Délmagyarország, 1918. február (7. évfolyam, 26-49. szám)

1918-02-01 / 26. szám

Szerkesztőség: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A szerkesztőség telefonja: 303, Szeged, E9ED. SISTARS ELŐFIZETÉSI ÁRA: egész évre 36.— K. negyedévre 9.— K. félévre . . II.­­ K. egy hónapra 3.— K. Ejtye» ezám ára 14 fillér. VII. évfolyam, 26. szám. Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja : 81. Péntek, február 1. Szeged tévedése. Pozsony és Debrecen után most Temes­vár jut főiskolához. A világháború ismét gyors iramban következő eseményei ellenére is foglalkoznunk kell ezzel a dologgal. A vi­lágháború — nagyon helyesen — nem volt ok arra, hogy a kormány döntését a másodi­k műegyetem felállításáról késleltesse, ránk néz­ve, akiket ezek a döntések nagyon közelről, nagyon érzékenyen, sőt nagyo­n károsan érintenek, nem lehet olyan ok, amiért az egyetemi kérdéssel való foglalkozást elha­­lasszuk vagy feladjuk. A második műegyetemnek Temesváron való felállítása ellen nekünk, szegedieknek nem lehet kifogásunk. A szomszédos nagy városnak kedvenc terve sikeréért folytatott mozgalmát m­i támogattuk és Szeged megáll szilárdan kimondott szava mellett. Nem az­ért, mert e következetességünket hősi póz­nak tekintjük, amelyben szívesen tetszelgünk, hanem azért, mert a tárgyi okok, amelyek miatt ez ügyben Temesvár mellé szegődtünk, ma is fennállanak változatlanul. Amikor azon­ban készséges örömmel álapítjuk meg, hogy­ a második műegyetemnek Temesvárra való felállításával honoráltatnak az egyedül jogo­sult országos érdekek is, nem térhetünk ki annak a kérdésnek újból való fölvetése elől, hogy miért csak Szeged az a szerencsétlen város, amelynek egy főiskola megszerzésére való vágyát, többször megnyilvámnít és fel­ajánlott áldozatkészségét egyik kormány sem méltányolja? Talán szegény kultúrintézmé­nyekben? Az ellenkezőjét nem egy kormány állapította meg. A többi városhoz viszonyítva elmaradt városias fejlődése? Nyugodt lelki­ismeretid ezt sem mondhatná senki. A ma­gyar városok — az egyetlen Budapest ki­vételével — elég silányan mutatnak. A leg­többnek nincs teljes vízvezetéke, csatornázá­sa, kövezete, rendes kórháza. Ez azonban közös betegsége valamennyi városnak és abban, h­ogy a gyógyulás folyamata meg­döbbentően lassú, nagy részük van a minisz­tériumoknak is, amelyek a városok kiépítésé­vel nem sokat törődtek, de kormányzatukra — konzervatív életelveik érvényesítése érde­kében is — ráfeküdtek. Ezzel szemben igaz, hogy­ a városi törvény a városiasság­ vala­mennyi megnyilvánulásának: intézmények szám­a és fejlettsége, költségvetés, tisztvise­lők száma és fizetése­ alapján állapította meg Szeged számára a legnagyobb állami támo­gatást. Tehát ebben a sorban sem lehetünk az utolsók.­­Akkor tehát miért, miért? Nem bíztak felajánlott áldozatkészségünk komolyságá­ban? Itt terül el a város határában hatalmas vagyonunk. Mi tudtunk volna áldozni. Határ­széli város vagyunk, javarészt nemzetiségi lakókkal és jobb az egyetemi ifjúságot az or­szág belsejében, valamelyik színmagyar vá­rosban koncentrálni? Vagy vallási színezettel akartunk egyetemet, ami szintén nem helyes? Ez nem évülő bűn marad, hogy a második — tehát nem is a harmadik — tudomány­egyetemet nem Szegeden állították fel, ahol emelte volna a magyarság empóriumát, segí­tett volna betetőzni azt az áldásos nemzeti munkát, amelyet e város —­ köztudomás sze­rint — becses sikerekkel folytat. Az ígéret, mely Temesvárnak szólt, szin­tén beváltatik. Szeged számára azonban en­nek a kormánynak sincs belátása. A Balkán­ Akadémia gondolatát jónak találta az állam nagy kegyese.