Délmagyarország, 1940. január (16. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-03 / 1. szám

Szerda 1940.1. 3.-1 keresztény politikai napilap______XVI. eriomam 1. szám Neüpcniohos bonito Hidegben ü­lűetik a menekítiö oroszokat 10.060 orosz katona pusztult el a lírasta­to bombokhal loSszos* la­ton ligln — Anglia és Franciaorszag bejelentette a népszövetség­nek a finnen sürgős megsegítését Helsinki, január 2. A Havas-iroda jelenti: Finn­ország legészakibb részén metsző lúdig uralkodik. A hőmérő 10 fok alá süllyedt és az ütközetek jár­­őrharcokká csökkentek. A potsainói Iiurcvonal sokkal határozottabb, mint a sollai, a finn csapa­tok balszárnya egészen a nonég határt érint. [ Ennek a harcvonalnak a legkényesebb pontja Ro­­vanienitől a Jeges-tengerig vezető út, mert itt, mi­ként másutt is, az oroszok ritkán kalandoznak el az utakról és a csapásokról. A finnek ezért erősen aláaknázták ezeket az­ utakat és ezáltal súlyos veszteségeket okoznak az oroszoknak. „Indián csellel” pusilitottak el a finnek egy orosz hadosztály! London, Január 2. Az angol lapok rámutatnak a üiasta-tavun aratott fényes finn győzelemre, amely talán a finn sikerek legkimagaslóbb ese­ménye. A finnek itt a 63. hadosztályt, legalább 18.000 embert, az indiánok harci módszereivel ejtették tőrbe a tó jegén. A tavon fölvonuló orosz had­osztályra a­ környező erdőkben leselkedtek a fin­nek és minden oldalról géppuskatűzzel árasztották el az ellenséget, miközben repülőgépek bombázták a tó jegét. A jég beszakadt s az egész gépesített orosz hadosztály a vízbe fulladt. Négy menekülő orosz ezredet finn szántalpasok vettek üldözőbe és a négy ezred közül a határt csak a fegyvereit és lőszereit elhajítva menekülő negyedik ezred érte el. - Becker Vendel örvendező lélekkel kezdhetünk hozzá az új évben nehéz feladatunk teljesítésé­hez, — örvendezhetünk, mert első szavunk a magasztal­ás szava lehet, amivel egy nagy­jelentőségű szegedi és magyar, magyar és katolikus esemény jelentőségét ünnepeljük. A lap belső oldalán részletesen beszúr rólunk arról az alapítványról, amit Bacher Vendel c. apát, pápai kamarás, főigazgató tett, fölajánlva jelentős ingatlanvagyonát a szegedi katolikus tanítóképzés céljára, te­hát szegedi, magyar és katolikus rendelte­tés szolgálatára. Ez a nagy jelentőségű, ou­zel hűségben és áldozatkészségében messze világító elhatározás azért is magára vonja a figyelmet, mert ez az alapítvány most sokkal többet szolgál, mint amire az alapít­vány vagyona és jövedelme rendelve van: kitűzött rendeltetésén, elhatározott célján felül ebben a zűrzavaros életben utat mutat és olyan tanulságokat tár föl, melyeket nem hasznosítani bűn volna a magyarság ellen. Becker Vendel leszármazására nézve né­met, sváb szülőktől született, de életének minden érzésével, lelkének minden fogé­konyságával, intelligenciájának minden ér­deklődésével, hitével és vallom­dsával kato­likus, és magyar. Beszélhetnek Szédült el­mék a vér érctörvényéről, aminek nem­­.mondhat ellent se értelem, se lélek, beszél­hetnek a leszármazás eleve elrendeltetésé­­ről, aminek parancsát nem törheti meg se erő, se akarat, — íme, előttünk a ragyogó példa, hogyan válik valaki cselekvő, al­kotó, kivételesen hasznos magyarrá lélek­ben, akaratban, érzésben, hitben és kon­­fesszióban, függetlenül a leszármazás tör­vényétől és a születés diktatúrájától. Ismerünk külföldi városokat, melyek fölmérhetetlenül sokat köszönhetnek pol­gártársaiknak. Vannak múzeumok, amelye­ket egy polgár épített föl szülővárosának , népesített be a tudomány és művészet al­kotásaival. Vannak kórházak, gyermekn­e­­velő intézetek, jótékonysági intézmények, melyek életrehívójuk nevét hordozzák s egy ember jóságának­­ és szeretetének alko­tásai. Másutt képekkel, szobrokkal, szökő­­kalakkal gazdagítják jómódú polgárai vá­rosukat. Génfben van egy tér, amit a város egyik polgárától kapott ajándékba. Szege­den mérhetetlenül ritkán történik meg, hogy a város örököljön valamit gazdag