Délmagyarország, 1918. június (7. évfolyam, 126-147. szám)

1918-06-01 / 126. szám

Szerkesztőség: | ELŐFIZETÉSI ARA: Kiadóhivatal: SZEGED, KARASZ-UTCA 9. SZAlW. | fafa*TM K. egy hónapra l~ K.­ SZEGED, KARASZ UTCA 9. SZAfír. A szerkesztőség telefonja: 305. | ggy«„ szám­ára 14 fillér. A kiadóhivatal telefonja: 81. szepd, 1918. VII. évfolyam 126 szám. szombat junius I. fi németek átlőtték az ellenség hátulsó állásait.­ ­ A foglyok száma 40.000-re, a zsákmányolt ágyuké pedig 400-ra emelkedett.­­ A nyugati német offenzíva merész len­dülettel halad előre. A németek helyenkint áttörték már a franciák hátulsó állásait is. A franciák eddig még nem tudtak oly ellent­­állást kifejteni, amely az előretörő német hadoszlopokat megállíthatta volna. A néme­tek már elérkeztek az emlékezetes Marne folyóhoz is. A diadalmas offenzívát számok­ban a foglyok, ágyuk, géppuskák és egyéb hadianyagok tömege jelzi. Foglyoknál és zsákmánynál sokkal fontosabb azonban a sztratégiai eredmény, amely a haditerv meg­­valósításának nélkülözhetetlen előfeltétele. A haditervnek célja kétségtelenül az, hogy a németek döntően megverjék a fran­cia-angol hadsereget. De hogy K­indenburg­­nak mi a­ terve, hogyan akarja ez­t a végső célt keresztülvinni, még most találgatni sem lehet. Épen ebben van a haditerv zsenialitása. Maga az angol-francia hadvezetőség termé­szetesen teljesen tanácstalanul áll a német offenzívával szemben. Foch tábornok nem meri tartalékjait a most veszélyeztetett pon­tokra dobni, mert fél, hogy a főtámadás he­lyén — ahol Hindenburg döntő csapást ter­vez, — ebben az esetben egészen tehetetlen lenne. A francia ellentámadás nyilván ezért késik, noha a német offenzíva területe egyre szélesbedik. Ma már Verdun és Nauncy kö­zött is erős tüzérharcot jelent a Petit Jour­nal és a Vogézekben is megmozdult a front. Reims sorsa, amely a váltakozó hadiszerencse martina volt ebben a háborúban, talán most jó időre nyugvóp­ontra jut azáltal, hogy a németek hatalmába kerül. A németek két kilo­méterre állanak a várostól — ezt a franciák jelentik,­­ de lehet az is, hogy ez idő sze­rint a sokat szenvedett város már német uralom alatt van. A német csapatok félkör­ben­ helyezkedtek el a város körül. Reims el­­este — hacsak tőre nem látható esemény nem játszik közre — órák kérdése. A messzehordó ágyuk Párist állandóan lövik és a franciák rémületét jellemzi, hogy ismét előtérbe került az a kényszerűség, a­mely 1914-ben már Bordeauxba vitte a fran­cia kormányt. A most dúló harcok jelentő­ségét azonban minden más esemény fölé he­lyezi az a­­ mindkét hadviselő csoport közt erősbödő felfogás, hogy ettől­ az offenzivától függ, vége lesz-e Iblában a háborúnak, vagy sem. Az olasz front harcai — amelyek he­vességükből egyébként is veszítettek — lé­nyegteleneknek tűnnek fel a nyugati offen­­zivának ebben a perspektívájában. BERLIN, május 31. A nagy főhadiszál­lás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcso­portja: Váltakozó erejű tüzérségi harcok. A német trónörökös hadcsoportja: Az Ailette frontról és az Aisnetől délre hát­ráló ellenséget az Aisnen és az Ailetten túl keményen űzzük és elértük a Bretigna S­t Paul—Trosly Loire vonalat. Az Aisnetől északra folytonos harcok közben