Délmagyarország, 1940. augusztus (16. évfolyam, 173-197. szám)

1940-08-01 / 173. szám

CMü­ftrich, 1940. Vili. 1. keresztény politikai NAPILAP XVI. évfolyam 1T3. sídin Bukarest haladéktalan tárgyalásokra vállalt kötelezettséget A külföldi sajtó értesülései szerint szeptember 1-ig, leg­később 15-ig létre kell jönnie a közvetlen megállapo­dásnak, ellenkező esetben döntőbíróság következik . A legközelebbi napokra várják a bolgár tárgyalások megkezdését tíz milliárd dolláros amerikai költségvetés a „Hét óceán flottáiának“ megteremtésére Romániának meg kell­­ennie a lépéseket a köz­vetlen tárgyalások megkezdésére — ez a han­g ál­lapítható meg az egész nemzetközi sajtó maga­tartásából. Változatlanul azok a jelentések van­nak túlsúlyban, amelyek nyom­­alékkal bíznak ab­ban, hogy m­­ár a legközelebbi napokban megkezdődnek a magyar—román, illetve a bolgár—román tárgyalások. Bukarestből egyelőre még hiányzanak a tényeken alapuló értesülések, úgy látszik, most még zárt falak mögött játszód­nak le a diplomáciai előkészítés ak­kordjai. Más hangok azonban arra gyanakodnak, hogy Bukarest egyelőre még megkísérli a halo­gatás módszerét, mondani sem kell, ered­­,f­énytelenül. Ennek a magatartásnak rövidesen el kell tűnnie, hiszen Rómában nem titkolják, hogy a halogatás esetleges román politikája nemcsak d­élkeleteurópának, de a tengelyhatalmaknak is kárt okozna. Berlinnek és Rómának egyaránt az a szándéka, hogy az érdekelt hatalmak a lehető legrövidebb idő alatt jussanak meg­egyezésre, miután a tengely egyelőre befejezte munkáját a müncheni, salzburgi és római előké­szítéssel. A román kormány egyelőre kétségbe­esett erőfeszítéssel igyekszik eltitkolni a való helyzetet az amúgy is megrendült és rózsaszínű álmaiból felébredt román közvélemény előtt. Er­re mutat az a jelentés is, hogy Bukarestben teg­nap elkobozták a Corriere della Se­ra-t, amely – mint ismeretes — tegnap már ar­ról közölt értesülést, hogy a bolgár tárgyalások Bukarestben, a magyar tárgyalások Aradon kez­dődnek meg. Ez a magatartás azonban nem foly­tatható, a legközelebbi napokban halogatás nél­kül meg kell kezdeni a közvetlen tárgyalásokat. Berlinben hangsúlyozzák, hogy Bukarestnek kell kezdeményeznie és olyan engedményeket kell ten­nie, hogy ne legyen szükség döntő­bí­róság összehívására. Berlinben nem is számolnak ennek lehetőségével. Halifax lord keddi beszédéből már érezhető volt az egyre jobban kiéleződő j­a­p­á­n—a­n­g­o­l feszültség, amely ma már közvetlenül hábo­rúval fenyeget. Egyes hírek már arról tudnak, hogy Anglia ultimátumot intézett Japánhoz. A helyzet rendkívüli feszültségét jelenti, hogy t­í­z amerikai hadihajó érkezett a Csendes­­óceánra. A Csatorna partján pedig egyre inkább befejezéshez közelednek az előkészületek, ma már nagyarányú német csapatösszevonásokról érkezik hír. az egész holland—belga—francia partvidékről. ban növekszik a hangulat a további területáten­gedések ellen. A Daily Mail közli a Reuter-iroda jelentését arról, hogy egyes román körök szerint vissza kell utasítani a salzburgi diktátumot. 1500 munkást elbocsátottak a zsombolyai cserépgy­árból Bukarest, július 31. A zsombolyai Bohn-féle cserépgyár 1500 munkást elbocsátott azzal az in­dokolással, hogy az építkezés szünetel és így nincs szükség cserépre. Az elbocsátott munkások nagy többsége magyar. Betérőd a főrérráiősok mielőbbi megindulását várja Belgrád, július 31. A szerdai lapok a dél­keleteurópai fejlődés új fázisáról írnak, mert a közeljövőben közvetlen tárgyalások megin­dulását várják Románia és szomszédai között. A bukaresti jelentések Románia tárgyalási hajlandóságáról szólnak, úgyhogy a délszláv sajtó a közvetlen eszmecserék mielőbbi meg­indulását várja-A Politika bukaresti tudósítója azt jelenti, hogy a román minisztertanácson egyes mi­niszterek ha­jth­a­tatlanoknak mutatkoztak min­den területi engedmény tekintetében. A lap budapesti jelentése szerint, magyar­­ politikai körök most már nyíltabban foglalnak állást a salzburgi tárgyalások eredményei tekinteté­ben. Magyarország azt várja, hogy Románia részéről mennél előbb lépés történik közvetlen