« megengedte volna, hogy a város és társadalom együttes áldozatkészsége megteremtse és fen­tartsa, de egy garasa sem amely balkán azt hitte, hogy tiszta magyar­sága, fejlődési lendülete, nagy nemzeti érde­mei, szilárd vagyona elég alapot szolgáltatnak ahoz, h­ogy a mindenható kormányok hajlam­vok­ a jónak tartott állami intézményre. Így hóságát félére hangolja. Ez a naiv hite vég­adnak Szegednek. A nagy magyar városnak, I­zetes tévedés, amelyért most ismét lakok ■i?sa*»EBszavairaSE!JETressssssB«aass3B5BS3aBE ® 4s..j.»sss!saís3SSB £ £ S$­S=E*aa ®«*ssjfS5sss)(K­ ssa!*e»s!rae,.3sí5BK3aB:s2i:e$ssBS» Az orosz csapatokat kivonják Finnországból. - Trockij nem akar a finnek belső üi­gyeibe avatkozni.­­- Anglia is elismeri a finn önállóságot. - Finn­ország sorsát nagy figyelemmel kí­sérte az egész művelt világ. Bizonyos reak­ciós körök kárörvendve állapították meg, hogy mialatt a bolsevikok beszélnek a né­pek önrendelkezési jogáról, addig vörös gár­dáin .betör Finnországba és Ukrajnába és erőszakkal fojtja vérbe a nem­zeti akarat megnyilvánulását. Az öröm korai volt, mert mint most kiderül, az orosz kormány hely­teleníti a csapatok beavatkozását, melyeket a finnek önvédelemre kényszerítettek és el­határozta, hogy a csapatokat a leggyorsab­ban kivonja Finnországból Hogy Ukránjá­ban jelenleg hogy áll a helyzet, arra vonat­kozólag még nem érkeztek jelentések. PÉTERVÁR, január 31. Trockij a finn szenátus elnökéhez levelet intézett, mely­ben közli, hogy az orosz kormány hely­teleníti az orosz csapatoknak Finnország belső ügyeibe való erőszakos beavatko­zását. Az orosz kormánynak tudomására jutott, hogy soviniszta finnek megtámad­ták és önvédelemre kényszerítették az orosz csapatokat. — Szükségesnek tartjuk, — írja, Trockij hogy Finnországból a lehető leggyor­sabban visszavonják az orosz csapatokat. PÉTER­VÁR, január 31. A finn szenátus törvényjavaslatot készített elő a finn had­sereg felállításáról. A hadsereg létszáma 80 ezer ember tesz. LONDON, január 31. (Reuter-jelentés.) Balfour közölte a finn küldöttséggel, hogy Nagybritannia méltányolja és elismeri a finn állam önállóságát és elítéli a régi Oroszor­szág elnyomó politikáját. A brit kormány az­zal is elismerte már Finnország önállóságát, hogy flessingforsban főkonzuli hivatalt állí­tott. STOCKHOLM, január 31­. A Svéd Táv­irati Iroda jelenti: A stockholmi finn követ­ség a Finnországot védő csapatok parancs­nokától táviratot kapott, amely szerint a múlt éjszaka és a keddi nap folyamán le­­fegyeverezték a finnek Remiben és Gilmora­­ban az orosz katonákat, Rabatiban pedig megadásra kényszerítették őket. Parancs­nokaikat foglyul ejtették. Az ütegeket, ame­lyek szakadatlanul tüzeltek, rohammal elfog­­lalták. Élénk tüzérségi harc az asiagói fensíkon. BUDAPEST, január 31. (Közli a rai­­­­lás jelenti: Asiagotól délnyugatra tüzelésünk meghiúsított egy olasz támadást. Asiago és a Brenta között a tüzérségi tevékenység élénk volt. Az osztrák-magyar csapatok ál­tal a legutóbbi harcokban ejtett foglyok szá­ma 15 tisztre és 666 főnyi legénységre emel­­kedett. A többi harctéren nincs újság. ULDENDORFF. első főszállásmester. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.­­niszterelnöki sajótosztály.) Asiagotól dél- nyugatra visszavertünk egy ellenséges elő­retörést. Az aspagoi fensík keleti részén a harci tevékenység élénk tüzérségi harcokra szorítkozott. A legutolsó harcokban ejtett foglyok száma 15 tisztre és 660 főnyi legény­ségre emelkedett. A VEZÉRKAR FŐNÖKE, BERLIN, január 31. A nagy főhadiszál- Német légitámadás Párig ellen. BERLIN, január 31. A nagy főhadiszál­lás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcso­portja. A harci tevékenység az arcvonal kü­lönböző helyein tüzérségi és aknavetőhar­­cokra szorítkozott. Karácsony estéjén és ja­nuár hón­ap folyamán ellenfeleink repülőt figyelmeztetésünk ellenére ismét megtámad­ták a hadműveleti területen kívül fekvő nyílt német városokat. Védő rendszabályaink folytán nevezetesebb veszteség vagy kár nem történt. Megtorlásul január 30-ról 31- ére virradó éjjel végrehajtottuk az első terv-

Next