Délmagyarország, 1942. február (18. évfolyam, 26-48. szám)

1942-02-01 / 26. szám

VasAman 1042. telerostr l. Mill­eiL 26. sz. A­ ra 16 tmer Havonta 2.50. negyedévre 7.20 P KERESZTÉNY PO., A pénteken elhangzott Hitler-be­ Wéd hatása most bontakozik ki a ma­ga teljességében. Berlinben megálla­pítják,­­hogy a beszédet egész Európa figyelme kísérte, mégis nem kimondot­tan külpolitikai beszéd volt, alapjá­ban véve elsősorban nem a világ, ha­nem a német nép számára hangzott el. Kiemelte ezt a tényt és a beszéd szár­nyaló szubjektív hangját az is, hogy a Sportpalast első sorait sebesült né­met katonák töltötték meg. A beszéd legfontosabb kijelentései közül kieme­lik, hogy a kancellár ünnepélyesen ma­gára vállalta a felelősséget az eddig történtekért és mindazért amit a jö­vő hoz. Heydebreck berlini jelentése szerint német körökben úgy értelme­zik a beszédet hogy Hitler célzásai szerint a tavaszi offenzíva korábban fog megindulni mint sokan hitték. Nagy visszhangot keltettek azok a ki­jelentések, amelyek a győzelemről szóltak és hangsúlyozta Hitler, mi­szerint nem lehet tudni, vajjon meghoz­za-e ez az év a háború befejezését. Vasúti korlátozások Mély Benyomást tettek Berlinben azok az utalások, amelyek a tavaszi offenzíva korábbi kezdetére vonatkoz­nak. Heydebreck közli jelentésében, hogy a berlini vasútigazgatóság beje­lentette, hogy a vasúti közlekedésben eddig végrehajtott korlátozások után újabb vonatokat állítanak le és az újabb korlátozások nemcsak a távol­sági forgalmat érinti, hanem a ber­lini külvárosok felé irányuló közleke­dést is. A tavaszi akcióra való készülődés körébe tartozik az a jelentés is, amely szerint Falkenhorst tábornagy ismét átvette a norvégiai német erők főparancsnokságát Washington ille­tékes köreiben semmiféle nyilatkozatot nem hajlandók tenni arról, hogy az Európába küldendő amerikai expedí­­ciós seregnek milyen a létszáma. Né­met részről megállapítják, hogy más­félmillió amerikai katona átszállításá­hoz 7,5 millió tonnányi hajótér kellene. Írország Berlinből jelenti az NST: Az ír kormány ismeretes magatartása a leg­utóbbi eseményekkel kapcsolatban Ber­linben teljes helyeslésre talált. Ber­linben hangoztatják, hogy De Valera miniszterelnök mindent megtett az or­szág semlegességének megvédésére, amit csak tehetett. Hangoztatják, hogy csak két irányból fenyegethetik Íror­szág semlegességét, ez pedig első­sorban kívülről történhet Roosevelt, illetve Churchill részéről, másodsor­ban a köztársasági hadsereg részéről, amelynek angolellenes magatartása közismert. Az ír kormány azonban mindent megtesz, hogy a lehetőségek­kel szembeszállhasson. Arra a kérdés­re, hogy milyen lehetőségei vannak a védelemhez Írországnak, Berlinben úgy vélekednek, hogy az egész ország­ban nagy védelmi elszántság tapasz­talható. Egy esetleges m­egrohanási kísérlet — hangoztatták tovább berli­ni körökben — még a két angolszász államban is nagy felháborodást kelte­ne, de nem lehet a jövőre jóslásokba bocsájtkozni, mert már csak az időjá­rási viszonyok miatt sem kerülhet sor eztredesen ilyen kísérletre. Sanghajból jelenti az NST, hogy bangkoki jelentés szerint Új-Delhiben az angolszászok és szövetségeseik kö­zös diplomáciai tanácsot létesítenek. Csungking, Washington és Batávia egy-egy külön megbízottal képvisel­teti magát Franciaország ás Indokína Vichyből jelenti szombaton a vichyi az NST, kormány hogy Pétain tábornagy elnökletével rendes hétvégi minisztertanácsot tartott Jól értesült körökben nem tartják lehetetlennek, hogy a minisztertanácson több elha­lasztás után megtörtént a döntés a