Délmagyarország, 1917. január (6. évfolyam, 1-24. szám)

1917-01-03 / 1. szám

LEGÚJABB. BERN: A Newyork Herald párisi ki­adása szerint Mexikóban a válság elkerül­hetetlen. Caranza elnök megtagadta a Mexi­kó és az Egyesült­ Államok között kötött egyezség aláírását és visszahívta a mexikói követet, amit a washingtoni kormány sér­tésnek fogott fel és ennélfogva nem fog beleegyezni a tárgyalásoknak Mexikó által kívánt folytatásába. GENF: Az Agence Amerikain jelenti Valparaisoból, hogy a Tinto nevű német cir­káló­­hajó, mely Calloago kikötőjéből elmene­kült, sok ‘hadiszert és nagyobb számú inter­nált német­­ hajós­tisztet és matrózt vitt ma­gával. A Csendes-Óceánon levő antant-hajó­kat figyelmeztették, hogy óvakodjanak a né­met cirkálótól. AMSTERDAM: A cári családnak a ki­­senevi főhadiszálláson való tartózkodásakor ott volt Ferdinand­ oláh király, Mária király­né és Károly trónörökös is. A látogatás több napra terjedt. Megjelent a főhadiszálláson Bratianu miniszterelnök is, aki két órás ki­hallgatáson volt a cárnál. Hiír szerint arról volt szó, hogy megállapítsák Románia vég­leges székhelyét, ha a Jassyban való tartóz­kodás a fenyegető hadi események folytán lehetetlenné válna. HÁGA: A Times jelentése szerint Cark­laux, volt francia pénzügyminiszter a béke érdekében való agitáció céljából Rómába utazott, ahol az olasz semlegespárti körök­ben németbarát hangulatra talált. Ajánlotta a francia-olasz együttműködést, mert Né­metország hajlandó békülékeny magatartást tanúsítani Franciaországgal és Olaszország­gal szemben, míg Oroszországgal, Romániá­val szemben és a Balkánon szabad kezet akar, hogy így kárpótlást szerezhessen a Franciaországban hozott áldozatokért. A Times szerint Németország eme feltételeiről az olasz kormány tudomással bír. BECS: A szerencsétlen véget ért Thhal­­lóczy Lajos utódjául Rakodczay Pál volt horvát bánt emlegetik, Szerbia polgári adlá­­tusi tisztségének betöltésére. GENF: Marseillei lapok jelentése sze­rint a Gaulois francia sorhajó elsülyedése­­kor 81 ember halt meg és nem négy matróz, mint a francia tengerészeti miniszter jelen­tette. LUGANO: Olasz lapok jelentése sze­rint Caillaux Rómában való tartózkodása­kor kihallgatásra jelentkezett a pápánál, de nem fogadták. Szerkesztőség: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁm. A szerkesztőség telefonja: 305. Szeged, 1917, ELŐFIZETÉSFÁRA : egész évre 28.— K. negyedévre 7.— K. félévre . . 14.— K. egy hónapra 2.40 K. Egyes szám Ara lO mlér. Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja: 81. H­IW JA,#iL-14 Szerda, január 3. VI. évfolyam, I. szám. Csapatain­­ Ilia is Fon­el. Soveját elfoglaltuk. - Dobrudzsában az ellenséget Macinra vetettük vissza. - 1300 foglyot ejtettünk és sok hadianyagot zsákmányoltunk. BUDAPEST, január 2. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) Dobrudzsánban visszavetettük az ellenséget Macinra. Mold­vában a szövetséges haderők Br­ail­a és Fo­­csán­íi védelmi vonalai előtt állanak. József főherceg vezérezredes arcvo­nalának déli szárnya tegnap különösen Pau­­lescu­ és Soveja területén haladt előre. Itt és Karjától délkeletre csapataink rohammal elfoglaltak több ellenséges állást. Straniislannál visszavertünk orosz por­­tyázó osztagokat. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Berlin, január 2. A nagy főhadi­szállás jelenti: Lispót bajor herceg vezér­­tábornagy arc­vonala: Rigától délre, Düna­­burgtól délnyugatra és Stanislautól nyugat­ra orosz portyázó különítmények vállalko­zásai eredménytelenek maradtak. József főherceg vezérezredes arcvona­la: A T­ret­usul-völgy­től délre a Faltucanu­­hegyhát, amelyért sok harc folyt, hirtelen rohammal a németek birtokába került. A Berecki-hegységből a Szerethez vezető völ­gyek mentén támadásun­kk­al visszavetettük az ellenséget, az Ojtoz-völgy­­ két oldalán csapataink rohammal több magaslati állást foglaltak el. Soveját, a Susita-völgyben el­foglaltak, orosz-irónián előretörések­et vis­­­szavertünk, 300 foglyot szállítottunk be. Mackensen vezértábornagy hadcsoport­­ja: A IX. hadsereg az oroszok utóvédeit heves utánnyomulással visszaverve, továb­bi hátrálásra kényszerittettük. Nyugatról és délről német és osztrák-magyar csapatok Focsani és Fundani állásaihoz közelednek. Több mint 1300 fogoly és sok hadianyag jutott a fáradhatatlan üldözők kezére. A Buzeu és a Duna között az ellenség védi hídfőjét. ■ j : Dobrudzsában, Brailától keletre trómét és bolgár csapatok elfoglalták a szívósan védelmezett orosz állásokat és Macinra ve­tették vissza az ellenséget. Ezekben a har­cokban a pomerániai 9-ik gyalogezred tün­tette ki magát. ' LUDENDORFF, első főszállásmester, (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Váltakozó harcok nyugaton. Berlin, január 2. A nagy főhadi­szállás jelenti: Albrecht Württemberg­ her­ceg vezértábornagy hadserege: Az Ypern­­hajtásban élénk tüzérségi tűz. Angol kézi­gránát-támadásokat visszavertünk. A trónörökös hadcsoportja: A Cham­­pagneban, az argonmi erdőben és a Maas keleti partján német támadó csapatok és járőrök benyomultak a franciáik árkaiba; parancs szerint visszatértek és foglyokat és zsákmányt hoztak magukkal. Egy angol nagy harci repülőgép kezünkre került. LUDENDORFF, első főszállásmester. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Macedóniában nincs esemény. Berlin, január 2. A nagy főhadi­szállás jelenti: A macedón arcvonalon nincs klönösebb esemény. LUDENDORFF, első főszállásmester. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) BUDAPEST, január 2. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc­tér: Lényeges esemény nem történt. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök­­ helyettese. Az olasz fronton a helyzet változatlan. BUDAPEST, január 2. (Közli a mi­­­­niszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harc­téren a helyzet változatlan. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese,

Next