Délmagyarország, 1940. március (16. évfolyam, 49-72. szám)

1940-03-01 / 49. szám

DÉLMAGYARORSZÁG Péntek, 1940. III. 1. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP xvi. évfolyam 49. Szám­ A nail» parancsnoka Végtelen ég és végtelen víz között ful­­lrak a bújuk a tengeren. Az acéltest bele­merül az élő, mozgó hullámokba s mindig valami új világ felé viszi az utasokat. A ba­juk útja meghatározott, itt az utak vége is­meretlen. A tenger haragos hullámain a messzi ég hatalma tükröződik. Egyik pilla­natba­n mint szikrázó kék baldachin borul fel ég a horizont határára s a másik pillanat már száguldó viharfelhőket ragad magával.­­Sötétté változik a nap ragyogása: Tryton birodalmában kifü­rkészhetetlenek a nappa­lok és kiismerhetetlenek az éjszakák. A hajó­­ sima útját hullámhegyek tornyai kereszte­zi­k s minden, ami eddig biztonságot lát­szott nyújtani, most egyszerre recsegő-ro­­pogó kis dióhéjjá válik az elemek kezében. Ijedt hangyabolyként nyüzsög a hatalmas hajó belseje; rémült, vagy halálra szánt bá­­torságú emberek keresik a halálos táncban az életüket. S a tomboló menekülésben valaki nyu­godtan áll a ha­jóhídon. Szeme a messzeség­be tekint, mintha a jövendőt fürkészné, egy c­söppny­i fényt a végtelen feketeségben. Mert ez a kis világosság — egy-egy fölvil­­lanó sugár csupán — mutatja az utat, ame­lyen ki kell tartania a hajónak, hogy szín­be ne ütközzék, hogy zátonyra ne fusson. Ke­zének egyetlen intése nyugalmat parancsol, egy-egy szava csöndet teremt: egyensúly­ban­ és irányban tartja a hajót és a lelkeket. A hajóhídon álló parancsnok utasításait ku­rvám kell: az engedelmesség többé nem ön­uralom, vagy jólnevel­tség kérdése, hanem létkérdés. A hajót, az életet menti meg a veszedelem pillanataiban az, aki egyedül is­meri a tenger szeszélyeit. Csodálatosan szép és csodálni valóan nagyszerű föladat hajót vezetni a tengerek végtelen útjain. Az tudja csak, aki születé­sében magával hozta az isteni titkok tudá­sát. Az képes rá, aki testében-lelkében érzi a tengeráramlások sodrát, aki minden érzé­kével magáévá tette az apály és dagály tör­vényszerűségeit, aki egyszerre látja a mély­ség rejtelmeit és magasságok ragyogását. Az tud kormányozni, aki ismeri a ha­jót utolsó, legkisebb szögéig, csak az állhat az utasok fölött a parancsnoki hídon, aki ismeri a hajó minden lakóját a luxuskabinoktól a kazánokig. Hullámzó, viharos tenger ma a világ s úszó hajója a világnak Magyarország. Az elemek tomboló játékában valaki nyugod­tan áll a hajóhídon, vezeti, kormányozza az országot. Ez a vezetésre született nagyszerű, férfiú, ez a tengert ismerő katona, ez a ha­­jót építő örök fiatal erő, ez a mindenki szí­vét ismerő és mindenki szívében lakó ember. Horthy Miklós, Magyarország kormányzója,­­mikor húsz esztendővel ezelőtt elfoglalta a parancsnoki hidat, valóban új világ felé­ vezette a hajó utasait. Az út­ határozott s az út vége sem ismeretlen. Bömbölhet a világ frenezisének orkánja, zúghat a vihar fütyü­lése a tengerek fölött, átcsaphatnak a­ hul­lámok a hajótesten, tombolhat a pusztítás haláltánca, valaki nyugodtan áll a hajóhí­don. Szeme a messzeségbe tekint: a jövőt nézi, a jövendőt látja, a világosság felé ve­zet minket, magyarokat. Egyedül ő ismeri az út veszedelmeit, egyedül ő tudja a me­nekülés útját. Ő tudja, hol vannak szín­­ek és zátonyok s egyedül ő látja az irány­tűt, amely a nyugalom, a béke, a munka vihartalan öblébe, csöndes kikötőjébe, vi­rágzó szigetére vezeti a hajót. S a luxus­szobáktól le a kazánokig minden ember ren­díthetetlen hittel, bizalommal tekint a hajó legelső férfiára. Every inch a king — mond­ja a költő; every inch, a gentleman, minden ízében úr, mondhatjuk mi, amikor reátekin­tünk, ha szavát halljuk, ha intésének enge­delmeskedünk. Ez az intés, ez a szó paran­csolja ma Magyarországnak Nelson admi­rális mondatát: Every man to do his duty... Minden embernek kötelességet kell teljesí­teni. Ezt parancsolja ma Horthy Miklós; ez az intése, ez a szava: mindenki végezze kő«­telességét. S ennek a parancsnak jegyében tekintett­el attól, hogy húszéves kormány­­zásának jubileumai ünnep­­fénnyel is! »•* meg az ország. A fény és az ünneplő szavak lehetnek külső jelei, de nem igazi kifejezni a nemzet hódolatának és köszönetének. A vihar hangja túlharsog mindent, csak egyel­jen hangot nem tud megcsöndesíteni: a né­ma ü­nneplés belső halk szavát, egyetlen rob­­banást nem tud meghalványítani: a fény­telen ünneplés szívekben égő fáklyáját, egyetlen mondatot nem tud némává ítélni: a köszönet, a hála és hódolat megnyilatkozá­sát. S a húszéves jubileum idején könyör­gés száll a Mindenhatóhoz úgy, amint a