Délmagyarország, 1942. március (18. évfolyam, 49-73. szám)

1942-03-01 / 49. szám

DÉLM­AGY­ARORSZAG Vasárnap, 1942. március 1. Csak akkor lesz szép a lakása. ín bútorát nálunk saját­olja ! ASZTALOSMESTEREK CSARNOKA Szendrenyi fieza at Társai szegad, Dugonics-ter ii. Tatorinar&m * 11 -?8. Közellátási kirendeltség Alsó- és Felsőközponton A közgyűlés hódoló üdvözlete a kormányzóhelyetteshez — Dr. Balogh István a közéleti kritika szabadságáról Interpelláció a szegedi őrölt paprika C-vitamin hiányáról T2 Délmagyarország munkatár­sitól) A törvényhatósági bizottság Mombati közgyűlésén az elnöklő dr. Tukats Sándor főispán bejelentette, hogy vitéz Horthy István kormány­zóhelyettest megválasztása alkal­mából hódoló táviratban üdvözölte Szeged városa; a hódoló táviratot a kormányzóhelyettes szívélyes kö­szönettel fogadta. A lelkes tapssal fogadott bejelentés után Tukats főispán felolvasta a megszüntetett törvényhatósági bizottsági tagok névsorát, majd közölte, hogy a kö­vetkező tagokat hívták be a meg­üresedett helyekre:" vitéz Bokor Zoltánt, Frekot Tamást, Kovács Istvánt, dr. Schwepfer Jánost, Tá­­pa­ Dezsőt és Vénig Gyulát — mindnyájan póttagok — hívta be a polgármester­ a bizottságba. A be­hívott tagok üdvözlése u­tán dr. Táró Ferenc tb. főjegyző olvasta fel a polgármesteri jelentést, amely bevezetőben kegyelettel emlékezik meg a bizottság nemrég elhunyt ki­tűnő tgajáról, dr. Turóczy Mihály­­nyugalmazott tiszti főügyészről, akinek emlékét jegyzőkönyvileg örö­kítik meg. Ezután sorra ismertet­te Pávó főjegyző a jelentés egyes részleteit a közigazgatás menetéről. A jelentéshez dr. Balogh István mólt hozzá. Már régebben kérte a közellátási hivatal decentralizáció­ját szociális okokból. Ezeket most nem ismétli. Vannak kérésének po­litikai okai is, melyek nem a nyil­­vánosság elé valók. Dr. Tukats Sándor főispán: Nin­­csenek politikai okok. Dr. Balogh István? Írásban fo­gom ezekről a főispán Urat tájé­koztatni. Dr. Tukats Sándor főispán? Is­métlem, nincsenek politikai okok. — Vannak ezen kívül okok — folytatta dr. Balogh István —, me­lyek halasztást nem tűrnek, ezek k­özü­l a legfontosabb a munkana­pokkal való takarékoskodás. Ezer­nyi munkanap vész kárba, ha a ta­nyainak minden apró-cseprő közel­látási jegyért a városba kell jön­niük. Az alsóközponti közigazgatási kirendeltségen olyan kiváló tiszt­viselők dolgoznak, akikre, k­ellő se­­gítséget nyújtva, nyugodtan rá le­het bízni a közellátást is. Ezzel az intézkedéssel a központi közellátási hivatal tehermentesül, így annak t­isztviselőkara, kisebb idegességgel, nyugodtan és jobb modorral tudja ellátni hivatalát. (Közbeszólás: ügy van!) Rendőri büntető paranccsal nem szabad,­­de nem is fog sikerül­ni elhallgattam a jogos kritikát. Dr. Farka Lajos csatlakozott dr. Balogh István felszólalásához. Ka­rácsonyi Guidó somogyitelepi plé­bános és Ugi Géza újszegedi plébá­nos a somogyitelepi, illetőleg az új­szegedi árvízi problémák ügyében kért gyors és hatékony segítséget. Közellátási kirendeltségek a tanyákon A felszólalásokra dr. Tálfy Jó­zsef polgármester válaszolt Beje­lentette, hogy már megtették a szükséges lépéseket a két tanyaré­szen történt közellátási hivatalok felállítására. A város maga is al­kalmatlannak tartotta a jelenlegi túlzott centralizációt s bizonyos fokú közellátási decentralizációt határo­zott el a tanya és a város viszony­latában.