tárgyalások megindítására A Vreme arról számol be, hogy Románia képviselői Salzburgban már tudomásul vették­­ Magyarország feltételeit és így a közvetlen tárgyalások az elvi alapokban való megegye­zést fogják jelenteni. A román követ visszatért Szófiába . te­zófia­, július 31. Filoti szófiai román követ szerdán repülőgépen visszaérkezett Bukarestből. A román követet F­i­l­o­v bolgár miniszterelnök és Popov külügyminiszter fogadta. Mint hírlik, a román követ hirtelen visszaté­rése megkezdett szabadságáról és a bolgár ál­lamférfiakkal való megbeszélése összefüggésben áll a Dobrudzsa kérdésében a legközelebbi na­pokra várható tárgyalásokkal. Belgrád Románia kötelezettségeiről Belgrád, július 31. A Vreme részletesen fog­lalkozik a helyzettel és azt írja, hogy Románia /Salzburgban és Rómában kötelezettséget vállalt arra, hogy hozzálát Magyarország és Bulgária­­ irányában határainak revíziójához. A tárgyaló Ónaknak azonnal meg kell indulniuk és elsősorban IlUÍJigráriával való tárgyalásokra kerülne sor — írja a Vreme. A Politika szerint Bukarestben cáfolják, hogy a német kormány szeptember 1-ig adott volna ha­ladékot Romániának a területi kérdések rendezé­sére. Románia kötelezte magát — írja a Politika —, hogy azonnal hozzálát a közvetlen tárgyalá­sokhoz. Szeptember 15-ről beszélnek a londoni lapok London, július 31. Az angol sajtó egy része továbbra is bő teret szentel a magyar—bolgár— román rendezésről szóló híreknek, megemlítve, hogy a közvetlen megállapodásnak szeptember 15-ig kell létrejönnie, különben a tengely döntő­bírósága következik. Több lap közli a h­írt a tár­gyalások helyéről, hozzáfűzve, hogy az első lé­pésnek román részről kell megtörténnie. A Times és a Daily Telecranh azt állítja, horzá Románia­ Amerika 10 milliárd dolláros költségvetése Washington, július 31. A kamara költség­­vetési bizottsága póthitel nyitására tett indít­ványt, hogy megalapítsák a „két óceán hadi­tengerészetét“. A póthitelt egyúttal kétmillió főnyi hadsereg felszerelésére is felhasználták. Az új hitel 1­963 millió 151.957 dollárt tesz ki. Ezzel együtt a kongresszus folyó üléssza­kán a szárazföldi hadsereg és a haditengeré­szet kiépítésére engedélyezett összeg a 10.010 millió 225­ 513 dollár csúcsösszegre emelkedik. A bizottság indítványozta, hogy hagyják jóvá 11.391 különböző típusú repülőgép építését. Amerikából tilos a repü­lőgép-benzinexport Washington, július 31. A Reuter-iroda jelenti? Az Egyesült­ Államok kormánya megtiltotta a re­­pü­lőgépbenzin kivitelét a nyugati féltekén kívül bármely országba. Roosevelt titkára kijelentette a sajtó ké­pvise­­lői előtt, hogy ezt az intézkedést Maxwell, a ki­viteli ügyek vezetője javasolta és azt Roosevelt jóváhagyta. A feltett kérdésekre válaszolva hang­súlyozta, nem tudja, vájjon Amerika szállít-e ezentúl benzint Angliának. Életbe lépett a kiterjesztett tengeri blokád London, július 31 — A Reuters-iroda je­­lentil A gazdasági háborúra vonatkozó új ren­delkezések, amelyeket Dalton miniszter ked­den jelentett be az alsóházban, szerdán éjfél•- kor lépnek életbe„ Az angol kikötők veszélyben London, július 31. Gross angol tengerészet­­ügyi miniszter szerdán rádióbeszédet intézett a birodalomhoz és a többi között ezeket mondotta: — Lehetséges, hogy az ellenség bármely pil­lanatban a kikötőkre vonatkozó rendszabályok megváltoztatására kényszeríthet bennünket, de m­eg vannak a terveink minden eshetőségre. Nem tudhatjuk, az ellenség mennyire akadályozhatja kikötőink forgalmát, a teendő azonban világos: most kell minden lehető szállítmányt hazaszállíta­nunk. Lehetőleg meg kell akadályoznunk kikö­­tőink eltorlaszolását, így tudunk majd szembe­nézni a viharral, ha majd kitör. Pleészont a postaforgalom Franciaország két része között Clermont-Ferrand, julius 31. A táviró-, távbe­szélő- és postaforgalmat julius 31-ével ideiglene­sen megszüntették a megszállt területekkel. Kétnapos minisztertanács Madridban Madrid, julius 31. A német távirati iroda j«*­lenti: Kedden Franco tábornok elnökletével a minisztertanács éjfélig tartott és még szerda* délelőtt is folytatódott

Next