Délmagyarország, 1941. április (17. évfolyam, 74-97. szám)

1941-04-01 / 74. szám

DE EMfleVft KoRSzflQ Hffld. 1941. IV. 1. ÍM KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP XVII. Oviolliaill ?4. SzáUl Jugoszláviában növekszik az izgalom, gyors Ölemben folyik a mozgósítás Elutaztak a jugoszláviai n­émet állampolgárok, Belgrád lakossága hanivol Miomiak menekül — A belgrádi német és a berlini ju­­goszláv kávét telentestételre hazautazott — falunak a tárgyalások a szerb és a Horvát politikusok között Placuoba Rómába érkezett Belgrádi Jelentés szerint 1100 német állampolgár indult útnak vasárnap hajón, hogy Bécsbe utazzék. Belgrádból elutazott a német követség személy­­zetének minden családtagja. A menekültek első csoportja megérkezett Temesvárra. Elmondották, hogy a németeket üldözik Jugoszláviában, tettig bántalmazzák, aki németül beszél Nagykikindán, szétrombolták egy német üzletember boltját Né­met tulajdonban levő lakásokat, üzleteket foszta­nak ki az egész ország területén. Bukaresti jelentés közli, hogy Románia be­szüntette az olajszállítást Jugoszláviának* A német állampolgárok Horvátországból is elutaztak Belgrád, március 31. A MTI jelenti: A néme­tek Horvátországot is elhagyták. A német ál­lampolgárokat szállító utolsó vonat ma délután fél 1 órakor indult el Zágrábból. Belgrád, március 31. A Német TI jelenti: A Szerbia minden részéből hazainduló német te­lepesek utolsó különvonata hétfőn éjjel hagyja el Belgrádit. (MTI) ......... " . Összehívták a horvát képviselőket %ágráfi, március 31. A Német Távirati Iroda Jelenti? Subasics horvát bán hétfőn délelőtt fo­gadta Nedeljkovics tábornok, hadsereg-parancs­nokot ,és hosszabb megbeszélést folytatott ve­le. Később Macsek, a horvát parasztpárt ve­zére és a vasárnap Zágrábba érkező Andresz kereskedelmi és iparügyi miniszter hosszú ta­nácskozást folytatott Subasics bánnal a báni palotában. Minthogy közleményt nem adtak ki a tárgyalásokról, a közvélemény találgatások­ra van utalva. Hétfőn az a hír járta Zágráb­ban, hogy tervbe vették a horvát képviselőház egybehívását, hogy tájékoztassák őket a vita alatt álló legfontosabb kérdésekről és hogy hozzá tudjanak szólni a dolgokhoz. (MTI) Zágráb, március 31. A Német Távirati Iro­da jelenti: A londoni rádió által terjesztett hí­rek, amelyek szerint Macsek máris belépett a kormányba, nem felelnek meg a tényeknek. Az erre vonatkozó tárgyalások még mindig foly­­nak. (MTI) A belgrádi német követ Berlinbe, a berlini jugoszláv kővel Belgrádba utazott Belgrád, március 31. Von Beeren belgrádi német követ hétfőn este jelentéstételre Ber­l­inbe utazott. A berlini jugoszláv követ hétfőn reggel Belgrádba érkezett, hogy jelentést te­gyen kormányának. Kosotics August, a horvát parasztpárt alelnöke, aki hétfő reggel óta Bel­grádban tartózkodik, a délelőtti órákban a kor­mány horvát minisztereivel tárgyalt Macsek Belgrádba utazásának időpontja bizonytalan. Ezt annak tudják be, hogy Macsek hír szerint nem is lép be a kormányba, hanem Zágráb­ban marad és átveszi a horv­át parasztpár vezetését A külpolitikai helyzetet illetően belgrádi politikai körökben kijelentik, hogy még tárgyalások vannak folyamatban, úgy hogy a helyzeteit még nem­­ lehet pontosan meg­ítélni. Jugoszláviában hétfőn bezárták az iskolá­kat. A német iskolák bezárására is sor kerü azzal az indokolással, hogy a tanerők eltávoz­tak Jugoszláviából, X Wilhelmstrasse szószólója a német-jugoszláv viszonyról Berlin, március 31. A jugoszláv helyzettel kap­csolatb­an német illetékes helyen még mindig nem foglalnak állást, de megállapítják, hogy Jugoszlá­viában a németellenes irányzat mindinkább elő­térbe k­erül A Wilhelmstrasse szószólója kijelentette,hogy Németország továbbra is fokozódó érdeklődéssel kíséri az események fejlődését. Németország — mondotta — nem hagyja ugyan befolyáso­li poli­tikáját az utca fékevesztett tömegétől, de hos­­­szabb ideig nem tűrheti, hogy Németországot sér­tegessék. Német illetékes helyen hangsúlyozzák, hogy a legutóbbi németellenes