Délmagyarország, 1941. december (17. évfolyam, 275-297. szám)

1941-12-02 / 275. szám

Afra 10 outr Kedd Háborús Készültség a Csendes-óceánon, Ittpín tovább folytatta a tárgyalásokat A rosztovi szovjet erőfeszítés ellenére a ném­et vezetés elsősorban Moszkvát tekinti céljának . Heves küzdelem Líbiában Bétáii cs oar­tan laid (hozott Beringgel 'Az első vonalban — mint a wa­shingtoni tárgyalások kezdete óta szinte megszakítás nélkül — hétfőn is a japán-amerikai ideg­háború áll. Annak ellenére, hogy nincsenek újabb jelentések, amelyek megerő­­sítenék a washingtoni tárgyalások megszaka­dását, továbbra is súlyos­nak ítélték meg a távolkeleti hely­iséget. Ezt a megítélést két tény tá­masztotta alá. Az egyik Jozso ja­pán miniszterelnök erélyes hangú vasárnapi beszéde, amelynek éle az USA ellen irányul, a másik pedig ez, hogy további flottamozdulatok történtek a Csendes-óceánon. Japán újabb f­lottaerőket vont össze a Fü­­löp-szigeti amerikai támaszpont kö­rüli vizeken, ugyanakkor tovább Erősítették a távolkeleti angol hajó­hadat. Japán flotta Borneo előtt Éjszaka érkezett értesülések sze­­rint mind­ Washington­ban, mind Tokió­ban egyre komolyabban ítélik meg a helyzetet. Roosevelt váratlanul meg­szakította szabadságát és konferenciá­ra hívta összes a különböző fegyver­nemek vezetőit. Kuruszu és Nomura megjelent Hull külügyminiszternél, Ku­rus­zu kijelentette a sajtó képviselői előtt, hogy a japán kormány végleges válaszát még nem nyújtották át . A Távolkeleten a hadk­észülődés a tető­fokra hágott. Borneo közelében japán hadihajók jelentek meg. Singapurból, Holla­nd-Indiából és Hongkongból egyaránt azt jelentették hétfőn este, hogy készültségbe helyezték a légi és tengeri erőket Csungking A japán külügyminisztérium félhi­vatalos lapja azt írja, hogy a csung­­langi kormány háromszázezer kínai katonát összpontosított az elmúlt na­pokban Tndokiuu határán. A Tokióba érkezett jelentések szerint a kínai se­reget brit és amerikai katonai tanács­adók­ irányítják. A keleti arcvonal A szombati német hivatalos je­leníés, amely a kiürített Rosxlou el­leni meglorbdokolt jelentette be, is­mét a szovjet front déli szakaszára irányította a figyelmet. A berlini lapok vagy nem írnak erről továb­biakat, vagy a hivatalos jelentés r­észleteit csoportosítják. A háború­ba való kapcsolatban az egyetlen mozzanat, amely most az előtérben áll — jelenti .Berlinből Ottó von l­eydebreek — a télre való berén­­yeskedés a keleti fronton. A német csapatok szállásul igénybe vesznek diriden nélkülözhető helyiséget, a h­ídszíntérek­ «pfer Va+oner» rosok keletkeznek. A legegyszerűbb a gyalogosok elszállásolása. Ezek számára lakhatóvá teszik az épség­­ben maradt bunkereket és erődített épületeket is- Egy másik berlini je­lentés szerint­­,a rosztovi városne­gyedek­­ kiürítése után a német csa­patok kérlelhet etlen ellenrendszabá­­lyokat léptettek életbe Rosztov la­kossága ellen, amelynek most már meg kellett éreznie a német öböl igeni keménységét­. A rosztovi har­cokba igen eredményesen avatkozott be száz meg. száz stuka és harci gép. — jelenti a berlini beszámoló. Libia Az északafrikai harcokról a né­met véderő jelentésein túlmenően nem érkeztek újabb hírek Berlinbe. A harcokkal kapcsolatban utalnak arra Berlinben, hogy a helyzetet a harctér, óriási kiterjedései jellemzik. Ennek megfelelően a küzdő csapa­tok mozgékonysága a másik jellem­ző vonása a most folyó sivatagi há­borúnak. Ezzel együtt jár az, hogy a hadműveleteket még nem lehet át­tekinteni teljesen. Stockholm hétfőn arról közölt meg nem erősített értesülést, hogy a brit csapatok Agedabiánál elérték volna a tengert- Törökország Ankara megcáfolta, hogy szovjet hadihajók érkeztek volna Istanbulba. A románok török gyapot és szén elle­nében­­ hajlandók voltak olajat szállíta­ni Törökországnak, de csak török ha­jókon. Amikor erről Ankara kérdést intézett a szovjethez, Kujbisev megta­gadta a hozzájárulást. Hír szerint a szovjet három tartályhajóval olajat küldött Istanbulba, a szállítmányt ha­dihajók kísérték. A három tartályhajót a törökök megvásárol­ják. Törökország­ba más szovjet kereskede­lmi hajók is érkeznek, ezeknek megvásárlásáról is szó van Ankarában. Ankara cáfolja azonban, hogy a feketetengeri szovjet flottát megvenné­k Sevdari miniszter­elnök egy hónapra tervezett betegsz­a­badságit bizonytalan ideig meghos­­­szabbította. — Egy Istanbulba érkezett jelentés azt a hírt kommentálja, hogy állítólag szó van arról, hogy egyes hollywoodi filmstúdiókat szerszámgé­pek gyártására terveznek átszerelni. Finnország Az Egyes­ült­ Államok kormánya tegnap újabb diplomáciai lépést telt Helsinkiben. Ezzel