Délmagyarország, 1919. június (8. évfolyam, 123-131. szám)

1919-06-01 / 123. szám

SzipfoaszSőség! ELŐFIZETÉSI ÁRA: Kiadóhivatal: szeetö, kAräsz-utca s. szám­. SE**” £- k! SAJ» £ szeged, hAfAsz-ltca ». szA». A »szíta»!5ség telefonja: 305. Egyes szám ára 30 fillér. A hiati £ hU.3tai telefonja: 305. Szeged, 1919.__________Vili. évfolyam, 123. szám. Vasárnap, junius I. A városkormányzó rendeletei. I. A munkaügyi bíróságok további műkö­­désére!. — Parancs. — I. A munkaügyi bíróság a fennálló törvé­nyek és rendeletek alapján folytatja műkö­dését. II. Ettől eltérőleg jelenleg feleslegesnek tartom egy munkaadókra kötelező szabállyal leendő választott bíróság felállítását, mert ezt nem is az összes munkaadók és alkalma­­zottak kérték. III. Elvárom a­­ munkaadóktól és alkalma­zottaktól, hogy a vitás kérdéseket a kölcsö­nös megértés és megegyezés alapján maguk rendezzék. IV. Elrendelem, hogy a munkaadók által a fennálló törvények értelmében jogosan gya­korolt és a folyó évi május hó 31-ik napján lejáró felmondások hatálya 1919. évi június hó 30. napjáig meghosszabbittassék, mely ideig az alkalmazottakat mostani illetmény­e­­ikkel meg kell tartani. V. Az elvárt egyezkedési tárgyalások vezetésével Szeged város Polgármesterét és Csillag László járásbirót, a munkaügyi bíró­ság elnökét bízom meg, a Szegedi Kereske­delmi és Iparkamara bevonásával. II. Folytatólagos óraszámitás. 1919. évi júni­u­s hó l-étől kezelőd öse fi e az összes megszállott magyar területeken tíz időszámítás 0 órától 21 óráig terjed. Ugyan­­ezen időszámítás már az összes szerbek által megszállott területeken életbe lépett. III. A telefon­hálózatok elrongálásáról. Hozzánk érkezett jel­en­tésekből kitűnik, hogy a lakosok a francia katonák által felál­lított távbeszélő huzalokat helyükről elviszik, vagy rongálják. Kérem a polgármester urat, szívesked­jék Szeged város és környékének lakosságát figyelmeztetni, hogy azon személyek, akiket a francia katonai dróthuzalok elrongálásán tetten érnek, a francia hadbíróság elé állít­tatnak.­­Az ezredes-kormányzó 1000 (ezer) koro­na pénzbüntetést ró ki a Friss Hírek című napilap főszerkesztőjére. Dacára a többszöri figyelmeztetésnek, bolseviki szellemben írt cikkeknek a közzé­tételét kísérelte meg, a megszálló csapatok ellen irányuló élet. Fodor Albert úr tulajdonát képező „Fe­kete Sashoz“ felíratni kávéiház látogatása (Feketesas­­ utca 13.) 1919. május 31-től kez­­dődőleg egy hónapon át a francia katonák­nak el van tiltva. Ezen ká'.­m . tulajdonosa az ezredes­­kormányzó rendeleteit megszegte. fretrix ezredes, Szeged város kormányzója. TV. V. 2700 vagon fát kaphat a város rekompenzációs cikkekért. (Saját tudósítónktól.) Még a múlt év au­gusztus hónapjában történt, hogy Balogh Károly, a közélelmezési hivatal volt vezetője,­ a város részére 300 holdnyi erdőterületet vá­sárolt, amelynek kitermelt fájával kívánta a város faszükségletét részben kielégíteni. A ki­termelt fakészletből 300 vagon fát Pankotá­­ról Szegedre is szállítottak, de a változott helyzet folytán 2700 vagon fa ottragadt Pán­kodén, ahonnan még mindig nem lehet Sze­gedre szállítani. Pedig a közönség a fain­ség kínos állapotát egyre nyomasztóbban érzi és ha bármily körülmények között a város fához nem juthat, a legnagyobb kellemetlenségek­nek nézünk elébe, különösen­ a téli hónapok alatt.