tüntetésekről és a németek ellen mindinkább fokozódó túlkapás­­­ról szóló h­írek nagyrészt megerősítést nyerte . Német körökben különösen nagy felháborodást keltett a Németországot különböző módon ért meggyalázáson kívül Gregoricsnak, a Vreme fő­­szerkesztőjének és több más németbarát újságíró­nak letartóztatása. Gregorics egyik előharcosa volt a jugoszláv—német közeledésnek és nemré­­giben a Führer is kihallgatáson fogadta. A Né­metországgal rokonszenvező újságírók letartóz­tatását Berlin a jugoszláv kormány határozottan külpolitikai irányú cselekménynek tekinti. Mint­hogy a jugoszláv kormány még mindig nem hozta nyilvánosságra követendő külpolitikai irányát, a Wilhelmstrassénak sem áll módjában hivatalosan állást foglalni a délszláv kormány magatartásá­val kapcsolatban, azonban megállapítják, hogy a jugoszláv kormány kétségen kívül semmit sem tesz abból a célból, hogy a fékevesztett elemek németellenes túlkapásainak gátat vessen. A biro­­dalmi kormány ezért rendelte el­ a Jugoszláviá­­ban tartózkodó birodalmi németek hazaszállítá­­sát. A Wilhelmstrassen továbbá rámutatnak arra, hogy a német sajtó a jugoszláv eseményekkel kapcsolatban eddig a legnagyobb tartózkodással foglalkozott és nagy tartózkodásról tett tanúsá­got, de a jugoszláv kormánynak tudomásul kell vennie, hogy a türelemnek is van határa. (MTI)A jugoszláv nyilal­tozat a h­áromh­atalmi egyezm­éni­ említése ítél ki. Berlin, március 31. A Német Távirati Iroda je­­lenti: A Wilhelmstrasse szószólója kijelentette, hogy a birodalmi kormány birtokában van a ju­goszláv kormány egy külpolitikai vonatkozási megnyilatkozásának, de ebben nincs szó a három* hatalmi egyezményről. A nyilatkozat további tar­talma és körülményei tekintetében a legnagyobb tartózkodást tanúsítják. (MTI) Újabb korosztálijokat hívtak fegyverbe A Német Távirati Iroda jelenti Amszterdam­ból. Egy angol hírügynökség belgrádi jelentési szerint a hétfőre virradó éjszaka folyamán több­i újabb jugoszláv korosztályt hívtak fegyverbe Menekíti Belgrád lakossága Belgrád, március 31. Belgrádban állandóan növekszik az izgalom. A kormány mindent elköve­tett, hogy lecsillapítsa a kedélyeket, de az ál­híre­k­ egyre jobban terjednek. A német és olasz állam­polgárok elköltöztetését fenyegető előjelnek te­­­­kinti a lakosság, aminek következtében a polgári lakosság hanyatt-homlok menekül a fővárosból . Belgrádban hétfőn este utasították a rendőrsé­get, hogy akadályozza meg a tömegeket az eluta­zás megkísérlésében. A mozgósítás gyors ütemben folyik. A­­ vasúti forgalmat korlátozták az egész országban. Mától kezdve bizonytalan ideig szünetel az iskolai taní­tás. A kormány hétfőn este az Avala hírszolgálati iroda utján felhívást intézett a lakossághoz, amely­ben közli, hogy az elköltözködésre nincs szükség. Azt csak akkor és ott fogják végrehajtani, amikan és ahol a kormány szükségesnek fogja ítélni A­ helyzet súlypontja e pillanatban a szerb—horvát megbeszéléseken nyugszik, amelyek — megbízható értesülések szerint — még nem fejeződtek be. A szerb kormánykörök derűlátása kissé korainak bizonyult, mert Macsok kedden előreláthatóan nem­ megy Belgrádba, hanem helyette Kosutics, a hor­vát parasztpárt főtitkára folytatja a tárgyaláso­kat Belgrádban. Andres kereskedelmi minisztert vasárnap este visszahívták Zágrábba. Sutej pénz­ügyminiszter kedden ugyancsak Zágrábba megy. A horvátok nem csupán az 1939. augusztus 26-i szerb-horvát megegyezés elfogadásához ragasz­kodnak, hanem a jelek szerint külpolitikai köve­teléseket is támasztanak. (MTI). A görög hadsereg Albániában és Trácsában Belgrád, március 31. Az albán front viszonyla­gos nyugalmáról arra lehet következtetni, hogy­ a görögök átszervezik hadseregüket. A görög had­erő Klisszura elfoglalása óta nem indított na­gyobb támadást, a háború eleje óta harcoló csa­patok szabadságra mentek s már nem is Albániá­ba térnek vissza szabadságukról, mert közben csapattesteiket Traciába helyezték át. A friss csa­patok most helyezkednek el a középső albániai szakaszon.

Next