az ellensé­get a Ricuy Haugny vonal mögé vetettük vissza. Soissonstól délre a franciák a lovas­ságot és gyalogságot vezették heves ellen­támadásra, azonban megsemmisítői tüzelé­sünk közbe kerültek és megvertük őket. Át­léptük a Soissons és Hartemus közti utat a Fere en Tardenois felé délről, a Lamien út és délkeletről érkező hadosztályok kétségbe­esett ellentámadásaik dacára sem voltak képesek sikeresen ellenállni előrenyomuló hadosztályainknak. Arcy és Grand Recey mellett áttörtük az ellenség hátulsó állásait. Fere en Tardenoistól délre elértük a Lame folyót. A Champchoisy Sant Gemme és Ro­­ migny melletti magaslatok birtokunkban van­nak. A Veste déli partján, Reimstől nyugatra elfoglaltuk Cernigny, Coex és Thifloys hely­ségeket. A foglyok száma és zsákmány folyton növekszik. Eddig negyvenezer foglyot, négy­száznál több ágyút és géppuskák ezreit zsák­mányolták. LUDENDORFF, első leszálásmester (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Esti német hivatalos jelentés. BERLIN, május 31. A Wolff-ügynökség jelenti este: A Novontól egészen a Reimstől nyugatra terjedő frontig támadásunk jól ha­lad előre. 3000 négyzetkilométert foglaltak el a németek. BERLIN, május 31. A nagy csata 4-ik napján a támadási front 80 kilométerre szé­lesedett. A legjobban előugró részén a­z át­törés 52 kilométer, 3000 négyzetkilométernyi termékeny földet vettünk el az ellenségtől. A jelentett 45.000 foglyon kívül a franciák­nak és angoloknak, de különösen a franciáké­nak halottakban és sebesültekben sok vesz­teségük van. LEGÚJABB. PÁRIS (Havas-jelentés): Néhány ellen­séges repülőgép vonalainkon kívül Páris irányába tartott. Elhárító ütegeink azonnal működni kezdtek. A riadó 11 óra tájban kez­dődött és éjfél tájban megszűnt. Egyes he­lyeken bombákat dobtak le. — Áldozatokat nem jelentettek. Ma a német messzehordó ágyuk gránátjai egyik templomba csaptak bele. GENF: Párisban újabban a nagy aggo­dalom a belpolitikai eseményekben is vis­­­szatükrözik. A borzadalmas veszedelem be­nyomása alatt Clémenceaunak az a szándé­ka, hogy a parlament kikapcsolásával dik­­tátori meghatalmazást adasson magának. A Figaro és más jobboldali újságok nagy meg­elégedéssel üdvözlik ezt az eszmét, viszont a szocialisták a nemzetgyűlés egybehívását követelik. GEftF: A svájci határról érkező jelen­tés szerint a Petit Journal azt írja, hogy a tüzérségi tevékenységet Remistől újabban Verdim és Nancy vidékére tették át. A Vo­gézekben is megmozdult a front. GENF: A német ágyuk naponta általá­ban 35 lövést adnak le Páris különböző pont­jaira. Mindenütt a legnagyobb pánikot okoz­zák. ZÜRICH: A Havas-ügynökség Soissons elfoglalásáról szóló­­­ jelentésében különös nyomatékkal emeli ki, hogy a németeknek csak órák hosszat tartó utcai harcok után sikerült bevenni a várost. A franciáknak nem maradt más választásuk, minthogy a Soissons mögötti magaslatokra vonuljanak vissza. GENF, május 31 (Havas-jelentés.) Frann­­cia helyről azt jelentik, hogy a németek Soissons és Reims között legkevesebb 33 hadosztályt vetettek harcba. Reims a Havas ügynökségi jelentése szerint még a franciák birtokában van. A németek vonala ez idő­szerint félkörben vonul el Reimsnél, két kilo­méter távolságra a várostól.

Next