Délmagyarország, 1940. március (16. évfolyam, 49-72. szám)

1940-03-01 / 49. szám

3 1 szemüveg VAK­ . 2 1fii?zclrc célt szolgál távolra ItI*S­­T/INOAL I IKRfofl ABJfM­­ítszerész, ■».■IKOriib­ilM Kelemen ut:» hogyan csináljuk. Országok vezetésében is így van ez. Beszédét így fejezte be a miniszterelnök: — A magyarnak lehetnek hibái, — minden­kinek vannak —, de nyíltak vagyunk és becsüle­tesek. Szókimondók gyak­ran, nagyon is azok­ Becsületünk előbbrevaló jólétünknél és soha­sem voltunk alattomosak, sohasem voltunk szó­­szegők. Becsületünk őrzője és hordozója a mi kormányzónk. A tisztességnek néha meredek, néha lassú, de mindenkor, egyenes útján jár ve­­lünk. Ezen az egyedül igaz és magyar lelkünk szerint való úton gyarapította és gyarapítja a nemzetet, önérzetében és külső megbecsülésben egyaránt. Külföldön mint a legbdkrabb állam­főt, mint nemcsak országának, de Európának is gondviselésszerű férfiúját, mint leglovagia­­sabb férfiúját emlegetik és tisztelik­— h­ogy nekünk magunknak mit jelent, azt nem kell hangos szájjal elmondanom. Érzi azt csendesen mindannyiunk szive. Ma este minden magyar ember, azzal a nyugodt biztonsággal tér nyugovóra, hogy Horthy Miklós atyai keze őrködik fölötte. És azzal a fohásszal, hogy Is­ten óvja és tartsa meg nekünk még sokáig. Is­ten áldja! A lelkes éljenzéssel és tapssal fogadott és közben többször viharos helyesléssel félbesza­kított beszéd után a budai dalárda Ádám Jenő vezetése mellett Liszt „Magyar ünnepi dal“ Mwü művét adta elő, majd Kiss Ferenc So­mogy­váry Gyula egyik versét szavalta el. Az ünnepség a Szózat flérseklésével ért véget, taesz­ia-rendelet Budapest, február 20. A Budapesti Közlöny pénteki száma kegyelmi rendelkezést tartalmaz. A kormányzó jubileuma alkalmából közkegyelemben részesíti elsősorban azokat, akik őt sértettek meg, ha a polgári büntetőbíróság január 1. elön­ ítélte el őket és vétségük büntetése nem­ több, mint 3 hónap. A továbbiakban kegyelemben részesíti a fő­­méltóságú or szokat, akiket a polgári bunlettbí­­róság jogerős ítélettel izgatás miatt az 1921. 3. IC. 7. és 8.­­jj-aiban meghatározott vétség miatt Hitelt, akiket a polgári büntetőbíróság bármely vétség, vagy ezzel együtt elbírált kihágás miatt 15 napot m­eg nem haladó szabadságvesztés bün­­tetésre ítélt, akiket visszamenőleg 3 évet megelő­zően elkövetett bármilyen vétség miatt 1 hóna­pot 11100, nem hűhólét tartamú szabadságvesztés­­b­in­tét­én­re ítélt, akiket legalább ü évvel megelő­zően elkövetett bármilyen vétség miatt 6 hónapot meg nem haladó tartam­ú fogház, vagy állam­fog­­házbüntetésre ítéltek. Kegyelemben részesülnek végül azok, akik ellen 3 évvel megelőzően elköve­­tett bármilyen vétség miatt kell eljárást indítani­ 11 kormányzó kü­lföldi kitön­t­ései Budapest, február 29. A kormányzó csü­törtökön fogadta Hrvotozár Basics délszláv rendkívüli követet, aki Pál délszláv kormány­zó herceg jókívánságait fejezte ki a thök­l­ó­­•igú úrnak. A délszláv követ átnyújtotta a kor­m­­án­yzó herceg által adományozott Karagyor­­gye Csillagrend Nagykeresztjét. Karagyorgye­­c­sillaga a­ legrégibb és legmagasabb délszláv, azelőtt szerb kitüntetés, amelyet csak legkivé­­telesebb alkalmakkor adományoznak. A kor­mányzó csütörtökön fogadta meg Stollov bői* n f r M A G Y A R O R S / A C git rendkívüli jövet és meghatalmazott mi­nisztert, aki ill. Boris király őszinte szeren­­csekívánatait tolmácsolta az évforduló alkal­mából és bejelentette, hogy a bolgár uralkodó as Bient Cyrill és Method-rend nagyfasresztjét a tánccal adományozóa a kormányzónak. A Szent Cyril- és Method-rendet, amelyet I. Fed­­dinánd bolgár király alapított 1909-ben,­­csak a legritkább alkalmakkor, és csak uralkodóknak adományozzák. PénTek­, 1 ^40. mérerös T. K­apitványok a kormányzó nevére Budapest, február­­ 9. A Magyar Nemzeti Bank 250000 pengős alapítványt tett Horthy Miklós Magyarország kormányzója nevére, hogy előmozdítsa a közszolgálati és közgazda­sági pályára készülő tehetséges magyar ifjak kiképzését. A GyOSz ugyanerre a célra 500.000 pengős, a budapesti Kereskedelmi és Iparka­mara 50.000 pengős alapítványt tett. Tavaszi