Délmagyarország, 1940. július (16. évfolyam, 147-172. szám)

1940-07-02 / 147. szám

Kedd, 1940. VII. 2. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP XVI. évfolyam 14?. szám Orosz-román összetűzések, tüntetések, általános fejetlenség Romániában Vasárnap este fegyveres határsértést követett el egy román járőr Huszt közelében • Cáfolat a hétfő hajnali máramarosi határincidensről Szombaton és vasárnap a szovjetorosz csa­p­atok tervszerűen folytatták előnyomulásu­­at az átengedett területeken és hétfőre meg­szállták mindazokat a helyeket, amelyeket a jegyzékben követeltek. A vasárnapi nap folya­mán összetűzésre került sor a szovjetorosz hadsereg előretolt osztagai és a román külö­nítmények között. Amikor az orosz csapatok át akartak kelni a Pruth-folyón. Florescu tá­bornok parancsára a román tüzéség, majd a gyalogság működésbe lépett és visszavetette az oroszokat, akik ezután hidat vertek és né­hány óra alatt körülfogták a tábornokkal együtt a románokat. A tábornok jelenleg is orosz fogságban van. A románok szerint az oroszok nem tart­ják be ígéretüket és a megál­lapított területnél tovább nyomultak. Besszará­­tak be. Ez a körülmény meglehetős izgalmat lakosság és nagyobb tömegek Erdélybe hatol­tak be. Ez a körülmény meglehetős izgalmat keltett a magyar lakosság körében, mert félő, hogy ezeket a menekülőket a magyarság tele­pein akarják elhelyezni. A tömeg fejvesztetten menekül és a kiürített területeken közben megindult a rablás és az öldöklés. A felbom­lott helyzetre való tekintettel a csernovici né­met követ hivatalosan kijelentette, hogy a német népcsoporthoz tartozók a birodalom védnöksége alatt állanak. A németajkú lako­sok további intézkedésig helyükön maradnak, valószínűnek tartják, hogy majd kivándorol­­tatják őket. Amíg Besszarábia és Északbuko­­vina lakossága Románia felé menekül, azalatt igen sokan az oroszok által megszállt terüle­tekre mennek. Eddig mintegy 9590 ember lép­te át a demarkációs vonalat, hogy Oroszor­szágba menjen. Az átvándorlás olyan ijesztő méreteket kezd ölteni, hogy a hatóságok enge­délyhez kötik a határátlépést. A zsidóellenes tüntetések terjednek Romániában és Buka­restben több helyen megtámadták a zsidó já­rókelőket. Vasárnap egyébként véres tünte­tést rendeztek Galacbak­ a kommunisták. A tömegben főleg zsidók vettek részt. A katona­ság és a zsidók között összetűzésre került sor.­­A fegyverhasználat következtében 10 ember meghalt. Délután ismét volt tüntetés és ismét Fegyverhasználatra került sor, mert a tünte­tők közül valaki revolverlövést adott le. A ha­lottak száma igen nagy. Romániában több biztonsági intézkedést hajtottak végre a nyu­galom érdekében. FRANCIAORSZÁG A Petain-kormány Bordeauxból Clermont Ferrandba helyezte át székhelyét. Később Vin­­chybe megy a kormány. Itt fogja tartani ülé­seit a képviselőház és a szenátus is. Weygand tábornok Szíriába utazott, hogy az ottani csa­patok leszereléséről tárgyaljon Mittelhauser tábornokkal. A német távirati iroda szerint Weygand tábornok utazásának igazi oka a közelkeleti francia és angol érdekekben beál­lott növekvő feszültség. Meg akarja értetni az angolokkal, hogy a Weygand-sereg többé nem harcol Szíriában Anglia érdekeiért. 130.009 e­mbert vesztenek itt az angolok. A Földközi­tengernek ebben a viharsarkában forradalmi események vannak készülőben. REPÜLŐTÁMADÁSOK ANGLIA ELLEN A német repülők támadásai Anglia ellen folytatódnak. Legutóbb Walles és Skócia ellen intéztek támadást a német bombavetők. Észak­­nyugatnémetország ellen vasárnapra virradó éjszaka az angolok intéztek repülőtámadást Német—angol légiharcra került sor Lille fö­lött. A németek 9 angol gépet lelőttek. Szom­baton összesen 18 angol gépet semmisítettek meg. A tengeren is sikeresen operálnak a né­met egységek. BALBO HŐSI HALÁLA Magyarországon is megdöbbenéssel fogadták azt a hírt, hogy Itató Balbo tábornagy légi­harcban hősi halált halt. Balbo nagy barátja volt Magyarországnak. Kiváló repülő volt. Örök időre beírta nevét a repülés történetébe akkor, amikor az olasz légiflotta egy csoport­jának az élén átrepülte az óceánt. Holttestét Bengasiba szállították. Graziani tábornagy Líbiába érkezett és átvette az összes északaf­rikai haderők főparancsnokságát. Sikeres lé­giakciókról adott ki jelentést