­­A város közönségének helyzetét a fran­cia katonai parancsnokság, élén Betrix város kormányzó ezredessel teljesen átérezve, meg­bízást adott egy francia tisztnek, Balogh Ká­roly tanácsnoknak és Gál Miksa, bankigaz­gatónak, hogy utazzanak Nagyszebenre, hogy ott a román kormányzótanács vezető­ségével érintkezésbe lépve, eszközöljék ki a 2700 vagon fa Pangóiéról Szegedre való szállításának igazolványát. A kiküldöttek hétfő éjjel utaztak el Szegedről, péntek este értek haza és kiküldetésük eredményéről már be is számoltak Betrix városparancsnok ezre­desnek, Balogh Károly pedig külön a város polgá­r­m­esterének. A kiküldöttek kedden éjjel érkeztek Nagy­szebenbe és szerdán reggel már tárgyalást kezdtek az ottani k­­­­­r­m­ány­z­ó ta­nács kereske­delm­i államtitkárával, dr. Misics Kosztéval, aki kijelentette, hogy hajlandó a fa elszállí­tásához szükséges igazolványt kiadni, de csak rekompenzáció ellenében. Meg is nevezte a kívánt rekompenzációt: szalonnát, lisztet és tengerit kivárt egy bizonyos mennyiségben a várostól, amelyeknek árát azonban ő állapí­taná meg. A kiküldötteknek írást adott ar­ról, hogy említett rekompenzáció ellenében a 2700 vagon fának Pankoráról való elszállítá­sához szükséges igazolványt haladék nélkül kiadja. Ha a város a rekompenzáció gyanánt ki­kötött szalonnát, lisztet és tengerit be tudja szerezni, a vétel és átadási árkülömbözet a város részére másfél millió koronát tenne ki. Roppant piagy ár lenne ez a faelszállítási iga­zolványért, de ha tekintetbe vesszük, hogy a 2700 vagon fára múlhatatlan szüksége van a város lakosságának és fához más után nem igen juthatna a város, az esetben még qvá az áldozatot is meg kell hozni, nehogy a fain­­ség teljes veszedelme álljon elő ebben a majd­nem minden oldalról elzárt városban. Betrix városkormányzó ezredes lekötele­­ző készséget tanúsít a város közszükségletét képező cikkek beszerzésének lehetősége kö­rül és arról van értesülésünk, hogy a faügy kedvező elintéztetése érdekében is, a saját ha­táskörében megtesz minden lehetőt, hogy a város lakossága a 2700 vagon fához mielőbb hozzájuthasson. A légszesz és a villamos áram egységárainak emelése. — Megoldás a progresszív tarifa alapján. — Tisztviselők küldöttsége és memoranduma a polgármesternél. — Fogyasztók tiltakozása a fölemelt fari­a szedése ellen. — (Saját tudósítónktól.)­ Szombati számában vezető helyen cikket közölt a Délmagyaror­­szág, mely a Mgszisz és a villamos áram egy­ségárainak progresszív alapon való föleme­lésére hívta fel a figyelmet. A fölvetett idea nagy érdeklődést­ keltett, amiért megkérdez­tük róla Pongrácz Albert, légszeszgyári igaz­gató véleményét, aki a következőket volt szí­ves mondani: —­ Az elmélet, amiről cikkükben beszél­nek, szép, gyakorlatilag azonban nagyon ne­hezen megvalósítható. Már ott­ is nehézségek­kel jár a dolog, ahol csak kétféle tarifa van, gáznál az egyik három lángig, a másik azon felül, villanynál az egyik hat lángig, a má­sik azon felül."Minden­esetre most foglalkozni fogunk a progresszív tarifa rendszerével és megkíséreljük a megoldást ilyen alapon meg­találni. Szombaton az Otthon küldöttsége járt dr. Somogyi Szilveszter polgármesternél, a­kinek a következő beadványt nyújtotta át: Tekintetes Városi Tanács! A helyi lapokból értesültünk, hogy a gáz­gyár a gáz egységárát 17 fillérről 280 fillérre, azaz 1580 százalékkal, a villany­­egységárát pedig 8 fillérről 44 fillérre, azaz 450 százalék­kal szándékozik felemelni a városi hatóság hozzá­já­r­ulásá­val. Mivel ez az intézkedés a szegedi összes fix fizetésű alkalmazottakat katasztrofálisan súj­taná, a Szegedi Tisztviselők Otthona — a f. hó 30-án tartott választmányi ülésének hatá­rozatából kifolyólag — az alábbiakban kere­si meg a város tek. Tanácsát, kérve, hogy ve­gye hathatós védelmébe a már úgyis agyon­­sanyargatott közalkalmazottakat. A gázgyár­­ számítása szerint egy tisztvi­selő átlagos havi gázfogyasztása 65 m lenne, aminek­ ára 280 fillérrel 182 K, ezzel szemben a valóság az, hogy az átlagos igen takaré­kos fogyasztás 80—90 m, tehát 224 —252 K, az átlagos mérsékelt havi villany­fogyasztás pedig 100—120 hektowatt 44 fillérrel számit-

Next