Délmagyarország, 1940. április (16. évfolyam, 73-97. szám)

1940-04-02 / 73. szám

tfrCMXGTXf ORSZXG­K í­D­D, 15M0 A 1 K1 L 1 S 2 lyn« helyn­ tbe bor,7» az, országot m­araanyag­­»T­ vkl­égletének bf szerjo­ spbpu. Mindkét rétb­ől mrg vi>r­n hajlandóság a méltányos nvgol­­ddtrtr. CAloliftK a nemet hajónak rísz­­vetetet a tinnrh elleni harcokban Helsinki, k­i>r­­i*• 1. .V német távirati iroda, hivatalosan jelenti hétfőn, hogy egyik art vo­nalszakaszon azt állapítot­ák meg, hogy né­­met tiszt­ek­ részt vettek volna a Finnország ellen karóba vetett szovjet aTosg csapatok ké­selésében. Az elmúlt napokban szárnyra­ kelt hír nyomán, amely szerint finn­­­ sápotok né­meteket­ ejtettek volna foglyul, hivatalon he­­tgen kijelentik, hogy a finnek átal foglyul ejtett katonák között egyetlenegy német nincs. II) Viiparit építenek a finnek Helsinki, Április : Az új Viipuri várost ITarjií félszigeten építik föl újra a ViininHti kikötő mellett. Finnországban április folyamán l­ t­pnH napokat rendelnek, hogy így teremt­sék elő az, új város felépítéséhez szükséges anyagi eszk­özöket. Negyvennél több szervezet vett részt a Katolikus nők seregszemléjén oiatlfci'ier tiijnla <ir. megiiesuUsprth a katolikus no hivatasdrOI (A Délmagyarország munkatársától) Nagy­­szabású külsőségek között rendezte meg a Ka­tolikus Akció t­­ni bizottsága a katolikus női napot Szegeden. Impozáns seregszemlére gyűl­tek össze Szeged katolikus nőegyesületei, hogy a Krisztus országáért való munkálkodás egy­öntetűségét, a katolikus női társadalom törhe­tetlen egységét bizonyítsák. A katolikus női nap programja vasárnap reggel 8 órakor szent tői­sével kezdődött a mó­­ravárosi templomban. A szentmisét Glatt­felder Gyula dr. megyéspüspök pontifikálta . Ugyan­­csak a megyésfőpásztor mondott szentbeszédet is, amelyben az evangélium szavait idézve, Krisztusért apostolkodásra szólította föl a ka­­katolikus nőtársadalom hatalmas számban megjelent tagjait. A szentmise alatt többszáz katolikus nő járult szentáldozáshoz. Az isten­tisztelet­ u­tán közös reggeli volt a móravárosi népházban, (Klaltfelder Gyula dr. m­egyéspü­s­­pök a reggelin is megjelent imszöij­ui és a vftrosUdzdn­ ­ katolikus nőtársadalom dem­­estrációjá­nak kiemelkedő eseménye a díszgyűlés volt, am­ely 17 órai kezdettel a városháza közgyűlési termében folyt le. A termet, sőt a karzatot is zsúfolásig megtöltötték a katolikus nőegyesü­letek, szerzetesrendek és az ifjúság tagjai. A városi hatóságok képviseletében ott voltak Tu­­kale Sándor dr. főispán, Pálfy József dr. pol­gármester, ott láttuk Sil­ey Antal hadtest fő­­parancsnokot, Pintér Ferenc dr. tábornokot, Széchenyi István dr- kormánybiztost, Kisparti János dr. tankerületi főigazgatót, Raskó Sán­dor pápai prelátust, P.­­Ábrahám Ambrus dr. főiskolai igazgatót, Várady Imre dr. bölcsé­­szatkari dékánt, a Ferencz József-tudomány­­egyetem­ képviseletében, Muntyán István dr. és Konc­rucáid F­ndre dr. ny. táblai elnököket, Uecker Vendel e. apátot, Tóth Imre dr. és J­­inkier Elemér dr. kor­ányfőtanácsosokat, Kiss István püspöki tanácsost, Kari­­ Jáno­s dr. kegyesrendi főgimnáziumi igazgatót és még másokat Szeged egyházi, városi, társadalmi életének vezetői közül. Néhány perccel 17 óra u­tán érkezett meg Hall­fehler Gyula dr. megyéspüspök, a dísz­­gyűlés elnöke, aki az emelvényen foglalt he­lyet. dr. Csikós-Nagy Józsefi­e, a Uélkerületi Katolikus Nőszövetség elnöknője és Halász Fái dr. püspöki tanácsos, nemkülönben a ka­tolikus egyesületi élet vezető hölgyeinek tár­saságában. Ulutf­elder Gyula dr. megyéspüs­pök nyitotta meg a díszgyülést és bevezető szavaiban arra utalt,­ hogy az Actio Catholica Krisztus szavaival szólítja együttes munkára a m­écgő c*miletek tagjait: „Klm­en­ véti az egész világra, lanti’sutok minden népeket!