az olasz főpa­rancsnokság. A tengeren elsüllyesztettek egy angol tengeralattjárót, az »Espere« olasz tor­­pedóromboló három angol cirkálóval vívott hősies harcban elveszett fejetlenség Romániában Bukarest, július 1 . Budapesti Tudósító jelenti. A legutóbbi események mélyen meg­rendítették a román közvéleményt. A rémhírek és hamis értesülések példátlan tömegét terjesz­tik és úgyszólván minden félórának megvan a maga riadalmat keltő híre. Fokozza a fejetlen­séget és riadalmat, hogy az általános mozgó­sítás elrendelésének pillanatában a posta és a vasúti magánforgalmat teljesen beszüntették és ily módon nincs semmi lehetőség meggyő­ződni a­ híresztelések valódiságáról [UNK] Bukarest, Jassi, Karajova, és a többi nagy városok a teljes tanácstalanság és bizonytalanság­­ képét nyújtják. Fokozza a rémületet, hogy két nap óta számos helyen kommunista tüntetések folynak. A tüntetések során összeütközésekre került sor a csendőrség, valamint a katonai osztagok és a tüntetők között. A halottak és sebesültek számáról a legkülönbözőbb fantasz­tikus hírek keringenek. Összeütközés orosz és román csapatok között Newyork, július 1. A Reuter-iroda jelenti: A Newyork Times bukaresti jelentése szerint Besszarábiából és Bukovinából két vonat­se­be­sült katona érkezett. Ez megerősíteni látszik azo­kat a híreket, hogy az orosz és román csapatok között összeütközésekre került sor.­ Reni és Un­­gheni között összeütközésekre került sor egyfe­lől oroszok és románok, másfelől román kommu­nisták és menekülő honfitársaik között. Különösen megismétlődtek ilyen incidensek Reniben. Renit kis orosz harckocsik foglalták el. A harckocsikat repülőgépek tették földre. Az egyik román lap szerint az oroszok több nagyobb városban, főleg Északbukovinában és Középbesszarábiában föl­­tartóztatják a román közhivatalnokokat és az ér­telmiségi réteg több tagját. m orosz erőnszomulás Bukarest, július 1. A hétfő délutáni lap­ok­ leszögezik, hogy a román csapatok visszavonu­lásakor egyes helyeken történt összeütközéseket kizárólag magánosok lazításával okozták, a szovjet csapatok és a román csapatok minde­nütt fegyelmezetten viselkedtek Besszarábia és Északbukovina kiürítése tervszerűen folyt. Az orosz csapatok a hétfői nap folyamán elérték a cindei—briceni—reni—calasi vonalat. A ki­sebb jelentőségű súrlódásokat a katonai vegyes bizottságok mindenkor rövid uton rendezték. Román járőr fegyveres határsértése Huszt, július 1. A Budapesti Tudósító je­lenti: Június 30-án 18 óra 30 perckor a visk­­fürdői honvéd főparancsnok ellenőrző szolgála­ta során román járőrrel találkozott. A román járőr minden ok nélkül két, majd kis idő után újból három lövést adott le. A fegyveres határ­sértést a honvédjárőr visszautasította. Sebesü­lés nem történt. A román járőr tüzelve vis­­­szavonult. Egyéb részletek még ismeretlenek. A magyar kormány az incidens miatt tilta­kozott a román kormánynál és felhívta a fi­gyelmét, hogy milyen kellemetlen következmé­nyei lehetnek annak a helyzetnek, hogy a ro­mán csapatokat egészen a magyar határig tol­ták előre. Utána lejtett három átszökött magy­arnok Mátészalka, július 1. Június 30-án 18 óra 45 perckor három feketegyarmati lakos Ant-Kör­szegtől délre a 90-es magassági pontnál átlépte a határt. Amikor magyar területen 150 méterre értek, négy puskalövést hallottak. A hangból megállapították, hogy Ant Kőszeg széléről, ro­mán területről adták le a lövést. A lövedékek a fejük fölött süvítettek el és magyar területen csapódtak le. Részletek még ismeretlenek. Ái­k­ a máramarosi mag­­ar-­rom­án határon történt összetűzésről Budapest, július 1. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Bukaresti forrásból azt a hírt terjesztet­ték, hogy hétfőre virradó éjszak­, folyamán a ma­gyar—román és a román—bolgár határon össze­tűzésekre került sor. A magyar vonalon állítólag Máramarossziget környékén történt volna az inci­dens. Magyar hivatalos helyen kijelentették, hogy ez a­ beállítás nem egyéb fantasztikus kitalálás­nál, amelyből egy szó sem igaz. Légből kapott természetesen az egyes költött összecsapások so­rán elszenvedett veszteségek híre is. Románia lemondott a szövetségesek szavatosságáról Bukarest, július 1. A román kormány tag­­jai Tatar­escu miniszterelnök elnöklésével hét-

Next