Délmagyarország, 1917. március (6. évfolyam, 50-78. szám)

1917-03-01 / 50. szám

Szerkesztőség­ ELŐFIZETÉSI ÁRA; Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. féL^ U~ K. hónapra l­ Äo K. SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. _______A szerkesztőség telefonja: 305.________ «gyes «z&m ftra 10 miér.______________________A kiadóhivatal telefonja: 81. Szeged, 1917, VI. évfolyam, 50. szám. Csütörtök, március 1. LEGÚJABB. AMSTERDAM: Három postagőzös, a­melyet angol hadihajók kisértek, ideérke­zett. A nyílt tengeren a fegyveres kíséretet megtámadta egy búvárhajó. Csak nagyon elkeseredett harc után sikerült az angol hadihajóknak elűzni az ellenséget, amely k­árt nem szenvedett. PÁRIS: Hétfőn és kedden Galaiban francia és angol konferencia volt, amelyen részt vettek Briand, Nivelle, Liautey, to­vábbá Lloyd George, Robertson és Haig tá­bornokok. LUGANO: A Stefani-ügynökség jelenti: Egy olasz léghajó a múlt éjszaka bombá­kat­ vetett róla tengerészeti és katonai mű­v­éire összesen egy tonnánál nagyobb men­­­­n­yiségben. Minthogy erős ágyútű­znek volt kitéve, visszatért kiindulási állomására. Tegnapelőtt két ellenséges repülőgép támadást kísérelt meg Barri­cien. Záró­­tüzünkkel meghiúsítottuk az ellenséges re­pülők szándékát és a hiábavaló kísérletek után a repülők visszatértek anélkül, hogy bombákat levethettek volna. (Illetékes helyen­­ megjegyzik: Igaz, hogy 2­>-ikára virradóra egy ellenséges léghajó néhány bombát dobott le a puszta mezőre, de se kárt, se veszteséget nem okozott. A Balri ellen indított támadásunkról szóló je­lentés is valótlan, mert repülőink célja fel­derítés volt, nem támadás. A felderítés jól sikerült, repülőink vissza is tértek.) BERLIN: A Wolff-ügynök­ség jelenti 28-ikán este: A Somme északi partján az angolok Le Transley és Sailly közt táma­dást intéztek, amelyet visszautasítottunk. A legelső árkunk két pontján még folyik a harc. Keleten nagyobb harci események nem történtek. BARCELONA: Gerard nagykövet kísé­retével az Izabella postagőzösön tegnap dél­után Amerikába utazott. LONDON (Reuiter-jelentés): A Cunard­­társaság hivatalosan közli, hogy a Laconia gőzös 3 utasa meghalt, 3 eltűnt. Eltűnt to­vábbá a személyzet hat tagja, hatan pedig kórházban vannak. AMSTERDAM: Az angol élelmezési miniszter a következő javaslatot tette: 1. A hét minden napján kell dolgozni. 2. A vasár­­napi munkát a templomban a szószék­nél kell hirdetni. 3. Éjjel-nappal kell szántani. 4. A tanult munkásokat nem szabad katonai szolgálatra idehivni. Valeputnánál több orosz magaslati állást elfoglaltunk. — 12 tisztet, 1300 főnyi közembert foglyul ejtettünk, 11 gépfegyvert és 9 aknavetőt zsákmányoltunk. - BERLIN, febru­ár 28. A nagy főhadi­szállás jelenti: József főherceg vezérezre­des arc­vonala. A valeputnai út mindkét ol­dalán, az Erdős-Kárpátok déli részén csa­pataink jól előkészített, bravúrosan végre­hajtott támadása több orosz magaslati ál­lást juttatott birtokunkba; 12 tisztet és több min­t 1300 főnyi legénységet foglyul ejtet­tünk, 11 géppuskát és 9 aknavetőt zsákmá­nyoltunk. Az elfoglalt vonalaikat több éjjeli ellentámadással szemben megtartották. Az úttól délre az oroszoktól elfoglalt támasz­pontot védelmi berendezéseik megsemmisí­­tése után, e pontnak ránk nézve közvetlen fekvése miatt, az ellenség behatása nélkül kiürítettük. Mackensen vezértábornagy hadcsoport­ja: Lényeges esemény nem történt. LUDENDORFF, első kiszállásai ester. (Közli a miniszterelnöki­ sajtóosztály.) BUDAPEST, február 28. (Közli: a mi­niszterelnöki Sajtóosztály.) Mackensen ve­zér­tábornagy hadcsoportja: Nincs jelenteni való. József főherceg vezérezredes harc­vo­nala: Ksm­polungtól keletre megsemmisítet­­tün­k egy ellenséges tábori őrséget. A vase­­p útnál út két oldalán csapataink tegnap dél­után meglepő támadással szemben roham­mal elfoglaltak több magaslati állást. Az alagút-támaszpon­tot a védelmi művek sz­ét­­rombolása után kedvezőtlen fekvése miatt az ellenség beavatkozása nélkül kiürítettük. Az összes többi elfoglalt területet több ma­kacs támadással szemben megtartották. A nap zsákmánya 12 tiszt, több mint 1300 fő­nyi legénység, 11 gépfegyver s 9 aknavető. Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: Lucktól nyugatra rohamcsapa­­taink rajtaütöttek egy orosz előőrsön. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Váltakozó harcok BERLIN, febru­ár 28. A nagy főhadi­szállás jelenti: Az Artois-arcvonal néhány helye ellen intézett angol felderítő előre­töréseket Visszavertük. Az Anore területén állásaink előterében gyalogsági harcok had­vezetésünk szándékai szerint folytak le. Vaillytól nyugatra, az Aisne mentén folyó biztositó csapataink egyikén a franciák raj­taütöttek. A­z örtállás és a már fogságban le­ a nyugati fronton, vő csapat ellentámadással ismét ,a mienk lett. A Maas balpartján a franciáknak erős tüzelés után éjjel Avocourttól északkeletre fekvő árkaink ellen intézett résztámadásai meghiúsultak. Markirchtől nyugatra, a Vo­­gézekben négy francia felderítő osztag vál­lalkozásai kudarcot vallottak. LUDENDORFF, első főszállásmester, (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Ellenséges cselekedetnek tekintik a Laconia elsülyesztését. ROTTERDAM, február 28. Az Associa­ted Press távirata szerint hivatalosa­n meg­erősítik, hogy a Laconia elsülyedésekor amerikai állampolgárok is elpusztultak. Ez a körülmény és a személyszálltó hajónak figyelmeztetés nélkül való megtom­pedózáse „nyilvánvaló cselekedet.“ Hivatalos körök a Lusitania-esetthez hasonlítják a Laconia elsülyesztését, bár ezúttal kevesebb ember­élet pusztult el. LONDON, február 28. Washingtoni jelentés szerint Wilslon ismételten tanács­kozott Lansing külügyi államtitkárral a Laconia megtorpedózása miatt. A sajrtó­­na­k hivatalos közlést adta­k k­i, hogy a Laconia elsülyesztése olyan cselekedet, amelyről a­zt remélték, hogy Németország tartózkodni fog tőle. AMSTERDAM, február 28. A Handels­­bladed szerint a Laconia elsülyesztése nyil­vánvalóan ellenséges cselekedet, amelynek be­köve­tkezésétől tette Wilson függővé to­vábbi magatartását.

Next