Délmagyarország, 1940. április (16. évfolyam, 73-97. szám)

1940-04-02 / 73. szám

l­CtV, 1940. IV. 2. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP XVI. CViO­udiI­­­ S/lIiii Tolc­l miniszterchiok beszámol­ a miniszter­­tanácsnak rámát i­tiaról Budapest, április 1. Közel kéthetes olaszorszá­gi tartózkodás után T­e­l­e­k­i Pál gróf miniszter­­elnönuk vasárnap este visszaérkezett Budapestre. A minitiszterelnök hétfőn fogadta a Magyar Távirati Iro­­a munkatársát, akinek útjáról a lobbi között a következőket mondotta: — Római megbeszéléseim rendkívül értékesek vánniWTe. Sok fontos fölvilágosítással gazdagod­tam. A fordulatot nem lehet várni a Pucéral és fi­a­no gróffal történt beszélgetéseimtől. A mi po­litikánk és céljaink nyitott könyv és nem is vál­­to­zhatna­k. Céljainkat ha csak lehet, békés úton kívánjuk elérni. A végleges béke tekintetében vi­szont minden az európai életközösségben hiva­­tást érző nemzetnek olyan békére kell törekednie, amely megszünteti az igazságtalanságokat és le­hetővé te­szi az európai népek fenntartás nélküli együttélését. Teleki Pál gróf miniszterelnök hétfőn meg­feleli t hivatalában, ahol K­er­es­zte­s-Fisch­er Ferenc b­elügyminiszter részletesen beszámolt a miniszterelnöknek a római útja alatt itthon tör­­téntekr'l. Fél 1­1 órakor a miniszterelnök a Vár­ba ment, és kihallgatáson jelent meg a kormány­zónál, Teleki Pál gróf ,Mussolinival és Ciano gróf külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseiről részletes jelentést tett az államfőnek. Knisseprsf, április 1. A kormány tagjai Tele­k­­i Pál gróf miniszterelnök elnökletével hétfő délután 17 órakor minisztertanácsot tartottak. A miniszterelnök tájékoztatta a minisztertanácsot a Rómá­ban történt eszmecserékről, valamint olaszorszsági útján nyert benyomásairól. A m­­i­­nisztertnanács, amely a továbbiak­ba­n föl vő ügye­ket tárgyalt, 2L­ órakor ért véget. A mugtjur úd­sim viszony Belgrád­, április 1. Teleki Pál gróf minisz­­terelnök Triesztből Budapestre utaztában át­­kutatott Ljubljanán. Az állomáson az újságírók egy csoportja várta a magyar miniszterel­nö­­köt, aki azonban semmiféle politikai nyilat­­í­ósafot nem akart tenni olaszországi áljáról. Arra a kérdésre, mi a véleménye a magyar­­r­élszáv viszony alakulásáról, a következőkép­pen válaszolt­ —r Magyarország Dolszláviával jó és barát­­rágós viszonyt tart fönn, a mi barátságunk fé­rfis tényeken alapszik. Meg vagyok győ­ződve arról hogy kapcsolataink még javulni fognak,, minthogy közös érdekeink vannak a ficke megtartása és a háborún való kivülmara­­dás terén• illést tart ti hit ház hUiflgiji DiZOltSilon Budapest, április 1. 'A felsőh­áz külügyi bi­­ztoUsága április 1-én délelőtt 11 órakor, a kép­viselőház külügyi bizottsága pedig ugyanaz­nap délután 17 órakor ülést tart. Teleki földművelésügyi minisz­ter: Hikes tanácsos Budapest, április 1. Magyarország főm­éltó­­ságú kormányzója a következő legfelsőbb elha­tározást, illeték­s? legfelsőbb kéziratot bocsá­tot­ta ki: ,’A m. kir. miniszterelnöknek a minisstó­­rium nevében tett előterjesztésére vitéz szélei gróf Teleki Mihály földmüvelésüit­yi minisz­ter, orsaággyülési képviselőnek a m. kir. titkos tanáesosi m­é­lóságot adományoz­tam­. .Vonatkozó kéziratomat ide zárom. Költ, Bu­­­dapesten, 19­10. április lm 1 cu. h­orlby s. k.. Teleti p. k A cselekvő hadviselésről tanácskozik Reynaud Franciaország nagyköveteivel /incol hdldilxiifeK sorafto/naH a SHacerrah tengérszoros&an­a/ ostromzár ft!