Délmagyarország, 1941. augusztus (17. évfolyam, 174-198. szám)

1941-08-01 / 174. szám

Ptnlek «Ml. AMJUSZf­S 1. XVII Cví, 174 SZ. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP A magyar huszárok és kerékpárosok hősiessége döntő jelentőségű az ukrajnai csatában Csapataink heves h­ercek közepette folytatták előnyomulásukat . A németek mélyen benyomultak a visszavonuló ellenség magé Radihészültségbe Helyeztek a Singapore! angol Iloflät Budapest, július 31. A MTI jelenti: A honvéd gyorscsapatok az ellenség is­mételt­ ellentámadásait visszaverve, rohamosan folytatják előretörésüket. A szov­jet csapatok egyik különösen heves ellentámadása során honvédeink rendkívül véres veszteséget okoztak az ellenségnek. Ezeknek a harcoknak sikerében méltóképpen osztozik légierőnk néhány bombázó köteléke is, amelyek ismételten megtámadták az ellenség visszavo­nuló csapatait és jól célzott bombáikkal sorozatos pánikot keltettek és nagy pusz­tításokat vittek véghez azok tömött soraiban. Az Ukrajnában harcoló magyar gyorscsapatok szellemének elismerésre méltó bizonyítékát szolgáltatta az egyik kerékpáros zászlóaljunk. Ez a zászlóalj rendkívül zilált közlekedési viszonyok között is fáradságot nem kímérve, éjjel­­nappali menetelésekkel követte a különösen nehéz terepszakaszokon áthatoló gé­pesített scrrglessct, noha utjának folytatása helyenként valóságos emberfeletti erőfeszítéssel volt csak lehetséges. A lelkes kerékpárosok akaratereje azonban minden nehézséget leküzdött és a kiváló csapat mindenütt idejében érkezve, ha­tásosan avatkozhatott bele a gépesített kötelékek harcába. Plagper lovastianderoft hasi harca U­krajnában Róma, július 31. A Stefani-iroda különtudó­­sítója jelenli a galiciai harctérről, s az ukrajnai csata a leghevesebben tovább folyik. Budjenni tábornagynak az a kísérlete, hogy Csapatainak zömét a Dnyepr mögé vonja vissza, a teljes meghiúsulás előtt áll. A német­­ és a magyar csapatok heves harcban állanak a 18. szovjet hadsereg egyes hadosztályaival, amelyeknek feladata volt fedezni az általános visszavonulást. A hadosztályok már be vannak kerítve és aligha tudnak kiszabadulni az egyre szoruló acélgyűrűből. A német páncélos hadosz­­l­opok már az ellenség zömével állnak harcban és teljesen valószínűtlenné teszik Budjenni ter­vének megvalósítását Igen fontos munkát végez a magyar lovas­­ság. Az egyik zászlóalj parancsnoka elmondot­ta: a magyar lovasságnak alkalma volt meg­mutatni az ukrajnai síkságon, hogy méltó hő­sies hagyományaihoz. A mozgóháború is ki­tűnő alkalmat ad a lovasságnak arra, hogy megmutassa, mit tud. A magyar lovasdandárok állandóan harcban állanak az ellenséges hát­védekkel és kemény próbára teszik azokat. A bolsevikiek kétségbeesett erőfeszítéseket tettek, hogy kijussanak a bekerítésből. Ezek a kísér­letek azonban meghiúsultak. A magyar csa­patok, amelyek szoros együttműködésben van­nak a németekkel, igen sok foglyot ejtettek és igen nagy mennyiségű hadianyagot zsákmá­nyoltak. A magyar csapatok most heves har­cok között folytatják az előrenyomulást. Az olasz jelentés végül kiemeli egy magyar üteg legénységének hősies harcát, mely vitézül szembeszállt az üteget megközelítő szovjetorosz gépesített hadoszloppal­­ (MTI) A német hivatalos (denies Vezéri főhadiszállás, július 31. A Német TI jelenti: A véderő főparancsnoksága közli: Az Uk­rajnában megvert szovjet hadseregek üldözése közben a német erők mélyen benyomultak a vis­­­szavonulási mozdulatokat tevő ellenség közé. Szmolenszktől keletre szorosabbra vontuk az ellenség bekerítését. Az Észtországban küzdő kötelékeink észak felé visszavetették az ellenséget. Harci repülőgépeink a csütörtökre virradó éj­szaka bombázták Moszkva katonai célpontjait és hatásosan bombákkal árasztották el Orel vasúti csomópontot. Tengeralattjáróink üldözték az Atlanti-óceánon megtámadott hajókaraván­ szétugrasztott marad­ványait és elsüllyesztettek még öt felfegyverzett kereskedelmi