Délmagyarország, 1918. július (7. évfolyam, 148-173. szám)

1918-07-02 / 148. szám

Szerkesztőség: SZEGED, KARASZ-UTCA 9. SZArkd. A szerkesztőség telefonja: 305. SfB­ 011. 1918. ELŐFIZETÉSI ÁRA: egész évre 36.-­ K. negyedévre 9.— K. félévre . . 18.— K. egy hónapra 3.— K. Egyed azán­­ára 14 fillér. Kiadóhivatal: SZEGED, KARASZ-UTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja: 81. VII. évfolyam, 148. szám, N M Kedd július 2. ?!;0£ttt9sa3KaKi93S£8saiB«RtfHaiBK*K«*iBaHBanMMaHHBH«BBasiMasHBa* p~^aa«BBOB*Br9aíassaaas»fcn9ctf2B»H9iattaacizi3R9;*tta Egy interpelláció. A múlt heti sztrájk több­­ elsőrendű je­lentőségű országos dolgot vont el a sajtó megvitatása elől. Képtelenség, hogy ma, a­­mikor úgyszólván nap-nap után torlódnak egymásra a fontos események, ezek­ vala­mennyiére visszatérjünk. Kószó István na­gyon értékes interpellációját azonban nem hagyhatjuk megvitatás­­ nélkül.­­Nemcsak az­ért, mert a népszerű szegedi képviselőnek újabb parlamenti sikert hozott, hanem azért is, mert a háborúban álló ország régi és ál­talános panaszát tette szóvá a­­ képviselőház­ban, remélhetőleg nem eredmény nélkül. Kószó eddigi képviselőházi szereplésével a leghelyesebb irányt követte. Pártállását illetőleg soha kétség fenn nem foroghatott, mégis: nem tartozott a kormányok méztől csöpögő szavú hajdokolói és nem sorakozott oroszlánbangú kárhoztatói közé. Nem tud­juk, tudatosan cselekszi-e, de az a benyomá­sunk, mintha egy-egy szónak kiejtése, egy­­egy­­ lépésnek megtétele előtt így okoskod­nék: nehéz napjait éli a nemzet, minél keve­sebbet a politikából, a zajosságból, annál töb­bet a sebek orvoslását célzó­­ intézkedések, az üdvös reformok sürgetéséből, a bajok őszinte feltárásából. És Kószó különösen ez utóbbit cselekszi interpellációi során. Nem kormánypárti, nem ellenzéki, hanem nemzet­párti és olyan hangon, mely nem a pártok, hanem az egész sebből vérző nemzet ügyét szolgálja, tárja föl a bajokat és hadakozik orvoslásukért. Legutóbbi felszólalása a beteg és s­egéd­­szolgálatos katonák ügyében érinti bizonyos fokig a frontok életét is, a front mögötti or­szág életébe pedig mélyen belevág. Azok a sérelmek, amelyeket ott Kószó felsorol, fenn­­álllnak. Mindenki tud róluk, de a sajtó mun­kájának irányát most nem a mi kezeink szabják meg, a képviselőházban pe­dig a leg­több baj és visszásság vagy egyáltalán nem, vagy nem megfelelő módon jut szóhoz. Ez­ért volt, hogy a beteg és segédszolgálatos katonák sorsáról nem írtak és vagy­ nem beszéltek vagy nem megfelelően beszéltek. Kószó most beszélt róluk. A képviselőház­­ban, az egyetlen helyen, ahol a háború alatt is szabadon lehetne föltárni minden jogos sérelmet, vérző sebet és indokolt igényt. Frázisoktól mentes, egyenes és cikornyátlan beszédéről eszünkbe jut a sok cikornya a hő­sökről, akik egészségüket, testi épségüket és életüket áldozzák. Mi mindazt, amit a hősök­ről írtak és beszéltek a háború allatt, nagyon komolyan vettük. Ezért szívünkben elnézés­sel és megbocsájtással szenvedtük el a leg­rettenetesebb frázist is, mely róluk szólt, mert hittük, hogy a szépnek szánt, de nem sikerült mondatokat mindig szép és sikerült tettek fogják követni. Kószó beszédéből most ismét kiált felénk a nemzeti kívánság: be­csüljétek meg a katonát, aki a frontról bete­gen, sebesülten, vagy egészségesen hazajön közétek. Becsüljétek meg a lerongyolódott altisztet, a piszkosruhájú közkatonát. A leg­szebb mondatok, melyekkel babért fűztek fejeik köré, cselekedeteitek legyenek, ame­lyekből sugározzák az emberség, a szeretet, a megértés, a méltánylás, a becsülés. Ez intelem mellett, mely polgárnak és katonának egyaránt szól, a polgári élet in­dokolt és kielégíthető érdekeinek helyes fel­ismerése is átlengi az interpellációt. Nem egyesek és társadalmi rétegek, hanem a nemzet érdeke, hogy a civil termelő munká­nak a háború negyedik­ évében is megadas­sák a minél nagyobb teljesség. A polgár és a katona érdeke ma közös. A nemzet jövője és biztonsága nemcsak a lövészárkokban, hanem