a lépéssel kap­csolatban Berlinben pártjára kelnek Finnországnak és nyíltan rámutat­nak arra: Finnország csak két do­log között választhat; vagy tovább híreól » 8wyr5pt —a j»t­egyezik saját megsemmisítésébe. A német­ fővárosban nem fűztek meg­jegyzéseket a finn kormánynak azokhoz a tanácskozásaihoz, ame­lyek Mannerheim tábornagy bevo­násával folytak, sem ahhoz, hogy a finn parlamentet rendkívüli ülés­re hívták össze, — jelentette hétfőn Berlinből Otto von Heydebrock. Va­sárnap egyébként finn kormánynyi­latkozat hangzott el, amelyben Ban­­gcdi miniszterelnök megállapította, hogy a moszkvai békeszerződésben átengedett területek jórészét máris visszahódították és a hadműveletek célja most már kizárólag az ország békéjének biztosítása. Megállapítja a nyilatkozat a továbbiakban, hogy Keletkarolin lakossága a finn nép­nek egy része, Finnország védelme biztosításának az elve érvényesül Sveld­karjala népére is. Berlin, december 1. A Német TI je­lenti: Katonai részről közük: — Azok a német kötelékek, ame­lyek Rosztov körzetében parancsuk ér­telmében elhagyták a város területét, hogy a lakosság ellen megindulhasson a szükséges megtörlés intézkedés, a légi haderővel együttműködve hatéko­nyan és sikeresen­ visszaverik az erő­sen tagozott alakzatokban előnyomuló bolsevista csapatokat. Ellenséges állá­sokat, csapatgyülekezéseket és szovjet Berlin, december 1. .Általában jól­­értesült helyről közlik a Német TT- val. — Három nagy, csata jellemzi a katonai helyzetet Ezek a moszkvai, a roszlov-vidéki és az észak­afrik­ai sivatagban lefolyó nagy csaták. Ezekről a nagy csatákról, mivel azok jelenleg még folyamatban van­nak, egyelőre nem lehet közelebbit mondani.­­ A Moszkva körüli hadművele­tek német felfogás szerint már el­jutottak arra a fokra, amely lehe­tővé teszi, hogy már a közeljövőben részleteket, esetleges közelebbi hely­­megjelöléseket is közölnek a nyil­vánossággal. Német harc­i kötelékek ezen a területen jelentős előrehala­dá*t érteik *t Inno- Ur ,f iV-'h'tM Helsinkiben illetékes bolyról ka­pott értesülés szerint Németország mintegy T6 ezer tonna gabonát szál­lít Finnországnak. A legközelebbi termésig Finnország gabonaszük­­ségletét mintegy­­ kétszázezer tömni­­ra teszik. Norvégia Molfőn éjszaka Oslóból érkezett j­e­lentések­ beszámolnak arról, hogy aé­met katonai törvényszék egy táviro­dászt, egy kereskedőt egy igazgató­­nőt, egy ügyvédet és egy rendőrökér­­­t ért kémkedés miatt halálraítélt. Az ítéleteket hétfőn végrehajtották. A bi­zonyítási eljárás szerint a társasé­g tagjai összeesküvést szerveztek és tit­kos rádióberendezések útján összeköt­­tetést tartottak fenn az ellenséggel! Angliával, Vichy Vichybe érkezett párisi jelenté­s szerint a párisi Montmartre-on ed­dig még ismeretlen tettesek bomba-, merényletet kíséreltek meg nem*­* katonák ellen. A hatóságok mind­ " intézkedést" megtettek a merénylő­­kézre kerítésére- A jelentés arról 5­ hírt közöl, hogy a párisi­ földalatti villamos, a Metro forgalmát egyelő­re beszüntették. járműoszlopokat ezen a vidéken a né­met harci repülőgépek és ■ a tüzérsé olyan eredményes tűzzel árasztja , hogy a bolsevista veszteségek neht. fegyverekben és gördülő anyagba még a keleti harctéréi) is szokatla mértéket öltenek. A német csapato nem okozhattak volna ilyen renakmvül súlyos veszteségeket a bolsevistáknál ha az állítólagos német visszavonuló — mint azt a bolsevista-angol prop,­ Randa nevezi —, rendetlen és fejetlen lenne. (MTI) — Ezekkel az ered­ményekkel szemben alig számítanak a szovjet­el k a déli harctéren, Rosztovnál kezdett tehermentesítő hadművele­tei legfeljebb annyiban jöhet szá­mításba, hogy itt maga az ellenség végzi el erőinek egyenesen elképzel­hetetlen mérvű elhasználását. Az el­lenség itt erős kötelékeket zsúfolt össze, olyan tartalékokat, amelye­ket nyilván nagy sietve Szibériából és Iránból dobtak erre a h­arr­ térre. A szovje­t csapatok így nagy szám­beli fölénnyel támadnak. A német hadvezetőség a helyzet bölcs felis­merésével kiürítette Rosztovot, hogy könnyebben végrehajthassa az otta­ni partizánok ellen szükségessé vá­ló megtöltő intézkedéseket- 11a me.' a sE«v"$i»t ».it * tényt k­józelemne­ A Retain—Göring találkozó I’áris, december 1. Az OFI jelenti: I’áris, december 1. A Német TI j ügy tudják, hogy Pétain és Dar­­lenti. December 1-én Saint F1 < IYm.bc e«ri«««l <**»«. Parisban arra számítanak, hogy hosszabb megbeszélést föl rövidesen hivatalos közle­­t atott a Németországot és Franci; m­é­n­y­t adnak ki. (MTI) országot érdeklő kérdésekről. (MTI Rosztovnál német kötelékek visszaverik a támadó szovjet csapatokat Három nagy csata

Next