Délmagyarország, 1917. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1917-07-01 / 152. szám

Szerkesztőség: SZEGED, KARASZ-UTCA 0. SZAft. A szerkesztőség telefonja: 305. Szeged, 1917, egész évre félévre . . ELŐFIZETÉSI Ara : 28.— K. negyedévre 7.— K. 14.— K. egy hónapra .40 K. Egyes sitm­ Ara lO­miér. VI. évfolyam, 152. szám. K.tadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja: Sí. Vasárnap, Julius I. »■ [UNK]»■ [UNK] [UNK] [UNK] [UNK] [UNK] [UNK] [UNK]•■ [UNK] [UNK] [UNK] [UNK] [UNK] [UNK]BHnansaiaaisEansBeBninaaseBassBBisaaaaasssiisnoisaannii Szépek az­ ilyen plasztikus történelmi képek. Még­­ elmenni is érdemes a­­ főrendi­házba, hogy megnézze az emb­er. De ki fog védekezni, amikor a főúr kezében nincs vessző, vagy ha van, hiányzik suhintásának az ereje. • :)-t. Zselenski. Nem­ foglalkoznánk ezzel (a szinte pá­ratlanal kedves főrenddel), s ha legutóbbi főrendiházi­­ szereplését nem kísérték volna a legkülönbözőbbedé mindig komoly kom­mentárokkal. Ide írunk mindenek előtt né­hány mondatot a derék Zselenskinek ebből a­­ beszédéből: A demokrácia máris meg­van, hisz például Vázsonyi szerény izrae­lita létére miniszter lelhetett. — A világ­háború is a szocialista-demokrata áram­latnak köszönhető. — A­­ demokrácia nem egyéb, mint szabadkőműves 'jelsz­ó. '— A szocialista tanok a történelem tanulságai szerint rombolásra vezetnek. Ismeretes, hogy mi az u­j politikai ala­kulással szem­­ben a tartózkodás álláspont­ján vagyunk. Félünk­­ attól, hogy esetleg a koalíció tért vissza az új rendszerben. Azt hisszük, hogy ennek legkevésbé azok a körök örü­lnének­ amelyek­­ minden érdek nélkül a meggyőződés lelkességével és tám­­­ori­thatatlanságával hívei az ország de­­­mokrati­kus átalakításának. Kérdéses azon kívül nagyon, hogy a­­ forrásnak indult bel­­politik­i élet az átalakulások meredek ut­jain nem teremt-e már a legközelebbi jövő­ben­­ új alakulatot. Hol a megmondhatója annak, hogy e­z az uj alakulás a­­ demokra­tizmus képviselőinek kezében­­ erősíti meg a gyeplőt? Hátha ellenkezőleg történik és a demokraták — bár megsokasodva és megerősödve — az ellenzékbe szorulnak? Köztudomású,­­hogy az eddigi magyar­­országi pártalakulások nem a legegészsé­gesebbek közül valók. Azt mondják, hogy a­­ király már a legközelebbi jövőben meg­valósítja a negyvennyolcas párt program­jának valamennyi sarkalatos pontját. Ha ezzel megszűnik ez a párt ilyen néven, fö­lösleges és meddő dolog lesz 67-es alapon fentartani parlamenti pártot.­­ Ezeknek a kereteknek leomlásával megindulhat azután az új alakulás egészségesebb alapokon. Arra, hogy így­­ lesz, következtetni lehet abból a hitből is, hogy a néppárt keresz­­tényszocialista párttá alakult át. Ma mindegyik pártban, munkapárton és kormánypártban egyformán vannak libe­rális és reakciós elemek. Ha ezeknek a napoknak rázkódtatásain­ál reálisabb, nyíl­tabb, állami, társadalmi és gazdasági szem­pontból egyaránt szerencsésebb alakulás­hoz vezetnek­­ az események, kiküszöbölődik a magyar közéletből az a politikai káosz, mely sokszor állta el az üdvös munka út­ját, gyakran késztetett káros vagy ered­ménytelen megalkuvásra és nagyszerű te­repet teremtett a bujkálásra. Olyan nevezetes események,­­ aminők legközelebb játszódnak le Magyarországon, történelmünkben is ritkán olvashatók. Ami­kor a választójog kiterjesztésének nagy problémája kerül szóba, számolni kell a Tisza hatalmas egyéniségével. Amikor meg­indul a harc az ország becsületes demo­kratizálásáért, joggal nézzük sanda