Délmagyarország, 1940. június (16. évfolyam, 122-146. szám)

1940-06-01 / 122. szám

Stomstal, 1940. n­l.______________keresztény politikai NAPn­AP xvi. álolyam ill szám Elkeseredett végküzdelem a dunkerquei sánctáborban Megérkeztek Londonba a Dunkerqueből elszállított csa­patok • Repülőgépről élelmezik és látják el hadianyag­gal a tengeri visszavonulást fedező csapatokat A belga képviselőház megfosztotta trónjától III. Lipótot Még mindig tombol a pokoli küzdelem a flandriai fronton. A szövetségesek jelentése szerint az angliai expedíciós csapatok egy­­harmadát, mintegy 100 000 embert és a fran­cia katonák közül sokat sikerült elszállítani azon a körülbelül 20 kilométer széles és 40 kilométer hosszú folyosón, amelyet rendkí­vüli erőfeszítésekkel nyitottak a tenger felé. A franciák az Armentières—La Bassé-vona­­lon, az angolok pedig a Dixuiuiden- és Nieu­­port-szakaszon harcolva fedezték a visszavo­nulást. Dunkerque elsáncolt tábora körül to­vábbra is ádáz harcok dúltak. Párisi jelentés szerint minden talpalatnyi földért kemény harc folyt. Különösen heves csata tombolt a flandriai dombok birtokáért A Somme és az Aisne mentén mindkét részről néhány helyi gyalogsági műveletet hajtottak végre heves ágyúzás közben. A Meuse és Mosel között a németek egyik rajtaütését visszavetették. A német véderő főparancsnokság közli, hogy amíg az északfranciaországi francia csapatok zöme fölmorzsolódott, vagy fogságba került, a szét­­ugrasztott és bekerített osztagok néhány he­lyen még ellenállást tanúsítottak pénteken délelőtt. Az Artoisban és Flandriában harcolt német csapatok hadosztályainak zöme felsza­badult új feladatokra. A haditengerészet az egész hollandi, valamint a ném­et kézben levő belga és francia partvidéken átvette a part­védelmet. A német távirati iroda jelentést kö­zöl arról, hogy Charleville francia városba, ahová a németek bevonultak, a francia bom­­bavetőgépek pusztításai következtében, ro­mokban hever. A délkeleteurópai helyzet a csütörtöki eny­hülés után, pénteken ismét komolyra fordult. A belgrádi V­reme római tudósítója jelenti, hogy megszakadtak az angol—olasz tárgyalá­sok és nem­ valószínű, hogy egyáltalán folytat­ják azokat. A nyugati hatalmak római diplo­matáinak a helyzete egyre kínosabbá válik — írja tovább a lap. Diplomáciai tárgyalás van folyamatban Németország és Olaszország kö­zött. Beszámol a tudósítás arról, hogy Mus­solini vá­­ratlanul elhagyta Rómát és hír szerint valamelyik olasz katonai központba repült a francia határra, vagy a Földközi­­tengerre. Prioux tábornok foéluuldlésd fdenfik a ném­etéit Berlin, május 31. A német távirati iroda harc­téri jelentése ezeket mondja: Azok a francia csapatok, amelyek Flandriában és Artoisban álltak, nagyjából fölmorzsolódtak, vagy fogságba estek. A szétoszlott francia had­­testek néhány szétu­grasztott része erdőkben és néhány helységben utolsó ellenállással megkí­sérli a sors kérlelhetetlen folyását föltartóztat­­ni. Előreláthatólag még néhány napig tart, míg a foglyok számát és a hadizsákm­ány mennyisé­gét véglegesen megállapítják. A három héttel ez­előtt megkezdett nagyszabású hadműveleteknek ezek az eredményei :a háborús történelemben egyedül állanak majd. 51 iután Cíir­tud tábornokot, a kilencedik hadsereg parancsnokát már régebben foglyul ejtették, most Prioux tábornok, az 1. had­sereg parancsnoka is fogságba esett. Anélkül, hogy az összefoglaló áttekintésnek elébe vágnánk, már most megállapítható, hogy a foglyul ejtet francia tábornokok száma ezzel egyáltalán nem merült ki. Dunkerque előtt az utolsó ellenállást egy tíz kilométer mély keskeny terület előtt fejtik ki. A tengerparthoz vezető korridorról azonban nem lehet szó. A partmenti arcvonal meghosszabbítá­sára elhelyezték a haditengerészet tüzérezredeit. A német haditengerészetnek ezeket a különleges csapatait a holland, belga és francia tengerpart mentén levő állásokban helyezték el, hogy itt el­foglalják a partmenti ütegeket, v vagy ezeket utána szállított, illetve újból fölállított hadianyagok­kal megerősítsék. Francia Scientes Prioux tábornok csapatainak helyzetéről Páris, május 31. r A Havas-iroda május 31-én­­­­ délben a katonai helyzethez a következő megjegy­zést fűzte: A szövetséges csapatok tartják magukat nem­csak Dunkerque elsáncolt táborában, amelyet a támadók teljesen körülkerítettek, hanem az Ysel­­csatornától nyugatra is. Prioux tábornok csapa­tai délről észak felé menve, lassankint elérik Dunkerque vidékét. Prioux tábornok hadseregé­nek jelentékeny része már szerencsésen eljutott ide, a hadsereg többi része igyekszik utat törni. Dunkerqueben a szövetségesek légelhárító ágyúi hatásosan védelmezik a sebesültek behajózási minősdéit. Egyidejűleg azokat a csapatokat