<:gs/i$flfítösara — »ősidőn­­:$ istanDiil cáfolta a DanianeHáH megnyitását­­ tMicics m<;gln:sz £ l £ seh lido Tátiban aiiuoi­ aus Aidv kcrr.shr.l­.lini szerződés hötésére Páris, április 1. "A Havas-iroda jelenti: Reynaud miniszterelnök a brüsszeli és római francia nagykövettel való megbeszélése logikus következménye a képviselőház és a szenátus határozata­inak, amelyekben az aktívabb hadvi­selésre vonatkozó óhajnak adtak, kifejezést­ eizek a megbeszélések egyúttal logikus követ­kezményei a Londonban tartott szövetségközi legfelsőbb Tanács ülésének is. A francia és an­gol kormány nagy vonalakban m­egállapítota a politikai cselekvés irányvonalát. Most arról van szó, hogy hogyan lehetne ezt a cselekvő politikát megvalósítani. Ebből a célból rendeli magához Reynaud miniszterelnök egymás után a francia külképviseletek vezetőit. Hétfőn újan­k államtanácsot tartotta­« parisban Paris, április 1. Lebron elnöklésével hétfőn délelőtt államtanács volt az Elysée-palotában, amelyen behatóan megvizsgálták a diplomá­ciai és katonai helyzetet. A francia­ kormány a legfelsőbb haditanács m­últ heti határozatai után most minden figyelmét a diplomáciai kér­déseknek szenteli. Reynaud miniszterelnök Pa­risba kérette valamennyi fontosabb európai diplomatáját. Paris, április 1. Lebrun francia államfő ve­zetésével megtartott haditanácson Weygand tábornok, a közelkeleli haderő főparancsnoka is részt vett. Tekintve, hogy a haditanács csak igen­­ fontos katonai döntések ügyében szo­kot összeülni, a párisi összejöveteltől fontos dön­téseket várnak. Figyelmet kelt, h­ogy Weygand tábornok a legnagyobb titokban már akkor is a­ francia fővárosban tartózkodott, amikor,­­a Quluda I. kormány lemondására került sor. A skandináv vizekül hordődik az ostromzár megszigorítása Milan'S, 'április 1. A­z angol tengeri ostrom­­zár további megszigorítása küszöbön áll, amint azt a ,,Corriera della Sera" londoni tudósítója jelenti lapjának. Németországnak minden be­viteli lehetőségtől való megfosztásra irányul az új meg­szigorít­ás és elsősorban a semlegeseket érinti. Először a norvég vizeket zárják le, hogy a svéd vasérc szállítását megakadályoz­zák. A tengeri ost­romzár megvalósítására a Sk­agor rak-szor­oshim nehéz tengeralattjárók és könnyű hadihajók sorakoznak föl. A ter­vezett rendszabályokat először megvizsgálják diplomáciai szempontból is. Mivel azt hiszik hogy az orosz-amerikai kereskedelmi forgalom megnövekedése következtében az árukat rész­ben Németországnak szánják, minden orosz ha­jót megállítanak az angolok a Csendes-óceánon és ellenőrzés alá vetik. Hollandia, Belgium és Svájc külkereskedelmét is szigorúan ellenőr­zik. CAtoiflfoh a Dardanellák megnyitásáról London, április 1. Hétfőn több lapban hír jelent meg, hogy a szövetséges hatalmak Né­metország ostromzárát rövidesen szélesebb ala­pokra fektetik. A Theater-iroda értesülése szé­rint; ezek a jelentések, ha arra "céloztak, volna, hogy "Anglia semleges vizekre nyomul be, és ezeken a vizeken, őrszolgálatot ellil főt> — a­ leghatározottabban megcáfolhatók. Lehetséges, hogy hamarosan megszigorítják az ostrom­á­rat, az ide vonatkozó tervezetek, azonban a szö­vetséges kormányuk tulajdonában vannak és ezeket még nem hozták nyilvánosságra. Istanbul, április 1. Jólértesü­lt körökben alaptalanoknak tartják azokat a külföldön el­terjedt híreket, amelyek szerint Törökország megengedte volna a szövetségesek flottájának a Dardanellákon való áthaladást. London, április 1. • A I­euter-iroda jelenti. Londonban hivatalosan teljesen alaptalannak minősítik azt a hírt, amely szerint Törökor­szág hozzájárult ahhoz, hogy a szövetségesek tengeri hadereje áthatót­jon a Dardanellákon és így ár­­ulá vegye a fekete-tengert. Hivat­alo­s­g 7 helyen utalnak arra, Hogy a montreauxi egyez­mény értelmében valamennyi aláíró hatalom kötelezi magát arra, hogy olyan háborúban, amelyben Törökország semleges, a háborút vi­selő államok­ nem küldhetik hadihajóikat a Dardanellákon át. Ezzel szemben azonban olyan háborúban, amelyben Törökország is rés­t vesz, jogá­ban áll saját belátása szerint erl engedni az idegen nemzetiségű hadihajókat. Angol ht­s­ldv hcRishardiiH tá­rgyalások kezdődnek London, április 1 A Reuter iroda jelenti: Az angol kormány nevében Keith Ross hétfőn előz­etes megbeszélést folytatn­­a a délszláv nemzeti bank alelnökével és Délszláv­ia londoni követével. Az angol kormány tájékozódni kí­ván Belgrádban ért megállapodás lehetőségei mnatt, amely rendezné a két állam között fenn­álló kereskedelmi forgalmat a háború idejére. Délszlávia­ egyrészt a fizetési módozatok m­»­­­­könnyítését kívánja, másrészt megállapítja, hogy a íszövetség* sok do­gárú 'ellenőrzőé? *n-

Next