Délmagyarország, 1919. április (8. évfolyam, 73-97. szám)

1919-04-01 / 73. szám

2 A­­ leltárak mindkét példányát a felvevők valamennyien aláírják, annak egyik pél­dá­nyát az üzemi központ kapja, másik a tulaj­donosnál marad. 3. §. Az igénybevett papírok árát az üze­mi központ állapítja meg. Az üzemi központ utalványára a kiutalt papírt, az utalványban megjelölt nyomda stb. az utalvány birtokosá­nak kiszolgáltatni köteles. A megjelölt vételár az üzemi központ pénztárába fizetendő. Az üzemi központ a leltározott összes papír megállapított árát a tulajdonos javára írja, viszont a részére kiutalt, minden papír árával az utalvány birtokosát terheli meg. Az elszámolás módja későbbi intézkedés t­árgya. 4. §. IE rendelet intézkedéseinek áthágá­sáért, kijátszásáért a leltározással megbízot­tak, valamint a leltározott papírt kezelőik is felelősek. Az áthágás és kijátszás egy évi fogház­zal és 10.000 korona pénzbüntetéssel bünteten­dő, az eljárás a forradalmi törvényszék elé tartozik. Szeged, 1919. március 31. Dr. Dettre János, népbiztos. A város ellátása szénnel és élelemmel.­ ­Saját tudósit (kiktől.) Szeged lakossága, elzárva a forgalomtól, már most kénytelen szükséges élelmiszereket nélkülözni, nem szólva a széninsé­gről, amely régibb keleti. Mivel Budapest felé kapcsolatunk megszűnt, az­­ élelmiszerbehozatal egyetlen lehetősége az volna, ha megnyílnék a Bánáttal való forgal­munk. A város élelmezésének és szénnel való ellátásának kérdésében Dettre János városi népbiztos tárgyalást kezdett Betrix frabcia ezredessel, aki vasárnap a következő jegy­zéket intézte hozzá: — Van szerencsém értesíteni, hogy a szén, élelmiszer és tej kérdését föl­öt­­tes hatóságon’­ elé terjesztettem. — Egy francia tiszt, egy magyar tiszt és egy városi tisztviselő foglalkoz­nak a foglyokkal. — A többi kérdésükkel, amelyeket szíves volt elém terjeszteni, haladék nél­kül foglalkozom. Mindig készen fog talál­ni arra, hogy segítségére jöjjek, amikor nyugalmáról és jólétéről van szó e szép városuk lakosságának, minden osztály­­különbség nélkül. — Fogadja biztosítását annak, hogy abban a nemes törekvésben, amelyet kö­­zösen vállaltunk, mindig rendelkezésére állok. Betrix ezredes. Szenet kért a népbiztos, mert Szegeden nem tudják folytatni a legfontosabb üzeme­ket. A villamos nem köt­ekedik. A gázgyár a minimumra korlátozott üzemmel dolgozott. Gyárak szünetelnek. Reméljük, hogy a sze­gedi francia parancsnok kedvező választ kap fölöttes hatóságától, mert a munkanélküliség megszüntetése a proletárságnak egyik leg­főbb kívánsága. Az Újszegeddel való forgalom könnyíté­­sére már intézkedés is történt. Sugár Sán­cnak, a városi tejcsarnok vezetőjének en­t adott a francia parancsnok arra, hogy­­ [UNK]en Újszegedre s tejet vásároljon be. •Egyszáz Inter tejet •szállított már kétséges, hogy a város — a ■gedi francia közbenjárásra szerb parancsnoksága — ’mennyiséget, amely­­eknak ottani ura­ Ez a mennyi­en van a a tanyaiak, gy előző ar­án­k kímélésére prilis 2-áig csak D £LM­A­G­Y­AJROESZ AG ■ birka- és borjúhúst, szabad fogyasztani, de Szegeden ebből is csak kevés készlet van már. A francia csapatok ellátására nagyobb mennyiségű marhahús kell naponként. Ezért a francia parancsnok egyes bevásárlóknak engedélyt fog adni élőmarha behozatalán. A fölöslegből jut majd a lakosságnak is s így remélhető, hogy a husinség nem marad ál­landó. A város ezenkívül a hústalan hét letel­tével megkezdi hizlalt sertéseinek levágatá­­sát, a márciusi zsiradagok kiosztását — fél­kiló szalonnát minden lakosnak — és a sertés­hús kiárusítását. Főzelékféléknek a városba juttatására megtörtént az első lépés, mert a francia pa­rancsnok megengedte a városban lakó újsze­­gedi földbérlőknek, hogy földjeik megműve­lésére átjárhassanak Újszegedre. A város által vásárolt kisvárdai burgo­nyát is remélhetőleg el lehet majd Szegedre szállítani, ha a francia parancsnokság közben­jár. A lekötött száz vagonból eddig csak nyol­cat szállítottak a városba. ■ Szeged, 191!). április 1. reskedést űzni, avagy az árakat felemelni szi­gorúan tilos. Kötelesek az árusok ezen hirdet­ményt látható helyen kifüggeszteni. Ezen szabály ellen vétőket­ forradalmi törvényszék elé állíttatom. Dettre, népbiztos. Amint­ a rendeletből megállapítható, egye­lőre csak a szivarinség csökkentéséről van szó, de bizonyára