­­Amint alkalmas helyiséget találnak, tíz közellátási hivatali tisztviselőt azonnal kirendelnek a tanyai közellátási hivatalokba. Ez­zel a tanyai ügyek lebonyolítása meggyorsul. A közönség és a köz­ellátási hivatali tisztviselők kap­csolatában, érintkezésében feltétle­nül szükség van mindkét fél nyu­­­galmára, megértésére. Az árvízpro­­blémák megoldása tekintetében a város minden lehetőt elkövet, egyelőre semmiféle súlyosabb hely­zetre nem kell számítani, felkészül­ni azonban kell, mert hiszen a ter­­­mészet kiszámíthatatlan, a termé­szettel perbe szállni nem lehet. A polgármester válaszának tu­domásulvétele után a közgyűlés át­tért Győr város köriratának tár­gyalására. A körirat a közkórházi fő-,­ al- és segédorvosi állások java­dalmazásának rendezését kéri. A különféle szakbizottságok megüre­sedett tagsági helyeinek név szerinti titkos szavazás útján való betölté­sére került sor. A szavazások tarta­mára a főispán felfüggesztette a közgyűlést, majd kihirdette a sza­vazás eredményét, amely a követ­kező : A pénzügyi szakbizottságba: Bor­bély Józsefet és Kispéter Lőrincet; a jogügyi szakbizottsgba dr. Sztojka Miklóst, Kolthay Alajost és Wagner Ferencet; a közművelődési szakbizott­ságba dr. Nagy Sándort; a zeneisko­lai szakbizottságba P. Schneider Ven­­­­celt; a Somogyi-könyvtár és múzeumi szakbizottságba dr. Széchenyi Istvánt; az árvaházi szakbizottságba vitéz Pottyondy Károlyt; a szervező szak­­bizottságba Kiss Ferencet és dr. Törr Aladárt; a színfigyi szakbizottságba dr. Beretzk Pétert választotta meg a közgyűlés. A szeged környéki állami elemi népiskolai gondnokságba: Erdélyi An­drást, Fodor Istvánt, Rózsa Illést, v. dr. Gárgyán Imrét, Papp Vincét, Szeitz Ferencet, dr. Telbisz Istvánt; a Szeged-alsóközponti állami elemi népiskolai gondnokságba: dr. Balogh Istvánt, Wagner Gyulát, Dobó Gézát, Kószó Istvánt, Kulcsár Szilárdot, Pál­­fy Ferencet; a Szeged-várostanyai áll. elemi népiskolai gondnokságba: Rózsa Illést, Wagner Ferencet, Körmendy Mátyást, Kolozsváry Istvánt, Pölyke Mihályt, Császár Istvánt; a Szeged­­nagyszéksósi áll. elemi népiskolai gondnokságba: Masa Miklóst, ötvös Istvánt, Bankó Jánost, Varga Má­tyást, Márki Vincét, Kószó Józsefet választották meg a szavazás során. A szakbizottsági és iskolagondnok­sági tagok megválasztása után a köz­gyűlés elfogadta a négy műszaki se­gédtiszti és három bijnoki állás meg­szervezéséről, valamint betöltéséről, két iskolaszolgai állás betöltéséről, az állatorvosok magángyakorlatának dí­jazásáról szóló kisgyűlési előterjesz­tést. A közgyűlés megbízta ezután a polgármestert, hogy terjesszen fel kér­vényt a pénzügyminiszterhez, a vá­ros 500.000 pengős államkölcsön 5 éves visszafizetési határidejének 10 évre történő meghosszabbítása tár­gyában. Név szerinti szavazás útján döntött a közgyűlés a »tanúsítványok­ért szedhető díjakra vonatkozó sza­bályrendelet« megalkotása ügyében; 57 »igen« szavazattal 3 »nem« elle­nében kimondotta, hogy a bemutatott szabályrendeletet megalkotja és jó­váhagyás végett felterjeszti a belügy­miniszterhez. Dr. Róth Dezső is­mertette az 1942. évi útfenntartási programot, majd a közgyűlés elé tár­ta a Szilveszter-major bérbeadására vonatkozó kisgyűlési előterjesztést, amelyet a közgyűlés elfogadott. En­nek megfelelően évi 1800 mázsa búzá­nak megfelelő pénzértékért, 54.000 pengőért bérbeadta a város a Szil­veszter-majort fi­b­r­e­i András gyulai lakosnak. Elfogadták a továbbiak so­rán azt a kisgyűlési előterjesztést, amelynek értelmében a Lőw Lipót­­utcát Bus Páter-utcának, a Wimmer Fülöp-utcát pedig Bakai Nándor-utcá­­nak nevezik el. A közgyűlés 350.000 pengős hitel­keretben állapította meg a közellá­tás célját szolgáló zsír- és szalonna­vásárlás pénzszükségletét. Erre fede­zetül a közigazgatási letétben kezelt földbérleti óvadéknak 