Délmagyarország, 1941. augusztus (17. évfolyam, 174-198. szám)

1941-08-01 / 174. szám

He di hftiQlfsifihen Saigon, június 31 A szerdán Hajnalban Sa­­­­ionba érkezett, első japán hajót a nap folya­mán 13 további hajó követte. A japán rádió azt a hírt­ sugározta, hogy a part ratett japán csapatok létszáma 10.000 fő. A tokiói rádió erős támadást intézett Thai­­föld ellen azzal vádolva meg Bangkokot, hogy Angliánal és az Egyesült­ Államokkal együtt japánellenes lépéseket készít be. Az angol flottát Singaporeban hadikészült­ségbe helyeztél­­. Az angol flotta a Távolkeleten minden pillanatban kifutásra készen áll, hogy a Singapore’­! Ilona a Maiakkal szorost elzárja. Japán jelentések szerint az angol és amerikai nyomás ezen a részen napról-napra erősödik. Japán repulőtipek Dilindo Kínában­ ­ Tokió, július 31. A japán tengerészeti légi­­haderő első köteléke megérkezett Délindokíná­­ba. A repülőgépek átrepülték a Mekong folyót, majd a Saigonban létesített új légitámaszpon­ton szálltak le. (MTI) »A világnak nem szabad megfeledkeznie, hogy mennyi igazságtalanság érte Magyar­országot« Róma, július 31. A magyar csapatok soro­zatos galíciai győzelmeinek szentel igen meleg bajtársiasságtól sugalt cikket az olasz egye­temi ifjúság harcos szellemű orgánuma, a „Libro e Goschetto“ legújabb száma. „Magyar­­ország nagyon jól ismeri, mit jelent a hábo­rúskodás“ — mondja bevezetésében. A ma­gyar népet sorsa és körülményei számtalan­szor késztették arra, hogy háborúkat viseljen és így érthető, ha már hozzáedződött a legke­ményebb megpróbáltatásokhoz. A lap összefog­laló képet ad a magyar nemzet harcos múltjá­ból, a nyugati civilizáció védelmében érdemek­ben gazdag történelméről, majd hangoztatja, hogy amint a magyar nép nem tudja feledni fájdalmait és áldozatos küzdelmeit, úgy a vi­lágnak sem szabad megfeledkeznie arról, hogy mennyi igazságtalanság érte Magyarországot a gonosz és ostoba trianoni békediktátumok kö­vetkeztében. Az első szó, amely igazságot kö­vetelt Magyarország számára, éppen a baráti Itáliából hangzott el és ez a barátság, amely mindkét nép lelkében mély gyökeret veri, tar­­­tós és szilárd lett. (MTI) ÚJ LAKÁSRENDELET A hivatalos lap pénteki számában meg­­jelent rendelet fenntartja a la­­kásfelmondási és lakbéremelési tilalmat — Zsidó új üzlethelyiséget csak az iparhatóság engedélyével vehet bérbe — Lakáshiány esetén a belügyminiszter elrendelheti az üres lakások bérbeadását Budapest, július 31. A háborúval kapcsolatos rendkívüli viszonyok következtében a lakás és eflyéb helységek bérletét már több rendelet sza­bályozta. Ezeket a rendeleteket egységes szerke­zetbe foglalja és új rendelkezésekkel egészíti ki az 5777—7941. M. E. sz. rendelet, amely a hivata­­los lap augusztus 1-i számában jelenik meg. A rendelet fenntartja és több tekintetben to­vább építi a bérlők védelmére hozott eddigi jog­szabályokat és általános szabályként újból ki­mondja, hogy sem a bért emelni, sem a lakást fel­­mondani nem lehet. A rendeletnek az eddigi rendeleteket kiegészí­tő, illetve módosító lényegesebb rendelkezései a következők: A háztulajdonos eddig minden korlátozás nél­kül felmondhatta a lakást, ha abba maga, vagy leszármazója akart beköltözni. Ezt a rendelkezést, a rendelet megváltoztatja. Ezentúl