Délmagyarország, 1919. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1919-02-01 / 26. szám

Szerkesztőség: M ELŐFIZETÉSI ÁRA: I Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁm. | g” £ egyh^napr* | SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. ; A szerkesztőség telefonja: 305. | Egyes szám ára 24 fillér. ] A kiadóhivatal telefonja: 305. *mr... HLJ1H­­.,1 J Jg I ..............1--■ [UNK] [UNK]!-----' ...........II .­­W.1MJ.IV .L. ' '■'! » .ggggg'' ■ [UNK] ————I . J... 11 l'.TBgBHBBinpwri .....— ............... ...........­........... Szeged, 1919. Vili évfolyam, 26. szám. Szombat február I. i mii hl. ................................................................................................................................. Cöbb vitás ügyben a népszövetség ront.­ ­ Gyorsítani akarják a békekonferenciát. — Mér­sékletre szorítják a kis nemzeteket. — Berlin, január 31. Az esti lapok jelentik Hágából: Párisi­­ tudósítás szerint a népszö­vetség végleges tervét Wilson valószínűl­eg még elutazása előtt kidolgozza. A népszövet­ség azonnali megalakításában biztosié­kot lát­nak arra, hogy a vlág új rendjére vonatkozó amerikai elvek megvalósuljanak. A konfe­rencia tevékenységének gyorsítása céljából a hatalmak megegyeznek abban, hogy az ös­­­szes kevésbé fontos kérdések eldöntését a­ nép­­szövetségre bízzák. Ezért egyelőre pihentetik mindazokat az ügyeket, amelyeknek nincs teljesn kulturális jelentőségük. Az egyetlen baj csak az, hogy mind a kormány a saját ügyeit tekinti a leg­fontosabbnak. Ennek az akadálynak megszüntetésére szükség volna arra, hogy a nagyhatalmak erélyesebben foglaljanak állást a kis nemzetekkel szemben, mint eddig. Newyork, január 31. A Magyar­ Távirati Iroda szikratávirata. Az Evening Í Leader­nek jelentik Parisból: Az az ideiglenes és kielégítő határozat, amellyel az öt nagyhata­lom a német gyarmatok és a török területek sorsa felett döntött, Lloyd­­ George közvetítő indítványának eredménye. Lloyd George ugyanis­ megtalálta azt a formulát, amely le­hetővé teszi azt, hogy azok a nemzetek, ame­lyek a német gyarmatokat vagy a török terü­leteket megszállták, e területek teljes­­ urai le­gyenek anélkül, hogy ezeket annektálnák, a­mi a konferencia konzervatív elemeinek a célja. A határozatot azért mondják átmeneti­nek, mert­­ az a terv, hogy elsősorban a népszö­vetséget alkotják meg, hogy kiküld­hessék a gyarmatok részére kiszemelt megbízottakat. Newyork, január 31. A Magyar Távirati Iroda szikratávirata a budapesti rádió­állomás utján: Az United Press párisi tudósítója je­lenti : A nehézségek ugyanolyan arányban tor­taris, január 31. (Havas.) Hivatalosan jelentik: A nagyhatalmaik képviselőinek bi­zottsága mindkét ülésén a gyarmatok kérdé­sével foglalkozott. A vitában Pichon francia, gyarmatügyi miniszter,­­Sal­vago Traggi a gyarmati kérdések tárgyalásának megbízott­ja és a domíniumok képviselői vettek részt Grt-Belgium­ technikai delegál­uja még 3 meghatalmazottnak asszisztálása mellett­­ ki­fejtette Kongóra vonatkozó álláspontját, ahol a szövetségesek­­ a berlini szerződés kötelékei­nek feloldását követelik.­­Az egész idiffens­zió a wilsoni indítvány talaján mozgott, hogy a német gyarmatok feletti területi­ szuverén iá­nyosulnak, amilyen mértékben a konferencia tárgyalásai előrehaladnak. Naponta a világ minden részéből újabb hírek érkeznek társa­dalmi és politikai zavarokról. A szerbek és olaszok elkeseredetten hadakoznak az adriai kikötők hovatartozása ügyében. A monteneg­­róiak hevesen tiltakoznak az ellen, hogy aka­ratuk ellenére Jugoszláviába kebelezzék be őket. A csehek és lengyelek hadban állanak Szilézia miatt. Magyarország és Románia éles ellentétbe került az erdélyi kérdés miatt. Németország és Lengyelország mobilizáltak egymás ellen. A bolsevikjeik­ harcban állanak Oroszország több részében. Ez alatt pedig a titkos szerződések még jobban komplikálták a béke ügyét. Ilyen komplikáció támadt Anglia és Hedzsán között. A legkomolyabb ellentét azonban Franciaország. Anglia és Olaszor­szág között az Adria keleti­­ partvidékének odaítélése dolgában támadt, amely kérdés a legnagyobb mértékben érdekli a jugoszlávo­kat. Olaszország ezenkívül Afrikában enged­ményeket kíván, hogy ezzel ellensúlyozza An­gliának és Portugáliának ottani befolyását. A népek ligája felé minden irányból hideg szelek fujdikáln­ak. A régi nemzetek romjai felett új nemzetek hadakoznak. A lábrakapott harcias hartguhk dacára sem szabad túlzott pesszi­mizmussal tekinteni