Délmagyarország, 1940. szeptember (16. évfolyam, 198-222. szám)

1940-09-01 / 198. szám

Vasárnap, 1940. IX. 1. keresztény politikai napilap XVI. évfolyam 198. szám Az erdélyi revizió európai jelentősége Kormányzó urunk kézirata Telekihez és Csákyhoz, akik jelentést tettek a bécsi döntésről — A magyar és bolgár csapatok egyszerre kezdik meg a bevonulást — Meg­kezdődik a rendkívüli behívottak fokozatos leszerelése A hét első napjaira várják a vegyesbizottsá­gok összeillését . Belpolitikai nehézségek Romániában Az egész magyarság Erdély északi fele és a Székelyföld visszatérésének hatása alatt áll A magyarság szívében és az európai sajtó hangjában kibontakozik az erdélyi revízió rendkívüli je­lentősége. Amennyire lelkes, boldog örömmel fo­gadta a magyarság a Szent Koronához visszatérő 45.000 négyzetkilométer magyar földet, a román közvéleményt annyira tájékozatlanul érte a bécsi döntés. Bár Bukarestben jelentős belpolitikai ne­hézségekkel küzd a Gigurtu-kormány, bíznak ab­ban, hogy a­ román állam az átalakulást nyugod­tan, a döntés komolyságához és jelentőségéhez­­ mérten, simán fogja lebonyolítani. Erre szükség van a magyar—román együttműködés érdekében is, amely meg kell hogy kezdődjék. A közeli na­pokban megkezdődik a vegyesbizottság és a ha­­tármegállapító bizottság működése, amelynek fel­adata a területátadás végrehajtása. Még nincs hír a bizottságok összeüléséről, de valószínűnek látszik, hogy a hét legelső napjaiban megkezdik működésüket. Ezek szerint attól számított né­­­­hány nap múlva kezdődik meg a visszatért terü­letek első szakaszának átadása, a bevonulás. Ahogy a döntőbíráskodás megszöletett Róma, augusztus 31. 'A­n­s­a­l­d­o a következő­iet jelenti Bécsből a Telegrafonak: __ A döntőbíráskodás gondolat csak később merült fel. Először valóban úgy látszott a hely­zet, hogy a tengelyhatalmak csak jótanácsaikkal fogják megkönnyíteni a megegyezést. Az ítélet csütörtök éjjel született meg és pénteken reggel már megvolt a vastag vörös vonal, amely Ma­gyarország új határait jelezte. A tengelyhatal­mak külügyminiszterei szem előtt tartották a történelmi elvet és a történelmi hagyományokat. — Magyarország területe 44.000 négyzetkilo­méterrel gyarapodott E terület lakosságának többsége magyar. Románia területileg megkiseb­bedve került ki a döntőbíráskodásból, de tekin­tettel a tengelyhatalmak szavatosságára, immár teljes nyugalommal nézhet a jövőbe.­­ A magyar államférfiak arcán látható volt az őszinte öröm és megelégedés. Ez az öröm vis­­­szatükröződött mind Teleki Pál gróf értelmes és finom vonásain, mind pedig Csáky István gróf komoly diplomata arcán. A románok némán fogadták az ítéletet, de lelkiállapotukat megnyug­tathatja az a körülmény, hogy a tengelyhatalmak garanciájával a zsebükben utazhattak vissza Bu­karestbe. A nagy mű tehát megszületett. Ezért a mű­ért nemcsak az érdekeltek, hanem az egész Délkeleteurópa hálás lehet a Ducénak és a Führernek, valamint hű munkatársainak. „A bécsi eredmény rendkívü­l szerencsés erént­­et ad mindkét félnek“ Róma, augusztus 31. A Popolo di Roma vezér­cikket közöl az erdélyi kérdésnek megoldásáról Guido Barroninek tollából. A cikkíró hangoztatja, hogy a tengelyhatal­mak külügyminiszterei Bécsben tabula-rasát te­remtettek a trianoni szerződés igazságtalansá­gainak helyén. Ciano gróf és Ribbentrop közbe­lépésével sikerült megoldani a rendkívül tüskés és bonyolult erdélyi kérdést. A bécsi eredmény rendkívül szerencsés és elégtételt ad mind a két félnek. Magyarország és Románia immár mint barátok működhetnek együtt. A trianoni szerző­dés, amely a legszégyenletesebbje volt a páns­­környéki békéknek, kimúlt, helyét ma nem egy újabb parancsbéke, hanem lojális magyar—ro­mán megegyezés foglalja el. Egyszerre keidődik a magyar és bolgár bevonulás Szófia­, augusztus 31. A bolgár-román meg­egyezéssel kapcsolatban úgy tudják, hogy a magyarok erdélyi bevonulásával egybeesik a dobrudzsai bolgár bevonulás. Ezt a javaslatot anak idején a románok tették, de a bolgárok nem­ fogadták el, csak most tették magukévá, amikor a bécsi tárgyalásokon meghatározták a magyar bevonulás időpontját. A mai Magyarország határa

Next