gó­tikus torony emelkedik a magasságba „ég felé kövült ima“ ként: adja az ég, hogy Horthy Miklós vezesse a hajót végig a viha­ron új életbe, a végtelen ég és végtelen víz között a tengeren • . , Teleki miniszterelnök beszéde az ország Összes népeit atyai gonddal kormányzó Horthy Miklósról Budapest, február 29. A főváros Csütörtökön délután zászlódíszbe öltözött a kormányzó iránti hódolata jeléül. A királyi palota, a cita­della, a Lánchíd fényárban úszott. Délután 17 óra tájban a város minden tájá­ról megindultak a Vigadó felé, hogy hódolat­tal adózzanak legfőbb Hadúrunknak, vitéz nagybányai Horthy Miklósnak. Az ünnepségen megjelent a kormányzó csa­­ládjából Horthy Miklósné, vitéz Horthy István miniszteri tanácsos menyasszonyával, Edels­­heim-Gyulay Ilona grófnőve], valamint ifj. Ká­rolyi Gyula gróf, a kormányzó veje. Az emelvény közepén foglalt helyet egy­szerű fekete magyar ruhában Teleki Pál gróf miniszterelnök is. Tőle jobbra és balra a kor­mány tagjai és az előkelőségek. A Vigadó hatalmas termét az utolsó helyig megtöltötte a közönség. Az ünnepség a Hiszekegy elmondásával kez­dődött, majd a Filharmonikus Társaság zene­kara Dolmányi Ernő vezetésével Erkel ünnepi nyitányát adta elő. Ezután általános ünneplés közepette Teleki I’ál gróf miniszterelnök, az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga elnöke mon­dotta el ünnepi beszédét. Bevezető szavai után a következőket mondotta a miniszterelnök:­ — Nem tudok szebb szavakkal adózni, mint azokkal, amelyeket kormányzó urunk mondott I. Ferenc József királyról való megemlékezésében, akinek oldala mellett öt évet töltött, mint szárny­segéd. sA legnemesebb, a­ legjóságosabb, a leglo­­vagiasabb ember, akivel valaha életemben talál­kozhattam. Népeknek és embereknek egymással összeütköző érdekei számára csak az ő bölcses­sége tudja a kiegyenlítést megtalálni. Ismeri az embereket. Le tudja mérni értéküket és éles sze­me az összefüggések mélyébe lát.« — Horthy Miklós beszédében I. Ferenc József személyének azokat a tulajdonságait emelte ki, éppen azokat jelölte meg, amelyek megvannak ma­gának Horthy Miklósnak a lelkében és személyé­ben is. De miképpen is bírta volna különben azt az országépítő munkát, amelynek húszéves évfor­dulóját ünnepeljük most? Jóit­­esus tavaszát éltük, amikor kezébe vette a kardot, hogy megmentse vele, hogy talpraállítsa az önhibájából is össze­omlott nemzetet, Bécsben Bethlen Istvánnal ket­tesben ugyanarra a férfiúra gondoltunk, akire Aradon Károlyi Gyula. Károlyi Gyula hívásáér jött Szegedre családja köréből. Minisztertanácsban ültünk, amikor Horthy Miklós belépett és azt mon­dotta: ^Eljöttem, vállalom !< — Miután átvezette a maroknyi nemzeti had­sereget a Dunántúlra, Budapestnek fordult, hogy megállítsa előnyomulásában a rom­án hadsereget. Amikor pedig annak tábornoka azt kérdezte tőle: „. . . és ha nem állok meg?« — röviden így fe­lelt: s akkor védekezni fogok!« Elszántságával megmentette a Dunántúlt, hogy azon nagyobb se­reget toborozhasson és megindulhasson az ország újraépítésére. Bevonult a nemzeti hadsereggel Bu­­dapestre és e mindnyájunknak felejthetetlen bo­rongós őszi napon a főváros és az ország népé­hez így szólt: »A nemzetrontásnak immár vég­e mindenkitől fegyelmezett, öntudatos magatartást követelek!« Nem­ felejtjük el soha Horthy Mikló­­nak ezeket a mondásait. Bennük él a magyar lé­lek. Bennük az ősi hagyomány és az ősi élniaka­­rás, hitünk, zászlónk állandósága. — Holnap lesz húsz éve, hogy az egész nem­zet nevében a nemzetgyűlés már nemcsak a kar­dot bízta rá, de a romtakarító csákányt is és­­ Horthy Miklós kezébe adta az ekét is, a kalapácsot­­ is és a tollat is az ország újjáépítésére. A magya­r megtalálta benne azt a férfiút, akiben önmagának legjobb és legnemesebb tulajdonságait látja, aki bizalmat önthetett a nemzet szívébe, akit arra va­lónak ítélt, hogy a föltámadás felé vezesse. — A magyar ember szereti az erős kezet, az magyar kéz legyen. Magyar legyen a kéz: ez annyit jelent, hogy alkotmányos legyen. Az al­kotmányosság nálunk nem tudás, de érzés kérdé­se és egyet jelent azzal, hogy magyar királyaink­ és kormányzóink országlásában pedig az, ho azy m­agyar, mindenkor egyben azt is jelentette szá­munkra, hogy szentistváni A magyar ember a Magyarország összes népeit atyai gondossággal összefogó koronája által még mindig uralkodó Szent István királyunk Istenben való alázata, sze­rint patriarchális és nem imperialista. Szent Ist­vánnak és koronájának helytartója által mint magyar vezeti a magyart Horthy Miklós. Az <t­i­béri élet minden vonatkozásában fontos az, h­oggy mit csinálunk, de gyakran még fontosabb, hogy

Next