a háztulajdo­nos csak akkor mondhatja fel a lakást ilyen cí­ven, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy az illető lakásra méltánylást érdemlő okból szüksége van. A rendelet további intézkedései szerint nem csu­­pán a bér, valamint a kü­löndíjak esnek emelési tilalom alá, hanem az egyéb mellékszolgáltatások is. A rendelet hatálybalépése után tehát ezeket sem szabad emelni. A további jelentősebb újítások a következők ■ Felmondási lehetőség nyílik, ha a bérlőnek több bérelt lakása van. Kivételnek a felmondást korlátozó rendelkezések hálálya alól az olyan la­kások, amelyekben négynél több lakószoba van, kivéve ha a lakásban egynél több család, vagy több önálló keresettel bíró nagykorú személy la­kik és egyikükre sem esik 4 szobánál több. A la­kás bérletére vonatkozó különleges szabályok egyes vidéki helyekre is kiterjednek. A lakásfor­galom merevségének enyhítése céljából a bérlők egymás közti lakáscseréje lehetővé válik. A lakás réti ára szolgáló helyiségeknél, más-más célra for­dításához hatósági engedély szükséges. Igen nagy jelentőségű rendelkezést tartalmaz a rendelet az üzlethelyiségek bérletére vonatk­ozó­­lag. Ezek szerint az üzlet, vaffv üzem céljára szolgáló helyisét? bérletét, ideértve a evóevszzer­­tár valamint színház, mozgóképszínház, valamint egyéb szórakoztató ipar célját szolgáló helyiség bérletét is. a bérbeadó nem zsidó bérlővel szem­­et*. ee»k egészen kivételes esetben mondhatja le, sőt a már közölt felmondások is hatályukat vesztik, ha a felmondási határidő augusztus 1-én még nem járt le és a bérlő 8 napon belül nyilat­kozik, hogy a bérletet fenn kívánja tartani. A nem zsidó bérlő által határozott időre kötött bér­leti szerződés is határozatlan időre meghosszab­bodik, ha a bérlő erre irányuló szándékát leg­alább három hónappal a szerződés lejárta előtt kinyilvánítja. Ezzel szemben zsidó által bérelt üzleti, vagy üzemi helyiséget a jövőben is korlá­tozás nélkül fel lehet mondani, sőt zsidó új üzlet­helyiséget a jövőben csak az iparhatóság enge­délyével vehet bérbe, vagy használhat. A rendelet a továbbiakban biztosítja a bérbe­adó számára azt a jogot, hogy negyedévi fel­mondással felmondhassa üzleti, vagy üzemi helyi­ség bérletét abban az esetben, ha a bérlőnek ki­adott iparjogosítvány vagy más jogosítvány, vagy engedély megszűnt, vagy f­a üzletét, üzemét 3 hó­napon át nem gyakorolja. A kizárólagos dohány­­árusítási, valamint a korlátlan, vagy korlátolt Párisi Nagy­áruház Rt. ,£ [UNK]­­eged (Csekonics és Kiss­ utca sarok OLCSÓ Cl 1*ÖK ÉS SZANDÁLOK jegy nélkül vásárlási könyvre bőrtalpú gyermek szandál­ szám­ 20—25 —30 31—35 17 PT98 7.78 ~§M Bébé cipő 20—2­>-ig P 1.78 Bébé cipő betétes 20—22-ig P 2.08 Barna magasszárú gyermek bőrcipő 20—22-ig P 7 98 Bőrtalpú női szandálért, különböző színekben P 14.48 Gumitalpú sz­andalett, különböző színekben P 15.98 Színes női házi és pe P 4.18 Női pomponos szegedi papucs P 7.1­8 Színes női fapapucs P 3.98, P 2.98 Bőrfejű férf­i fapapucs P 11-98 Gyermek pomponos szegedi papucs Gumitalpú vászoncipő sarokkal 35—41-ig P 4.98 Gumitalpú vászoncipő 42—45-ig P 3.9$ P 3.08, P 4.58 iUlrnére?’ *n*Mély me*«?ÜBéee liefe«? !