pol­gáraitól, vagy megajándékozottja legyen a hálás jólétnek. Becker Vendel nagy és nemes ajándé­kát azonban az a cél is magasra emeli, ami­re, rendelve van. Magyarság és katolkum, ■— a szellemnek, léleknek, hitnek és oda­adásnak ez a két forrása, az tudja csak eb­ben a szédült világban fölhozni azt az erőt, ami nélkül nincs nemzeti élet, nincs sza­bad nemzet és nincs jövő. Minél több ködbe­n rejlik az iiraz­ulat, minél több lárma kiált­ja túl a jövendő egyetlen parancsát, minél több idegen áfiummal akarják elvenni íté­lőképességünk tisztaságát, annál ragyogób­­ban fénylik föl a magyarságnak és katoli­cizmusnak testvéri küldetése, testvéri hiva­tása és egymásrautaltsága. Csak rá kell nézni Európa térképére, csak meg kell raj­zolnunk az egyre jobban érvényesülő erők hatásának útját s nyomban tisztában le­szünk azzal, hogy világerők ütközésének útjában vagyunk, világhatalmi komponen­sek találkoznak ott, ahol nekünk élnünk, halnunk kell. Most itt az ideje annak, hogy ami erőt ez a nemzet ki tud fejteni, meg tud mutatni s védelmére meg tud szervezni, azt mutassa és szervezze is meg. A magyar öntudat nagy reneszánszára van szükség s olyan összefogásra, mely összefog minden­kit a közös munkára, aki lélekben, érzés­ben, akaratban és hűségben magyar s más nem is tud lenni, csak magyar. A neve le­het német, törzse lehet sváb, csak legyen benne annyi magyar érzés, lobogjon benne annyi magyar áldozatkészség, s szive min­den izomrostjával kapaszkodjon úgy bele a­ magyar földbe és a magyar jövendőbe, mint Becker Vendel. A neve német, tör­zse sváb, s magyar földiin milyen magasra tudott emelkedni tiszta lelkével és tiszta múltjával? Lehet-e megtagadni valamit et­től a csodálatos erejű földtől, igaz és nemes lélek tehet-e mást, mint visszaadja a ma­gyarságnak azt, amit kapott tőle jóságban és szeretetben. Szegedi, magyar és katolikus célra ren­­delte alapítványát Becker Vendel magyar és katolikus szive. A szegedi szellem, a ma­gyar szellem és a katolikus szellem fonó­dik így össze s jelöli ki összefonódottságá­­ban számunkra az egyetlen utat és egyet­­len kötelességet. A szegedi szellem, a ma­gyar szellem és a­ keresztény szellem véd­heti csak meg ezt az országot s adhat szá­mára menedéket abban a­ világviharban, ami most dúl felette és körülötte a világtör­ténelem­­ egy új korszakának kapuin dö­römböl. Ma Becker Vendel tele fordul ,a város szive­s hálát dobog áldozatkészségéért és útmutatásáért. Egész napos csata után visszaverték az oroszokat Helsinki, január 2. A finn távirati iroda je­lenti: A finn hivatalos harctéri jelentés a szá­razföldi helyzetről ezeket mondja: Lavajärvi irányában az ellenség harcikocsik támogatásáról egész napon át támadott. A tá­madásokat azonban visszavertük. Suomussal­­minál a finn csapatok folytatják a meghódított területek megtisztogatását és üldözik az ellen­séget a jünüparantai szakaszon. Északon a jár­őrök és a tüzérség folytatták tevékenységüket. Az orosz repülőgépek bombáztak több vá­rost. Hir szerint több polgári egyén meghalt, vagy megsebesült. Anyagi kár is volt. A finn elhárító repülőgépek, és a­ légvédelmi tüzérség két bombavető repülőgépet lelőttek. London, január 2. A Ladoga-tótól északra a finnek folytatják győzelmeik kiaknázását, te­kintélyes mennyiségű hadianyagot zsákmá­nyolnak <­s foglyot ejtenek. Aglajärvi körül a csatateret jól fölszerelt, válogatott orosz ezre­­dek katonáinak, kőkeményre, fagyott holttestet borítják. Solla és Polsamó között a 10 fokos hi­deg teljesen megbénította a had­mű­vele­teket, Finnország legészakibb részén az orosz csapa­tokat óriási csordákban követik a szibériai farkasok. légicsatfi­a i német tibelDen Berlin, január 2. A német távirati iroda jó­iéul­i: Három legújabb típusú britt Wickers* Wellington repülőgép kedden délután behatol­ni próbált a német öbölbe. Egy raj némi' Messerschmitt repülőgép megtámadta és rövid légiharc­ után lelőtte az angol gépeket. A néme­teknek nem volt veszteségük­.

Next