Délmagyarország, 1941. május (17. évfolyam, 98-123. szám)

1941-05-01 / 98. szám

CSÜTÖR­ÖKI, 1941. T. 1. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP XVII. CVIOSK­äül 98. SZŐÜl ­ görögországi hadjárat befejeztével Egyiptom ellen vonul fel a tengely fele után kísérik el az amerikai hadihajók az angliai szállít­­mányokat - Ili kormány alakult Görögországban Churchill nyilatkozott a görögországi brit vereségről Stockholm, április 30. Az Aftonbladed című lap londoni tudósítójának jelentése szerint Angliá­ba feszülten várják a görögországi angol csa­patok elhajózásáról szóló jelentést. Eddig még italos közleményt Görögország kiürítéséről nem adtak ki, ebből arra következtetnek, hogy az angol csapatok menekülése folyamatban van" Az angol expedíciós hadsereg nagy része állítólag már átkelt Északafrikába. felvonulás Egyiptom ellen Istanbul, április 30. A kirenaikai tengerpar­­to ® végig észlelhető a német—olasz csapaterő­­*zések" vonulása Egyiptom felé. Valószínű, pegy az északafrikai hadszíntéren működő tengelycsapatok Középegyiptomon keresztül támadják Szuezt. Az első támadást intéző olasz hadoszlop a tengerpart mentén, a második és harmadik csoport pedig délebbre fekvő siva­tagi terepen nyomul előre. Churchill és Eden a görögországi angol hadseregről Amszterdam, április 30. A londoni rádió közlé­­se szerint Churchill és Eden szerdán ny­i­­ktkozott az angol alsóházb­n a görögországi an­­expedíciós hadseregről. Churchill a többi ke­­kijelentette, hogy mintegy 60.000 főnyi brit r­ °naság szállt partra Görögországban, köztük az újzélandi és egy ausztráliai hadosztály. Eddig mintegy 40.000 főnyi katonaságot távolítottak ,f­ölét Görögországból. A brit légierő a kiürítési műveletnek sajnos, csak csekély részét fedezhette. . A legnagyobb dicsérettel kell szólnunk a csapatok görögországi tevékenységéről — Mondotta Churchill. — Brit részről a veszteség ,­hnegy 3000 halott és sebesült volt. I Churchill kijelentette ezután, hogy pillanatnyi­­, 5 még nem adhat teljes beszámolót. Az eltávolt­­" csapatok száma még emelkedhet. 1."~ Magától értetődik — fűzte hozzá —, hogy a hadsereg nehéz fegyvereit nem vihették el.­­ Németország számára azonban ez a fegyverzet csak csekély értékű, mert a német hadsereg nem szenved hiányt felszerelési tárgyakban. Eden külügyminiszter kijelentette, hogy a gö­rögök számára lehetetlenné vált a harc folytatá­sa a fölényben levő német hadsereggel szemben. A görifrg hadseregnek csak nagyon korlátozott lé­giereje volt, amely nem tudott ellentállni a sok­kal erősebb némettel szemben. A brit kormány a görög kormánnyal teljes egyetértésben határozta el, hogy visszavonja a Görögországban levő brit csapatokat. (MTI) Amszterdam, április 30. Az alsóháziban az egyik képviselő azt kérdezte, vájjon Görögországból el­szállított 40.000 katona sikeresen elérte-e támasz­pontját. Churchill ezt a választ adta: Azt hiszem, ez így van. (MTI) Az amerikai őrjáratok az óceáni af létéig kísérik a tengeri szállítmányokat .Washington, április 30. S­ta­r­k tengernagy, lav.Egyesült­ Ál­lamok tengerészetének vezér­em1 főnöke kijelentette, hogy az Egyesü­l­­tetM,i.k. semlegesség! őrjáratai az amerikai í 3000 kilométernyire portyáinak, ami kii.it .**1 az­ Atlanti-óceánon való átkelés fele­dt .Jolentí­ pk egyébként arról is nyilatkozott, hogy a L'SftOsoft-Államok olyan ha­jóra­jt építenek, Me ÍT­ minden l,ak>t*I>us megkapja megfe­ 5fi„ “elyét Amerikának készen kell lennie Siqij h ° Sy hajóállományából bizonyos részt s ez meg is fog történni saját bizton­­határain belül. Az Associated Press 1 arra következtet, hogy­ az Egyesült-Ál­lamok hajórajából újból át fognak adni hajó­­egységeket. A kongresszus önf­edélye nélküli kísérhetik a szoliilmidn­ohol amerikai hősök Washington, április 30. A szenátus külügyi bizottsága 13 szavazattal 10 ellenében elvetette azt a javaslatot, amely szerint amerikai hajók csak akkor vehetnek részt Angliába irányuló kíséretbe, ha a­z­ a kongresszus e­ngedélye.s. (MTI) „Roosevelt Kezd játszani a tűzzel” *ita “WRis 30. A Telegrapho berlini tudó­­tai^. Szerin­t a németek egyetértenek Chur­­borfá al­ban, hogy ha meg akarják nyerni add- Hgn­ ?l foglalniok Angliát, vagy el kell a ngl­ia tengeri utánpótlását. Nem ét­ AuiQr.?