Délmagyarország, 1940. február (16. évfolyam, 25-48. szám)

1940-02-01 / 25. szám

Csütörtök 1940. II. 1. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP XVI. ttfiolyam 25. szám A vidéki színészet " Nagyon bölcsen cselekedett a város bá­jas­ága, hogy a színház új rendszere fölött az első hónapokban még a véleménynyil­vánítást is kerülte. Amikor a vidéki ma­gyar színészetet, amelyhez és amelynek em­lékeihez a magyar nemzeti kultúra minden harcosát és minden álmodó­ját eltéphetetlen szálak s a kötelességteljesítés súlyos pa­rancsszavával fűzik, a közoktatásügyi kor­mányzat a színészkamara javaslatára és sürgetésére uj rendszerbe „épiti be“, akkor ■minél jóindulatubb a bírálat, annál tovább volt kötelessége a hallgatás. Az első im­pressziók forrásai lehettek egyéni tévedé­sek, mulasztások, vagy hanyagságok; a rendszert lehetett jónak tartani akkor is, ha alkalmatlannak bizonyultak nehéz fel­adatuk betöltésére az első rög­törők. Az új rendszernek eddig csak előzetes bírálói lehettek s meg kell őszintén monda­nunk, hogy jórészben politikai pártállás és pártpolitikai elfogultság diktatúrája alá került annak a kulturális munkának meg­ítélése, amelyet az új rendszer szolgálatá­ba beállított színigazgatók végezni hivatot­tak és kötelesek voltak. A magunk vélemé­nyének megfogalmazásával éppen azért­­ ártunk, — dum deservescat­ira, ■— amig elül a szenvedély s áráig az ítélkezés tisztaságát és elfogulatlanságát nem zavar­ja semmiféle preokkupáltság és meggyő­­ződésbeli elkötelezettség. Sokan érthető és indokolt pesszimizmus­sal néztek az uj rendszer elé s meg kell végre mondanunk, hogy az, amit a vidéki magyar színészet nyújt az elmúlt év szep­tembere óta, a legsötétebb pesszimizmus várakozásán is túltett. Ennyire keveset pro­dukcióban, ennyire kifogásolni valót szín­vonalban, ennyi igénytelenséget műsorban, ennyi tartozást művészetben, morálban és nemzeti irányban a reménytelenség vétke nélkül föltételezni sem lehetett. Mi nem be­szélünk társulatokról és nem beszélünk személyekről, dő kívánságunk, hogy senki ne vegye magára joggal keserű megállapí­tásainkat, amelyek terhét immár nem tud­juk azok számlájára írni, akiket az új rendszer az élre állított; itt már a rendszer téves, a rendszert kell fölszámolni, a ma­gyar vidéki színészetet arról a forgó szín­padról, ahová a stagione-rendszer állította, v­issza kell vezetni, vissza kell segíteni régi alapjaira, régi színpadára, a színháznak és a közönségnek arra a régi, meghitt szinte baráti viszonyára, ami kulturális kötele­zettségvállalásra képessé és bátorrá tette a színigazgatót s amelyik jelentős részben biztosította a színház látogatottságát. Azért, amit — nem is a színigazgatókat és nem is a színészeket tesszük ezért fele­lőssé, — a stagione-rendszer Szeged város­nak nyújt, azért Szeged város — hacsak törvény nem fogja rá­kényszeríteni, —­ nem vállalhatja azokat az áldozatokat, amelye­ket sokkal színvonalasabb, sokkal művé­szibb teljesítményre képes színházért vál­lalt, legnehezebb anyagi helyzetének szo­­rongattatásai között is. Egy pillanatra sem állítjuk azt, hogy ami a szegedi szín­házban a stagione-rendszert közvetlenül megelőzte, abban mi a vidéki magyar szín­­játék inkarnációját látjuk; ebben a félre­értésekre fogékony világban sietve Ilitako- lűu nappal a Balkán-értekezlet előtt Cincar­ Plavkovics délszláv és Saradzsogla török külunyminiszter a béke és semlegesség fenntartásának hangoztatásával Indul az ér­tekezletre Chamberlain Antilla hatalmas méretű lettuyerkezésé­­nek bejelentésével felelt inner beszédére Istanbul, január 3. Saradzsoglu török kül­ügyminiszter Belgrádba való utazása előtt nyilatkozott a sajtó számára­— Belgrád­ban — mondotta többek között — a baráti és szövetséges államok külügyminisz­terei között eszmecsere lesz és ez mindig sze­rencsés eredményekkel járt. A semlegesség megóvása, vagy a háborún kívül való állás azt jelenti, hogy minden szükséges rendszabályt megteszünk, hogy a háború lángja ne csapjon a ház tetejére. Csupán ilyen rendsza­bállyal lehet a békét megmenteni. A török po­litika világos. Semmiféle titkos kötelezettsé­günk nincs. Cincar-Markovics a Balkán-értekezlet centiről Roms, január 31. C­i­n­c­a­r-M­a­rk­o­v­i­c­s dél­szláv külügyminiszter a küszöbönálló Balkán-ér­tekezlettel kapcsolatban a Stefani-iroda belgrádi tudósítójának a következőket mondotta: “ A Balkán-szövetség február 2-án Belgrádbam összeülő nyolcadik rendes évi értekezlete foly­tatja a béke fenntartására, a jószomszédi viszony helyreállítására és az ellentétek kiküszöbölésére irányuló munkáját. A Balkán-szövetség elhatáro­zott szándéka, hogy a jelenleg folyó összetűzésben szigorúan semleges magatartást tanúsít A szövet­ség ezirányú tevékenységét, amely a saját és is általános érdekek teljes felismerésén alapszik, szerencsére más külső tényezők is elősegítik. Ezek között a tényezők között igen fontos szerep jut Olaszország békés erőfeszítéseinek. Magyarországinak nincs szüksége közvetítésre 'A Corriera della Sera Milánó, január 31. budapesti tudósítója írja'? — Rendkívül fontos Hangoztatni a jelenlegi kényes nemzetközi helyzetben, német-román tárgyalások idején és a belgrádi értekezlet elő­estéjén a kövekező ténykörülményt: Magyar­­ország számára nem áll fönn semmi szüksége, sem hasznossága bármely hatalom, vagy fex­­talmak közvetítésének ahhoz, hogy megoldd­hassa immár 20 éves problémáit. Magyarort­­szágnak továbbra is az az álláspontja, hogy ilyen közvetítés senkinek sem válna előnyére. Ez természetesen vonatkozik a magyar-román viszonyra is, amelyben jelenleg semilyen köz­vetlen érintkezés nem áll fönn. Románia csa­patmell erősítéseket küldö« Beszartihlo és Bukovina határára határára 'csapatmegerősítéseket kül­­dött és befejezte a dobrudzsai hatá­­ran a védelmi munkáját. Románia nyilván azt akarja kifejezésre jut­tatni, ezekkel az intézkedésekkel, hogy * fertile* Románia Besszarábig, és Bukovina Róma, január 3. Belgrádi tudósítást közöl a Stamper. A jelentés figyelemreméltó körül­ménynek mondja, hogy a belgrádi értekezlet össze­ülése előtt néhány nappal

Next