Délmagyarország, 1941. február (17. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-01 / 26. szám

Szombat, 194LII. 1. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP XVII. Itfolium 26. Sz(l|ll •1 A felsőház hfi­fléti bizottságának ü­lése Budapest, januárt­ól. Pénteken délután a felsőház külügyi bizottsága is ülést tartott. A­­ beteg Kánya Kálmán helyett elnöklő Balogh Jenő kegyeletes beszédben méltatta az elhuny­t gróf Csáky István külügyminiszter egyénisé­gét, majd gróf Teleki miniszterelnök tartotta f Fokozódó h­a­rci te­vékenység Albániában Derna kiürítése után Bengázinál vonták össze az olasz haderőt Belgrád, január S1. A görög—albán harcvidék­­ről érkezett hírek szerint a harcok fokozódó ere­jéről számolnak be. Mindkét részről jelentős erő­sítéseket vetettek harcba, különösen a középső szakaszon folyik jelenleg erős küzdelem, tám­adá­­sok és ellentámadások váltják fel egymást. Jelen­tékeny változás a hadihelyzetben­ nem történt. Tolek miniszterelnök beszéde a külügyi bizottságban a Jugoszláviával kötött barátsági szerződés jelentőségéről Europa békéjén­ek tettü­nk szolgálatot és teljes összhartón­ak­ ma­­radiuntt a tenger­i h­atalmaknak furaim békés rendezését célzó törekvéscivil“ törekvéseivel — fejezte be bes­zé<lét gróf Te­leki Pál miniszterelnök­ m­eg, expozéját, amely nagyjában megegyezett a képviselőház­ bizottságában elmondottakkal Budapest, január S1. A képviselőház kül­ügyi bizottságának pénteken tartott ülésén gróf Teleki Pál miniszterelnök is felszólalt. Felszólalásában ismertette a múlt év decem­ber 12-én a jugoszláv királysággal megkötött barátsági­ szerződés jelentőségét és létrejötte­­iiek körülményeit. e— A megboldogult külügyminisztert — mon­dotta egyebek között a miniszterelnök — be­tegsége akadályozta abban, hogy belgrádi út­járól szokás szerint beszámoljon­­ az ország­gyűlés két házának külügyi bizottságai előtt és ismertesse a megkötött barátsági szerződést, így most, mielőtt a szerződés törvénybeikta­­tása céljából az országgyűlés képviselőháza elé kerül, a miniszterelnök tartja kötelességé­nek a külügyi bizottságban a szerződés létre­httének okairól, körülményeiről, valamint hatásairól felvilágosítást adni. — A magyar—délszláv barátság szálai mesz­ese századokra nyúlnak vissza — mondotta a miniszterelnök. A rokonszenv a jugoszláv ál­lamot alkotó nép és a magyar nép között min­denkor fennállott. Sokszor küzdöttek együtt. Éltek részben állami kapcsolatban és hogy ha egymással vívtak is harcokat, mindig kölcsö­nösen becsülték egymást. Történelmileg meg­alapozott volt teh­át az, amit az elhunyt kül­ügyminiszter mondott és a szerződés csak lát­ható kifejezője azoknak a kapcsolatoknak, amelyek a két nép között különben is fennál­lottak. Ezért lesz az­ jó és tartós. A világháború utáni időkben­ is — bár a szerbekkel szemben állottunk — még a párisi, úgynevezett béke­kötés előtt felújultak a kapcsolatok. A szegedi kormány az összes külállamok közül egyedül­­ Jugoszlávia részéről észlelte a rokonszenv bi­­zonyos jelét. Ezekben az előzményekben és lelki diszpozíciókban kell keresnünk annak az­­ 1920-ban elmondott meh­ácsi beszédnek indo­kait, amelyeket a kormányzó ar őfŐrpéllósága tett és amelyekre mindkét­­ külügyminiszter utalt Belgrádban a barátsági szerződés aláírá­sa alkalmával mondott polgárköszöntőjében, Kiint a jugoszláv—magyar esvült m­űködési po­­­litika és a kölcsönös megértés alapját lerakó lényre. Ezek a beszédek a sajtóból ismerete­sek. A jugoszláv külügyminiszter azt mondot­ta a kormányzó úr annak idején­­ elmondott beszédérül, hogy ezt azóta is mindig kiinduló­pontul és a magyar jugoszláv politikai, gaz­dasági és kulturális együttműködés alapjául tekintették. A magyar külügyminiszter pedig azzal válaszolt, hogy ez a beszéd abból a fel­fogásból indult ki, hogy a két nemzetnek, am­ely ugyanannak a sorsnak, hol megpróbál­­tatásnak,­­hol dicsőségnek volt alávetve, meg kell egyeznie a béke programjában.