a termőföldeken, az ipartelepeken, az irodáikban és az üzletekben is épül. Kószó helyesen ismerte fel a hadviselés célját és­­ módját, amikor ezek számára sürgette­­ mind­azokat, akik a kaszárnyákban fölöslegesek vagy hasznavehetetlenek. Előadásának ko­moly hangja, tárgyilagossága, érvei nem té­vesztettek célt, amit a honvédelmi minisz­ternek a beszéd alatt elhangzott megjegyzé­seiből m­egállapíthatunk. A közvélemény még csak azt várja, hogy ugyanerre a megálla­pításra miniszteri rendelkezések adjanak­­ okot. - Kelet-Oroszország elszakadt a bolsevikiektől. — Ismét erőre kapott az ellenforradalom.­­ Az antant Kerenszkit segíti uralomra. — Oroszországban ismét erőre kapott az ellenforradalom. Az antant, úgy látszik, el­érkezettnek látja az időt arra, hogy a bol­sevik­­ kormány ellen mozgalmat szítson és egy sikerült államcsínnyel újból karjaiba kergesse Oroszországot. Nem soká kellett várni Kerenszki londoni és párisi utazásának magyarázatára. Az angoloknak és franciák­nak igen kedves Kerenszki egyénisége és kormányzati programja. Rászolgált az an­tant elismerésére akkor, amidőn a forrada­lom őszinte híveinek ámulataira offenzívát kezdett Ausztria-Magyarország ellen. Az offenziva — Oroszországnak a forradalom­ban megfogyatkozott ereje és csapatainak hősiessége miatt — nem sikerült és Keren­­sicki helyét a béke jelszavával a bolseviikiek váltották fel. Oroszország élére Lenin és Trocskij került, ami egyet jelentett azzal, hogy Orozország az antant céljai számára jó időre elveszett. Az antant azonban nem adta föl azt a reményt, hogy Oroszországot háborús cél­jainak visszahódítja. Sokáig nem kedvezett erre az idő. Most, úgy látszik, nemcsak az orosz viszonyok fordulata, hanem egyéb, az antant részére biztató jelenségek miatt is, az orosz ellenforradalom újult ereire kapott. Állítólag Kelet-Oros­zország már teljesen el­szakadt a bolseviikiektől, a parasztok nem akarnak gabonát szállítani a szovjet­ kor­mánynak, sőt a munkásság tekintélyes része is elfordult már Leninéktől. Bár ezeknek a jelentéseknek hitelessé­géhez rendesen szó fér, valami igazság van bennük. Annyi föltétlenül, hogy az antant nem riad vissza semmi eszköztől­, hogy mostani s­zorult helyzetén könnyíteni és — ha lehet — a hadiszerencse kerekét ismét maga felé fordítsa. GENF, julius 1. Párisi újságok lelkesen üdvözlik Kerenszkit a közéletbe való vissza­térése alkalmából. Azt hiszik, hogy e tény­nek kedvező hatása lesz a nyugati esemé­nyekre. Az antant semmit sem h­agy kísér­­letlenü­l, hogy Oroszországban államcsínyt idézzen elő. Kerenszkinek a visszatérése csak idő kérdése. A Secolo párisi híradása szerint az antantnak Oroszországban való szereplését a Versailles­ haditanács fogja majd megvitatni. Ez a kédés akkor válik majd aktuálissá, ha az ellenforradalom Le­­ninéket meg fogja buktatni, amely előbb­­utóbb bekövetkezik. BERN, július 1. Londoni távirat szerint a szovjet­ kormány helyzete egyre rosszab­bodik. A munkások nagy tömege átpártolt a bolsevikiek ellenségének táborába. Mosz­kvai munkások határozati javaslatot fogad­­­tak el, amely szerint követelik a szovjet­­kormány azonnali lemondását, az alkotmá­­nyozó gyűlés azonnali egybehívását. A pa­rasztok megesküdtek, hogy a bolsevikiek­nek nem szállítanak többé búzát. Moszkvá­ban és Pétervárott az éhség rettenetes mé­reteket öltött. Keletoroszország már telje­sen elszakadt a bolsevikisektől. ZÜRICH, július 1. A népbiztosok taná­csának parancsára letartóztatták a kiadettek központi végrehajtó bizottságának összes tagjait, egy sereg ismert politikust, köztük Skin volt minisztert. A kadettpárt nemrég az antanthoz fordult segítségért, hogy ezzel meg­akadályozza a német-orosz tárgyalásokat. A cár meggyilkolásának hírével is csak komi­promittálni akarják a bolsevik­ kormányt. MOSZKVA, július 1. A szovjetek kon­­gresszus­a, amely a napokban fog összeülni, tárgyalni fog egy indítványt, amely java­solja, hogy a Romanov-családot száműzzék az országból és szállítsák külföldre.

Next