Délmagyarország, 1917. augusztus (6. évfolyam, 178-202. szám)

1917-08-01 / 178. szám

Szerkesztőség: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁt­. ft szerkesztőség telefonja: 305. Szeged, 1917, ELŐFIZETÉSI ÁRA; egész évre 23.— K. negyedévre félévre .. 14.—K. egy hónapra Egyes szám­­ára 10 fillér. 7.- K. 2.40 K. Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja: 81. VI. évfolyam, 178. szám Szerda, augusztus I. A fogyasztók szervezkedési bankettjén. Ha a szociáldemokrata­ párt terve való­ra válik, a Korzó-mozi nyári helyiségében, ahol derült júliusi vagy augusztusi" estéken ",g komédiások vagy gyorsan pergő mozi­képek szokták szórakoztatni a közönségeit, vasárnap délelőtt a közönségnek egy része fog bizonyára derűs epizódokban bővelke­dő mui­­ itványokkal szolgálni. Mit meg nem kell érnünk, ha a háború még sokáig tart! Hentesek, mészárosok, termelők, kofák és hasonló miegymások, akik rongyos néhány garast kerestek a háborún. te!:'elégiede;­en­­kedték a f­i’ünket De nekik mázuk vöt, van és Vsz­­ök a háború kí­törése után attól az i­dő pillanattól kezdve elégek­kedtek, mikor azt látták, hogy egy mázsa gabonáért nem szállítanak ki­­ hozzájuk a tanyára teher­ repülőgépen egy darab ,két­emeletes házat, hogy tiz deka húsért a vá­rosi tanácsnok nem ajnálja fel hazafias neki­buzdulással ugyanannyi évi fizetését, hogy egy csomó levesbe való legkarcsúbb zöldségért nem köteles a naccsága az egész kony­haberendezésnek a viszonyokhoz mér­ten fölemelt árat fizetni, hogy n­em vesszük ki előbb az egyik, azután a másik szemünk­ből a golyót és nem adjuk oda egy negyed­liter zsírért, amelyet csak úgy tud a nemes szívű­ és szegény hentes kiszolgáltatni ne­künk, hogy kénytelen továbbhizni. Pedig már majd megfullad a zsírjában. A saját zsírjában. A mi kedvünkért. És most, hogy a háború negyedik esz­tendejének ünnepélyes és szent napjai ránk köszöntettek, beállnak az elégedetlenkedők eddig is hangos kórusába a fogyasztók és azzal a hangmaradékkal, amit megfogyat­kozott erejük mellett még kifejthetnek, megpróbálnak kiabálni. Igazán humoros do­log lesz, amikor a Korzó-mozi nyári helyi­ségében össszesereglett tömeg — ha ugyan van még Szegeden annyi fogyasztó, hogy egy népgyülésre való tömeg kiadódik belő­lük — ilyen közibeszólásokat hallat majd mérges, sőt — uram bocsáss —, elke­sere­­dett hangon: Hagyjanak élni! — Kötelet­­ az élelmiszer-uzsorásoknak! — Mást akarunk! — Főzeléket, tojást, gyümölcsöt. — Enni akarunk. — Enni. — Élni. Ki nem hagyja ezt a sok okvetetlen­kedő férget élni? Hiszen három év óta, a­mióta szerencsénk van vérbőségben úszni, mást sem tesznek a­zok, akiknek kéz­ében van ellátásunk nemzeti ügye, mint azon fá­radoznak, hogy mi minél egészségesebben — nem szabad sokat és különösen gyakran enni — és minél gazdaságosabban — csak úgy tudjuk meg, hogy a pénz értéke m­en­­nyire leszállt, ha ők figyelmeztetnek az­zal, hogy mindennek az árát lojális átlagban hatezer százalékkal emelgetik — éljünk. És ezek ellen a jó, derék, vajszívű, nemes­­lelkű és jótékony emberek ellen akarnak elégedetlenkedni a fogyasztók? Nem, nem, ezt nem tehetik meg. Ezt nem­ bírná el például a hentes, aki a va­gyonkezelés tömérdek gondját vette magá­ra, csakhogy portékához juttassa a pöffesz­­kedő, a nagyhangú, a hencegő fogyasztót. Aki ilyen áldozatot hozott, azt megölné a hálátlanság- Nem, édes fogyasztók, ez nem járja. Ti nem fogtok elégedetlenkedni. Az nem jogcím a kiabálásra, hogy üres a gyoim­rotok is, a zsebetek is. Hallgatni fogtok to­vább, ha kell, beszélek a ti demagóg nyel­veteken is: kussolni fogtok és tűrni. A­­ szervezkedés felbukkanó badar gondolatát pedig félre­dobjátok, ó nem azért, mert nem tudtok szervezkedni és ha tudnátok és esze­tek volna, már régen szervezkedtetek vol­na, hanem azért, mert be fogjátok látni, hogy az emberek, akikkel szemben ti ös­­­szeállni akartok, bárányszelíd, derék és jó emberek, teli önzetlenséggel és üzleti szo­lidsággal. Nem, drága fogyasztók, ti nem fogtok szervezkedni. Visznicnél áttörtük az orosz utóvédállásokat.­ ­ Az ellenség kiürítette a Ceremosz-vonalat. — A Z&rue határfolyón 50 kilométer szélességben kiküz­döttük az átkelést. BUDAPEST, július 31. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) A Casino-völgy mindkét oldalán az ellenség ismételten nagy erőkkel támadott- A völgytől északra tel­jesen visszavertük, a völgytől délre levő magaslatokon elülső árkainkat hatalmába kerítette. Bukovinában az oroszok tegnap is jelentékeny ellenállást tanúsítottak. A szövetséges csapatok harcok közben a Ja­­kobeni-Fundul- Moldovi- Schipoth vonaltól keletre nyomulnak előre. A Kutyn túl előre­törő hadosztályok kiküzdötték a felső Sze­­reih-vonalat. A Pruth és a Dnyeszter kö­zött az ellenséget a Snyátintól északra és Zalescykitől délkeletre levő állásaiból he­ves harcok árán kivetettük. A Dnyeszter­­től északra Krziwezénél török csapatok be­vált vitézséggel elfoglalták az ellenséges árkokat. A Zbrucon osztrák-magyar és né­met csapatok 50 kilométer arcvonalszéles­­ségben sok helyütt kiküzdötték az átkelést a keleti partra. Volhiniában eredményes ro­ham é­s a na t vá­lalkoz­á­sok­A VEZÉRKAR FŐNÖKE, BERLIN, július 31. A nagy főhadi­szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér­­tábornagy arcvonala: Böhm-Ermolli vezér­­ezredes hadcsoportja: Az előretörő tám­a­dási kedv Galíciában és Bukovinában újabb sikert hozott. A német és szövetséges csa­patoknak a Zbruc határfolyót a Husyatintól északra fekvő vidéktől egészen a Skálától délre levő vidékig 50 kilométer szélesség­ben a legelkeseredettebb ellenállás dacára német és magyar-osztrák hadosztagok sok helyet­ átléptek. A török csapatok is ismét tanúságot tettek régi vitézségükről. Amint július elején rendíthetetlen kitartással da­coltak az oroszok tömegtámadásaival, az­után gyors győzelmi rohamban az ellen­séget a Zlota-Lipától az északi Szeret­ig visszavetették, ahol állást foglalt, ugyanígy foglalták el tegnap harci kedvtől duzzadó rohammal a makacsul védelmezett álláso­kat. Zbruc menti Hivránál a Dnyeszter és a Pruth között a szövetséges csapatok Cser­­novic irányában harcok között elfoglalták Vorincanka és Sm­atyn helységeket­ József főherceg vezérezredes arcvona­la: Német vadászok erőteljes rohammal át­törték az orosz utóvédállásokat Visznicnél. Az ellenség ennek következtében kénytelen volt a Cseremosz vonalat kiüríteni és kelet felé vonult vissza. Az Erdős Kárpátokban a déli Szerefh felső folyásánál is, valamint a Moldova és Szucsava mindkét partján támadásunkkal kelet felé tért nyertünk. Ezeknek a sikereknek a hatása alatt az oro­szok a Mesti-Canesti szakaszon feladták elülső állásaikat. A Berecki hegységben az ellenség folytatta támadásait. A nap folya­mán ötször támadott a Miagura és a Mgr. Cai­ulul ellen anélkül, hogy valami ered­ményt ért volna el. Tovább délre egy ez­redünket az ellenség egy előretörése egy tovább nyugatra fekvő magaslati állásba szorította vissza­ Mackensen vezértábornagy h­adcsoport­­jánál és a macedóniai harcvonalon a hely­zet változatlan. LUDENDOF­ f­első löszállásmester.­­Közli a miniszterelnöki sajtóosztály-j

Next