Délmagyarország, 1917. december (6. évfolyam, 280-302. szám)

1917-12-01 / 280. szám

«u»fc8Bsa*«8UftßaBSäBaBaBÄaasB8ä*asi5®*SHB8Sfca«Käsa»«ßaBß8aäHBBHK8#aßBB*K»*«BsssfiBSBa#f'ä!S!iiB;sSä'i5Ai-Wg<e$ä,>‘T'''­ Az antant nem veszi tudomásul. A képviselőház folyosóján ma elterjedt hírek szerint vasárnap, december 2-án Dü­­naburgban megkezdődnek a béketárgyalá­­sok. Ettől a naptól fogva a központi hatal­mak országaiban az orosz hadifoglyok ven­dégek, akiket nem szabad hadimunkára ál­­katalazni. Csakhogy ven­dégeink leh­etnek az oroszok, ezek a gyerektől, szülőktől, test­vértől, hitvestől messzire szakadt testvé­reink, akik emberszerető hajlékaink között /de érdemetlenül já irják téli hidegben és nyári­­ forróságban a szenvedések és fájdal­mak méltatlan kálváriáját. Egy proklamáció szerint, amelyet Ulja­­nov Lenin és Track­ij Péter várot­t napokkal ezelőtt közzétettek, a német főparancsnok már akkor késznek nyilatkozott a tárgyalá­sok­­ megindítására. De Leninéknek szüksé­gük volt ötnapos f­egyverszü­netre, hogy az alatt Miklós és Kerenszki cár szövetsége­seivel tisz­tázh­assák a dolgukat. Ez a tisz­­tázás — a jelek szerint — nem sikerült, Angliáék tovább akarnak háborúskodni, az ötnapos fegyverszünet — ha jól számítjuk — pénteken, november 30-án letelt és szom­baton, december­­ 1 -én a központi hatalmak megbízottai Oroszország­­ képviselőivel már tárgyalnak a­­ békéről. Egy nappal előbb vagy később tehát­ a tárgyalások megindulnak. Ilyen körülmé­nyek között valósággal megdöbbentő erővel lilát az a stockholmi jelentés, hogy az an­tant-államok kormányai válasz nélkül hagy­ják a bolse­viki­ kormány iratait, a fegyver­­szünetet nem veszik tudomásul az egész változást semminek tekintik. Ennek aztán a fele se tréfa és ennél okosabb, reálisabb, a most gyorsan perdülő, nagyszerű esemé­nyekhez jobban illő dolgot még az a diplo­mácia sem eszelhetet­t volna ki, amely ezt kieszelte. Hogy a bolsevikjük iratait választ nélkül hagyják, az még hagyján. Végre is­ az, hogy válaszolok-e Valakinek a levelére, udvarias­sági tény is. És Lenin úr vagy ba­­rátja, a Trockij nem szolgáltattak nyoma­tékos okot ''antantoknak arra, hogy­­ velük­ szemben túlságosan udvariasak legyenek. Sokkal komolyabb már, hogy a fegyver­­szünetet nem veszik tudomásul, amiből ter­mészetszerűleg következik, hogy az egész változást semmisnek tekintik. Kétségtelen, hogy a változást, amelyet a kitűnő államférfiak semmisnek takarnak tekinteni, eléggé alapos. Nagyon kétséges­ tehát, hogy ez ,a tekinteni­ akarás sikerülni is fog nekik. Tessék elképzelni: megkezdőd­nek a tárgyalások, befejező­dnek a tárgya­lások, hazaküldik a katonákat, hazaengedik a foglyokat. De az antant-államférfiak­at különbékét ép úgy nem veszik majd tudo­másul, mint ahogy nem vették tudomásul a fegyverszünetet és a különbéke n­yomán be­álló változásokat ,ép úgy tekintik majd­ semmiseknek, mint a mai változásokat. Mit méltóztatnak gondolni, minek lesz nagyobb hatása az esetleges további háború sorsára: ahnak-e, hogy­­ az antant mindazt­­ az örven­deteset, ami történt és történni fog, nem veszi tudomásul,­­vagy annak, hogy mindaz tényleg megtörtént? A világtörténelem legboldogabb, legre­­ményteljesebb óráit éli át az emberiség. Kezdünk rátalálni az utr­a, amelyen levet­kőzhetjük a vérengzés héb­érmaszkját, hogy visszaadjuk egymásnak a béke áldásait. Re­ményeink, melyeket hosszú meddőségre kár­koztattak gonosz viarászlatok, ujjongva éle­deznek, de Angliáék mindezt nem veszik tudomásul, semmisnek tekintik Mint ré­szeg ember, akin sokmázsás sulival gázolt keresztül a szekér. Ahelyett, hogy az után közeledő még sok szekér elől odébb állna, tovább a sárban fetreng és szitkozódik. M­eg­­áilíthatja-e ez a humoros póz a béke gőz­hengerét? December elsején kezdjük meg az oroszokkal a béketárgyalásokat.