Délmagyarország, 1917. május (6. évfolyam, 103-127. szám)

1917-05-01 / 103. szám

Szerkesztőség: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A szerkesztőség telefonja: 305. Szeged, 1917, ELŐFIZETÉS­ ÁRA: egész évre 28.— K. negyedévre 7.— K. félévre . . 14.— K. egy hónapra :40 K. Egyes szAra Ara 10 fillér. Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja: 81. VI. évfolyam, 103. szám, Kedd, május 1. LEGÚJABB. PÉTERVÁR: A kormá­ny elrendelte,­­ hogy minden 43 évnél idősebb katonát ment­senek fel a tényleges szolgálat alól. LUGANO: Az olasz sajtó az Arras melletti angol offenzíva dolgában nagyon csü­ggeteg lett és nem tudja leleplezni csa­lódását. PÉTERVÁR: A munkás- és­ katonabi­zottság visszautasította Alexinszky volt dumaképviselőnek szolgálatát, aki kiérte, hogy beléphessen a bizottságba. Plehano­­vot felszólított­ák­, hogy döntő szavazattal vegyen részt a bizottság ülésén. BECS: Gróf Stü­rgkh, volt osztrák mi­niszterelnök gyilkosának, dr. Adler Frigyes­nek a perét május 15-én tárgyalják. Az orvosi szakvélemény szerint Adler egész­séges elméjű. ZÜRICH: Francia lapok jelentik Péter­­várról azt a hírt, hogy a Lenin-csoport Oroszországban egyre határozottabban lép föl. A legutóbbi utcai tüntetésekben a for­radalmi vörös zászló­ helyett fekete zászlók alatt vonultak fel és ezzel nyíltan demon­strálták az ideiglenes kormánytól való el­szakadásukat. STOCKHOLM: Gucskov orosz hadügy­miniszter a román fronton fogadta a tisztek, és katonák képviselőit és többek között a következőket mondotta: — Most széjjel kell zúznunk a monar­chiát és Németországot. Nemi kell attól fél­ni, hogy az ideiglenes kormány és a munkás és katona­ képviselők között konfliktus tör­hetne ki. Moszkvában nemsokára összeül egy értekezlet, amelyen a hadsereg kép­viselői vesznek részt. Az értekezlet a szer­vezkedés általános szabályait fogja kidol­gozni. A hadsereg továbbra is támogassa az ideiglenes kormányt. A katonák egyhangúlag azt válaszolták, hogy a kormány rendelkezésére állanak és hajlandók életüket is a hazáért feláldozni. AMSTERDAM: Londonból jelentik, hogy Anglia végre kénytelen volt a kény­szeradagolás rendszerét behozni, bármen­­nyire is rossz hatást fog az a külföldön kel­teni. Az angol kenyérjegyek, amelyek na­gyon kis adagokra szólamaik, már készen vannak és nemsokára kiosztásra kerülnek. BERLIN, április 30. A Wolff-ügynökség jelenti: Arras már változó erősségű tüzér­harc. Az Alsrée- és a Champagne-fronton tart a tüzérségi ütközet. Az angolok négyszeres rohama kudarcot vallott. — 6000 ellenséges holttest fekszik a német állások előtt. — A németek ezer foglyot ejtettek, 40 géppuskát zsákmányoltak és 10 páncélos autót szétlőttek. — Egy Reuter-jelentés ma az olaszokról is megemlékezik.­­Az olaszokról, akik, mint a Reuter-jelentés hírül adja, most már csak addig halasztják tovább az offenzívát, a­meddig szükséges. Ebből azt lehetne követ­keztetni, hogy az offenzíva elhalasztása eddig szükséges volt. Azt is mondhatná a Reuter, hogy Cadorna azért nem kezdte még meg a tavaszi offenzivát, mert így kí­vánta az antant egységes haditerve. A Reuter azonban ezt nem mondja. A kedve­zőtlen időjárásra hivatkozik. Pedig Cador­­nának az volt a szándéka, hogy megsemmi­sítő csapást mérjen a­z ellenségre. Ezért erő­sítették az olaszok egész télen át a had­állásaikat