rövidesen sor kerül a többi dohánygyártmányokra. Rendelet a dohányinség csökkentéséről, fSaját tudósítónktól.) Az általános nél­külözések mellett a háborúban ismertük meg a dohányinséget is. Épületes látvány, ahogy az emberek sorban állanak a trafikok előtt egyikét cigarettáért, szivarért. A proletárok­nak alig­ jut­­ ebből az élvezeti cikkből, azoknak pedig, akik tízszeres áron tudják megfizetni, bőven jut trafik. Ezen az igazságtalan álla­poton akar segíteni Dettre János népbiztos elvtárs, amidőn a következő hirdetményt bo­csátotta ki: Hirdetmény. A jelenlegi ,rendkívüli körülmények kö­zött fennforgó dohányinség csökkentése vé­gett elrendelem, hogy a helybeli dohánygyár ■kész gyártmányai azonnal forgalomba hozas­sanak. Evégből felszólítom az összes (kizáró­lagos és nem kizárólagos) dohány kisáradá­­s­át, hogy az alább meghatározott sorrendben" a következő napokon bevásárlási könyvükkel és megrendelési lapjaikkal a dohánygyár f’Kos­­suth Lajos-sugárút) e célra kijelölt helyiségé­ben jelentkezzenek, ahol a befizetéseket is teljesíteni fogják.. Tájékozásul megjegyzem, hogy az anyag a szokottnál nagyobb m­en­­­nyiségben is megrendelhető, e tekintetben a helyszínen működő dr. Polgár Péter, városi tanácsnok és dr. Kádár István pénzügyi tit­kár rendelkeznek. Jelentkezési sorrend: 1. Április hó 2-án az összes I. közigaz­gatási kerületbeli árusok. 2. Április hó 3-án az összes II. és III. közigazgatási kerületbeli árusok. 3. Április hó 4-én a többi közigazgatási kerületbeliek­ , Szeged városnak az utóbbi­ időben felme­rült rendkívüli kiadásainak fedezésére meg­engedtem, hogy a most kiosztás alá kerülő szivargyártmányok után a hivatalos árszabá­son felül a következő városi­­ pótlékot fedez­hesse : 1. Regalitás 72 f., rendes árán felül to­vábbi 18 fillér. 2. Trabuco 60 f., rendes árán felül to­vábbi 14 fillér. 3. Brittanica 60 f., rendes árán felül to­vábbi 12 fillér. 4. Operás 46 f., rendes árán felül további 10 fillér. 5. Cuba portorico 37 f., rendes árán felír további 6 fillér. 6. Portorico 24 f.., rendes árán felül to­vábbi 6 fillér. 7. Vegyes külföldi 18 f„ rendes árán felül további 2 fillér. 8. Rövid magyar 12 fő rendes árán felül­ további 2 fillér. Egyben figyelmeztetem az összes eláru­sítókat és fogyasztó közönséget, hogy a szi­­varárukat elrejteni, azokkal lánc- és csereke­ Megállapították az uj cipőárakat (Saját tudósítónktól.) A közélelmezési bi­zottság a cipőkereskedők­kel tartott közös tár­gyalások alapjául a cipőárakat a következők­ben állapította meg: Magasszám női cipő 35—42 számig 158. férfi cipő, fekete box, varrott talpa 39— 45 számig 1l98. férfi cipő, barna box, varrott talpú 39—­­Ki számig 170. női félcipő, i­evró 35—42 számig 151. gyermek cipő testeit, serró, juh­bőr 20— 28 száláig 31, fin cipő, borjúkor, szeges talppal 35—39 számig 91,­­ robur fér­fi cipő, barna és fekete 39—45 számig 83, vadász férfi cipő, magas szám, dupla­­talppal 39—45 számig 198, női cipő,­­box, antilop szárral, magas var­rott 35—42 számig 207.30, fiú cipő, borm­ibőr, barna 35—39 szám­ig 81.50, leányka cipő, barna magas szárral 31—35 számig 91.50, női fekete, szövet, fűzős 35—42 számig 192, női fekete, szövet, fűzős lakkfejjel 35—42 számig 224, női lakk betétes, magas szárral 35—42 számig 350, gyermek cipő, vászon, magas szárral 35— 39 számig 40, gyermek félcipő, vászon 30—30 számig 20, női félcipő, vászon, barna, szürke 35—42 számig 100, leányka félcipő, vászon, barna, 31- 95 számig 74 korona. Az a cipőkereskedő, aki a­ feltüntetett áraknál többet követel a nála jelentkező vá­sárlótól, kihágást követ el és az eljárás ellene meg fog indíttatni. Felmerülő panaszok a közélelmezési bizottságnál adandók be. (Köz­­élelmezési Hivatal.) •Cipők vásárlásához a bevásárlási köny­vecskét és a szakszervezeti tagsági igazol­­­ványt, a kerületi­­ pártszervezetek tagjai pedig a bevásárlási könyvecskét és a kerületi párt­szervezeti könyvecskét vigyék­­ magukkal. Cipőit az összes szegedi cipokereskedők­­nél kaphatók, úgyszintén a közélelmezési rak­tárban is árusíthatnak ki férficipők, amelyek szintén a bevásárlási könyvek felmutatása­ mellett adatnak ki. Tavaszi újdonságok női kalapok, toll, virág és szallag díszekben. Alakítá­sok és formázások legszebb kivitelben készülnek. 210 « • • • M űm Szeged, Horváth Mihály­ utca 5. sz.

Next