Délmagyarország, 1942. március (18. évfolyam, 49-73. szám)

1942-03-01 / 49. szám

vasárnap Ara 16 (Illír kérdést a háborús bűnösség­­ kér­dését nem kutatja. Csupán az ös­szeomlásért való felelősség megál­lapítását keresi. Politikai körökben kételkednek abban, hogy a per eléri igazi célját. T­e Briann japán új­ságíróknak adott nyilatkozatában kijelentette, hibás dolog volt a had­üzenetben való vétkesség helyett az összeomlásért való felelősség kér­dését felvetni. Ennek a nyilatko­zatnak a nyomán ű­náéledt azoknak a reménye, akik a per megszakítá­sát kívánják. Nagy tengeri csata a Jáva körüli vizeken A japánok a csata folyamán elsüllyesztettek egy ellenséges cirkálót és három rombolót — Visszavert nagyerejű szovjet támadások Krímben és a Donecnél — Eredménytelen angol ejtőernyős kísérlet Északfranciaországban Cáfolják Leahy franciaországi amerikai nagykövet visszahívását Egyes nagyobb­ érdeklődés for­dul a japán-szovjet viszony alaku­lása felé. Szombaton Tokióban hi­vatalosan közölték, hogy Tatekava moszkvai japán nagykövet egészsé­gi okokból lemondott és utódjává Namizake Satont nevezték­ ki. Az új moszkvai nagykövet kinevezésével a viszony enyhülésére következtet­nek, míg ezzel szemben Csungking- San tovább­re is számolnak azzal, h­ogy a német tavaszi offenzívával nemidőben japán támadást intéz Szibéria ellen. Közlik a hírszolgá­lati irodák a Daily Sketch vélemé­nyét, amely szerint Moszkva és To­kió között a helyzet erősen megrom­lott az utóbbi időben. Csata a jávai vizeken j A Jáva-tenger bejáratánál — mint egy sanghaji távirat jelenti — péntek óta nagy tengeri csata fo­lyik. A csatában amerikai, angol és holland hadihajók állanak szemben nagy japán flottaegységekkel, ame­lyek Jáva felé indultak egy nagy hajókaraván kíséretében. Nagy lé­gierők is részt vesznek a Csatában, amelyről részletes jelentéseket még nem adtak ki. Szumatra ellen is folytatódtak A hajónk, de a legnagyobb erőkkel a japánok változatlanul Burmában támadnak. A Sittang folyó felső folyása mentén történő előretörés­­sel akarják teljesen bekeríteni Ran­­goont. A japánok újabb erősítést kaptak S'ngm­oreból. Japán repü­lők a Bengáli öbölben szigeteket bombáztak, azokon a vizeken, ahol korábban már japán TT-hajók meg­jelenését jelentették. Tokióban köz­leményt adtak ki a légi támadások­ra való felkészülésről. Japán illeté­kes körök óva intik a japán népet az elbizakod­ástól és írtatnak arra, hogy mi mindenre fel kell készülni, számítani kell arra, h­ogy a japán szigeteket légit'­m*­dősak érhetik. Ezért szigorú légvédelmi progra­mot 'dolgoztak ki. Batáriéból jelenti az NST tudó­sítója, hogy a legújabb holland in­diai hadijelentés szerint Celebesz­­sziget középső részén heves harcok folynak. .A jelentés helységneveket, nem közöl. Tlevanesak heves bar­inkról számol be a jelentés Szú­rna­m és Jáva sziget, középső ré­szén is. Az NST sanghaji távirata szerint, amint Canberrából jelentik,­ Francis F­orde ausztráliai hadügyminiszter rendeletet adott ki az északausztráliai partvidék katonai ellenőrzés alá he­lyezésére. Eddig csak Port Darwin volt katonai ellenőrzés alatt. Az NST stockholmi tudósítójá­nak jelentése szerint a Csendes óceá­­ni szövetséges haditanács Melbour­­neban tartott ülésén megegyeztek a közös hadműveleti elvekben a jövőre nézve. A haditanácsban fő­leg azzal a kérdéssel foglalkoztak, hogyan akadályozhatják meg Ausz­trália elözönlésének veszélyét. Sonantóból (Singapore) jelenti az NST, hogy japán rombolóraj 26 an­gol kereskedelmi hajóból álló hajóka­­ravánt kísért be sonantói kikötőbe. A 26 hajó aközül a 64 hajó közül való, amely egy holland indiai kikötőbe akart menekülni a japán hadihajók elől, de amelyet japán hajók felfedez­tek és megtámadtak. A 64 hajóból 38-at a három kisérő rombolóval együtt elsüllyesztettek, a­­ többit fog­lyul ejtették. Amint Stockholmból jelenti a Német TT, az­­ érszakamerikai Egye­sült­ Államok haditengerészetü­­gyi minisztériuma közölte — mint a Rentor-iroda washingtoni külön je­lentésében hírül adja —, hogy Kim­mel tengernagyot, Amerika h­awayi hajóhadának volt főparancsnokát haditörvényszék­ elé állítják. Short, tábornok­­* a hawayi légi haderő parancsnokát — mint a Trenter­­iroda jelenti —, éppúgy, mint Kim­mel tengernagyot, haditörvényszék elé állítják. Az indiai-óceán és a Földközi-tenger