­ ­ Egyelőre öt napos fegyverszünetet kötöttünk. — Az antant nem vesz tudomást az orosz békeajánlatról. — STOCKHOLM, november 30. Trockij és Lenin egyik proklamációjában, amelyet a hadviselőkhöz intéztek, feltünően ki van emelve az a felfogás, hogy a békét a kato­náknak,­­ proletároknak, munkásoknak és parasztoknak kell megcsinálniok a kapita­­lisztikus diplomáciával szemben.­­ A megegyezésen alapuló tisztessé­ges békét csak akkor lehet megkötni, ha a forradalmi tömegek férfiasan, elszántan megvívják­­ harcukat minden imperialiszti­­kus terv és minden hódító törekvés ellen. A felhívás­­ ezután az eddigi tárgyalá­sok ismertetését tartalmazza. Eszerint a német hadsereg főparancs­noka arra a felhívásra, hogy minden fronton legyen fegyverszünet és kez­dődjenek meg a tárgyalások egy demo­kratikus béke­­ érdekében, azt válaszol­ta, hogy kész a tárgyalásokat megindí­tani. A német hadsereg főparancsnoká­nak válasza után­­ az orosz főparancsnok Krlienko zászlós a fegyverszüneti tár­gyalásoknak december elsejére való el­halasztását javasolta, hogy az antant kormányait a béketárgyalások tekinte­tében elfoglalt álláspontjáról tájékoz­tassa. Addig az orosz fronton kölcsönös megegyezés alapján öt napos fegyver­­szünet lép életbe.­­ A felhívás végül azt mondja, hogy az orosz hadsereg nem tud és nem akar tovább várni és december­­ elsején megkezdődnek a béketárgyalások, ha kell az antant többi tagjainak részvétele nélkül is. Oroszország általános békét kíván, de a szövetséges ál­lamok különbékére kényszerítik, ezért ki­zárólag az antant államok proletárjaira há­rul a felelősség. STOCKHOLM, november 30. Az an­tant államok kormányai elhatározták, hogy­­ a bolseviki­ kormány összes jegyzékét és hozzájuk intézett táviratait válasz nélkül hagyják. Elhatározták, hogy Oroszország esetleges fegyverszünetét nem veszik tudo­másul, szóval, hogy az egész nagy válto­zást ignorálják és semmisnek ítélik. Ami az orosz jegyzék szövegéből kimaradt, BÉCS, november 30. Zenker képviselő és társai a miniszterelnökhöz interpellációt intéztek, amelyben azt állítják, hogy az orosz jegyzéket nem tették kö­zzé teljes szövegében, ami nemcsak technikai okok­ból származott. Azt kérdik a kormánytól, hogy hajlandó-e a jegyzék hiteles szövegét csonkítatlanul ismertetni. A bevezetésből hiányzik ez a rész: „A német főparancsnok arra a javas­latunkra, hogy valamennyi fronton a népek önrendelkezési jogán alapuló demokratikus béke érdekében fegyverszünet jöjjön létre, azt felelte, hogy kész a béketárgyalásokat megkezdeni. Krlienko generalisszimusz erre azt ajánlotta, hogy a fegyverszünetet öt napra, december 1-éig halasszák el.‘‘ Ha Leninek aláírják ... Genf, november 30. Az antantpárti Journal de Génévé az orosz békeajánlattal kapcsolatban a következőket írja: A válasz a kérdésre abban csúcsosodik ki, hogy Le­­nínék alá fogják-e írni azt az okmányt, a­mely által a központi hatalmaknak több, mint egy millió katonája lesz ismét, hogy nyugati ellenségük ellen vezethessék és így a demokráciát megfojtsák. Bármilyen un­dorító is, ez a gondolat még­sem lehetet­len. Ha Lenin elég erős lesz akaratát a­z egész hadseregre erőszakolni, ha Duchonin tábornok ellenállását megtöri és ha egyet­len parancsnok akad, akárcsak egy hadnagy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék