Délmagyarország, 1941. október (17. évfolyam, 223-249. szám)

1941-10-01 / 223. szám

S­erfla KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP A téli háború előtt tovább folyik a keleti offenziva k­omoly veszedelemben loroa a donned iaarbild&K — Moszkvában guorsn­olf tempóban iónnal a háromhatal­mi konferencia — Chur­chill a számlást nehézseg­ékről beszélt és figyelmeztette Angliát hogy még hevesebb harcokra lehet elkészülni Berlinben nem számítanak a cseh helyzet kiéleződésére A Magyar Távirati Iroda jelenti: A m­ind szé­lesebb keretek között kibontakozó új ukrajnai hadműveletekkel kapcsolatosan magyar katonai körökben még nem tartják elérkezettnek az időt a tüzetesebb tájékoztatásra.­­ Egyébiránt utalnak arra, hogy ezek a had­műveletek megteremtették a feketetengeri partvi­dék szovjet támaszpontjai és a volt Dnyeper-are­­tonal teljes felgöngyölítésének minden alapfelté­telét s éppen olyan céltudatos tervszerűséggel és szabatossággal folynak le, mint amilyen tervsze­rűség és szabatos végrehajtás a szövetség­^ek Szovjet elleni hadjáratának valamennyi eddigi mozzanatát jellemezte. — A honvédcsapatok arcvonalszakaszán jelen­tősebb esemény nem történt. A magyar kötelé­kekkel szemben álló ellenség magatartásának bi­zonytalansága a szövetségesek által elért legutób­bi nagy sikerek hatásaképpen mind szembeszököb­­bé válik. Az arcvonalak mögött végbemenő rom­bolásai most már megszakítás nélkül folynak. Olasz kötelékek az első vonalban Berlin, szeptember 30. A német véderő je­lentésének kiegészítéseképpen a Német Távirati Irodával a következőket közölték: *— A mai véderőjelentésből kitűnik, hogy az olasz kötelékek egészen a Dnyeperig előretörtek ,és most egy támadás során Dnyepropetrovszk­tól északnyugatra többezer foglyot ejtettek, vagyis az olasz kötelékek most is a legelső arcvonalban állanak a szovjet csapatokkal szemben és ott a legnagyobb mértékben helyt­álltak. (MTI) Angol kommentár a szovjet hadsereg helyzetéről Amszterdam, szeptember 30. Lewis Has­tings őrnagy, a brit rádió kedd esti adásában a többek között a következőket jelentette ki: A szovjet hadsereg helyzete a déli szakaszon kedvezőtlen. A ném­etek nyomása erős. A szovje­tek tartanak ugyan néhány pontot a Dnyeper part­ján, más helyen azonban bizonytalanok. Ugyan­csak nagyon komoly veszedelemben forog a Szov­­jetunió déli legnagyobb iparvidéke. Aligha min­den tőle telhető segítséget megad ugyan a szovjet­nek, ezzel azonban nem lehet kiküszöbölni a föld­­rajzi adottságokat. (MTI) Német hadijelentés IVezéri főhadiszállás, szeptember 10. A véderő főparancsnoksága közli: Olasz csapatok a Dnye­pertől keletre folytatott hadműveletek végrehaj­tása során az ellenség nagyobb erőit morzsolták fel és többezer foglyot ejtettek. — Egy gyaloghadosztály szeptember­ 2S-án és 29-én a keleti arcvonal északi szakaszán sikeres támadást hajtott végre egy szívósan védelmezett hadállás ellen. 210 ellenséges kiserődöt rohammal vett be. ._ Repülőkötelékek Charkoy vidékén sikeres hadműveleteket folytattak vasúton folyó szállítá­sok ellen és folytatták a Leningrádtól keletre fek­vő vasúthálózat, valamint a Murmanszk-vasút be­rendezéseinek szétrombolását Az Anglia ellen vivott harcban a légi erői a múlt éjszakán Great Yarm­outhtól keletre meg­semmisített egy 8000 tonnás teherhajót, továbbá egy nagyobb torpedórom­boló-kötelékből bomba­­telitalálatokkal elsüllyesztett egy hadihajót.­­ Ellenséges repülőgépek n múlt éjszakán be­repültek az északnémet partvidék fölé és egyes ellenséges repülőgépek eljutottak a birodalmi fő­város távolabbi környékéig. A lakónegyedekre le­dobott bombák, főképpen Hamburgban, több pol­gári személyt megöltek, illetőle­g m­egsebesítete­k. Az angol légierő hétfőn és az elmúlt éjszaka fo­lyamán összesen 11 bombázót vesztett. (MTT) Vorosilov a moszkvai értekezleten Berlin, szeptember 30. A Német TI jelenti: Moszkvai jelentés szerint Vorosilov tábornagy hétfőn délelőtt Moszkvába érkezett, hogy a mosz­kvai háromhatalmi értekezleten részt vegyen. A konferencia első napi ülésének lefolyásáról jelentik, hogy Molotov külügyi népbiztos meg­nyitó beszédében különösen meleg hangon üdvö­zölte a két angolszász küldöttség vezetőjét, lord Beaverbrookot és Harrim­ant. Beaverbrook kijelentette, hogy Nagybri­­tannia és a Szovjetunió erős harcra szövetkezett. Harriman többek között kijelentette, hogy missziójának teljesítésére közvetlenül Roosevelt elnöktől kapott megbízást. Ez történelmi jelentő­ségű tény, mert az Egyesült­ Államok gyakorlati szempontból nem­ vesznek részt a háborúban. Londoni jelentés szerint angol körökben arra számítanak, hogy a moszkvai konferencia egy hétig fog tartani. A konferencia tárgyal­ásá­nak középpontjában repülőgépek szá­llfá*»na­p és harc­­kocsik termelésének kérdése áll. (MTI) Stockholm, «­deotember 30. A Német TI íe- Ara 10 filter letéti: Anglia, Am­erika és a szovjet kiküldöt­­tek Moszkvában tartott hétfői értekezlete után mindegyik bizottsági tag egyhangúan m­eg­egyezett abban, hogy gyorsan kell cselekedni. A három állam közös bizottsága az ülés befe­­jezé­se előtt kinevezett hat albizottságot. (MTI) Panen megbeszélései Szaradzsogluval Berlin, szeptember 30. Hétfőn reggel Ankarába érkezett Papen német nagykövet, aki előrelátha­tóan három napot tölt a török fővárosban. Anka­rai tartózkodása alatt megbeszélést folytat S­z­a­­­radzsoglu török külügyminiszterrel, akivel visszaérkezése óta még nem beszélt. A német— török gazdasági tárgyalások menetéről is tájéko­zódik a nagykövet­ Ezek a tárgyalások — hír szerint_kedvezően folynak. Szerdán várják vis­­sza Faßánt Istanbulba. Jelentéstételre hazarendelték a ber­lini és a római török nagykövetet Ankara, szeptember 30. (A Német TI jelenti: Hussein Ragib római török nagykövet jelen­téstétel végett Ankarában tartózkodik. Szintén jelentéstételre a legközelebbi napok­­ban Ankarába várják Hussein Gerede bevont török nagykövet érkezését. (MTI) Visszavert ellentámadások és szuronyharcok Berlin, szeptember 30.Mint a Német II ka­tonai körökből értesül, a bolsevistáknak a ke­leti arcvonal déli szakaszán szeptember 29-én ismét súlyos veszteségeik voltak. A szovjet csapatok az arcvonal több pontján ellentám­­­á­­madásokat indítottak. A támadásokat kivétel nélkül visszaverték és véres veszteséget okoz­tak a szovjetnek. Helyenként heves szurony­­harc fejlődött ki. E harcokban a bolsevisták alulmaradtak. Egyetlen német gyalogság­­zászlóalj szakaszán több mint 100 halottat és 200 foglyot vesztettek a bolsevisták. Egy né­met hadosztály szakaszán 29-én több 40 és 41 tonnás szovjet páncélos harckocsi pusztult el. (MTI) Olasz expedíciós hadtest dicsérete Róma, szeptember 30. Mackensen tábornagy napiparancsot adott ki és ebben többek között a következőket közölte: — Nagy megelégedéssel láttam délelőtti megfigyelőhelyemről a torinói hadosztály me­rész támadását. Kívánom az olasz expedíciós­­ hadtestnek, hogy hasonló sikereket érjen el, mint ed­dig, csapatainkkal együttműködve. (MTI) Heves légitámadások Charkov körül Berlin, szeptember 30. A Német TI jelenti: A német légierő erős kötelékei szeptember 30-án a keleti arcvonal déli szakaszán ismét beavat­koztak a földön folyó harcokba. Kiterjedt kör­zetben elpusztították a vasúti vonalakat Char­kov körül. Ezekkel a támadásokkal a német re­pülők elpusztítottak, vagy súlyosan megfron­­gáltak­ 36 ellátást szállító vonatot. (MTI) • •,

Next