is elszállítják, amelyek Dunkerque elsáncolt táborá­nak további védelm­ezéséhez nem szükségesek. Itt történik az utánpótlás és a kórházanyagok behajózása is. A Somme-menti arcvonalon a né­metek ellentámadásait könnyen visszavertük. Az Aisne folyónál Bethel vidékén a németek három rajtaütést kíséreltek meg a folyó déli partja el­len. A támadásokat kivédtük. Aragóniában elég­ heves tüzérségi tűz folyt. Páris, május 81 A Havas-iroda jelenti. Az északi francia és angol hadak helyzete a pénteki nap folyamán fokozatosan súlyosbodott. Különö­sen Prioux tábornok vezénylete alatt álló fran­cia csapatok zömének h­elyzete vált válságossá. A Dunkerque körül elsáncolt csapatok, amelyek tu­lajdonképpen a visszavonulást fedezik, még min­dig szilárdan tartják állásaikat. Repülőgépről látták el a körülzárt csapatokat 'Páris, május VL K légügyi minisztérium je­lenti: A 31-ére virradó éjszaka bombázó repülőgé­peink élelmiszerrel és lőszerrel látták el a dun­­kerquei területen harcoló szövetséges csapato­kat. Az éjszaka leple alatt nehézség­ nélkül át tudták­­ repülni a veszélyes pontokon és ejtőer­nyővel eresztették le szállítmányukat. Vissza­térő útjukban egész mélyen szálltak el és fontos­­ adatokat szereztek a német csapatok mozdula­tairól. Május 31-i nap folyamán egy vadászre­­pülőgépKaj Messerschmidt-rendszerű repü­lőné­ pékét támadott meg. Egy gépünk nem tért vis­­­sza. Pénteken vadászrepülőgépeink fedező tevé­kenységet is folytattak. A angol expediciós csapatok visszaérkezése Londonba London, május 31. A Havas-iroda jelenti: Pénteken az angol királyi légihaderő és vala­mennyi fajta repülőgép védelme alatt tovább folyt a Belgiumból és Flandriából visszavont­­ angol csapatok partraszállása az angol kikötők­ben. Az angol katonák kimerülten, de töretlen lelki állapotban érkeznek vissza Angliába. London, május 3. A Treuter-irod­a jelenti: Az expediciós hadsereg többezer katonája érke­­zett pénteken Londonba. Elmondották, hogy a flandriai harcok alatt az ellenség nagy vesz­teségeket szenvedett- Minden katona ajkáról hallható: „Adjatok nekünk több repülőgépet!" .Vízióra tankoltt az elárasztással vedelt Dunkerque ellen Rajnamenti község, május 31. A Stefani­­iroda különtudósítója jelenti: Az angol-francia mentési műveleteket megkönnyíti a köd, amely akadályozza a német légitámadásokat. A zsili­pek megnyitása is megnehezíti a német táma­dást, mert a páncélos gyors csapatok nem tud­nak eljutni Dunkerqueig. Ma azonban a harc­térre érkezett több olyan német nehéz páncélos, amelyet külön a hollandiai elárasztott területe­ken való működésre építettek. A háború első háromnedzzed evének német sikerei Berlin, május 31. Májussal véget ért a háború 9. hónapja és valósággá vált az, amiről Német­országban kezdettől fogva m­eg voltak győződve: a német győzelem. A háború első félévének végén német politikai körökben a helyzetet úgy vázolták, hogy míg a nyugati hatalmak sem gazdasági, sem katonai rendszabályokkal nem érhetik el a győzelmet, a német véderő h­arcra készen várja a parancsot a döntő csapást,­­amelytől senki sem tudja, mikor következik be, de mindenki meg lehet győződve, hogy el fog homályosítani minden eddigi elképze­lést a katonai átütőerőről­. Hollandiát 5 nap alatt kiküszöbölték, további 13 nap alatt Belgiu­­m­­ot is. A franciák legerősebb válogatott hadse­regét óriási arányú hadművelettel megsemmisí­tették és ugyanez a sors érte a semleges angol expedíciós hadtesteket is. Anglia és Franciaor­­szág erősen csökkent erőkkel, emberben és anyagban szenvedett pótolhatatlan veszteségek után részben megfosztva fegyverkezési és nyers­anyagbázisaitól, amelyek most a birodalom ren­delkezésére állanak és kizáróan megmaradt saját erőikre támaszkodva állanak szemben most a minden tekintetben fölényben levő német véderő­vel, amely részben már mélyen a francia erődör mögött, részben az angol partok elött áll. K’cs·rtlféH a rtfiszlav oros* «freshede­ m­ ohmdnijokaf Velgrád, május 31. Az a szov­jetorosz kül­döttség, amelynek feladata a május 11-én Mosz­kvában kötött délszláv,orosz kereskedelmi és h­ajózási megállapodás ratifikációs okmányai­nak kicserélése, pénteken Belgrádba érkezett. Cincár-Markovics délszláv k i­­­­n try­m­i­n­i­sz­ter és Lavrentiev szófiai orosz követ kicserélték a szovjetorosz-délszláv kereskedelmi egyezményt jóváhagyó okmányokat. Este Andres kereske­delemügyi miniszter az Avala-hegyen díszebé­­let adott Lavrentiev tiszteletére. A nfm­etfeh hadif neolit nah­­ehinfik III. Lipótol Berlin, május 31. A belga király helyzetérel való itteni felfogást fejtegette ma a külügy­minisztérium képviselője a külföldi újságírók előtt. Kijelentette, hogy Lipót király, mint a belga haderő főparancsnoka, tette le a fear*

Next