Délmagyarország, 1940. június (16. évfolyam, 122-146. szám)

1940-06-01 / 122. szám

vert­es­ie-t hadifogolynak kell tekinteni. Ez azonban nem érinti azt a jogi helyzetet, amely mint királyt megilleti. A fogságba esett király természetesen nem Li­megen, május 31. A beles parlament ülé­­sén a Franciaországba­n tartózkodó belga kép­­viselők és szenátorok vettek részt. Az üllés vé­gén a képviselők és szenátorok határozati ja­vaslatot fogadtak el. Ebben a belga parlament, egyhangúlag elítéli III. Lipót király álláspontj­j­át és kijelenti, hogy ezért, a történelem előtt a királynak kell viselnie a felelősséget. A továb­biakban a javaslat, tisztelettel adózik az ország függetlenségéért elesett hősök emlékének és ha­­dmnattal szól a belga hadsereg hősies magatar­tásáról. Bizalmát, nyilvánítja a belga ifjúság i­ránt, amely rövidesen szintén hadbavonul. A parlament közösséget, vállal a belga kormán­­nyal, amely megállapította, hogy III. Lipót ki­irthat alá törvényeket. Hogy a belga kormány ezek után miképpen rendezi a maga jogi hely­zetét, az a német illetékes köröket nem érdekli. raly jogi és erkölcsi okokból többé nem ural­kodhat. A harcot a szövetségesek, oldalán mind­addig folytatják, amíg az országot föl nem sza­badítják. A határozati­ javaslatot a­ jelenlévő $9 képviselő és szenátor, egyhangúlag megsza­vazta*­ ­ beléd hitelül törölíCK a becsületrend foam­sorából Paris, május 31. ‘A Havas-iroda jelenti: A hivatalos lap szombati száma rendeletit közöl, amelynek értelmében Lipót belga királyt törli a becsületrend tagjai sorából. A belga kipviselőház frtm­losifó Ölese francia térm­érés Abbevillenél Táris, má­jus 31. A Havas-iroda jelenti: Az­­ elmúlt nap folyamán a Sorométól a Rajnáig terjedő útvonal egész hosszában csak elvétve dördült el néhány puskalövés. A harctérnek ezen a szakaszon ideiglenesen a harc ismét az állóháború irányában hajlik el. Mindkét részről csak helyi jellegű vállalkozásokba bocsátkoz­­­tak­, amelyek az egyszerű járőrtevékenység ke­reteit fölülmúlják. Kisebb rohamok­­ zajlottak le le Sommenál, Am­iens környékén és a folyó torkolatánál. Itt Abbeville peremét elfoglalták. A francia csapatok olyan nagy mértékben ki tudták használni sikerüket, hogy a németek kénytelenek voltak több tehergépkocsit és teljes páncélos vonatokat hátrahagyni. VÉGRE ITT A NYÁR...» Fürdőruhát, fehérneműt, harisnyát csak az EXCELSIOR HARISNYAHÁZBÓL. Nemzeti takarékosság. nMHMMMHSMaaMHnn’ati! TiicdomJUa lUcakatótn a vz&zxiH, sze-n-z-áciá^a Mt rzdekit dlvzjP Késes meg t »A háború nem lépi át a Kárpátok gerincét« C­iobo kü­lü­gyminiszter cikke Keleteurópa békéjéről Budapest, április 31. A Budapesti Értesítő jelenti: A Magyar Élet Pártja pártértesítőjében Csáky István gróf külügyminiszter tollából Béke Kelet euró­pában" címmel vezércikk jelent meg. A külügyminiszter a vezércikkben a többi között, a következőket írja: „Mióta szeptember első napjaiban megszo­­­ultak az ágyúk és fölszálltak a repülőgépek, hogy a bombák e­­reit szórják az ellenség terü­letére, a Szíriavidék és a Halkan népei előtt egy nagy kérdés állt: sikerül­t és meddig Euró­­pa e részében a békét fönntartanif y A Dunavi­­dék és a Balkán békéja 1910. nyarának