“ Nemcsak « •• apostoloknak szólt ez­ a krisztusi küldetés, hanem­ tüimjcu hivő leieknek, — mondiata a főpásztor .. . "Rávilágított ezután megnyitójában Glatt­­felder Gyula dr. azokra s föladatokra, »me­lyek a katolikus nőkre várnak az evangélium terjesztésének szolgálatában. Az Ur Jézus az evangélium szolgálatára a nőket is kiszemelte, sőt legkitartóbb, legdldasosabb segítőtársai az egyháznak éppen a katolikus asszonyoki. ’A karitatív tevékenységre a nő sokkal alkalma­sabb, mint a férfi és nagy, szent hivatást telje­sít. a katolikus nő a társadalmi osztályok kö­zötti ellentétek elsimításával és áthidalásával. (Az Actio Catholica azért hívta össze nagygyű­lésre a katolikus nőegyesületeket, hogy beszá­moljanak eddigi működésükről és további pro­gramjukat megvitassák. A megyéspüspök a díszgyűlés elnöki székében melegen üdvözölte a megjelent negyvennél több nőí szervezet, ala­kulat képviselőit, akik a Katolikus Akció szol­gálatában a társadalmi egység és haladás ügyét szolgálják. A díszgyülés első előadója Halász Bál ’dr. püspöki tanácsos, móravárosi plébános volt. ..Világiak Krisztu­s országáért" Című előadásá­ban az Actio Catholica igazi lényegére vilá­gított rá. A legpregnánsabban a számszerű ada­tok mutatják, hogy milyen hatalmas munka vár a világi apostolkodás harcosaira: orszá­gos viszonylatban a katolikus egyház hívei közül csak­­ 27 százalék folytat gyakorlati ka­tolikus hitéletet. Enink a leverő statisztikai adatnak okait többféleképpen magyarázzák. Elsősorban azzal, hogy a­ múltban elkövetett mulasztások okozzák a hitélet hanyatlását, mások viszont a­ korszellemre hivatkoznak, amely nem kedvez a spirituális vonatkozású dolgoknak. Az előadó szerint ezek azonban in­kább folyományok, az igazi ok az emberi­ ter­mészet gyarlóságában rejlik. Hangsúlyozta, hogy a lelki passzivitás gyógyítható betegség s ezt a gyógyító munkát kell elvégezniük a világiaknak a Katolikus Akció szolgálatában, saját példaadásukkal és cselekvő keresztényi életmódjukkal. szerepe *8.3 V női tesforgásdéflft E. Gristtfelder­ Gyula dr. meleg su^ai^al kö­szönte meg dr. Csikós-Nagy Jozsefna beszá­molóját és külön elismerését fejezte k­i azért, a telkes és buzgó munkáért, amelyet * Nővédő Egyesület ügyvezető elnöknője minden kiteli Vas megmozdulás élén s így s női nap megren­­dezésének teendői közül is kifejtett. Sáfrány Györgyi tanárnő előadása kevek­s­­zett ezután „A kenyérfőcresö nő Krisztus­­ or­szágáért” rímmel. Csaba Margit dr. budapesti olyjfenő előadása ugyanis az­ előadó­nő édes­anyjának súlyos megbetegedése miatt elma­radt. Sáfrány Györgyi az­ evangélium »Békes­ség nektek!" szavait a mu­nka pihente én «A­ köl­tői hangképével szimbolizélta és néhány ha­tásos lelki pillanatképpel bemutatta a dolgo­zó nő mindennapját és pihenter* szánt smskr­< napját Rávilágított ara, Hogy a dolga a­ nő két síkon teljesítheti eszményi hivatásit nszb lett, hogy munkakörét a gyárban, hivatalban, üzletben stb­. ellátja. .Az egyik a testi, a másik a­ lelki anyasás hivatása. Az anyásáig a nő életének célja és igazi értelme s lelki tere a is érvényesíteni keli az anyai szellemet, hiszen olyan sok magányos lelk­i, elhagyott ember él, akinek szüksége van a simogató, vigasztaló, vezető anyai kézre. 