hadügyminiszter kinevezése ügyében. Jól informált körök szerint most a legvalószínűbb jelöltként Revers vagy Frere tábornokot emlegetik. Francia hivatalos körökben — je­­lenti továbbá Vichyből az NST — nagy figyelmet keltett az a tokiói jelentés, amely szerint Decoux tengernagy, Francia-Indokína főkormányzója, ma­gas japán kitüntetést kapott. Vichy­­ben ebben a lényben a japán kormány hivatalos állásfoglalását látják a »Ja­pan­ Times» minapi cikkével szemben, amely szemére vetette az indokínai francia hatóságoknak, hogy nem elég eréllyel küzdenek De Gaulle párthívei ellen. Decoux tengernagy ugyan még nem erősítette meg a kitüntetés hírét, de Vichyben nem kételkednek, hogy ezzel hivatalos japán tényezők ismer­ték el Francia-Indokína főkormányzó­jának és hatóságainak barátságos magatartását Japán iránt Harc Singaporeárt tegnapi jelentések utaltak a pán­ol---------­Már­a arra, hogy a jpán főerők Singapore védelmi vonalához közelednek. A ja­pán erők előnyomulása tovább tartott, az angol csapatok harcolva folytatták visszavonulásukat a támaszpont felé. Ma már közvetlen küszöbön áll a Sin­gapore­ csata megindulása. Egy lis­­­szaboni NST-jelentés szerint 90 ezer japán katona indítja meg az ostro­mot. A jelek szerint a japánok egy­szerre indítják meg a támadást a szá­razföldről és a tengerről. A japán erők tegnap a singaporei messzehordó ágyuk hatókörébe kerültek. Úgy lát­szik, a végső harc előtt a britek fo­kozzák légi tevékenységüket. A Makasszar-szorosi tengeri ütkö­zetről még mindig érkeznek jelenté­sek. Egy római távirat idézi azokat az angol jelentéseket, amelyek szerint a szorosban még mindig tart a csata az ellen a hatalmas japán karaván­csoport ellen, amely Jáva felé tart. A téli harcok A várható német tavaszi offenzíva előtt a szovjet egyre fokozza a téli támadásokat, nem tekintve sem a vesz­teségekre, sem a kemény fagyra. Lát­hatólag minél nagyobb térnyerőségre akarnak szert tenni a tavaszi offenzí­va kezdete előtt A német jelentések állandó harci tevékenységet közölnek. Úgy látszik, hogy a legutóbbi napok­ban a harcok súlypont­ja északról a déli arcvonalra helyez­ődött át, ott is a Donec-arcvonalra. Az elhárító har­cok fokozódtak a doneri fronton és a Krímben, nyilvánvaló, hogy itt Timo­­senko összefülegésekét kér er­ős közös célból erőszakolja a súlyos vesztesé­­­­gekkel járó téli támadásokat Északon . Rzsev térségében már tíz napja folyik a szovjet támadás, újabb erőket vetet­tek harcba éppen úgy, mint a Donec­­vonalon, bár a mozdulatokat a kegyet­­len hófúvás akadályozza. A szovjet itt sem ért el említésre méltó ered­ményt, sőt több helyen a német egy­ségek erős helyi ellentámadásokkal utasították visza a támadásokat. Rendkívüli erőfeszítés árán sem si­került mindeddig eredményt elérni Vichy, január 31. Vichyben meg­lepetéssel fogadják és erélyesen vis­­­szautasítják a különféle vádakat és szemrehányásokat, amelyeket degaul­­leista és angol propaganda hangoztat a folyamatban levő katonai műveletek­kel szemben tanúsított francia maga­tartás ellen. Különösen az angol sajtó egy része állította, hogy a tengelynek a líbiai harctérre küldött legutóbbi csapaterősítései a francia kormány hozzájárulásával tuniszi területeken haladtak át illetékes körök kellő arányára szállítják le az ilyen nyilvánvalóan rosszhiszemű sajtóhíresztelések jelen­tőségét és annak adnak végül kifeje­zést, hogy az angolok csak ürügyet Berlin, január 3. Illetékes né­met helyzet közük? — Mint hírlik, időközben "Argen­tínát és Chilét kivéve, valamennyi Clarkömäl és nem sikerült Leningrad felszabadítása sem. Észak afrik­ában Bengázi visszafog­lalása után Rommel fokozza n nyo­mást, bár a szombati német jelenti csak járőrharcokról, az olasz jelenté pedig tisztogatási akciókról számol b és arról, hogy a tengelyerők állami érintkezésben vanak az ellenséggel A britek visszavonulása tovább tart a harcok most a Dzsebelvidéken tar­tanak. Egy istanbuli jelentés szerint­t brit csapatok Bengázi elhagyása­n­ál a Dzsebel—Agdar domblánc szélé helyezkedtek el új állásokba Romme csapatainak éle elérkezett El Reh­ar­­hoz. Úgy látszik, hogy a további har­ci tevékenység több vonalon folyil- mindkét részről nagy páncélos és re­pülőerőket vetnek harcba, keresnek északafrikai balsikereik ma­gyarázására. Vichy mindenesetre ha­tározottan kijelenti, hogy semmiféle olasz vagy német csapat nem vonult át tuniszi területen. Az angol és degaulleista rádió azon­kívül azt is állította legutóbb, hogy az Egyesült­ Államok partjai előtt mű­ködő német tengeralattjárók afrikai francia kikötőket használnak fel­­ után­pótlási támaszpontokul. Vichy hang­súlyozza ezeknek az állításokra­; rosszhiszeműségét és azt is, hogy ez a vád is része annak a hadjáratnak, amely veszélyeztetni akarja a tenge­rentúli francia gyarmatok biztonságát és függetlenségét. (MTI) délamerikai állam megszakította diplomáciai kapcsolatát a háromhai­talmi egyezményben tömörült álla­mokkal. (MTI) Singapore ostroma előtt A brit csapatokat DélOohoreból visszavonták Singapore vidékére — Állandó elhárító har­cok a keleti fronton — Berlin helyesli az ír kormány magatartását — Vichy nyilatkozata az afrikai francia kikötőkről — Vasárnap Norvégiában fontos változás bejelentését várják Vichy nyilatkozata Argentina és Chile kivételével valamennyi délamerikai állam m­eg"szakí­totta a diplomáciai kapcsolatot Február 1. Norvégiában Stockholm, január 3. A norvég főváros február 1-ére bejelentett na­­gyobb méretű ünnepi megnyilatko­zása, mint Oslóból jelentik, az egész ország érdeklődését magában foglal­ja. Valamennyi norvégiai tisztvise­lőt a lapok útján felszólították, hogy rádiókészülékeiket állítsák be az os­lói adóra és figyeljenek, mert bár­mely pillanatban fontos közlésre le­het számítani. ■ A norvég lapok szerint, vasárnap történelmi jelentőségű eseményre kerül sor Norvégiában, amely ma­gára vonja mind a belföld, mind pe­dig a külföld figyelmét. (Bud. Tud.' Elbocsájtották a buanosairesi dán követet Kopenhága, január 31. A Német TI jelenti: A dán külügyminisztérium szombaton délután hivatalos közle­ményben tudatta, hogy a buenosairesi dán követ, aki egyúttal Montevideóban, Santiago de Chilében és La Pazban is képviselte az országot, vonakodott eleget tenni a külügyminisztérium uta­sításainak és megszegte kötelességét ezért királyi határozat haladéktalanul elbocsátotta az állami szolgálatból. Jörgensen követségi titkárt, a mexikói dán ügyvivőt január 22-én hasonló okokból ugyancsak elbocsá­tották. (MTI) Japán tiltakozás Washingtonban Tokió, január 31. A Német TI je­lenti: Togo külügyminiszter az al­sóház bizottsági ülésén közölte, hogy Japán a svájci kormány közvetítésé­vel tiltakozott az Egyesült­ Államok­nál amiatt a vérfürdő miatt, amit az amerikai csapatok a keletázsiai háború megkezdésekor a Fülöp-szi­­geteken 40 japán polgári szem­élyen elkt­­ettek. a kor­­tanús!4 Arra a kérdésre, várjon mány milyen magatartást azokkal a délamerikai államokká szemben, amelyek hadat üzente Japánnak, Togo külügyminisztr hangsúlyozta, hogy Japán főleg a angolszász hatalmakkal visel hada Megállapította, hogy a kormán tartózkodik más államoknak hada üzenni, mégpedig különleges pon­t:

Next