Tokióból jelenti az NST: A Ja­von Timex a háborús helyzettel foglalkozva megállapítja, hogy az indiai óceáni és a földközitengeri helyzet szoros összefüggésben áll egymással. Singapore eleste kiha­tással lesz a Földközi-tengeren le­játszódó eseményekre is, mert a jö­vőben a Jóreménység-foka, a Per­zsa-öböl és a Vörös-tenger a legna­gyobb veszélybe kerül. A tengely­hatalmaknak Táblában elért nagy sikerei nagy támadások előjelei. Ha a tengely Csapatai a nagy támadá­sok­ során elérik Szuezt és a Vörös­tengert, az Indiai-óceánon fognak találkozni a japánokkal. A riomi per Viebyből jelenti az NST, hogy francia politikai körökben mind­inkább növekszik az elégedetlenség a riomi perben folytatott eljárás­sal szemben, mivel a leglényegesebb Hazatér a francia hadiflotta Bern, február 28. A Daily Mail madridi jelentése szerint a Dakar­ban állomásozó francia hadihajók a közeljövőben valószínűleg vissza­térnek Toulonba. (Bud. Tud.) Német hadijelentés Berlin, február 28. • A véderő fő­parancsnoksága közli: — A K­rím-félszigeten az ellenség Szebasztopol előtt és a Kercs-félszi­­geten egyidejűleg páncélosoktól és re­pülőktől támogatott nagy erőkkel­­ tá­madást indított. Kemény harcokban az ellenségnek okozott véres és súlyos veszteséggel visszavertük a támadá­sokat. A harcok részben még most is folynak. Szebasztanol előtt kilenc, a Kercs-félszigeten 35 ellenséges páncé­lost lőttünk ki.­­ A Ponce-arrvonalon az ellen­ségnek nagy erőkkel és páncélosok­kal végrehajtott további támadása hiúsult meg. Az ellenség a keleti arc­­vonal többi szakaszain is folytatta támadásait, azonban ezek eredmény­telenek maradtak és súlyos veszte­séggel­­ jártak. A hadsereg kötelékei­nek és az SS-alakulatoknak vállalko­zásai eredményesek volak. Csupán a pénteki napon 75 ellenséges páncélos semmisült meg a kezeli arcvonalért. — F.«z.ik»firkál>an a német és olasz légierők alacsony támadással a brit csapatösszevonások kötelékeit ugrasztották szét és bombákkal, va­lamint génpuskatűzzel támadták meg az ellenség repülőtereit és kikötőbe­rendezéseit. öt brit repülőgépet a föl­dön semmisítettek meg, kettőt pedig légiharcban lőttek le. Német harcigé­­pek Málta szigete ellen intézett tá­madásuk során legnagyobb méretű­ bombáikkal találták el La Valetta kikötőjének raktárhelyiségeit és fegy­vertárait. Egy brit tengeralattjárói géppuskáikkal megrongáltak. __ Német tengeralattjárók az At­­­lanti-óceánon öt hajót süllyesztettek­ el 42.000 tonna tartalommal. Két má­­sik nagy hajót torpedótalálattal ron­­gálták meg. — Az Anglia körüli tengerr­észen német harci repülőgépek bombatalála­­taikkal súlyosan megrongáltak két nagy kereskedelmi hajót . Franciaország északi partjain a szombatra virradó éjjel sok brit ej­tőernyős vadász szállott partra, mi­után a gyenge parti biztosító őrséget rajtaütésszerűen meglepték. Két órá­­val később a német ellenrendszabá­lyok nyomására a tengeren át vissza­vonultak. Brit bombázóknál­ a szombatra­ vir­­radó éjjel a német parti vidék fölé történt berepülése során három tá­madó repülőgépet lelőttünk. (MTI) 150 támadást vert vissza öt hét alatt egy német hadosztály Berlin, február 28. A Német TT jelenti: Az Ilnien-tótól délkeletre lévő arcvonalszakaszon egy német gyalogos hadosztály, amelyet több alzfalra u még számszerű fölényben lévő ellenség, öt hét alatt több, mint 150 bolsevista támadást vert vissza. E hadosztály arcvonal­­szakaszán január 7—27-ig terjedő időben 4425 bolsevista halottat szá­moltak össze és 357 foglyot szállítot­tak be*. Zsákmányoltak 6 páncélost, 3 repülőeenct, 35 ágyút, több mint 100 géppuskát, aknavetőt és páncél­törő ágyút. E szakaszon a német ellentámadások során, amelyek he­lyenként mélyen behatoltak az el­lenséges vonalakba, az ellenség to­vábbi súlyos ember- és anyagvesz­teséget szenvedett. (MTI) Göring hadparancsa a légifegyvernem tagjaihoz Berlin, február 28. A Német TI je­lenti: Göring birodalmi tábornagy, a né­met légi fegyvernem parancsnoka március 1. alkalmából, amely a légi­­fegyvernem napja, hadiparancsot in­tézett a fegyvernem tagjaihoz. — A mi fiatal fegyvernemünk­ —* mondja egyebek között — alig hét év alatt olyan történelmet irt magának, amely minden idők legmerészebb hős-­ költeményeivel egyenrangú. Rövide­sen túl vagyunk a Kemény télen. Amint teljesre emelkedik a nap. Né*-,

Next