cipőujdonságok nagy választókban "Y­Cl IDN­" cipőü­zletében, legolcsóbban AJchsmWNossuth L. sugárul 6. A B C. és Városi illési utalványos t­örvény­e$ek Meghaltunk a szellem előtt, amely a nemzetet irányította - mondotta Herczeg Ferenc a kormányzót ünneplő beszédében A felsőház elfogadta a jubileumi javaslatot Budapest, februári 29. Csütörtökön délben a felsőház ünnepi ülésen tárgyalta a kormányzó húszesztendei országlásának megörökítéséről szóló törvényjavaslatot. Az ünnepi ülésen dísz­­magyarba öltözve jelentek meg a felsőház tagjai. Széchenyi Bertalan gróf lelkes éljenzéssel fogadott bevezető beszéde után, I­erczeg­­ Fe­renc mondotta el ünnepi beszédét. — Amidőn az ünnepi alkalommal — mon­­dotta többek között — kegyeletes szemmel egy futó pillantást vetünk a múltba, meghajtunk a szellem elött, amely a nemzetet nehéz és dic­ső­séges útján irányította. Ez a sírjából föltámadt, új életre kelt, megifjodott magyar nemzet szel­leme, amely vitéz nagybányai Horthy Miklós úrban látja a maga legtökéletesebb megszemé­lyesítőjét. A nép tudja, hogy amíg Horthy Miklós áll az élen, addig a magyarság sorsa csak olyan lehet, amely egy nemes, férfias, ősi néphez méltó. Herczeg Ferenc nagy tetszéssel fogadott be­széde után a felsőház mind általánosságban, mind ped­ig részleteiben egyhangúlag elfogadta a javaslatot. Nem csökken a finnek ellenállása a viipuri arcvonalon Tömegesen érhetnek önkéntesek Finnországba — Wolies ma Hiller* rel es Ribbenfroppai fdrüua! Paris, február 29. A viipuri arcvonalon a fin­­e­k ellenállása csütörtökön sem tűrt pjég, jólle­het a Szovjet óriá­s túlerőket vetett csatasorba. A karéliai fo­ d­zoroson jelenleg 300.000 főnyi orosz haderő harcol és a Paris Soir tudósítója szerint a szov­jet vezérkar a leningrádi körzetben 300.000 főnyi tartalékhaderőt vonultatott föl. Ezzel szem­ben a finnek a 80 kilométer hosszú védelmi vona­lon csupán 80000 embert állítottak a védelemre, vagyis a vonal minden métetnyi távolsági­a csak egy fi*a katona esik. A pets uniói arcvonalon a hadműveletek 25 fokos hidegben folynak tovább. Az orosz csapatok támadásának ereje ezen a­ sza­kaszon lényegesen csökkent. A külföldi önkénte­sek most már tömegesen érkeznek Finnországba. Egy orosz hadoszfölti Dus?futása a Finn-öböl bombákkal fölszaggatott id­én London, február 29. Az orosz offemira nyo­mása egyre erősebb mértékben érezhető VH- part ellen, az előrenyomulás azonban nagyon lassú­, mert a finnek­ elkeseredetten védik or­száguk második legnagyobb városát. Az elmúlt napokban olyan heves tüzérségi harc volt, mintt­ Igenre még nem volt, példa a háború, ki­törése óta. Az oroszok a Finn-öböl jegén is támadtak, a finn repülők bombákat dobtak a jégre, úgy­­,hogy egy egész hadosztály megszámlálhatatlan mennyiségű tank, ágyú és nagyon sok orosz ka­tona merült a jégpáncél alá­ A finn védekezés sikerét egy párisi jelentés szerint nagyban dő­li­­ ú­ord, Horero, firfiniu, cíüst, brilttens a legjoM íö’­elefekvés! Vásárolja bea’ommil 1ÖTH Már­ árás ékszerésznél! Kapható kényelme* részletre is előleg nél­­kül készpénz árban r*,V B. <’« és Nemzeti Takarékosság könyvre, K’rje^el, megvételre tört aranyat, ezüstöt, rágj pénzt, krilHkíns ékszert, zálog jegyrt legmagasabb napi ár­ban. Óra­, ékszer javítások, alakítások, jót­­~ álláséul olcsón, gyorsan, pontosan. Szám­ta­­_ lan elismerő_ levél­ segítette, hogy újabb svéd önkénteskülönít­­mények­ váltották föl a fáradt finn csapatokat, ugyanakkor harcba vetették a külföldi eredetű nagymennyiségű nehéz tüzérségi anyagot is. Welles Berlinben Berlin, február 29- Welles csütörtökön dél­ben Svájcból elindult Berlin felé. Berlini ame­rikai körökből szerzett értesülés szerint az ál­lamtitkár még a délelőtt folyamán látogatást tesz Ribbentrop külü­gyminiszternél. Valószínű, hogy Hitlernél is megjelenik kihallgatáson. Né­met illetékes körökben hangsúlyozzák, hogy mint magdalátggató érkezik a német fővárosba és ezért semmiféle hivatalos fogadást nem állí­tottak össze. Az uj vonalú ruhákhoz a rendvaíasabb fűzők készen és mérték után a leg­megbízhatóbban Száldor I. és Isa­­ cégnél Kárász u. 6. szerezhetők­ be.

Next