Délmagyarország, 1918. október (7. évfolyam, 226-259. szám)

1918-10-01 / 226. szám

Ezt a cikkünket a cenzúra törölte. Aláírták a bolgár fegyverszüneti szerződést. - Az ellenségeskedést az egész fronton beszüntették. - A szobranjet határozat nélkül négy napra elna­polták. - Ferdinánd szövetségi hűségéről biztosította Vilmos császárt és Károly királyt. - A Délim Magyar­ország az esti órákban rendkívüli kiadásban adta hírül, hogy az an­tant-haderők főparancsnoksága és a bolgár kiküldöttek megkötötték a fegyverszünetet. A késő éjjel érkezett jelentések ezt az értesü­lésünket megerősítették. Most már hivata­losan közlik antant és bolgár részről­ azt is, hogy a fegyverszüneti szerződést vasárnap éjjel aláírták és az ellenségeskedést az egész­­fronton­ beszüntették. Egy k antantjelentés szerint a bolgár kiküldöttek az összes felté­teleket elfogadták, viszont jelentés van arról,­­is, hogy­ az antant mérsékelte előbbi felté­teleit, mert Malinov csak így fogadhatta el azokat. Bulgária ezek szerint rövidesen vég­leges békéhez jutna, ha az egész országban közmegnyugvással találkoznék az új hely­zet. Azonban erre ez idő szerint alig van le­hetőség. A különbéke ellen jelentős akció ké­szül és a kezdődő béke­tár­gy­a­lá­sok­a­t belső forrongások veszélyeztetik. Ma még kérdé­ses, elég erős lesz-e a Malinov-kormány az ellenáramlatok leküzdésére. Fontos körül­mény, hogy a szobranjet — határozathoza­tal nélkül .... négy napra elnapolták. Négy nap alatt megerősödhetik a Malinov-párt, de növekedhetik számban a Radoszlavov körül tömörülő csoport is. A bolgár különbéke ügye tehát még egyáltalán nem tekinthető tisztá­zottnak. És jellemző a bolgár viszonyokra, hogy am­iig egyfelől a fegyverszüneti szerző­dést aláírták, ugyanakkor Ferdinánd király szövetségi hűségéről biztosítja táviratában Vilmos császárt és Károly királyt. Bármilyen nehézségek állják is útját még azonban a bolgár különbékének, az ese­ménynek döntő jelentősége elvitázhatatlan és ez mutatkozik abban is, hogy a német belpo­litikai válság megoldásának elementáris lö­kést adott. Herding és Hintze lemondtak és a kancllár utódját Vilmos császár — mint rendeletében közli — oly férfiak között kere­si,­­akik teljes bizalmát bírják a német nép­nek. A bolgár példa — kétségtelenül — el­sősorban is nem katonai szempontból jelen­tős, hanem politikai hatásában, amelynek kö­vetkezményei ma még beláthatatlanok, de rövidesen észrevehetőbbek és világosabbak lehetnek és talán elősegíthetik az általános kibontakozást. BECS, szeptember 30. Szófiából ideér­kezett hírek szerint a szobranje határozat nélkül négy­ napra elnapolta üléseit. BECS, szeptember 30. Mint jólértesült körökből közlik, a bolgár kiküldöttek és a macedóniai antant-csapatok főparancsnok­sága között a fegyverszüneti tárgyalások véget értek. A fegyverszünet megkezdése kívánatos volt bizonyos katonai okokból, de azért is, hogy­ a ma összeülő szobranket befejezett tények elé állítsák. Jellemző kü­lönben a helyzetre, hogy katonaszökevények a főváros felé vonultak, hogy az események­re befolyást gyakoroljanak, ámde a kor­mányhoz hű csapatok szembeszálltak velük és leküzdötték őket. BECS, szeptember 30 Itteni diplomáciai körökben valószínű­nek tartják, hogy az an­tant azokon a kemény feltételeken, amelye­ket a fegyverszüneti kérésre adott válasz tartalmaz, lényegesen enyhített, mert csak így volt lehetséges, hogy Malinov a feltéte­leket elfogadja. SZÓFIA,­­szeptember­ 30. Hivatalosan közlik: Szeptember 29-én késő éjjel írta alá a bolgár delegáció és a szalonikii keleti had­sereg főparancsnoksága a fegyverszünetet. Parancsot adtak ki arra, hogy az egész fron­ton szüntessék be a katonai műveleteket. E pillanatban a bolgár nemzetihez és a hadse­reghez manifesztációt intéznek, amelyikben nyugalomra és rendre hívják fel az országot, hogy a kormány a béke művét befejezhesse. Rövid idő múlva elérkezik a végleges béke napja. Emiatt a kormány szemei előtt csak

Next