Délmagyarország, 1941. július (17. évfolyam, 147-173. szám)

1941-07-01 / 147. szám

Szeged faellátása A főispán és a polgármester vezetésével küldöttség kéri a szük­séges fa- és szénmennyiség biztosítását még a Sütési szezon előtt (A Délmagyarország munkatársától) Hétfő délelőttre hívta össze a városházára Dr. Tóth Béla helyettes polgármester Szeged 13 fanagy­­k­ereskedőjét, hogy tájékozódjék a város faellá­tása ügyében. Az értekezlet során megállapí­tották, hogy Szegednek 6500 vagon famennyi­ségre van szüksége. A fanagykereskedőknek­­ 600 vagon fára van eddig lekötésük, ebből ed­dig 87 vagont szállítottak Szegedre. Jelenleg 609 vagon lekötött fa várja Miskolcon, hogy Szegedre szállítsák, Ung megyében 300 Vagon fát kötöttek le a szegedi fanagykereskedők, más területekről pedig mintegy 150 vagon fa kerülhet azonnal leszállításra, összesen tehát 950 vagon fát lehetne azonnal­ Szegedre szál­­líta­ni. A jelenleg még hiányzó fa biztosítása és Szegedre való szállítása érdekében dr. Talsóts Sándo­r főispán és dr. Tóth Béla helyettes pol­gármester, a fanagykereskedők küldöttségével. Budapestre utazik, megjelennek a földművelés­ügyi minisztériumban, ahol kérik, hogy Sze­ged számára biztosítsa a minisztérium még a fűtési idény beállta előtt a szükséges és még­­ hiányzó famennyiséget­, valamint járjon közbe a szállítási nehézségek megszüntetése ügyében. A hétfői értekezleten tárgyalták a szénellá­­tás ügyét is. A város hatósága megteszi a szük­séges lépéseket a széngazdákodási bizottságnál, hogy a szegedi kereskedők részére az eddi­­keretben biztosítsák az ellátáshoz szükséges szénmennyiséget. Lakásé hévnek a Belgrádb­ól Szegedre menekült magyar iparosok (A Délmagy­­r­ország munkatársától) Beszá­molt ft Délmagyarország arról, hogy Belgrád­ból mintegy 80 tagú magyar iparoscsoport ér­­kezett Szegedre, hogy itt elhelyezkedést talál­jon és ingát már Magyarorsz­g területén ala­­pítsa ni «a cisztenciát. Tekintettel arra, hogy a­záros vezetőségének nem volt módjában azon­nal elhelyezkedést biztosítani, az a terv merült hogy a losonci táborba irányítják a Szé­kedre érkezett belgrádi magyar iparosokat. A belgrádi magyarok azonban kijelentették, hogy * *ajdt felelősségükre Szegeden maradnak és igyekeznek elhelyezkedést találni. Mintegy 20 ^•íoeemHöB — Családjával együtt — m­iris• el leteti helyezkedni a környező községekben, egyséerü­k Szőregen a más faluban talált mun­­­kát. Többen Újszegedre költöztek. Mintegy hat­osa emberi azonban még a Rendező-pályaudva­­r tehervagonok lakója. Mindaddig nem kezdhetnek létalapot jelentő munkába, amíg bukást nem tudnak maguknak biztosítani Sze­lsődén.­­Az üres lakások kiadói részéről nem egy esetben bizalmatlanság nyilatkozik meg a la­kást kereső belgrádi magyarokkal szemben. Ez­­t még más körülmény megnehezíti, hogy a dolgozni akaró belgrádi magyar iparosok és munkások megtalálják megélhetésük alapjait a városban. Pénzük fogytán, legnagyobb részük­nek elpusztult a lakása Belgrádban és így ége­tően szükséges lenne, hogy minél előbb lakás­hoz és ezen keresztül azután keresethez, mun­kához jussanak. Egyik szabómester már talált is munkát, dolgozni azonban csak ritkán nyí­lik alkalma, mert állandóan lakás után kell futkosnia. Többen már arra is gondoltak, hogy összeállnak, telket vesznek és önmaguk építe­nek fel olyan épületet, amelyben elférnek és i­agukat folytathatják. Anyag azonban most minős és így ezt a tervet el kellett ejteni. A lakásbajok miatt küldö­ttségileg jelentek­­­eg hétfőn a városházán és kérték, hogy a ha­tóságok, tegyék számukra lehetővé, hogy lakás­hoz jussanak. Dr. Bi­acsy Béla tb. tanácsnok megfelelő tanácsokkal és lakáscímekkel látta el a küldöttség tagjait azzal, hogy igyekezzenek a megadott címek alatti lakások tulajdonosai­val megegyezésre jutni. A magyar menekültek most újult reménnyel rójják a várost, hátha sikerül mégis Lakást találniok Családjuk szá­mára. Új hatósági orvos Somogyi-telepen Somogyitelepiéh a villamos-körforgalom megvalósHásáért (A Délmagyarország munkatársától) So­­m­ogyi-telep hosszú időn keresztül hatósági orv­vos nélkül volt. Régebben működött hatósági