42 kil­oHkUS 3483 tdt­tal és 71.483 pengő Költségvetéssel IV. Csikós-Nagy József nő olvasta föl ezután a szegedi katolikus nőegyesületek évi munká­jának beszámolóját. A körültekintő pontosság­gal összeállított, érdekes beszámolóból értékes adatokat ismert meg a hallgatóság. Megtudtuk, hogy a szegedi­­ katolikus nőegyesületek mi­lyen hatalmas erkölcsi és gyakorlati erőfor­rást, képviselnek. 12 katolikus nőegylet működik Szegeden nagyobbrészt centralizáltan, 51S3 tag­gal és összesen 71.1*3 pengő költségvetéssel. Csikós*Nagy Józsefné három kategóriába so­rolta­ a­ nőegyesületeket: a hitbuzgalmi egye­sületek, a női kongregációk s végül a szociális és karitatív egyesületek Pscuportjába. Részlete­­sebben tett ki a legrégibb szegedi főegyesü­let, a Katolikus Kövédő Egyesület munkás­ságára o a fölsorakoztatott beszédes számada­tokhoz fűzött szavaiban hangsúlyozta, hogy a­­ Kri­sale's 'országáért indított hadjáratban »ágy Érdekes indk­odnijok !A' nagy felezéssel fogadott előadás utao dr. Csikós-Nagy Józsefné fölolvasta a dísz­­gyűlés indítványait. Az első indítvány Árpád­­házi Boldog Margit szenttéavatásával kapcso­­latos: az Actio Catiolica női bizottsága az ös­­­szes nőegyesületeket fölszólítja, hogy imád­kozzanak a szentéletű magyar király leány szenttéavatásáért, ezenkívül minél szélesebb­ körben terjesszék és honosítsák meg Iboldog Margit kultuszát. Glattfeldo­if Gyula II.r. me­gyéspüspök szólt hozzá az indítványh­oz és be­­jelentette, hogy az újaomogyitelepi óvoda és otthon mellett Szent Margit-kápolna­­ építésére mozgalmat kezdeményeztek, amely sszét doku­mentuma lesz a Brontélotti királyleá­­y kultu­­s­zának. A további indítványtvk során az Ui­inek MA via kongregációja a mozik műsorával te reklámanyagával kapcsolatosan a­z Artio Ca­­tholic­án keresztül oda akar hatni, hogy a fal­ragaszok ne tartalmazza­nak olyan reklám­anyagot, amely az ifjúságot ráelbotránkoz­­tatja. Ezenkívül az ifjúságnak ne engedélyez­zék a m­ozifő műsorának válogatás nélküli megtekintését,­­csupán a hét­ bizonyos napjain rendezzenek kult­úr fi­lm­ekb­ől és híradtZkból álló előadásokat számukra. A Szent Korona­ Szövet­ség indítványozta, hogy az Actio Catholica házassági tanácsadót állítson fel, a Novédfi Egyesület pedig, hogy az egyetemi tanács a tanuló ifjúság azon tagjait részesítse előny­ben az ösztöndíjak odaítélésénél, akik a szabad lakás ellenőrizhetetlen kényelme helyett az in­­ternátusi fegyelmet választják. A Katolikus Háziasszonyok Szövetsége a m­­­nkásasszonyok főzőtanfolyama és a házassági törvény meg­szigorítása tárgyában tett javaslatokat, végül a Katolikus Folgosőnők Szövetsége a fodrász­­üzletek vasárnapi m­unkaszünetének bevezeté­­sét sürgette. Az indítványok elhangzása után a megyéspüspök a díszgyülést néhány szóval bezárta. A délszláv földművelésügyi miniszter magyarországi látogatása Belgrád, április 1. A trianoni békekötés óta a magyar fővárosnak először lesz alkalma délszláv miniszter hivatalos látogatását fogadni. Dob­­rilovics K­ránko délszláv földművelésügyi miniszter szakmai minőségében szerdán érkezik Budapestre a II.nyészállat vásár megtekintésére. Látogatásának font­osságát bív­­a­­l az utazás iránt mindkét a 11»ni szakkörei és közvétettéo,­ “ részéről megnyilvánuló »agy"érdekl­ődce. Cubrilovics nemcsak az állatállományt, ha­nem a magnetitesítést is tanulmányozni fogja Ma­gyarországon.­ sőt vásárol is a délszláv állam számára.

Next