szem­mel az új kormányt támogatók sorainak élén a Rakovszky­­ érdekes és jellegzetes alakját. De ki gondol komolyan Zselenssi-re, ki fog haragudni az ö­nszörtölődéseiért? Ahogy cseveg a főrendiházban, olyannak látjuk, mint egy magyar­­ főurat a 18. szá­zadban, aki megnaspágolta a parasztot, mert egy almát evett a fáról, amelyet ő ül­tetett, ő öntözött. ■av*aasaa_i*aBBSS5i Görögország megszakította a diplomáciai viszonyt a központi hatal­makkal. Három esztendei m­ártíromság után Görögország — akarata ellenére, a nemze­tek önrendelkezési jogáért küzdő antant vakmerő pressziójára — megszakította a diplomáciai viszonyt a központi­­ hatalmak­kal. Az agyonsanyargatott görög nép, a­­melynek szilárd jellemű királyát lemondás­ra kényszerítették, nem állhatott tovább ellent az antant nyomásának és hozzáfűzte­­ a sorsát az antant oldalán küzdő kis nem­zetek gyászos jövőjéhez. A központi hatal­makra nézve Görögország föllépésének nincs nagyobb jelentősége. Hiszen Görög­országban — minden nemzetközi jog elle­nére — eddig is az antant parancsnokolt és görög területen rendezte be ellenünk hadseregének és flottájának bázisát. Görögország állami függetlenségének megsértése az antant részéről nem egyéb, mint oly kétségbeesett cselekedet, amellyel a háború során több kis népet belevitt már a biztos pusztulásba. Bár a háború harma­dik évében a leggyengébb erejű ellenséget sem szabad lekicsinyelnünk, bizonyos, hogy a központi hatalmak szilárd frontját és győzelmi akaratát az új ellenség, beavat­kozása sem fogja megingatni. AMSTERDAM, junius 30. Athénből je­lentik: Noha a háborút­­ még nem üzenték meg, a görög kormány azon a nézete­n van, hogy a tegnap törté­nt kormány­ralé­pé­se óta Görögország hadi állapotban van a központi­­­­ álmaikkal. PÁRIS, junius 30. A görög kormány tudatta berlini, bécsi, szófiai és konstan­ilii íttláii­lTtí iszr»:\rrkHoT,v­­í>.l hnrm­ ! á megszakítja a diplomáciai viszonyt a köz­ponti hatalmakkal. ROTTERDAM, junius ’3(1. tReuter-je­­lentés.) Görögország a központi hatalmaik­nál akkreditált követeit visszahívta, a dip­lomáciai esszéi k­ötte­tés megszakadt. Hiva­talosan ezt a hirt m­egerősiteték. BERMN, junius 30. A Wolff-ügynök­­ség jerem­ti: Theodokisz, Görögo­nszág át­­iratni követe­ s táviraltilag jelcintle­tte be a görög ko­rmányánalk állásáról való­­ lemon­­­dását. BECS, június 30. A görög követ ma délután megjelent a kiMgyminisz­­tériumban és kormánya­­ megbízá­sából a következőket közölte: “ Miután a Görögországot ed­dig két táborra osztó párt egysége helyreállt és a görög csapatok a macedón frontért harcolnak, a gö­rög kormány kénytelen megszakí­tani a diplomáciai viszonyt Ausz­triával és Magyarországgal. Ezután a követ kikérte útleve­leit. A görög alattvalók érdekei­nek képviseletét a monarchiában a holland­ követ v­eszi át. Az oroszok offenzívát kezdenek - A gyalogság támadása megsemmisítő tüzünkben összeomlott. BUDAPEST, június 30. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) Galíciában az ellenségnek néhány nap óta erősbödő tüzér­ségi tüze tegnap délben Brzezany és Ko­­siuchy környékén a legnagyobb hevesség­re fokozódott Ott, ahol a helyzet ’megköve­tel, tü­zérségü­­n­k erőteljes megsemmisítő­­ tízzel válaszol. Egy Konhiehynál intézett gyalogsági támadás zárót tíz tinikben össze­omlott. A VEZÉRKAR fŐNÖKE, BERLIN, június 30. A nagy főhadi­szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér­­tábornagy arc­vonala: A többi antant­-hatal­mak növekvő nyomásának hatása alatt az

Next