­­ A miniszterelnök ezután így folytatta beszé­­­dét: — Az időközben továbbfejlődött kedvező lég­kör lehetővé tette, hogy a rokonszenvnek és szomszédi érdekkapcsolatoknak formálisan is kifejezést adjunk és ezzel a jövőbeni békés, barátságos együttműködést jobban megala­pozzuk. De nemcsak magyar szempontból, ha­nem­ európai szempontból is fontos volt ezt a barátsági szerződést előkészíteni és megkötni­­.­Urópa békéjének leltünk ezzel szolgálatot és így teljes összhangban maradtunk a rermiity­­hatalmaknak Európa békés rendezését célzó Bengazin­ál gyülekezik Braziani Hadserege Istanbul­, immár St. Ankarából érkező jelen­­ítés szerint semleges katonai szakértőknek az a véleménye, hogy Derna eleste egyáltalán nem volt m­eglepetésszerű. Az olasz hadvezeté­sig tervszerűen adta fel a városi és a k­i­köt­őt, mert Grazinál tábornagy Bengasi köré gyűjti hadseregét és ott akarja felvenni a küzdelmet a brit haderővel. Az angolok által elfoglalt Defna helyőrsége tízezer főből állt. A helyőr­ségnek jelentékeny része még a város­cksie előtt, rendezetten és nagyobb veszteségek nél­kül, visszavonult. Az abessziniai határon átlépett brit csapa­tok Heves olasz ellenállásra találtak Agordat előtt, amely a Vörös-tenger felé vezető vasút­vonal végállomása. Olasz hadi'elentés Derna kiürítéséről és Szuez bombázásáról sságban, január S1. A Ste-Az olasz főhadiszállás 238. Valahol Olasza fami-Iroda jelenti: közleménye: ” A görög harctéren tüzérségi tevékenység. Harci repülőgépeink és vadászgépeink ered­ményes támadást hajtottak végre ellenséges ütegek, útvonalak és hidak ellen. Ellenséges csapatokat és gépesített oszlopokat kisméretű bombákkal és géppuskatűzzel " árasztottak el. " Egy repülőgépünk nem tért vissza. ~ Kirenaikában a Derna körüli állások fő­parancsnoksága elrendelte a város kiürítését, a csapatokat nyugatra és délre helyezte el, ahol osztagaink azonnal megtörték az ausztráliai gépesített Csapatok támadását. Légi alakulata­ink ellenséges gépjárműveket bombáztak. Va­dászaink két ellenséges repülőgépet lelőttek. Ellenséges repülőgépek légitámadást intéztek­ Kiréanika egyik községe ellen, ahol csekély anyagi kárt okoztak és három embert megöl­tek, néhányat megsebesítettek. Keletafrikában az északi arcvonalon ví­vott. Csaták sorén visszavertük a támadásokat és érzékeny veszteségeket okoztunk az ellen­ségnek. Bombavető alakulataink és­ vadásza­ink élénk tevékenységet fejtettek ki ellenséges csapatok, ütegek és gépjárművek bombázásá­val. Egy ellenséges repülőgépet lelőttünk. Egy másik ellenséges repülőgépnek egyik repülő­terünkön kényszerleszállást kellett végrehajta­nia. Személyzetét foglyul ejtettük. —■ A német légihadtest részei eredményesen bombázták Szuezt és IzmaiUát. Badoglio megbetegedett Zürich, január 31. Olaszország jelentések ar­ról szólnak, hogy Badoglio tábornagy, az olasz nagyvezérkar volt főnöke, megbetegedln Betegségének természetéről _nem közöltek részle­­teket. Bizerla megszállására készülne** az angolok ? Róma, január SÍ. A Tribnna Stockholmon 41 fezer? jelentése szerint a londoni katonai körök

Next