Délmagyarország, 1918. augusztus (7. évfolyam, 174-199. szám)

1918-08-01 / 174. szám

2 Németország erélyes intézkedéseket tett Eichhorn meggyilkolása miatt. — Katonai beavatkozástól sem riad vissza. — BERLIN, július 31. A Wolff-ügynökség [ jelenti: Eichhorn vezértábornagy tegnap­­ este csöndesen elhunyt. Ballöestjének sú­lyos sérüléseihez este szívgörcsök járultak. A szívműködés erősítésére alkalmazott sze­rek csak átmeneti könnyebbülést idéztek elő. A vizsgálat eddigi adatai megállapították, hogy a merénylő Donszkij Borisnak mondja magát. 23 éves, a moszkvai baloldali szo­­ciálforradalmár párt bizalmi embere. Állító­lag csak néhány nappal ezelőtt jött­ Mosz­kvába, miután pártja központi bizottságától megbízást kapott, hogy a vezértábornagy öt ölje meg. E célból a bizottság gömbölyű bo­mbával, revolverrel, pénzzel látta el. BÉCS, július 31. Az Eichhorn elleni me­rénylettel kapcsolatban diplomáciai körök­ben meg vannak győződve, hogy a merény­letet az antant támogatásával a forradalmi szocialisták követték el. A német kormány a merénylet folytán erélyes intézkedést tett. Számolnak azzal a lehetőséggel, holgy Németország beavatkozásra is hajlandó lesz. BERLIN, július 31. Báró Steinbeil ukrán követ ma este megjelent a kancellárnál és az Eichhorn ellen elkövetett merénylet miatt kifejelte az ukrán kormány részvétét. Í ' ! ' • • • Eichhorn vezértábornagy és Dressier százados meg­halt. KIEV, július 31. A Magyar Távirati Iro­dának jelentik: Eichhorn vezértáborn­agy tegnap este 10 órakor belehalt sérüléseibe. Kevéssel előtte Dressier százados is el­hunyt.­­ A merénylő vallomása Kiev, julius 31. A 23 éves merénylő ki­jelen­tette,­­­hogy Rjazan­ kormányzóságból való és tegnap este jött Moszkvából, ahon­nan egy koszimurapha - bizottság küldte őt Eichhorn tábornagy meggyilkolására. DELMAGY­ARORSZ­A ® Német lapok a merényletről. Berlin, julius S1. A lapok vezető cikkek­ben foglalkoznak az Eichhorn tábornagy el­len elkövetett merénylettel. A Vorwärts rá­mutat arra, hogy az Ukrannával kötött béke még sok dolgot fog adni, épp úgy, mint a Nagy-Oroszországgal kötött béke. A Berliner Tageblatt szerint a kievi merénylet ugyanab­ból a forrásból ered, mint a moszkvai. Mind a kettő a szociális forradalmi párt bűne. A jobboldali sajtó, élén a Deutsche Tageszeitung­gal, követeli, hogy most már szigorúbb intéz­kedéseket léptessenek életbe Ukrajnában és láthatóan állítsák helyre a német tekintélyt. Albániában az ellenség kiürítette első vonalait. — Az olasz fronton élénk repülőtevékenység. — BUDAPEST, július 31. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) A Sasso Rosso vidé­kén sikeres rohamcsapat vállalkozásból hu­­zonöt fo­glyot szállítottunk be. Az egész ve­lencei arcvotiation Igen­ elérik repülőtevé­kenység. Albániában tartós nyomásunknak en­gedve, az ellenség ma reggel több helyütt kiürítette legelöl lévő vonalalit.­­ A VEZÉRKAR FŐNÖKE. Lenin és Trockij intézkedései az ellenforradalom leveréséről. MOSZKVA, július 31. Tegnap a szov­­jt főbizottsága ülést tartott, amelyen kétez­ren vettek részt. Lenin és Trockij beszéde után határozatot mondtak ki, amely kimond­ja, hogy a szocialista haza veszélyben van és a következő feladatok várnak megol­dásra. A csehek támadását ki kell védeni, ga­bonát kell szállítani, a munkásság között a­ helyzet komolyságának feltárására érdekes Foch hiába támad az új német vonalak ellen. Berlin julius 21. A Wolf ügynökség je­lenti. Az ellenség július 29-én újból nagy erőkkel rontott neki a jelenlegi német harcvo­­nalnak és ismét súlyos véres vereséget szen­vedett. Mint annak idején Haig tábornok Fland­riában, Nivelle tábornok az Aisnenál, úgy a Soisons és Reims közötti arcvonalon Foch tá­bornok folytatja az entente merev harci mód­szerét, amely csak arra vezet, hogy amúgy is nagy súlyos véres veszteségeit mérhetetlenné fokozza. A támadás reggel 5 órakor kezdődött erős tüzérségi előkészítés után, az ellenség sürű­ hul­lámokban nagy erőkkel támadta meg Harta­­nestől délre levő vonalunkat. A támadás itt is az ellenség súlyos vesztesége