi harcvonal: A román északi és 2. hadsereg a Görgény­­hegységben, Parajd-Székelyudvarhely vo­nalon és Fogarastól támadott. Görgényben visszavertük, délre biztosító csapataink ki­tértek. Német csapatok Hortobágy-patak­­nál Hegentől délre egy román oszlopon raj­taütöttek és visszavetették; 11 tiszt, 591 katona és 3 géppuska marad a kezünkön. A 26-án megkezdett nagyszebeni át­karoló csatát megnyertük. Falkenhayn fő­parancsnokságával német, osztrák és ma­gyar csapatok makacs harcban megsemmi­sítették a román hadsereg nagy részét. Az ellenség maradványa nagy veszteségtől föl­­bomolva menekült Vöröstorony felé úttalan utakon. A szorost csapataink az ellenség hátában már 26-án reggel megszállották. A menekülő ellenséget itt Krafft von Del­­mensingen altábornagy bajor csapatai meg­­semmisitően lőtték. Két román hadsereg fölmentő előretörése elkésett. Csapataink a legnagyobb elkeseredéssel harcoltak, mert a románok védtelen sebesülteket megöltek. A foglyok száma és a hegyes-erdős vidéken szétszórt zsákmány igen nagy, nincs még megállapitva. A hátszegi hegységben és a mehádiai szakaszon a román támadások meghiúsultak. LUDENDORFF, első leszállásmester. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.] Az angolok támadását visszaverték a németek. BERLIN, szeptember 30. : A nagy fő­­hadiiszállás jelenti. Az angolok, mint előző napon tegnap is nagy erőkkel támadtak. Az Ancre és Courcelett közt változó harcok után visszavertük őket. Ettől eltekintve kis részleges előretörések és tüzérségi harc, a­mely a Sommetól északra és helyenkint a folyótól délre délután erősödött. ' LUDENDORFF, első leszállásmester, (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.]

Next