Délmagyarország, 1919. május (8. évfolyam, 99-122. szám)

1919-05-03 / 99. szám

Szerkesztése^: j "TM===1^ jj Ki­a <8 é­b » v­a­t « i­s SZfcSEO, kAííASZ-UTCA ft. SZÄA, flém^.48TM K. mfhaíSa 2fc.­ li 1 ÍZESED, KAhASZ-UTCA 9. SZÄA A sxerksazt&séf s^lrféts­ a: 'cím 5. } Egyes szám ára 30 fillér. {j A kiacéitlvjifal terefeaja s 305. Szegad, ISIS Vili. évfolyam?!, 99 síim Szombat május 3. ^^SäS«iä^^i^i^«^j»SBSgäB^feSSacg^^5»igg3ijiSMrii»faiMiij^ä5Sga3äs^^ hogyan tértéi­ Szatmár és (Saját tudósítónktól.) A tanács­kormány­­nak egy régebbi, április 23-áról kell jelentése a­­követ­kezőket mondja Szatmár és Nagyvá­rad kiürítéséről: Szatmárt és Nagyváradot kénytelenek voltak­­ csapataink kiüríteni, mert az osztály“ öntudatos proletárkatonák és munkások min­den elszántsága hiábavaló volt a siivü­lről és belülről jövő­­ ellenforradalommal szemben. Hogy árulás történt Szatmár­on és Nagyvá­radon, azt szembeszökően bizonyítja az aláb­bi távirat, mely a hadügyi népbiztosság kezé­be kerü­lt. A nagyváradi csendőrszárnyparancsn­ok­­ság ikertáviratot küldött az alája tartozó csen­dőröknek, tudatos félrevezetéssel pánikot idézve elő, amelynek hatása alatt volta­k kénytelenek csapataink a nagyváradi vonalat feladni. A távirat így szól: „A kormányzótanács megszűnt. A közigazgatást megint a szolgáidról hivatalok veszik át. A megszálló francia és rom­án katonaság közele­dik. Parancsnok jelentkezzék, fegy­verszüneti szerződésre­ hivatkozva •álljon a megszálló csapatok rendel­­­kezésére. Piros jelvény leve­endő, rendfokozati jelvények és minden nemzetiszinű­ rózsa feteendő. A la- Nagyvárad kiürítése ? l­ kosság megnyugtatandó, hogy­­ min­denki maradjon helyén.“ Szárny parancsnokság. Nagyváradon azt hitte a munkásság a pánikos rémhírek hatása alatt, hogy a Forra­dalmi Kormányzót­an­á­c­s lemondott és elme­nekült, Pesten kitört az ellenforradalom, vé­ge mindennek. Ezekhez a tényekhez méltón illeszkedik ezután Jeszenszky mátészalkai főszolgabíró távirata a környéki jegyzőkhöz, melynek dá­tuma az előbbi távirathoz hasonlóan szintén április 19. „­Értesítem, hogy a mai napon a főszol­gabírói hivatal vezetését átvettem s kormány­rendelet folytán a következőket rendelem: Régi­­ elöljáróságok azonnal foglalják el helyü­ket, a pénztárakat a néptanácstól jegyző­könyv mellett vegyék át. Direktóriumok­ min­den községben megszüntetendők, kinnlevő fegyverek 24 órán belül beszolgáltatandók, statáriumot kihirdetem, minden kommunista mozgalom azonnal jelentendő, szesztilalom szigorúan fentartandó. A direktórium által elbocsátott tisztviselők visszahelytezendők. Rendel­etem végrehajtása küldönc utján je­lentendő s ha valahol ellenállást tapasztalna, jelentse, hogy a székely hadosztály útján a rend helyreállításáról intézkedhessen­ e.“ Jeszenszky, főszolgabíró. Az olasz szerb konfliktus. — propaganda a katonai beavatkozás mellett. — Bécs, április .A A Nere Freie Presse jeleni:, Bécsb­ől: í­r m­etróból érkező hidasi és szerbit az olaszországi Iwigvlrt nagyon ha­sonlít ahhoz a hangulathoz, amely Olaszor­­szágban a viUgháboruba való­­ beavatkozás­kor uralkodott. Az összes nadr­ mu­szd szerve­zetiek élénk ági tödet i­ét láttak a Fiumei bl való harc érdekében. Rómában,­­Milanóban és Tarínban óriási propagandát csinálnál hogy Oloszország katonai akció utján intézze el a Szerbián­ak való konfliktust. Politikai körök­ben valószínűnek tartják, hogy a karonata­­nács és a minisztertanács enged a közvéle­mény nyomásának és katonai intézkedéseket tesz Fiume megszállására. Izgalom Milánóban, Bécs, április 