az ügyeket. Bécs, január 31. A Neue Freie Pressének táviratoztak Bernből, Páriából érkező diplo­maták­­ azt állítják, hogy Wilsonnak és Lloyd Georgenak egyre növekvő befolyása a béke­konferencián a mérsékelt program győzelmét biztosítja. (Most már bizonyos, hogy Ném­­etor­­szágot is fel fogják venni a népek szövetségé­be a megalakulás után úgy, hogy Németor­szágnak módjában lesz állást foglalni a terri­toriális kérdésekben is. Clomeneeau program­ja háttérbe­­ szorul. A párisi tárgyalások ma már a kompromisszum jegyében folynak le, mást a népszövetségre ruházzák. Egyik vagy másik államnak adjanak megbízást, hogy ezt vagy azt a gyarmatot nemzetközi ellen­őrzés mellett igazgassák. Loyd George közöl­te, hogy az angol hadikabinet tegnapi ülésén csatlakozott Wilson teóriájához. A Dominio­nok ez ellen erélyes tiltakozást jelentettek be. Végül a következő megoldásban egyeztek me: Il­a e területek valamelyikén megfelelő számú civilizált lakos van, mely nemzeti kí­vánságainak nevezetesen jövendő kormány­formája tekintetében kifejezést tud adni és ha tényleg képes önmagát kormányozni, ak­kor a népszövetség megvalósítja kívánságát. Név szer­int Arábiát, Mezopotámiát hozták fel, mint ahol ez az eset bekövetkezhetik. Ilyen nemzetek kifejezésre juttathatják azt az aka­ratukat, hogy nemzeti önállósághoz jussanak egyik vagy másik nagyhatalom protektorá­tussá alatt. Olyan esetekben pedig, ahol a né­pek nem volnának képesek önmagukat kor­mányozni, ott a népszövetség kiválasztja azt a hatalmat, amely vagy földrajzi szomszédsá­gánál fogva, vagy más okból leginkább alkal­mas az igazgatás átvételére. E hatalom bizo­nyos — a békekonferencia, vagy a népszövet­ség által megállapítandó garanciák mellett — venné át hivatalát. Ezek a garanciák külön­böző országokra nézve különbözőek lennének.­­A helyi viszonyoknak és annak a nagyhata­lomnak megfelelően, amelyet J mond­atáriusf- nak szemelnek ki, esetenként, ideiglenesen döntenek. Az afrikai­­ gyarmatokat és számta­lan K­eleten lévő gyarmatot egyelőre azon or­szágok kormánya alá fogják rendelni, amely jelenleg megszállva tartja azokat. Ez a hely­zet mindaddig fennáll, amíg a népszövetség valósággá nem­ válik. Ázsiai Törökországra nézve a mandátumteória már mától kezdve érvénnyel bír. A négy nagyhatalom megbí­zást fog kapni, hogy ezt a területet igazgas­­­­sa. A nagyhatalmak bizottsága a versailles-i legfőbb haditanácstól is jelentést kér a meg­szálló­­k apainak­ Ázsiai Törökországban való legjobb felhasználásáról. A lengyelországi vizsgálóbizottság tagjai csatoráikon délelőtt és délután Botha tábor­nok elnöklésével ülést tartottak. Egymás után meghallgatták a lengyel és cseh-szlovák dele­gátusokat és igyekeztek megállapodást léte­síteni közöttük, hogy lehetne a vérontásnak a tescheni kerületben véget vetni anélkül, hogy a határkérdést rendezték volna. A delegátu­sok végre választ kaptak arra a meghívásra, amelyet Oroszország szervezett párjaihoz in­téztek az irányban. Az arh­angelszki kormány formálisan vonakodik odautazni, mert nem akar találkozni a bolsevikiekkel. Kolcsak ten­gernagy valamivel kevésbé kategorikusan uta­sítja el a meghívást, hanem éles fentartásokat hoz fel. A bolseviki kormánytól még nem ér­kezett értesítés. Paris, január 31. (Havas.) Hivatalosan jelentik: A békekonferencia tagjai, hogy a konferencia tartamát megrövidítsék, abban állapodtak meg, hogy a kevésbé fontos prob­lémákat a népszövetségnek engedik át. A­ győztes nemzeteket az bírta erre az elhatá­rozásra, hogy mindenütt a béke mielőbbi meg­kötését kívánják és hogy ők maguk is céljaik gyors megvalósítására törekszenek. Ha az összes kis és nagy kérdéseket maga a kon­ferencia akarná elintézni, ehhez legalább is egy esztendőre volna szükség. Paris, január 31. (Havas­) Wilson, vala­mint Franciaország, Amerika, Anglia és Olaszország miniszterei, külügyminiszterei és Japán képviselői csütörtökön két ülést tartot­tak. Az ülésen folytatták a Csendes-óceáni és afrikai német gyarmatokról megkezdett eszmecserét. Az angol birtokok képviselőjé­nek,­­Simoni francia gyarmatügyi miniszter­nek és Viraggi Salvagionak jelenlétében ide­­­iglenesen külön egyezményt kötöttek a­­ német gyarmatokon és az ázsiai Törökország meg­szállt területein bevezetendő közigazgatás dolgában. A­z antant ázsiai Törökországban átvette a közigazgatást. — Arábia és Mezopotámia nemzeti államok lesznek. — Az archan­­gelski kormány válaszolt a békekonferencia felhívására. — Nem akar a bolsevikiekkel találkozni. —

Next