hajót, összesen 24.000 tonna tarta­lommal. E hadműveletben az ellenség összesen tehát 140.500 tonna hajóteret vesztett. Légi haderőnk az Anglia elleni küzdelemben Laurestofttól keletre bombával súlyosan megron­gált egy nagy kereskedelmi hajót. A csütörtökre virradó éjszaka újabb támadá­sokat intéztünk a folyet délkeleti és délnyugati részén repülőterek ellen- -Kereken negyven brit repülőgép egy repü­lő­­gép anyahajóról felszállva a Jeges-tenger északi részén támadást kísérelt meg Kirkenes kikötője ellen. A támadás meghiúsult. Az ellenség itt légi­­ütközetben 23, a légelhárító és tengerészeti tüzér­ség tevékenysége következtében öt repülői­sénd­ veszteik A Német-öböl felett vadászrepülőgépeink egy nyolc­ angol bombázóból álló kötelékből lelőttek öt repülőgépet. Tengerészeti tüzérségünk lelőtt két, egy aknaszádő naszádunk pedig egy brit re­pülőgépet. Nyugatnémetország néhány helységére a csür­törtökre virradó éjszaka brit repülőgépek rom­­boló- és gyújtóbombákat dobtak. A polgári lakos­ság közül néhányan életüket vesztették, illetve megsebesültek. (MTI) Olasz expedíciós hadtest a hete!­ fronton Ránts, július 31. A Stefani-iroda jelentős Az oreé.3 expedíciós hadtest megérkezett a ke­­r­ti arzenálra- Az olasz katonákat útközben, Ara io tiiter tiavoma 2 jo, 7.20 i» amerre csak elvonultak, a polgári hatóságok, a lakosság és a szövetséges katonabajtársak lelkes ünneplésben részesítették. (MN­) A szovjet csapatok borzalmas pusztításai Besszarábiában és IMiho villában Berlin, július 31. A német lapok beszámol­nak arról a borzalmas pusztításról, amelyet a szov­jet csapa­tok Besszarábiában és Bukoviná­ban végeztek. Különösen Kisenev pusztulását emelik ki a tudósítók. — Az a rémület­es kép — írják —,amely a besszarábiai falvakban elénk tárul, Kisenev­­ben, ha meg lehetséges, fokozódik­ Ez az egy­kor 200.000 lakosú v­áros ma egyetlen romhal­maz. Alig lehet találni egyetlen embert is öt halott városban. A lakosok közül sok százat magukkal hurcoltak az oroszok, sokszög ro­mánt pedig agyonlőttek. Berlin tlopkins moszkvai i­tjáró! Berlin, július 31. Berlini politikai körökben Harry Slopkinsnak, Troosevelt külön m­egbí­­­zottjának moszkvai útját annak a tárgyalás­nak szempontjából ítélik­­ meg, amit a Szovjet­unió Európa ellen folytatott harcában az Egye­­sült Államoktól kapni szeretne. Berlinben az a feltevés, hogy Hopkins a Szovjet fővárosban az amerikai segélynyújtás módozatait beszéli meg a bolseviki vezetőkkel. A félhivatalos né­met körök nézete szerint Roosevelt külön­meg­bízottjának moszkvai tartózkodása végérvénye­sen bizonyítja, hogy az Egyesült­ Államok a bolsevizmus európai előretörését támogatja,­­bár az Egyesült­ Államokban a Wilhelmstrasse kijelentése szerint jól ismerik azt a rémural­mat és gonoszságot, amelyet a bolsevisták az utóbbi években az általuk megszállott orszá­gokban véghezvittek. Éppen ezért német felfo­gás szerint a Szovjetunió támogatása a gya­korlatban annyi, mintha az illető saját maga követi el a gonoszságot. (MTI) Amerika hajlandó hadianyagot szállítani a szovjetn­ek Stockholm, július 31. Szicília Harry flop­­kinsnak, Roosevelt bizalmasának — aki Lon­donból Moszkvába érkezett —, üzenetet adott át az amerikai elnök számára. Egyes washing­toni körök véleménye szerint Sztálin és flop­kins között szóba került a­ Szovjetunió és Japán viszonya is. Stockholm, július 31. A Német TI jelenti: Az angol hírszolgálat Sztálin és I­arry Flop­kins szerdai, megbeszéléséhez kiegészítőie* Eze­ket jelenti: Hopkins ki* ositotta Sztálint, hogy az Egyesült­ Államok kész azonnal megindíta­ni a hadianyagszállításokat a Szovjet részére és hajlandó azokat mindaddig folytatni, amíg a háború tart, legyen az bármilyen hosszú. (MTI) Roosevelt megbeszélése­ az amerikai haderő vezetve! A Német Távirati Iroda jelentése szerint Roosevelt megbeszélést folytatott Marshall ve­zérkari főnökkel és Stark tenger­nagy­­a!, ez amerikai h­aderő VezetőiT cl*

Next