28. A Neue Freie Presse je­lenti: Az Olaszországból eddig érkezett hírek szerint tegnap Milanóban igen nagy volt az izgalom. A lapok, mint a 'Perseveranza s a Popp'o citalia heves hangú cikkekben támad­ták Wilsont, akit árulással vádolták és kije­lentették, hogy az olasz nemzet mindenre kész, még a legvégsőbbre is. Jugoszlávia örül a fiumei incidensnek. Zágráb, április 27. Az olaszok legutóbbi j­son­ló köteléket alkossanak. A szerb béke dele­kompromisszumos javaslatukban azt kivon­­t gátasok ,szembeszálltak ezzel a követeléssel, ták, hogy ők kapják Fiume Városát s hegy­i A Délszláv államban a Fiume sorsára vonat- Zara, Sebenico és Spalato dalmát kikötők o­kozó követelések meghiúsulását örömmel ad- Fiuméval együtt a Hanza-szövetségbeli ha­­d­vözölték. Elfogadják-e a németek a béket kitételeket. Nauen, május 1. A nemzetgyűlés elnöke nyilatkozott a béke ügyéről és többek között a következőket mondotta: “ Nagyon jól tudom, hogy mit jelentene Németország délnyugati részére a békeszerző­dés alá nem írása, de­ ennek dacára mégis az a véleményem, hogy Németország nem írhat alá olyan békét, mely nem h­ozza magával a blokád megszüntetését és a hadifoglyok sza­badoni bocsátását. Olyan békét nem írhatunk alá, mely a Sarr vidékét elszakítaná tőlünk és Danzingot a lengyeleknek adná. Paris, május 1. A temesvári délszláv saj­tóiroda jelenti. A Matin értesülése szerint a németek feltétlenül aláírják az antant által elébü­k terjesztett előzetes békeszerződést, mert Oroszországban még 50.000 német hadi­fogoly van, akiknek sürgős hazaszállítását követelik hozzátartozóik. Troc­ij az oroszországi ellenforradalomról Budapest, május 1. (Moszkvai szikratáv­irat.) Jaroszlavban nagy népgyülés Amit, a melyen Trockij beszédet mondott a nemzet­közi és a harctéri helyzetről. Beszédében töb­bek között ezeket mondotta: v — Az ellenforradalom, miután pénzt és fölszerelést szerzett, hadsereget­ szervez mo­narchista érzelmű szibériai tisztekkel. Most olyan fordulópont előtt vagyunk, amely az Ural mentén dönti el a világ sorsát. Bennün­ket Oroszország dolgozó tömegeinek energiá­ja ösztönöz. És ha győztünk, akkor követke­zik a béke és a munka. A népgyűlés végén elhatározta Jaroszláv munkássága, hogy minden erejével meg­vé­delmezi a forradalmat. — A villamos vasút és a világítás hasz­nálatának korlátozása. (­4 városkormányzó sajtóirodájából. A légszesz és villany világí­tási vállalatok, valamint a Villamos Vasúti Társaság igazgatóival folytatott értekezleten a következő korlátozási rendszabályok álla­píttattak meg: céljuk a szénfogyasztás csök­kentése, amíg ezen rendkívül fontos kérdés kedvezőbb megoldást nem nyer. — A­ Villa­mos Vasúti Társaság: I. A közlekedés este ß (hat) órától kezdve mind a három vonalon megszűnik. II. A két vonatállomás között já­ró villamos kocsik ezentúl korlátolt számban fognak közlekedni. — B) Gázgyár és Villany­­világítási Vállalat: A légszesz világítás csu­pán este­­ 7 óra 30 perctől kezdve este 10 óra 30 percig áll a lakosság rendelkezésére. — Villamos áram használata: Az áram haszná­latát este 6 órától kezdve reggel 1 óráig lehet igénybe venni.­­ A kávéházak, vendéglők, szállodák és középületek a világítást egy har­madával fogják csökkenteni és úgyszintén minden harmadik izzólámpa eloltandó. A magánlakásokban szobánként tilos egy lám­pánál többet égetni. A villamos világításra vonatkozó rendeleteket a közönségnek szigo­rúan meg kell figyelnie, ellenkezőleg bünte­tés kirovását, esetleg általános és szigorított rendszabályokat von magára a lakosság.

Next