Délmagyarország, 1918. november (7. évfolyam, 261-289. szám)

1918-11-01 / 261. szám

SzerkEsztőség; g ELŐFIZETÉSI ARA: K­i­a­dóh­i­v­at­al : SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZ.A/n. I ||éveéyre: 24*— K. egy hónapra 'l'.- k! SZEGED, KArASZ-UTCA 9. SZA/n„ A szerkesztőség telefonja: 305, | i.Äyt, az»m­ Az» is miér, A kiadóhivatal telefonja: 81.* Szeged 1918. ___________VII. évfolyam 261. szám,___________Péntek, november 1. Megalakult a népkormány. Károlyi Mihály a miniszterelnök. A kormány kiáltványa a magyar néphez.­­ A népkormány programja. — A magyar hadügyminiszter rendelete. Az olasz fronton megkezdődtek a fegyverszüneti tárgyalások. Tisza Istvánt agyonlőtték. Az események gyorsan fejlődnek,­­ha nem­­ is odáig, ameddig szerettük volna. Csütörtö­kön megalakult az első magyar népkor­mány. A tegnapi események hatása alatt a király kinevezte miniszterelnökké gróf Károlyi Mi­hályt, aki természetesen még ma megalakí­totta kabinetjét. Az új kormányban nagyobb­részt ismert és várt nevek vannak, ezek ad­ják meg persze az új kormányzati szellem biztosítékát és garantálják azoknak az egész országot átalakító reformoknak gyors meg­valósítását, amelyekért a Nemzeti Tanács mögé tömörült az egész ország. Szép napok voltak, nagy napok, egy szabadságharc je­lentőségével kerülnek be a magyar történe­lembe. Az új kormány erélyes és bátor mun­kásságba kezdett már­is, egészen az ellen­zéken vallott programja szerint. Nyomatéko­san int a rend és közbiztonság fenntartására. Kiáltványban közli a nemzettel, hogy melyek azok a reformok, amelyek haladéktalan meg­valósításába legelőször kezd. Közben az olasz fronton megindultak a fegyverszüneti tár­gyalások. Bizonyára ugyanez történik, mint a kiáltvány jelzi, a déli fronton is. Budapest, október 31. A Politikai Híradó jelenti: A kormány tagjai este tíz órakor gróf Királyi Mihály el­nök­lésével minisztertanácsot tartottak, amely a késő éjjeli órákig tartott. A minisztertanács a legsürgősebb állami fel­adatokról és a belső rend fentartásáról tár­gyalt A m­inisztertanács kiáltványt­­ bocsáj­­tot­t ki, amelyben többek közt ezeket mondja: — Legelső és legsürgősebb dolgunk lesz a béke megkötése. Aztíruuk­ megtör­ténik minden intézkedés ahhoz, hogy pár nap alatt létrejöjjön a fegyverszünet és a katonák hazatérhessenek. Bízunk ben­ne, hogy rövid idő alatt kivezetjük a né­pet a háború kínszenvedéseiből és remél­jük, hogy sikerülni fog menteni az ország t­­erületi épségét. Magyarország teljes ál­lami függetlensége biztosítva van. Saját külügyminisztere is ki lesz nevezve. Mint szabad nem­zet nyújtunk testvéri kezet a házunkban élő többi nemzeteknek és a vi­lág összes szabad népeinek. — Helyreállítjuk azonnal az ország elképzett szabadságait, a sajtószabadsá­got, az esküdtszéket, a gyülekezési és egyesülési jogot, katonai és polgári am­nesztiát hirdetünk, hazabocsájtjuk az összes internáltakat, a legsürgősebben beadjuk a törvény­javaslatot a képviselő­­házi, a törvény a hat­ósági és községi álta­lános, egyenlő, titkos és községenkénti választójogról, amely a nőkre is kiter­jed és a választókerületek igazságos és egyenlő beosztásáról. Minden tőlünk tel­hető módon gondolkodni fogunk a haza­térő katonákról és a háború szerencsét­len áldozatairól. — Azúrnál hozzáfogunk a szociális és munkásvédelmi tennivalókhoz és olyan birtokpolitika megvalósításához, a­mely a nép nagy tömegeit földhöz juttatja. Budapest, Október 31. A Magyar Nem­­­­zeti Tanács a következő kiáltványt bocsáj­­totta ki: Magyarország Népe! Katonák! Munká­sok! Polgárok! Magyarország népe, katonái, munkássá­ga és polgársága kezeibe vette Magyarország hatalmát. Megmozdult a nép és ennek a ha­zafias megmozdulásnak óriási­­ eredménye :e+1. Magyarország hatalmasai Magyarország egész katonai és poláári hatalmát ráadták a Nemzeti Tanácsban szervezett magyar nép­nek. Magyarország teljes katonai és polgári hatalma a Nemzeti Tanács elnökének, gróf Károlyi Mihálynak kezében van. katonai és polgári hatalmat ruháztak rá a magyar nép­kormány elnökére, gróf Károlyi Mihályra. A — Ha e program bármelyik pontját a mostani, képviselőház el nem fogadja, azonnal föloszlatjuk és a nemzethez for­dul. — Győztünk Polgártársak! Minden, amit akarunk, elérhetn­fik. Semmi okunk sincs arra, hogy most folytassuk a har­cot. Nyugalmat, türelmet és bizalmat kér Magyarország népétől az első magyar népkormány. Budapest, 1918. október 31. Gróf Károlyi Mihály miniszterelnök és pénz­­­ügyminiszter, gróf Batthyány Tivadar belügyminiszter, Lovászy Márton vallás- és közoktatásügyi miniszter, Lindner Béla hadügyminiszter, Garami Ernő kereskedelmi miniszter, Búza Barna földmivelésügyi miniszter, Nagy Ferenc közélelmezési miniszter, Jászi Oszkár tárca nélkü­li miniszter. Kuntz Zsigmond népjóléti miniszter, LaUoschevics János igazságügymiiniszter. A Magyar Nemzeti Tanács hatalmas győzelmei alkalmából üdvözöljük Magyarország népét és a magyar demokrácia és a világbéke szent nevében fölkérjük az ország népét, hogy tér­jen vissza a munkához. A nagy célt rövid idő alatt elértük, to­vábbi imu­nkabeszümelésre nincs szükség. Ka­tonák, térjetek vissza a kaszárnyákba és ott várjátok be a magyar népkormány utasítá­sait, amely meg fogja hozni számotokra a jogot és a békét. A Magyar Nemzeti Tanács felel a magyar nemzet tulajdonáért. Rend­zavarástól mindenki tartózkodjék. A Nemzeti Tárnics m­éltóságos magatartást vár a nemzet népétől. A Nemzeti Tanács. rnr._ _ _____ | A Nemzeti Tanács kiáltványa a kormány átvételéről

Next