és ezért készültek a tavaszi of­­fenzivára. Ha a kedvezőtlen időjárás be nem következik, az olasz Fabius talán már megsemmisítő csapást is mérhetett volna az­ osztrák-magyar hadseregre. De most már Cadorna — jelenti a Reu­ter — az offenzivát nem halasztja tovább, csak ameddig szükséges. Hogy az ember ezt a Reuter-jelentést igazi céljában megismerhesse, el kell olvas­­­ni a mai német hivatalos jelentést. Az an­­­­golo­k ismét nagy vereséget szenvedtek, a nyugati offenzíva során nem is tudni há­nyadikat. A tartalékok fogytán vannak, az újabb támadásokra hosszabb előkészületek kellenek. Az antantnak azonban és főként vagy csakis Angliának életérdeke, — a for­radalmi Oroszországot féken kell tartani — hogy a győzelmi reményeket ne engedje teljesen elhamvadni. Az oroszok nem mutatnak hajlandósá­got az offenzívára, bár Anglia ezt jobban szeretné és azt is világgá kiirtölteti, hogy az orosz hadügyminiszter meg akarja sem­misíteni a monarchiát és Németországot, de ebben maga sem bízik. Hamarosan tehát az olaszokat ösztökéli, biztatja, sietteti az osz­trák-magyar front ellen. A nyugati offenzíva kudarcának a leg­világosabb beismerése, hogy Anglia már kénytelen az olaszokra bízni a monarchia megsemmisítését. Hát ismét csak a monar­chiáról van szó? De ki végez akkor a né­metekkel? Vagy ezt is Cadornára akarja bízni a­z antant? verték. A tűzharc Soissonstól a Strippe-ig dél óta kevés szünettel ismét fokozódott. Az esti órákban a legnagyobb hevességet érte el. Váltakozó erővel éjjel is tartott és reggeli szürkületkor a legerősebb hatásig emelkedett. Albert Württembergi herceg hadcso­portja: Lényeges esemény etem történt. Nyugati ellenfeleink április 28-án tizen­egy, 29-én huszonhárom repülőgépet vesz­tettek, ezenkívül még három kötött lég­gömböt. Az eredményben egyaránt része van repülőinknek és repülők elleni védő­­ágyúinknak. Richthofen báró százados 48., 49., 50., 51., 52-szer maradt győztes légi­harcban. Az ő vadászkülönb­tényéhez tar­tozó Wolff hadnagy 22—26-ik ellenfelét lőt­te le. Fekteritő portyázások és bombavetés céljából végzett repülések alkalmával re­pülőink mélyen eljutottak a Somme és­­ a tenger között levő angol Franciaországba, az Aisne-arcvonaltól délre túl a Marne-on. LUDENDORFF, első föszállásmester. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) • :­­ BERLIN, április 30. A nagy főhadi­szállás jelenti: Ru­pprecht trónörökös had­csoportja: Az április 28-iki nagy támadás meghiúsulása után az angolok csak egyes támadásokra vállalkozn­ak Oppy ellen. A Douauból Arrasba vezető úttól északra a heves vetélkedés tárgyát képező hely ellen intézett négyszeres rohamban kimerítették erejüket, a falu kezünkön maradt. A Scarpe mindkét partján a tüzérség állandóan erős harci­­ tevékenységet fejtett ki. Az angolok április 28-i veszteségei óvatos becslés sze­rint hatezer ember, akik állásainkban és állásaink előtt elestek, ezenkívül csapataink több mint egyezer foglyot és negyven gép­puskát szállítottak be, tíz páncélos gép­kocsit pedig elpusztítottunk. A német trónörökös hadcsoportja: A franciák tegnap reggel erőszakos felderítés­sel megkísérelték, hogy megállapítsák a Berry au Bac mellett a Brúnómtól és Reims­­től északra levő állásaink ellen intézett francia pusztító tüzelés eredményét. Árok­­védő csapataink az előretöréseket vissza-

Next