150.000 pengős összegét, valamint 200.000 pengős tör­vényhatósági utalapi kölcsönt hasz­nálják fel. Megbízta a közgyűlés a polgármestert, hogy 10 vagon zsírt és 1 vagon szalonnát vásároljon tárolás céljára, hogy az ellátás zavartalan­sága biztosítva legyen. Az iskolafogászato­k megszervezése és az egészségvédelmi szolgálatnak kiterjesztése ügyében előterjesztett in­tézkedésekre megadta a közgyűlés a hozzájárlást, majd­­ néhány kisebb ügy letárgyalása után nagy lelkese­déssel elfogadta a 20.000 pengős Tele­ki Pál gróf­ jutalomalapitvány megal­kotására vonatkozó kisgyűlési előter­jesztést. Az alapitvány kamataiból azok az egyetemi és főiskolai hallga­tók részesülnek, akik a földrajzi tu­dományban figyelemre méltó elemr­­e­nételt tanúsitanak. A városi női felső­kereskedelmi iskolához új magyar— I német­ szakos tanári állás megszerve­­­­zését hagyta jóvá a közgyűlés. : Interpelláció a C-vitaminról Ezután az interpellációk tárgyalá­­­sára került sor. Gresz István,, tör­vényhatósági bizottsági tag a polgár­mesterhez interpellált: — Van-e tu­domása a polgármester úrnak arról, hogy Nobel-díjas professzorunk, Szent- Gyö­gyi Albert a budapesti lapoknak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy a szegedi őrölt paprikának s ál­talában az őrölt paprikának nincs C-vitamin tartalma. Van-e tudomása a polgármester úrnak arról, hogy ez a nyilatkozat súlyos következmé­nyekkel járhat a szegedi paprikafor­­galom tekintetében. Dr. Pálfy József írásbeli vála­szát dr. Katona István tanácsnok olvasta fel. — Van tudomásom — hangzik a polgármesteri válasz — Szent-Györ­­gyi professzor nyilatkozatáról s ar­ról is, hogy ez bizonyos befolyással lehet esetleg a szegedi paprikaforga­­lomra. Éppen ezért személyesen ke­resem majd az érintkezést Szent-Györ­­gyi professzor úrral s meggyőződé­sem, hogy megfelelő megoldást talá­lunk. A közgyűlés a polgármesteri vá­laszt tudomásul vette. Hozzá kell fűznünk ehhez, hogy dr. Szent-Györgyi Albert professzor soha nem állította azt, hogy az őrölt paprikának C-vita­min tartalma van. Kísérletei a nyers paprikában mutatták ki a C-vitamin jelenlétét. Így tehát most napvilágot látott nyilatkozata semmiféle befe. Ivással nincs a paprikaforgalomra, legfeljebb annyit eredményez, hogy végre eloszlik a paprikakereskedőik­ által reklámként felhasznált és rek­lám céljából terjesztett tévhit, hogy az őrölt paprika is tartalmaz C-vita­­mint. A KELETI CSATA Európa harca a bolsevizmus el­len. A világ legnagyobb bekerítő csatái. Minden idők legnagyobb háborús filmje. Nagy történelmi film, a Fehér-tengertől a Fekete­tengerig. Ma a Belvárosi Moziban Előadások 3. 5. 7. 6-kor |fcORZOBAlt Ma, merénylet a nevető izmok ellen Behallad­ mos! ' BILICSY, LATA­BAR, | STMOR ERZSI, KISS MATTY* B CSILLÁROK nagy választékban kaphatók Szőke villamossági vállalatnál Tisza Lajos-körút 57. (Korona-utca sarok) Hite kénes egyéneknek részletre. 160 Gróf Hunyady József temetése Budapest, február 2b. Gróf Hu­ny­a­d­y József főudvarmester, cs. és kir. kamarás, belső titkos taná­csos temetése szombaton délben volt a farkasréti temetőben. Az egyházi szertartást Bárány­ay Jusztin egyetemi tanár végezte fé­nyes papi segédlettel. A beszentelés után a holttestet a somogy megyei Mesztegnyőre szállítják, ahol va­sárnap a családi sírboltban helye­zik örök nyugalomra. (MTI) SZÉCHENYI MOZI Ma és hétfőn utoljára A magyar filmek sorozatából a legszebbik! Tóparti latornál a mély emberi érzések filmje Főszereplők: JÁVOR PÁL TOLNAY KLÁRI SIMOR ERZSI Kisérőm­űsors UFA-HIRADÓ Előadások vasárnap 3. fc, 7 9 hétfőn 5. 7. 9-km­

Next