Délmagyarország, 1941. szeptember (17. évfolyam, 199-222. szám)

1941-09-02 / 199. szám

­fedd Str^zepIcmDcrz^mTe^ A szovjet támadásoknak sehol sem sikerül egy talpalatnyi területet sem visszafogadni A­z MTI jelenti: A dnyepermenti szovjet ellen­­támadások — miután a szovjet csapatoknak n­ehol sem sikerült egy talpalatnyi területet sem visszaragadniok a szövetséges hadseregek­től —, a legtöbb helyen erősen vesztettek he­vességükből s szemmel láthatóan lankadóban vannak. A szövetséges erők több ellenséges Soham- FSapatot foglyul ejtettek. A szovjet védelem az eddig nagy tömegekben bevetett gyalogság he­lyett fűképp tüzérségének és repülőinek hatá­sára veti a súlyt anélkül, hogy bárhol is ered­ményt ért volna el. A szövetségesek mindenütt elérték a napi céljaikat s megteremtették a to­vábbi hadműveleteikhez szükséges feltételeket-Mint a MTI beavatott helyről értesül, a honvéd vasútépítő alakulatok páratlanul rövid idő alatt befejezték a szovjet csapatok által el­pusztított vasúti hálózat több rendkívül fontos pontjának helyreállító munkáját. Az egyik felrobbbantott nagyméretű híd felépítésével igen tetemes közlekedő szakasszal hosszabbították meg a forgalmat. A magyar vasútépítő alakulatok bravúros teljesítményé­ről a szövetséges katonai szakkörök is a legtel­jesebb elismeréssel nyilatkoznak. A honvédvezérkar jelentfese csapataink 2 hetes előnyomulásáról *50—300 kilométert tűztek előre honvédeink - súlyos vesztesetek ulán erősen vesztettek hevessetekkel a szovjet ellentá­nadások — Sehol sem tudtak átkelni a Dnyeperen — Jelentések a harmadik háborús év első napjáról Mágnes­ ezredes: Japán hosszú háborút kezd Anglia is Amerika ellen — Roosevelt újabb háborús be­széde — Iránban találkoztak az angol és a szék­éi csapatok — összehizlák a bolgár képviselőházat A MTI jelenti: A m. kir. hon­végvezérkar főnöke közli: — Az augusztus 18-án kiadott jelentés óta csapataink 250—300 kilométert nyomultak előre. Vadászrepülőink túlerő ellen eredményesen harcoltak. A legutóbbi légi­­ütközeteknél 15 szovjet gépet lőttünk le. Egy gépünk nem tért vissza. Utászaink és vasútépítő csapataink kiemelkedő munkája a gyors előnyomulás lehetőségét és az utánpótlás zavartalanságát eredményesen elősegítette. Veszteségeink Vil­. 10.—IX. 1. között: Halott: 11 tiszt, 154 fő legénység. Sebesült: 37 tiszt, 370 fő legény­ség. Eltűnt: 2 tiszt és 21 fő legénység. harci repülőgépek további kikötőberendezéseket bombáztak Anglia keleti partján, valamint repülő­­tereket Lincolnshire grófságban. Északafrikában német harci repülőgépek a vasárnap esti órákban hatásos támadásokat in­téztek Alexandria és Port Said angol hajótámasz­pontok katonai berendezései ellen. Hétfőre virradó éjszaka angol repülőgépek be­hatolta­k Nyugatnémetországba. A ledobott bom­bák lakónegyedekben, többi között Kölnben, ká­rokat okoztak épületekben. Egyes ellenséges re­pülőgépek támadási kísérletei Észak- és Észak­­keletnémetországban nem jártak sikerrel. Éjsza­kai vadászaink és légelh­áríló ütegeink hét brit bombázót lelőttek. (Aid I) Légitámmadások Szentpétervárnál , Berlin, szeptember 1. Mint­ a Német TI érte­sül, a német légihaderő kötelékei augusztus 31-én eredményes támadásokat hajtottak végre Szentpétervár környékén. A szovjet katonában és hadianyagban nagy veszteséget szenvedett. A repülők megsemmisítettek ezen a vidéken 18 szovjet páncélost. Ezenkívül 105 tehergépko­csit használhatatlanná tettek. Telitalálattal harcképtelenné tettek egy bolseviki légvédelmi üteget, amely zavarni igyekezett a német­ légi kötelékek támadásait. (MTI) Repü­lőtámadás Őseinél egy csapatszállító hajó ellen Berlin, szeptember 1. Német harci repülő­gépek augusztus 31-én Ősei szigettől keletre észrevették és megtámadtak egy bolseviki Csa­patszállító hajók A kb. 3000 tonnás gőzös egy bombateli találat után erősen megrongálva meg­állt a tengeren. (MTI) Ezredik légi győzelem Berlin, szeptember 1. rA NTI jelenti: Au­gusztus 30-án egy német vadászraj, Lutzow rajparancsnoknak, a vaskereszthez adományo­zott tölgyfalomb tulajdonosának vezetése alatt, ezredik szovjet ellenfelét lőtte le. (MTI) A nyugati légiháború Berlin, szeptember 1. Hétfőre virradó éjszaka erős német harci repülőgépek fontos ellátási kikö­tőket támadtak Anglia középső részének keleti partján. Több hullámban hajtották végre a táma­dást, amely nyilván igen sikeres volt. Sok tüzet figyeltek meg heves robbanásokkal. Hétfőre virradó éjszaka angol repülőgépek Nyugat- és Délnyugatnémetországra bombákat dobtak le. A kár jelentéktelen. Több angol repülő­gépet lelőttek az éjszakai vadászok. A Keleti-tenger felől behatoló ellenséges re­pülőgépek közül néhányan meg akarták támadni Berlint, de visszafordultak, még mielőtt elérték a birodalmi főváros külső záróövezetét. Amszterdam, szeptember 1. A londoni rádió elismeri, hogy az elmúlt éjszaka a francia partok elleni hadműveletekből 7 brit bombázó és egy brit vadászrepülőgép nem tért vissza. (MTI) Ifél helyen is megakadályozták a szovjet erők átkelései a Dnyeperen Berlin, szeptember 1. A NTI jelenti: A keleti arcvonal középső részén augusztus 31-én heves harcok za­jlottak le. A bolseviki csapatok vere­séget szenvedtek és kénytelenek voltak meg­­hátrálni. Ezekben az ütközetekben 25 szovjet páncélkocsi semmisült meg, közöttük 52 ton­nások is. Ezzel együtt augusztus 30-án és 31-én egyetlen német hadosztály hadműveleti terü­leten összesen 81» szovjet páncélkocsit lőttek szét és semmisítettek meg. Ugyanez a német hadosztály augusztus 30-án és 31-én lelőtt még 5 szovjet repülőgépet. Nagyobb szovjet haderők augusztus 31-én megtámadták a Dnyeper alsó­ szakaszán a né­met hadállásokat de véres veszteségek után visszavonultak. A németek ezer foglyot ejtet­tek, 21 gránátvetőt és sokszáz gyalogsági fegy­vert zsákmányoltak. A szovjet hadak 31-én Kievtől délre súlyos vérveszteség ellenére sem tudtak átkelni a Dnyeperen. (MTI) Német hadijelentés A véderő­­­ eztri főhadiszállás, szeptember 1. főparancsnoksága közli: * A német hadsereg kötelékei augusztus 26-ika óta a Dnyeperen Kievtől északra 27 szovjet moni­tort és ágyúnaszádot semmisítettek meg. Észtország megtisztítása során elfoglalták a nyugati parton fekvő Hapsal kikötőhelyet. Az augusztus 28-án befejezett Tallinn körüli harcok­ban 11,433 foglyot ejtettünk és 293 ágyút, 91 pán­­­ xlis harckocsit, két páncélvonatot és sok más hadianyagot zsákmányoltunk.­­A Finn-tengeröböl­­ben, al­nazáraink területén több mint 60 égő el­­ienseges hajót figyeltünk meg Az Atlanti-óceánon egy tengeralattjáró makacs, ismételt támadások során négy ««t­nséges keres­kedelmi hajót süllyesztett el egy erősen védett ha­­jókaravánból. Erősebb harci repülőéről; hétfőre virradó éj­jel az angol szigeten bombázták Hull kikötőt- A kambata tála­lak sul-os pusztítások­at okoztak. Más. Ára 10 fillér . Havonta 2.50, negyedévre 7.20 P líét szovjet repü­lőgép Alaszkában Newyo­rk, szeptember 1. A Német TI jelenti? Mint az Associated Press jelenti, az alaszkai Koméban két szovjet repülőgép szállt le útba« Washingtonba. A két gép 17 utast vitt és vala­mennyien diplomáciai útlevéllel tenlelkedtek. (MTA. ,

Next