orvos, amikor, azonban dr. Havas Imre kerü­leti tiszti orvost Szegedről áthelyezték Szen­esre, tiszti főorvosnak, megszüntették a somo­­gyitelepi orvosi kerületet és a több mint ötezer kkosú telep hatósági orvosi ügyeit a felsővá­rosi hatósági orvos hatáskörébe utalták. Belvárosi Mozi Ma, kedden utoljára! SOKK MARIKA KORA TERRY A nagy sikerre való tekintettel prolongáltuk. ____________________________________5, 7, » Legközelebb­iVndu Heard«! elkapta a szerelem ! A telepi lakosság már régebben kérte, h­ogy állítsák vissza Somogyi-telepen az orvosi ke­rületet és nevezzenek ki oda hatósági or­vost. Erre most végre sor is került, dr. Tenyeres Jenő személyében kinevezték Somogyi-telepre az új városi orvost, aki a második utcában rendezte be rendelőjét. A somogyitelepi lakos­ság megnyugvással vette tudomásul, hogy Versöban Ma u­toljára­­­l a legsikerültebb magyar filmvígjáték reprize!! BÜDI­CUKRÁSZDfil PERCZEL ZITA—PEREMI LÁSZLÓ I­KAROS—Q6ZOÜÍ—SOMLAY Szerdától kezdve a MADRIDI KÉM pompás filmje DÉLMAGYARORSZÁG KEDD, 1341. JULIUS 1­3 hosszú idő múltán a telep ismét önálló orvosi kerület lesz és külön városi orvost neveztek ki oda. Fenyeres városi orvos már meg is kezdi a telepen működését A telepiek körében egyéb­ként mozgalom indult, hogy megvalósítsák a villamos körforgalmat. Most, hogy meghos­­­szabbították a gedói villamosjáratot egészen az algyői vámházig, a somogyitelepiek aktuális­nak tartják feleleveníteni azt a régi kívánsá­gukat, hogy járjon körbe a villamos a­ Somo­gyi-telepen. A töltéstől a telepen keresztül a Tiszáig kellene meghosszabbítani a járatot és ezáltal egész Somogyi-telep be volna kapcsol­va a villamos forgalomba.*A meghosszabbított Gedei-járat eléggé forgalmas és Somogyi-telep­ről is sokan igénybe vennék a villamost, ha a telepen haladna keresztül. Szeged városfejlesztési programja is számol a villamoshálózat kibővítésével: Szeged közle­kedésének újabb fellendülésével —­ állapítja meg a városfejlesztési program —, szó lehet a villamosvonal forgalmi hálózatának fejleszté­séről, amit a megfelelő útszélességek, illetve beépítési vonalak megállapításánál már figye­­­lembe kell vennünk- így a szeged—dorozsmai viszonylat kiépítése látszik legkézenfekvőbb­nek, erről már­ a világháború előtt is szó volt. Szőregnek bekapcsolása a közúti híd keskeny volta miatt, műszaki akadályokba ütközik, de annak kiszélesítése után, a szőregi vonalról is­ szó lehet. A Tápéra való kivezetés lehetőségé­vel is számolni kell, éppúgy, mint az alsóvá­rosi reláció megvalósításával. Amennyiben a villamoshálózat kiépítéséhez szükséges tőke nem jelentene rentábilis befektetést, viszont a közlekedési igények parancsolólag lépnének fel, úgy tridleybusz-, vagy autóbusz-viszonylatok beállítására kerül majd sor. A kukorica-eloszlás rendezését kérik a polgármestertől (A Délmagyarország munkatársától) Népes asszonyküldöttség lepte el hétfőn délelőtt a vá­rosházán a polgármesteri hivatalt és a folyo­sókat. A küldöttség azzal a panasszal jelent meg a hivatalban, hogy a múlt hét­ eleje óta nem kaptak kukoricát. A küldöttség tagjai kö­zött elvétve akadt egy-két férfi is: fuvarosok és szeged környéki gazdálkodók. Azt adták elő hogy a Futuránál nem tudnak kukoricához jutni, mert nincs megállapítva olyan kiutalási rendszer, amelynek alapján zavartalanul vég­rehajtható lenne a kukorica kiosztása. Előadá­suk szerint egyesek a megállapított­ áron, kilón­ként 23 fillérért átveszik a Futuránál a kuko­ricát, azután a külterületre viszik, ahol 50 fil­lérért adják tovább. Ezeknek a visszaélések­nek gyors és legszigorúbb megszüntetését, il­letve megbüntetését kérték, valamint azt, hogy állapítanak meg olyan kiutalási­­ rendszert, hogy a járlatlevél és az iparjog alapján ki­utalandó kukoricához minden igénylő idejében hozzájuthasson. A városházán azt a felvilágosítást kapták, hogy a hatóságok beható vizsgálat alá veszik a kérdést és megteszik a lépéseket. SZÉCHENYI MOZI Kedden fél 5, 7, tél 10! Rendkívüli film, rendkívüli élmény JOHN STEINBECK világhírű regény ® ÉRIK A GYÜMÖLCS Az évad legszebb amerikai filmje HENRY FOND­A, JANE DARRELL, RUSSEL SIMPSON »

Next