^on^un Churchillel egyet abban, ahogy *1­1 Segítsége megmentheti Angliát• Ber- Megállapítják, h­ogy Roosevelt kezd ját­­é lü­zni. Úgy látszik, teh­át Watland­on­­ill legutóbbi segély­kiáltásainak enged­ve, immár bele akarja magát vetni a viszály­ba, nem törődve a figyelmeztetésekkel. A ve­zetők s világ szeme ld­ttár­a teszik ki veszélynek az amerikai népet. (MTI A gfirMor&zdiii hadjárat iszannak tekintncva Berlin, április 30. Arra a kérdésre, várjon a görögországi hadjárat most már lezártnak tekint­hető c. berlini szakértő körökben azt a választ adták, hogy önként értetődőleg ez az eső# ál fenne abban a­ pillanatban, amikor az egész görög terü­let megszállása megtörtént. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták még, hogy a görögországi hadjá­rat csak egy része a földkössi tengeri harcnak. (MTI) •­­­­ Olasz Hadi jelen­tés Hadműveleti körzet, április 30. A Stefani­­irorla légi tudósítója jelenti: Szerda délelőtt két olasz bombázó alakulat, vadász­kötelékek kíséretéb­en bombat­ámadást intézett La Valetta kikötője ellen. A támadást a legnagyobb mé­retű bombákkal hajtot­ták végre. Az ellenséges légvédelmi tüzérség igen hevesen tüzelt, brit­­vadászgépeket azonban sehol sem lehetett lát­ni. Az o­lasz bombák kikötőberendezési tárgya­kat, tárházakat és fegyverraktárakat találtak telibe, és sok kért és pusztulást okoztak. OUTI)’ Az angolon etláolai hadereje Bern, április 30. A Gazette de Lausanne az el­ső oldalon ismertetést közöl, amely szerint az Ethiopia elleni hadműveleteket az angolok, a leg­biztosabb adatok alapján, 300.000 ember, 1000 gép­kocsi és harckocsi, valamint 1000 repülőgép bare bavelésével hajtották végre. (MTI) Az epíruszi hadsereg volt parancsnoka kormányt alakított Athénijén Athén, április 30.­­A­ német megszállás alatt lévő Athénijén új görög kormány alakult Co­la­c­o­g­l­u tábornok elnökségével. Colacoglu tábornok az epiruszi görög hadsereg parancs­noka volt, aki — mint ismeretes — letette a fegyvert és aláírta Szalonikiben a kapitulá­ciót. Szerdára virradó éjszaka Athénben kiált­ványt adott ki, amelyben bejelenti, hogy Athént megszállták a németek, ezek után szó sem lehet a bábom folytatásáról. A továbbiak­ban hangoztatja, hogy erős tekintélyi kor­mányt szervezett, amely a görög nép akaratára támaszkodik.­­A kormány minden erejével a háború okozta károk helyrehozásán dolgozik. A kormány tagjai valamennyien tábornokok. A Wilhelmstrasse az új förög kormányról Berlin,, április 30. Az új görög kormány meg­alakulását Berlinben érdeklődéssel figyelték, de mind hivatalos, mind nem hivatalos körökben tartózkodnak míg a véleménynyilvánítástól. A Wilhelmstrassen szerdán mindössze annyit mond­tak, hogy nem lesznek tekintettel német részről a görög király iránt, aki országát és népét cser­benhagyja. Egy kérdésre felelve, német részről hozzáfűzték, hogy elméletileg megvan a lehetőség a görög kormánnyal való együttműködésre, ez a megállapítás azonban nem jelent előlegezett ígé­retet az új kormánnyal kapcsolatosan, amelynél magatartását és tevékenységét meg is kell máté érnünk. Ha azonban az új kormány Athénben nyil­vánosságra hozott alapelvei szerint fog eljárni úgy, ahogyan azok elhangzottak, az együttműkö­dés­­ megvalósulása tényleg lehetséges. (MTTi Kftii tisztfatási tan­ács a ne­ve.Uh által m­eg zárott szert) fertőclen Rilgrád. április 30. Förster repülő tábornok Szerbia katonai parancsnoka a megszállott szerb területek újjáépítése és a rendes élet helyreállítása iránti intézkedések keretében közigazgatási tanácsot létesített és a volt m­­i­nitortériumok biztosi vezetőivé több szerbet ki

Next