Délmagyarország, 1919. április (8. évfolyam, 73-97. szám)

1919-04-01 / 73. szám

Hit és bizalom. A kapitalista túltermelés és kapzsisági rászabadította a háború poklát a népekre. Hazug jelszavakkal és hamis célok hirdetésé­vel uszították egymás ellen a népeket a ki­zsákmányolók, az imperializmus hatalmasai. Egymást ölték, gyilkolták a proletárok hos­­­szú négy esztendőn át, ahelyett, hogy elnyo­móik ellen fordították volna a fegyvert és éle­tüket a világ népeinek felszabadítá­sáért ál­dozták volna fel. Hogyan történhetett ez? Úgy, hogy a tőkés társadalmi rend hatalo­mai a butítás és ámítás ezernyi módjával meg­akadályozták a proletáröntudat felébredését. És ha valahol a proletárság szolidaritása ve­szélyeztetni kezdte a tőkések kizsákmányolási területét, vérbefojtották a proletárság moz­galmat, mint „a fennálló társadalmi rende‘ el­len intézett merényletet. Ezért volt lehetsé­ges — és történhetik meg, még ma is , hogy proletárhadseregek védik a tőkés társadalmi rendet. Pedig látjuk Oroszországban és dia­dalmas örömmel tapasztaljuk a magyar Ta­nácsköztársaságban, hogy egy szempillantás­ra elerőtlenedik a kapitalista társadalmi rend minden félelmesnek és legyőzhetetlennek hitt hatalma, mihelyt a proletárok felismerik sa­ját erejüket és mint a római plebejusok tették, nem hajlandók fegyveres segítséget adni az ..uralkodó osztályoknak“. A tőkés társadalmi rend kizsákmányoló rendszere, íme, felborul és összeomlik azonnal, ha a proletárok szoli­daritása az új világrend felépítésének szol­gálatába áll. Az imperialista kormányok, a tőkés ki­zsákmányolók, akik a világháború borzalmait rázúdították az emberiségre, hogy ellentétes érdekeiket a proletárok vérével és életével egymással szemben megvédelmezzék, mert hogy a­ győzelmes proletárlobogó büszkén és öntudatosan szárnyal, menteni akarják a menthetőt és a tőkések szolidaritását helye­zik szembe a proletárok szolidaritásával. Ki akarnak egyezni maguk közt, hogy egyesült erővel sújthassanak rá a felszabadult proletár­­területekre. Az ellenség még erős, mert a vi­lág proletárjai még nem egyesültek. A kü­zde­­llm eredménye azonban nem lehet kétséges, ha a proletárok kitartanak és ingadozás nél­kül, elszántan folytatják a felszabadító mun­kát, amey a kommunista társadalmi rend boldog korszakát fogja megvalósítani. A harcnak a tőkés kizsákmányolóikkal szemben két fő fegyvere van. A proletárok hadserege, a vörös hadsereg és a felvilágosí­tás, tanítás, agitáció. A vörös hadsereg szer­vezése­­ Jól halad előre, a felvilágosítást, taní­­tást megkönnyíti a proletárdiktatúra, az agi­­tációt pedig sikeressé teszi a régi társadalmi rend vérlázító igazságtalansága, amely csak­ most tárul elérik a maga rut és becstelen va­lóságában, amidőn felépülni látjuk a kommu­nista rendet, amelyben a legfőbb érték a mun­ka és nyugodt, boldog élet vár arra, aki dol­gozo". Nem szabad csüggedni, hinni és bízni kell a kommunista világrend diadalában. Csü­g­­gedésre azoknak van okuk, akik a régi világ romjai­r­a temetkeznek. A proletároknak hin­ni és bízni kell, mert évezredek szolgaságát és gyötrelmét tudták már­is megszüntetni a­­ világ egy-két boldog szigetén évezredek ha­ megváltó jövendőben nem is lehet életképes m­ás világrend, mint az, amelyet a proletárok testvéri egyesülése épít fel. tamn bízni szervezettségével szemben. Hinni és kell az ú­ világrend életképességében és örökkév­alóságában, hiszen az emberiséget. A szegedi népbiztos rendelete az újságok és ujságnyomdák­­ szocializálásáról. I. ■.űí&j .JÜHBfiSB! A létére Forradalmi Kormányzótanács rende­­köztulajdonba vesszük és az ö­s­szprole­tár­iát­u­s vezetése s az ál­tanuló üzemek mun­kásságának ellenőrzése alá helyezzük: 1. a Szegeden megjelent napilapokat; 2. a Szegedi Vörös Újság, Szegedi Napló, Szeged és Vidéke és a Proletár címil lapok tulajdonában volt nyomdákat. A­ társadalmi vezetés alá vétel vagyoni zárlat, leltározás és vagyonkimutatás mel­lett történik. A zárlat foganatosítása végett mind­egyik vállalathoz biztost küldök ki, aki a munkások által választott háromtagú ellen­őrző Munkástanáccsal egyetértés­ben a válla­lat eddigi tulajdonosától, vagy kezelőjétől a kulcsokat, a pénz- és értékkészleteket és az üz­leti­ könyveket átvenni, a­ könyveket lezárni és nyomban újból­­ megnyitni, a dolgozó nép tulajdonába átment egész üzemi felszerelés s az anyagkészletek biztonságáról gondoskodni s a termelő munka folytatására a­ szükséges intézkedéseket egyelőre megtenni tartozik. Az eddig leírt intézkedésekről 4 példány­ban jegyzőkönyvet kell felvonni s 2 példányt a folyó évi április 2-ik napjának d. e. 12 órá­jáig hozzám be kell küldeni. Egy példány az eddigi tulajdonosé, egy a kiküldöttnél ma­rad. A biztonsági és a munka folytatására irányuló intézkedéseket lehetőleg a vállalat eddigi tulajdonosa vagy megbízottja meg­hallgatásával s azzal egyetértésben kell meg­tenni, netán­ tiltakozásuk a jegyzőkönyvben megemlítendő ugyan, de az eljárást nem gá­tolja. A jegyzőkönyvet a biztos, az ellenőrző Munkástanács tagjai és a volt tulajdonos meg­bízottja írják alá, ha az utóbbiak az eljárást megtagadják, q­/A a jegyzőkönyvben meg kell említeni. Fizetéseket a zárlat foganatosításától a biztos teljesít, az ellenőrző­­ Munkástanács el­lenőrzésével 6 a népbiztos utalványára. A zár alá vételt nyomban kövesse az a lel­tározás, b) a cselekvő és szenvedő vagyoni ál­lapot, kint altatása. Ezeket a fent megjelölt szervek ugyani­cnak a volt vezetőség meghívásával s azzal lehetőleg egyetértően teljesítik. "A jegyzőköny­vek s mellékleteik számára,­­kiállítására s to­vábbi tilsára nézve a fentiek , itt is állanak az­zal hogy a munkálatokat nem záros határ­időben, de mielőbb kell elvégezni. A leltár és a kimutatás a március 22-iki állapotot van hivatva feltüntetni, úgy, hogy először azok a tételek kerülnek összeírásra, melyek március 22-ike óta változatlanok s csak ezek után kerülnek sorra azok a leltári, illetve va­gyontételek (követelések, tartozá­sok), melyek március 22 ike óta változtak, hiányzanak vagy újonnan keletkeztek. leltári tárgyakat a leltárban úgy kell­eni, hogy könnyen azonosíthatók legye­n körűül­nek, használhatóságuk foka s különösebb fo­­gyatékosságaik megemlítendők. Értékelésük végett, elégséges a beszerzés idejét s a pon­tos ,vagy hozzávetőleges beszerzési árat fel­venni, a mostani becsérték egyelőre mellőz­hető. A vagyoni kimutatásba a követelések és a tartozások veendők fel, az adósok és a hi­telezők lakóhelye, a volt tulajdonoshoz való rokoni viszonya s a követelések lehajt­hatósá­ga (bon­tás) feltüntetésével.­­ Követeléseket a biztos időközökben is be­hajthat és erről a fizetőnek nyugtát ad, a be­hajtott összeggel a­­ népbiztos rendelkezik. A leltári­ és kimutatásbeli tételekre néz­ve a volt tulajdonos vagy meg­bízott.ja észre­vételeket teh­ét, vagy igényt jelenthet be, ezt az illető tételnél röviden meg kell említeni. Oly vagyontárgyakat, melyek nyilvánvaló rendeltetésüknél fogva az üzem­i berendezés tekintete alá nem esnek (képek, kényelmi bú­torok, tükör, dísztárgyak stb.) a biztos saját felelősségére a leltárban való megemlítés mellett a volt tulajdonosnak kívánságára nyomban kiadhat, vitás esetekben azonban a népbiztos rendelkezését kérje ki. (Biztosokul kiküldöm a Szegedi Vörös Új­ság és nyomdája részére Lencz­i Gézát, a Sze­gedi Napló és nyomdája részére Bermann Lajost, a Proletár és nyomdája részére Adány Pált, a Szeged és Vidéke és nyomdája ré­szére Halász Kálmán és a Délmagyarország részére Frank Józsefet. Az összes, a köztulajdonba átvett lapok és nyomdáik részére üzemi központot állítok föl, tagjai: Ablaka György, Engel Vilmos és Ligeti Jenő. Dr. Deb­re János, népbiztos. Rendelet a nyomdai papírok igénybevételéről. 1. §. Szeged város területén, minden, akár nyomdáiban, akár egyéb intézeteknél, akár pedig magánosoknál található, nyomdai cé­lokra használható papírt, a köz céljaira igény­b­e vettnek mondok ki, a nyomdai célokra használható papírral mától kezdve kizárólag az egyidejűleg felállított lap és nyomdai üzemi központ rendelkezik. 2. §. iMiinden az 1. <j. szerint igényb­­ vett papír 411 cm alatt bejelentendő és leltározan­dó. A leltárt, két eredeti példányban Weilman Antal kiküldött az igénybevétel helyén levő bizalmi férfiakkal s a tulajdonossal együtt veszi fel. j, A leltárban a papírok szakszerű megje* *­lölése, mennyisége, beszerzési ára és fuvarod­zási költsége pontosan feltüntetendő.­­ó a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék