Délmagyarország, 1918. március (7. évfolyam, 50-75. szám)

1918-03-01 / 50. szám

TMS­z­e­rkesztősé­g: H ELŐFIZETÉSI ARaV " Kiadóhivatalt...................... SZEGED» KÁRÁSZ.UTCA 9. SZA* I «ft*». jfc £ ^ f.I­n SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁ*. A szerkeszt&sefl telefonjai 305. | Egrt. ,ra u miér, A kiadóhivatal <ela­on­a. SI . Szeged, 1918. _­fll. évfolyam, 50. szám. Péntek, március I. Valahogy segíteni kell. Az árakkal ismét sokkal több baj van Szegeden, mint amennyihez a háború alatt hozzászoktunk. Pedig a három és fél év, me­r mögöttünk van, ugyancsak meged­zeit bennünket. Egykönnyen nem lepődünk meg. Egy-két koronától, amivel több kellene azért a cikkért, amire már az alacsonyabb ár mel­lett sem tellett, meg nem ijedünk. Méregbe se jövünk könnyen, ami szintén érthető. Hiszen tetszik tudni, mi voltunk azok, akik fújtunk egy nagyot és tovább mentünk, amikor a marhahús kilójának árát tizenkét koronára fölemelték. Az angyali béketűrés ismert ese­teinek hosszú sorozata után ne méltóztassék tehát csu­dálkozni, ha egy ama sokak közül, kik mindenért mindig­ többet fizetnek és min­dig kevesebbet vesznek be, ezen a derűs estén olyan nyugalommal trágya­ itt a folytonos áremelkedésekről, amely­ előtte is m­egma­gyarázh­atatlani. A marhahúst ismét drágítani akarják. A fa és­ szén maximális árát eltörölték. A gyufa árát maximálták. Ezek a maximálási, anti- maximálási és agyonmaxim­álási műveletek, amelyek most Szegeden kavarognak, a leg­találóbban jellemzik a szerencsétlen helyze­tet, amelybe jutottunk. Szabad annak elő­fordulni, hogy Magyarországon tizenkét ko­ronáért mérjenek egy kiló marhahúst és hogy mészárosok panaszkodjanak, mert sze­rintük ez is kevés? Mért hagyták a kereset­­h­ajhászás szarvát ennyire megnőni? De ha megtörténnék is a csoda, melynek bizonyára csodájára járna az egész front mögötti Ma­gyarország, és a mészárosok azt mondanák: a taglóját ennek a cudar világnak, mi már kerestünk pár rongyos garast, most hagyjunk mást­­ enni, akkor se lehetne kapni olyan áron marhahúst, amilyenen tisztességes vi­szonyok mellett kellene. Úgy látszik, ez a kormány is az utolsó betűig osztja az előző kormányoknak azokat az aggályait, amelyek miatt az élőmarha árát nem maximálták. Magunk is hallottunk mesélni róluk, de min­őik azt tartottuk, hogy mesékkel felnőtt­, ed­zett idegzetű és sokat tapasztalt embereket nehéz ijesztgetni. Sajnos, a mese még mindig tartja magát és nem maximálnak, mert a kérdés nagyon bonyodalmas és nagy, nemzet­­gazdasági érdekek forognak kockán. Köztük van bizonyára a tizenkét koronás húsár ve­szélyeztetése is.­ A fa mérhetetlen drágítása is a terme­lőktől indul ki. A gyufa fölött pedig, melyről szintén azt tanítják, hogy elsőrendű szükség­leti cikk, a mindenható kartell uralkodik. A bajok készen­ érkeznek hozzánk. A jóakaratú és tevékeny emberekre itt már csak a toko­zás művelete vár. Ezeken a dolgokon vala­hogy segíteni kell. Sürgősen. Lépjen akcióba a közélelmezési hivatal vezetője. Szedte cso­korba, amiket tapasztalt. Tárja ki a város a bajokat a kormány, előír nyílt, találó és ke­mény szavakkal. Hívja fel hasonló eljárásra az ország összes törvényhatóságait. Meg kell mondani, hogy nagygazdáknak, kupecek­­nek, milliókat kereső érdekszövetkezeteknek van kiszolgáltatva a közönség. Keressenek ezek kevesebbet és hagyjanak bennünket él­ni. Az árak újabb és újabb emelkedését nem bírjuk el, ha megfeszülünk se. Intézkedjék sürgősen és szigorúan a kormány. A húr, ha m­ég tovább feszítik, elszakad. fa orosz delegáció Breszlitovszkra érkezett. - Pénteken megkezdődnek a tárgyalások. — Trockij