& fel lehet mondani az üzlethelyiséget, ha a volt engedélyesnek egyéb iparjogosítványa nem szűnt meg. Amennyiben a felsorolt esetekben a bérbe­adó nem hajlandó a bérlet felmondására, a ható­ság felszólíthatja őt arra, hogy bérletet mondja fel és a helyiséget a felszólításban esetleg meg­­határozott személynek adja bérbe. Ha a bérbeadó a felhívásnak nem engedelmeskedik, a hatóság igénybe veszi a helységet és a meghatározott sze­mélynek kiadja. Ugyancsak elrendelheti a hatóság az olyan helyiségek bérbeadását, illetőleg igény­bevételét is, amelyek üzleti, vagy üzemi célra al­kalmasak, de a tulajdonos bérbeadni nem hajlan­dó. A rendelet végül felhatalmazza a belügymi­nisztert, hogy az általa megállapított olyan váro­sokban, ahol nagy a lakáshiány, elrendelhess a lakás céljára alkalmas, de nem lakott helyiségek bérbeadását, illetőleg igénybevételét. Kormányzónk átvette von Jagow német követ megbízólevelét Budapest, július 31. A kormányzó úr öfő­­méltósága csütörtökön délután 1 órakor ünne­pélyes bemutatkozó kihallgatáson fogadta Dietrich von Jagow német rendkívüli követ és meghatalmazott minisztert, aki ez alka­lommal megbízólevelét nyújtotta át. Az új német követ megbízólevelének jet­­nyújtása alkalmával mondott kísérőbeszédében kijelentette: legfőbb feladatának tekinti, hogy a most közös harcban álló német és magyar lép eddigi kapcsolatait még jobban kimélyítse. A német követ beszédére a kormányzó »«• vélyes hangú beszédben válaszolt. (MTI) n kultuszminiszter megerősítette a szegedi egye­tem új rektorának és dékán­jainak megválasztását Budapest, július 31. A kultuszminiszter dr. Kogutowicz Károly egyetemi nyilvános rendes tanárnak a szegedi Horthy Miklós­ tudomány­­egyetem rektorává, dr. Baló József egyetemi tanárnak az orvostudományi kar, dr. Halasy- Nagy József egyetemi tanárnak­ a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar, dr. Kiss Ár­pád egyetemi tanárnak a matematika- és­­ ter­mészettudományi kar dékánjává, valamint dr. Gellért Albert egyetemi tanárnak az orvostu­dományi kar jegyzőjévé az 1941/42. tanév tar­tamára történt megválasztását tudomásul vet­te és őket eme tisztségükben a megjelölt idő tartamára megerősítette. (MTI) Statáriális tárgyalás Gyulán Rendes bíróság elé untalták a gyújto­gató zombori egyetemistát Zombor, július 31. A déli hadsereg közigaz­gatási csoportjának rögtönítélő bírósága csü­törtökön tárgyalta Szekulics Vujadin 21 éves zombori műegyetemi hallgató bűnügyét, akit gyújtogatás kísérletével vádolt az ügyészség. A bíróság az ügyet a rendes bíróság elé utal­ták. Erre a határozatra az adott okot,­ hogy a Délvidéken a statárium kihirdetéséről szóló hirdetmény szövege nem ad módot a gyújtoga­tási kísérletnek rögtönítélő bíróság útján való megtorlásra. Gyula, július 31. Békési Mihály 31 éves bé­késcsabai lakost, aki lopás miatt már 3 ízben volt büntetve s az utóbbi időben 12 lopást kö­vetett el Békéscsabán és környékén, mivel a lopások egy részét a légoltalmi elsötétítés ide­jén követte el, ügye a rögtönítélő bíróság elé kerül. A gyulai törvényszék rögtönítélő bíró­sága pénteken délelőtt tárgyalja Békési Mihály ügyét. (MTI) Valódi királyhalmi kisüstön főzött törköly-, szilva- és barackpálinkák literenkint 5.00—5.50—8.00 pengőért kaptató BreüCKNER GYöreÖY Királyhalom, telefonT ! Bővebbet: Brackner­­ Vasudvarhap, HA

Next