mellett teljesen összeomlott. Délután az ellenség k­is erőkkel ben agitáció fejtendő ki, a burzsoáziával szemben, amely mindenütt az ellenforrada­lomhoz csatlakozik, teljes erővel kelll vé­dekezni. E célból a burzsoáziát ellenőrzés alá kell helyezni és a tömeg­terror eszközét kell alkalmazni. A fővárosokban nagy töme­­gkben kell kenyeret szállítani, a munkássá­got tömegesen felfegyverezni, kiképezni, hogy minden erejükkel küzdjenek az ellen­forradalom­on, ép oly eredménytelenül kísérelte meg támadá­sait. Ouichy le Chateautól északkeletre egyide­jűleg indított angol támadásokat simán vissza­vertük. Az este tíz órakor előrenyomuló ellen­séges gyalogságnak már gépfegyvertüzünk elől hátrálni kellett a Fére-en-Tardenoistól két ol­dalt intézett roham alkalmával, amely az esti órákig többször megismétlődött, ellentámadás során két tisztet és hetven főnyi legénységet ejtettünk foglyul. Brazília és Újszibéra részt vesznek az antant haditanácsán. PÁRIS, július 31. Az antant haditanácsa augusztus első hetében összeül. A tanácsko­záson elsőízben vesznek rést­­ Brasilia és Újszibéria képviselői. Szeged, 1918. augusztus 1. l £ ö ÚJABB. GENF: A Matin jelenti: A kamara had­sereg-bizottságának tagjai a frontról vissza­érkeztek Párisba. A harcokban szünet állott be. BASEL: Angol-fra­ncia csapatok elfog­lalták Petroszavszkot. A japán hajóraj még Vladivosztokban tartózkodik. : Japán-kínai csapatok Csicán áthaladva, nyugt felé vo­nulnak. ZÜRICH: Moszkvából jelentik. A Mir­bach meggyilkolásában résztvett összes sze­mélyeket kiutasították a városból. Mirbach gyilkosa,, Blomkin Moszkvából Ukrajnába szökött. ZÜRICH: A francia kamara hadügyi bi­zottságában a hadügyminiszter bejelentette, hogy a hadvezetőség a téli hadjárat lehető­ségét figyelembe véve, minden eshetőség­re elkészült. MOSZKVA: A Spiridovtia vasázonyinak agyonlövetéséről elterjedt hírek teljesen va­lótlanok. WALS­HENIGTON: A kind­ár a szövetsé­geseknek 112 millió dollárt kölcsönzött és eb­ből Franciaország 100 millió,­­Belgium 9 és Szerbia 3 milliót fog kapni. iGiDN-F: A Reuter-ügynökség jelenti: Vil­­len-Tardencia és Ourcq között az egész fron­ton heves harcok folynak. Kis előrehaladást tettünk az Ardee völgyében. A németek az egész fronton, különösen pedig az amerikai szakaszban heves ellentámadásokat kezdtek. BIEIRÍLIN: A Daily News jelenti: Biming­­hamban a munkások beváltották sztrájkkal való fenyegetésüket, amennyiben megállapí­tották, hogy 70 ezer munkás abbahagyta a munkát Moszkvát is fenyegeti az ellen­forradalom. Berlin, július 31. A Vossische Zeitung moszkvai tudósítója jelenti: A csehek előnyomulásának arányában siet összeomlás felé a szovjethatalom. Szamara el­foglalásával az ellenforradalmárok helyzete lé­nyegesen javult. Magát Moszkvát is veszély fenyegeti. Az ellenforradalmi áramlatokat elő­segíti, hogy Mihály nagyherceg Omszkból — hol fogva tartották — megszökött. Mindehhez hozzájárul, hogy a városban nagy az éhség s a parasztok szembeszállnak a rekvirálókkal. A bolsevikiek mindezekre való tekintettel állandó hadsereg szervezésén fáradoznak. E téren már eljutottak a hathónapos szolgálati kötelezettségig. A mozgósítást először az ország délkeleti részén és Szibériában rendelték el, azután a moszkvai munkásokat sorozták be. A polgári osztályhoz tartozókat csak a front mögötti területeken alkalmazzák. A szovjet­­kormánynak azonban a katonai behívásokkal nem nagy a szerencséje, mert nincs elegendő hatalma, hogy rendeleteinek érvényt szerezzen. Az újoncok nagy része hazaszökik és megta­gadja az engedelmességet. A hifiik Lekét akarnak, Genf, július 31. A Kölnfische Zeitung je­lenti Brüsszelből, hogy Labersik legutóbbi szá­mában a­­ békepropaganda szükségességét han­goztatja és a belga közoktatásügy vezérigaz­­igazgatója, Henpuienez a belga királyhoz nyilas levelet intézett, melyben kéri, hogy mielőőbb tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a béke létrejöhessen- Scheidemann miniszter lesz. BERLIN: Scheidemann hír szerint leg­­­közelebb tárcát vállal a német­­ kormányban.

Next