helyett Sokolnikov a bizottság vezetője. - Szombatig meg lesz a béke. - A legutóbbi bresztlitovszki jelentések hírül hozzák, hogy a török és bolgár dele­gátusok is megjöttek már Bresztlitovszkba, az orosz delegáció tagjai pedig csütörtökön délután érkeztek Sokolnikov­ vezetésével. Mire ezek a sorok napvilágot látnak, már ismét együtt ül Bresztlitovszkban mindaz a delegáció, mely hivatott a központi hatal­mak és Oroszország között a végleges bé­két megkötni. Feltűnést fog kelteni bizonyá­ra, hogy az orosz delegátusokat ezúttal nem Trockij vezeti, aki valószínűleg lemond kül­ügyi népbiztosi tisztjéről is, az első béke­­tárgyalás meghiúsulása miatt. Az oroszok érkezéséig a mi megbízot­­taink már meg is formulázták az összes pon­tokat és mivel az alapelvekre nézve Orosz­ország már megadta az előzetes hozzájáru­lást, a végleges megegyezés az ultimátum értelmében legfeljebb három napot vehet igénybe. Berlinben és Bécsben is az az ál­talános felfogás uralkodik, hogy legkésőbb e hét végére meglesz az orosz béke. BRESZTLITOVSZK, február 28. A Ma­gyar Távirati Iroda jelenti: Az orosz kül­döttek Sokolnikov, a munkástanács köz­ponti bizottsága tagjának vezetésével ma ideérkezett. A négyes szövetség küldöt­teinek elnöke Sokolnikovval folytatott előzetes tanácskozáson megállapodtak ab­­ban, hogy a béketárgyalások holnap dél­előtt 11 órakor kitűzött plenáris ülésen fognak megkezdődni. BÉCS, február 28. Bresztlitovszkból je­lentik: Az orosz küldöttség ma délután ér­kezik Bresztlitovszkba a béketárgyalások újból való felvételére. A bizottság a követ­kező tagokból áll: Sokolmikov, a bizottság vezetője, Pet­­rovszki belügyminiszter és ennek segédei­ként Csicserín és Karajan, Joffe, Alexajev földm­űvelésügyi miniszter segédje, a tengeri vezérkar részéről Alt­water tengernagy, a vezérkar részéről Danilov, Alasky ,és Lips­­ky, továbbá Terreterkovics. Azonkívül meg­felelő szántó titkár és gyorsíró. BÉCS, február 28. BreszUitovszkból érkezett hivatalos híradás szerint az orosz békedelegátusokat a mai nap folyamán vár­ják oda. Amennyiben az orosz delegátus megérkezik, a német ultimátum szövege ér­telmében a békeszerződésnek három napon belül aláírva kell lenni. Ennek következté­ben legkésőbb szombatig be kell fejezni a tárgyalásokat és szombaton késznek kell lenni már a békemegállapodásnak. Miután a feltételeket Oroszország már elfogadta, a mostani megbeszéléseknél csakis a részle­tek megállapításáról lehet szó. A Neue Freie Presse közlése szerint ezúttal fogják megszövegezni a hadifoglyok visszatérésére vonatkozó megállapodásokat. Minden­esetre — írják a bécsi lapok — e hét végén már végleges békénk lesz Orosz­országgal. A részleteket külön bizottságok fogják megállapítani. BÉCS, február 28. A négyes szövetség delegációi Bresztlitovszkban megforumláz­­ták a békepontokat és minthogy a szerző­dés részleteit az oroszok már elfogadták, az oroszokkal való tárgyalások alkalmával csupán a formalitásokat kell elintézni. A békeokmányt a legrövidebb időn belül alá­írják. Czernin találkozott a román királlyal. — Közölte vele békefeltételeinket. — Ferdinánd király rövid gondolkodási időt kért. — BUDAPEST, február 28. A Magyar Távirati Iroda jelenti Bresztlitovszkból: A szövetséges hatalmak kiküldötteinek Bresztlitovszkba való érkezése óta nem kötelező előzetes megbeszélések folytak AvargScn tábornokkal. Az előzetes m­­eg­egyezés alapján gróf Czerum külügymi­niszter az oláh csapatok által még meg­szállott oláh területen beszélgetést foly­tatott Ferdinánd királlyal. A szövetsége­sekkel való egyetértés alapján Czeritia gróf közölte a királlyal a feltételeket, a

Next