kezdetén biztosítva van, jobban, mint valaha és ezt a biztonságot belülről aligha lehet megbolygatni. Ha történnek is kísérletek, hogy Európa e ré­szének békéjét megzavarják, ezek olyan kívül­ről jövő törekvések, amelyek a figyelmet van­­nak hivatva elterelni más, sokkal fontosabb színtereken lefolyó eseményekről. Lehetséges, hogy egyik-másik eleinte valóra nem vá­lt, hi­­teli formájában jelentkező törekvés később bi­zonyos sikerrel fog járni, lehetséges, hogy Eu­rópának a háborútól eddig megkímélt e részé­ben lövések fognak eldördülni. Mindezt nyu­galmimat­ kell szemlélni, mert bizonyosra ve­hető, hogy a békének várakozásunk ellenére való megrendülése nem fog a­ Kárpátok meden­céjére kiterjedni, a Kárpátok gerincét nem fog­ja átlépni a Németország, Olaszország és Magyaror­szág között fönnálló érdekközösség és kitűnő hadseregünk adnak tehát alapot a béke Európa e részében való fönntarthatásának reményéhez. Éppen ezért semmi áldozattól sem szal­ad vis­­­szariadnun­k hadseregünk érdekében. Ha mind­ehhez még a belső nyugalom és a kormányzat­ba vetett főrabbi bizalom járul, megtettük kö­telességünket.“ Teleki miniszterelnök nagyjelentőségű nyilatkozata a háború és béke kérdéseiről, az országban tapasztalható 53­ fesleges izgalmakról és a háború utáni átmeneti gazdasági problémákról ! 4 Budapest, május 31. Teleki Pál gróf mi­niszterelnök pénteken a képviselőház folyosó­ján nyilatkozott a sajtó képviselőj elölt. Utalt arra­, hogy pár napig gyengélkedett és ezalatt az idő alatt a­ közönség körében i­zalmak ke­letkeztek. „ Izgalomra semmi ok nincs — mondotta a miniszterelnök. — szénánk rendben van, a nemzetnek meg lehet, az az öntudata, hogy husz év alatt is semmiből nagyon sokat épített újra. Sikerült Magyarország tekintélyét nö­velni. — Az természetes, hogy amik­or ilyen óriási háború rázta meg Európát, minden ország ki­vétel nélkül aggódva figyel és elővigyázati rendszabályokat is tesz. — Hogy mi nem lehetünk az egyedüliek, akik­ ilyen rendszabályokat nem foganatosítanak, ezt, amint megnyugvással látom, a külföldi is mindenütt megértette, itthon is megértették és tökéletesen méltányolják a hazafias kötele­zettségeket. A­ kormány és a had­vezetőség pe­dig gondoskodik, hogy az aratás és az egyéb mezőgazdasági munkák rendben és idejében folytathassanak le. — Ami hazánk és népünk jövőjét és belső helyzetünket illeti, vagy aggodalmat látok most foszlóban. Az egész világ a múlt hónapig a háború hosszú, sőt igen hosszú, évekre ter­jedő időtartamára számított, az 1914—18-as há­ború tanulságai szerint. A németeknek talán sokakat, barátot, ellenséget meglepő biztos és nagy győzelmei sokkal valószínűbbé tették azt, hogy a háború nem tesz olyan hosszú, sőt ta­lán várakozáson fölül rövid időtartamú lesz. — Azért mondom — folytatta a miniszter­elnök —, hogy nagy aggodalom van ezzel fosz­­lóban, mert minden kis nemzetnek, illetve or­szágnak nagyon nehéz lett volna, vagy lenne egy hosszú, évekig tartó háborút, akár mint résztvevőnek, vagy semlegesnek is, gazdasági­lig kibírnia. Ez különösen áll reánk, akik ód. pen csak, hogy újra fölépítették országunkat a húsz év előtti nyomorúságból és legutóbb minden erőfeszítésünket befektett­ük hadsere­­günk fölszerelésébe. Hosszú háború a fölépítés munkáját, amelyet nemcsak folytatni, de gaz­dasági és szociális téren egyaránt erős lend­ü­­lettel kell és lehetne is fejleszteni, akadályozta, lassította és kitolta volna. — Ma az a meggyőződésem, hogy Európa államai nem néznek az elé, hogy hosszú eszten­dőkig háborús készültséget tartsanak fönn. —­És így ránk is hamarabb ránk virrad a polgári munkának áldásos szaka, amelyben gyors ütemű, erős gazdasági munkát kell végez­nünk és végezhetünk is és amelyben e munka által,és minden szükséges inté­kedéssel a­ tár­sadalmi szociális állapotokat megjavíthatják, és végleg kiemelhetjük népünket abból a nehéz sorsból, amelyben eddig volt és van. Ma már, az átmenet-gazdasági és tervgazdasági probl­él­mákkal foglalkozunk, ezeket készítjük be, ezek­nek intézményeit szervezzük.­­ Most már komollyá válik az a remény, hogy rövidesen fölszabadulnak jövedelmeink a szociális és nemzetépítési feladatok fejleszté­­sére. Ebbe a munkába kell most a nemzetet be­szervezni.­­ Az állam a maga kötelességét úgy, mint a hadsereg fölszerelésével, ezen a téren is­ meg fogja tenni, d­e itt már a polgári munkában nagy szerep vár az állam mellett a társadalom­ra .a, amit minden társadalmi egyesületben hangoztatok, hangsúlyozok, mint legutóbbi a Keresztény Nemzeti Liga gyűlésén is, azért, VíO*rT’ le S’ei Baross-ett­eremben !Sfá“b" marhapörkölt és léngos Vasárnap »ste­flekken. Lakatos Géza és ciginy­­. zenekara játszik. 76 A Tisza első halottai (A Délmagyarország munkatársától) Még meg sem indult a tisztai szezon, máris két ha­­latos tiszai fürdésről tettek jelentést a szegedi ügyészségnek. Az első szerencsétlenség Mind­szent határában történt, ahol Gyávái Sándor 38 éves munkás nehéz munkával volt elfoglal­va a Tiszaparton. Délfelé annyira megizzadt, hogy beleugrott a folyóba, rövid fürdést akart rendezni, ho­gy feli­duljün és tovább folytat­hassa munkáját. Fürdés közben azonban hir­telen rosszul lett és még mielőtt segítségére lehetett volna sietni, a folyó hátán meghalt. Ugyancsak pénteken jelentették az ügyész­ségnek, hogy a határban a Tisza egy ismeret­len ember holttestét vetette ki a folyóból. Sem­mi személyazonossági iratot nem találtak­ nála, senki sem ismerte föl, így eddig még nem tud­ták­­ megállapítani személyazonosságát. Való­színűnek tartják, hogy a holttest már napok óta lehetett a folyóban. Az ügyészség elrendel­te a holttest felboncolását, valamint a nyomo­zás megindítását­, hogy megállapítsák, hogyan került a holttest a folyóba, illetve, hogy mi okozta az ismeretlen ember halálát. Eladó ékszereket, zálogjegyet, brunansot ezüstöt keresek megvételre magas árban éhn­ek­u Oroszlán-utca 5 AlaaBBr (Zálogházzal szemben.) GUMIH­A R­I3NYA ■ fájós, dagadt és fiszeres lábakra készen Sítét és mérték után HÖFLE, Klauzál-tér és A sz. Gyógyhaskötők, tűzök készítője. »<agrovi­chiiiiaon­.niMoarjiimow ,immw—» hő—b—'hin­h' a A Major gyorsi­Aszakiskolaoan Ipartestület (Horváth M.­utca 3.) június 3-án új kezdő- és haladó gyorsírás­ és 10 ujjas vak­­írásos gépírási tanfolyam­ok kezdődnek. Elő­készít államvizsgára. Kiképez­­i legmagasabb , fokra. Keresztény, tanerők.

Next